הדירי - תרנכב ןוזמה גראמב םייוניש
ןוטקנלפואוזב
ןפג השמ `פורפ :תאמ
.36, 23 םידומע ,(1993 יאמ) ,320 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שינויים במארג המזון בכנרת - ירידה בזואופלנקטון
תוחתפתה" לע ח"וד תרנכה רקחל הדבעמה המסרפ 1992 רבמצדב
י"ע בתכנש ,(T-7/92) חודה ."1991-1969 הפוקתב תרנכב ןוטקנלפואוז
.ח"ודה ריצקת ןלהל .אשונב זכורמ ץמאמ םכסמ ,ןפג השמ 'פורפ
.הדבעמב לבקל ןתינ אלמה ח"ודה לש םיקתוע

םייוניש ולח (1991-1969) תונורחאה םינשה שולשו םירשע ךשמב
היסולכואב םיטרפה לש ףוגה לדוג :תרנכב ןוטקנלפואוזה תייסולכואב
Mesocyclops) טלושה ןימה תיקלח ףלחוה הדופפוקב ;רתוי ןטק השענ
תובקנה רפסמ ;(Thermocyclops dybowskii) רתוי ןטק ןימ ידי-לע (ogunnus
;ותחפ סוילפואנה יזוכיר ;םירכזה רפסמל תיסחי דרי הדיאופולקיצ לש
רפסמב הדיריה ללגב םלוא ,הנתשה אל םנמא םיטידופפוקה רפסמ
רשוכ תלעבו רתוי הריעצ התשענ הדיאופולקיצה תייסולכוא םירגובמה
לש תיסחי היילעב ירקיעה יונישה אטבתה הריצודלקב ;רתוי בר רוציי
וז הצובק לש םיטרפה ללכ זוכיר רשאכ ,רתוי ןטק ףוג ילעב םיטרפ
הדירי התיה הרפיטורב ;הנתשה אל (םימ לש חפנ תדיחיל םיטרפ רפסמ)
.הנודנה הפוקתב הסמויבב הלק

,ןלודיג בצקו םגאב תוצאה תצופת לע םיססובמה ,םיבושיח ךמס לע
ןוטקנלפואוזל יתצא ןוזמב לודג ןועריג היה 70 -ה תונש ךלהמבש אצמנ
ומכ ,םייתצא םניאש תורוקממ הארנכ אלמתה הז ןועריג .ינוחמצ
םיגד) םייח-ילעב לש תושרפהמו םוינידירפמ רצונש סוטירטד
ןועריג טעמכ היה אל 80 -ה תונשבש ,בשוח ליבקמב .(ןוטקנלפואוזו
ךותב .תדרל הכישמה ולש הסמויבה םלוא ,ןוטקנלפואוזל יתצא ןוזמב
דרי ,ןוטקנלפואוזל ןוזמ םישמשמה ,(םייטויבאהו םייטויבה) םיקיקלחה
עירפמ ןוזמב N:P סחיה יוניש .ןחרזל ןקנח ןיב סחיה תיתועמשמ הדימב
ריבגהל לולע ףאו סיזטסואמוהה תעפות בקע ןוטקנלפואוזה תוחתפתהל
לש עטקמהמ ןחרז לש יתגרדה רבעמ היה 80 -ה תונשב .התוא
ןחרזה תלוכת לש היריב הוולמ ,ןוטקנלפוטופ לש עטקמל ןוטקנלפואוז
.תיללכה תומכל תיסחי ןוטקנלפה ךותב

הטיפוריפה תצובקל תוכייש ןניאש ,תוצאב היילע התיה 80 -ה תונשב
היילע ידי-לע הריבסהל םנמא ןתינש העפות - (הטיפוריפננה תוצא=)
םג תרנכב התוול םלוא ,ןוטקנלפואוז לע םיגדה לש הפירטה ץחלב
עיפשהל םילוכי םיגדש ,וארה םילכימב םייוסינ .ןחרז תלוכתב היילעב
תוצאה זוכיר י"ע ןהו ןוטקנלפואוז תפירט י"ע ןה םימב תוצאה זוכיר לע
םינידרס לש תוורל ןיב תויצקארטניאה לע רקחמה תדובע .םימב
לע תיתועמשמ העפשה םינידרסל יכ ,החנהה תא תקזחמ ןוטקנלפואוזו
,תוארמה (םירחאו ואדנל תור) תונוש תודובע ןנשי .תרנכב ןוטקנלפואוזה
םינידרסה תומכב היילע התיה 80 -ה תונש ךשמבו 70 -ה תונש ףוסב יכ
ףיסכה ומכ ,"םירז יצח" וא ,"םירז" םיגדב תרנכה סולכיא .םגאב
תאלעהל וקלח םרת - ןוטקנלפואוזמ רקיעב ץיקב םינוזינה ,ןדריה ןונמאו
הרושק תויהל היושע 80 -ה תונשב הטיפוריפננה תיילע .הפירטה ץחל
."םיטנאירטונ תולבגומ" הלא תוצא ןכש ,(ןחרז) םיטנאירטונב היילעב
החנהה תא קזחמה רבד - ןוטקנלפואוזב הדירי הלח ולע תוצאהש תורמל
.םיגד תפירט לש היצקיפיסנטנא לש

תומצועב התפצנ איה יכ םא ,תירוזחמ התיה אל ןוטקנלפואוזב הדיריה
,ןוטקנלפואוז םע םיירנימילרפ םייוסינו ,הנשה לש תונושה תונועב תונוש
ןוזמ רוקמכ האוזוטורפה תוכיאש ,וארה תרנכהמ האוזוטורפו תוצא
העפוהב אטבתמ ןוטקנלפואוזב לחש ףסונ יוניש .תוצא לש וזמ הכומנ
Eudiaptomus) דיאונלקה לש ,םיכומנ םיזוכירב יכ םא ,תדמתמה
ללגב הפיחד ,ילוא ,הלביק תרנכב הלא םידיאונלק תוברתה .(dreischei
ןכש ,תילילש תויהל הלולע הלש תועמשמה םלוא ,םגאב תוחילמה תדירי
ללגב ןוטקנלפוטיפה תויסולכוא בכרהב יוניש םורגל םילוכי םידיאונלקה
,םלועב םירחא תומוקממ עודי ,ןכ-ומכ .תינררבה םתנוזת
םיאלוכ םהש תויה ,ןקנחב רוסחמ רבגתל םילגוסמ םידיאופולקיצש
תועקושה ,םהלש תוקצומה תושרפהה ךותב וא ,םפוג ךותב ותוא
תוצא לש ןתוחתפתה ץיאהל ,ןכ םג ,לוכי ומצעלשכ הזו ,תיעקרקל
.ןקנח תועבקמ תוילוחכ

לבא ,ןוינמיליפאה חפנ םוצמצל ואיבה םגאה לש ימרתה הנבמב םייוניש
ןוינמיליפאה חפנ םוצמצ .ןכ םג ןטק חפנ תדיחיל ןוטקנלפואוזה זוכיר
.םיגדה לש הפירטה ץחל תרבגהל םרג

תעפשה יכ ,הרעשהה תא םיקזחמ וז הריקסב םיגצומה םיאצמימה
הדיריל םימרוגה דחא התיה 80 -ה תונש ךשמב ןוטקנלפואוזה לע םיגדה
םיטנאירטונב היילעה :םימה תוכיא לע תוכלשה הז רבדל .הסמויבב
לש הכומנה הסמויבה ללגב םלוא ,תוצאב היילעה םג הומכו הנותמ התיה
תויהל הלוכי יכ ,הלוע ןאכמ .הובג הייער ץחל היה אל ןוטקנלפואוזה
לש הלודג אל תפסות הנמורגת רשא ,תונוש לועפית תויוליעפל תועמשמ
ןפואב עיפשהל הלוכיש וזכ לבא ,םנמא ,הלודג אל היילעו םיטנאירטונ
דיקפת תויהל לוכי ןוטקנלפואוזל ,הזכ הרקמב .םימה תוכיא לע ילילש
גואדל שי ךכ םשל לבא ,הייער ידי-לע תוצאב היילעה תמילבב
.ןוטקנלפואוזב עגפי אלש גיד-קשמימל

דיתעל תונקסמ
םניאש טעמכ ,וז הריקסב םיראותמה ,םיכילהתל םימרוגהמ לודג קלח
תוביסה לכ תורורב אל ןיידע ,ףסונב .םדא דיב הטילשלו הנווכהל םינתינ
וא ?סלפמה תדירי ללגב איה ןחרזב היילעה םאה .הלא תויוחתפתהל
העפשה וז ילואו ?םגאה לש ימרתה הנבמב םייוניש ללגב אמש
הלא תולאשל תובושת - ?"יצראה ליבומה" תלועפ לש חווט-תכורא
גיד-קשמימב הטיקנ ,וז הריקס הארמש יפכ ,םלוא .ףסונ רקחמ תושרוד
הזמ ךופה ןוויכב םייונישל םורתל הלוכי ,עוציב-רב רבד אוהש ,םיאתמ
!רופיש - תרמוא תאז .ןוטקנלפואוזה תייסולכואב ןאכ ראותש
םלוא ,דואמ םינווגמ ןוזמ-תורוקמ לצנל לגוסמש ימכ אצמנ ןוטקנלפואוז
סחייתהל שי .םינושה םייחה-ילעב לע ןוזמ גוס לכ לש ותעפשה הנוש
עיפשהל ןתינש חינהל השקו ,רוקמו רוקמ לכמ הנוזתה תוליעיל תונקיידב
םילוכי םיפיקע םימרוג ,םלוא .תיתוכאלמ תוברעתה ידי-לע ךכ לע
םייוניש תושעל ןתינ םהבו רוקמ לכ לש תונימזו םיזוכיר לע עיפשהל
.םימייוסמ םיחווטב

תקידבב ותוא דקמל שי ,ןוטקנלפואוזה אשונב דיתעב רקחמל רשאב
,תוצא ןיב םיטנאירטונ לש (תושרפה) רוזחימו הנוזת לש ןילמוגה-יסחי
םיגד תויסולכוא לש שורדה לדוגה תא ןנכתל תנמ-לע ,םיגדו ןוטקנלפואוז
בכרה ןיב ןילמוגה-יסחי םה םיפסונ םיפוחד םיאשונ .םגאב
תונררבה רשוכ ןכו ,ותוחתפתהו ןוטקנלפואוזה לש ןוזמב םיטנאירטונה
תוכיא לע ותעפשהו ןוטקנלפואוז ידי-לע םימהמ תוצא ףוסיא ןמזב
הייברה רשוכ לע תוחילמה תדירי לש העפשהה דומיל םע דחי ,םימה
.םגאב םייעבט םיגדו ןוטקנלפואוז ינימ לש םויקהו


36 ,23 * 1993 יאמ * 320 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ