ן"דפשה ימב היקשה תויעבו םימ תוכיא רקס
איגש ידיג `רד , לגס יבוד :תאמ
.21-20 םידומע ,(1993 ראורבפ) ,317 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

סקר איכות מים ובעיות השקיה במי השפד"ן
:רמאמה יקלח
אובמ
ן"דפשה ימ תוכיא רקס
תואצותה חותינ
תוצלמה

אובמ
םימ תרמה התיה הז טקיורפ תרטמ .ן"דפשה טקייורפ תלעפהב לחוה םינש 3 -כ ינפל
םיבאשנו הנבי תולוח רוזיאב עקרקל ורדחוה ,לופיט ורבעש ,ןד-שוג יחלוקב םיריפש
.םורדל םשמ

הנתשמ ,הלא םימב םיאלקחה םישמתשמ ןהב ,םינשה שולשב ן"דפשה ימ תוכיא
.תורכינ תואצוהו םיקזנ םיאלקחל םימרגנ ךכמ האצותכו

ןוניס תוכרעמ תסנכהל הריהנהו םיאלקחה לש םהיתונולת ,ולא םיקזנמ האצותכ
תדעו ,םימה תוביצנ) םינושה םימרוגה וטילחה ,םיבושיה תיברמב תויזכרמ תויטמוטוא
.ן"דפשה ימ תוכיא רקס ךורעל (םימה ידבוע ןוגראו "תורוקמ" ,בגנה יקשמ לש םימה

דומעה שארל הרזח


ן"דפשה ימ תוכיא רקס
תויעבה ןהמ םשרתהלו עומשל ,ן"דפשה ימ לש םינכרצ ןייארל התיה רקסה תרטמ
ןכרצו ןכרצ לכ לש םיימוקמה תונורתפהו ,תויעבה ףקיה ,ן"דפשה שומישב תומרגנה
.ן"דפשה ימ לש הנתשמה םימה תוכיאב ותודדומתהב

העורג םהב ,םירוזאה תא דקמל המגמב ,בגנה לש םינוש םירוזאב םינכרצ 40 - כ ונייאור
.היקשהה תוכרעמב תומיתסה תייעבבו םתוסה רמוחה תוהמב דקמתהלו ,םימה תוכיא

ץיקה ילודיג לש היקשה תנוע םויס רחאל רבוטקוא-רבמטפס םישדוחב עצבתה רקסה
.ףרוחהו ויתסה ילודיג תייקשהל תונכהה תעבו

דומעה שארל הרזח


תואצותה חותינ
םתוסה רמוחה תוהמ .1
בכרהש ,ןבומכ .תוצאו לוח :תכרעמב םתוס רמוח יביכרמ 2 לע וננולתה םינכרצה בור
קלחבו יטננימוד לוחה היה םהמ קלחב .הנוש היה םינוש םימ תורוקממ םתוסה רמוחה
לוח :םתוסה רמוחה יביכרמ ינש ןיב לדבה שי הערפהה תורידת תניחבמ םג .תוצא םהמ
.העובק תורידתב אלו םילגב תועיפומ תוצא וליאו ,רתוי ההובג תורידתב עיפומ

ןניא ולא תוצא .תוינרוצ תוצא ןניה תוצאה רקיע - רקסבש םימה תומיגדב השענש יפכ
תרלכהב םיאלקחה ודבע ןהיפ-לעש ,תוצלמההש ךכ ,רולכב לופיטמ רתויב תועפשומ
ירמוח םניה ,םימה לש תיפוסה םתוכיא לע עיפשמה ,ףסונ םרוג .תומיאתמ ויה אל ,םימה
.םימה תוכיא תערהל םה םג םימרותה ,םימל םיקרזומה ,ןושידה

םימה רוקמ .2
ליחתנ םא .םתוכיא לע העפשה שי םימה רוקמלש ,רוריבב תוארל ןתינ םינכרצה יחווידמ
.הלועו ךלוה תויעבה ףקיה המורד םיכלוהש לככ ,ירה גומלא תנחתב הקידבה תא

,םינכרצה .ןגמ רגאמו ,בגנה-בל רגאמו בגנה-בל תנחת :םיינשמה תורוקמה ינשב םג ל"נכ
הטעומ תומכב תוצאו הבר תומכב לוח לע רקיעב וננולתה ,בגנה-בל תנחתמ םימ ולביקש
תומכב תוצא לע רקיעב וננולתה ,ןגמ רגאממ םימ ולביקש ,םינכרצה - םתמועלו ,רתוי
.לוח לע תוחפו הלודג

,לוחו לוצא וא ,תוצאו לוח - םימתוסה םימרוגה דחי ועיפוה םיינשמה תורוקמה ינשב
.םימה תוכיא בצמ תא רימחה וללה המיתסה ימרוג ינש בולישש ןבומכו

היקשהה תוטיש .3
,ןבומכ .םיעונווקו ףוטפט ,הזתה ,הרטמה :היקשהה תוטיש לכ תוגצוימ רקסנה רוזיאב
םינכרצה לש םינוש תונורתפ םיבייחמו םינוש םה הטישו הטיש לכל םיקזנהש
.דרפנב היקשה תכרעמ לכל הנוש תוסחייתהו

תויפה תקיחש בקע רתוי םילודג לוחה יקזנ םיעונווקהו הזתהה ,הרטמהה תוכרעמב
ןדבואו עקרקל קזנ - ךכמ האצותכו ,תוליזנ תמירגו םימטאל תחתמ תורבטצה ,תורוניצהו
תוצא לש תוחכונל תושיגר ןניא - הזתהה תכרעמ טעמל - ולא תוכרעמ ,תאז תמועל .םימ
.םימב

םע ,הנורחאל .םתוסה רמוחה יביכרמ ינשל השיגרה תכרעמה הניה ףוטפטה תכרעמ
תמיתסב םצמטצמ וניא תכרעמל םרגנה קזנה ,בחרנ הדימ-הנקב תסוומ ףוטפטל רבעמה
םימ ןדבואו היקשהה רטשמ רוערע ,תופטפטה תקיפס תלדגהב םג אלא ,תכרעמה יביכר
.בר

םימה תוכיא ןיגב תועקשהו םיקזנ .4
םילודיגל םימה תקולח תכרעמ לע תוטלושה ,תובר הרקב תוכרעמ תולעופ בגנה רוזיאב
ןיב רשקה דיימ הלוע ,המיתס תויעב לע םירבדמ רשאכ ,ללכ ךרדב .היקשהה תרקבו
ןתינ רקסה ךותמ .הזתהו ףוטפט :ןוגכ ,ומצע היקשהה דויצו םתוסה רמוחה יביכרמ
האצותכ הרקבה תכרעמ דוקפית היה םיאלקחל ומרגנש תויעבהמ רכינ קלחש ,תוארל
.תכרעמה יביכר תמיתסמ

תכרעמב ליעפמה לש ונומא תא רבדה רערעמ תדקפתמ הניא םימה תרקב תכרעמ רשאכ
.תובר תואצוה ןבומכו תושק תוכלשה שי הז ןומא רוערעל .הרקבה

םניה יאלקחל םיקזנה ירה תלשכנ וזו הרקבה תכרעמ לע לכב ךמוס ליעפמהו הדימב
.םילודיגלו עקרקל קזנו םימ ןדבוא - םיבר

תובר תועש הדשב תולבל ליעפמה תא רבדה בייחמ תעגפנ תכרעמה תונימאו הדימב
ןתינ אל בר ןמז ךרואלש ,ןבומכ .הרקבה תכרעמ תדובע תא ומצעב עצבלו הלילה ךשמב
תומיתס תייעב לע וננולתה אלש ,םינכרצ םגש ,תוארל ןתינ ,ןכל .וזכ הרוצב דובעל
.הרקבהו דוקיפה תוכרעמ תונימא רסוח לע וננולתה ,היקשהה תוכרעמב

ויהו ,הרקבה תרעמ לע ןגהל ידכ הנוש ךוות ילעב 2" יננסמ ביכרה םינכרצ לש בר רפסמ
.רזע אל הז ןורתיפ םגש םירקמ

תכרעמ תסנכה י"ע היעבה ןורתפו ,הרקב תכרעמל קזנ לש ינוציק הרקמ המגודל איבנ
ובכרוה םלוכ לעו חטשב הרקב ישאר 23 -כ ץוביקל .הפוס ץוביק - איהו ,תיזכרמ ןוניס
ח"ש ףלא 60 -כ ץוביקה עיקשה הלשכ הרקבה תכרעמו ומתסנ הלא רשאכ .2" יננסמ
.תיזכרמ ןוניס תכרעמב

ולא תוכרעמב רשאכ ,תויזכרמ ןוניס תוכרעמ לש ןורתפל רבוע םימה ינכרצ לש לודג קלח
:ןהל םיעדומ דימת אלש תויעב רפסמ שי

וז תומכ .שמ 150 דע וניה ןוניסה ךוות רשאכ ,הריבס הפיטשה ימ תומכ .הפיטשה ימ
ןיב ענ הפיטשה ימ זוחא עצוממ .שמ 200 לש ןוניסל םירבוע רשאכ ההובג תויהל תכפוה
קשמלו ;םימ ק"מ יפלא תורשע לש ןדבוא :דדובה ןכרצל רבדה תועמשמ .1%-ל 1/2%
.ן"דפשה ימ לש ק"מ ןוילימ -1כ לש ןדבוא - םימה

,הפיטש ךרוצל םיבשחמב תורושקה ,תויזכרמ ןוניס תוכרעמ .ןוניסה תוכרעמ תקזחא .ב
תכרעמב לופיטל םישדקומה ,םיפסונ הדובע ימי רמולכ ,םיפטוש הקזחאו לופיט תובייחמ
.םיאלקחל תויולעה תא לידגמה רבד -

ישונאה םרוגה .5
המר רבדה בייחמ תומכחותמ תוכרעמ תסנכה תבייחמו הבוט הניא םימה תוכיא רשאכ
תורמלו ,הבוט התיה םיליעפמה תמר םינכרצהמ קלח לצא .םיליעפמ לש הליבקמ
קלח לצא .םתונתשה בצקו םימה תוכיא תייעב םע דדומתהל ליעי ןויסינ היה םיישקה
תמר המאת אל םינכרצהמ קלח לצא .םתונתשה בצקו תמר המאת אל םינכרצהמ
.םינכרצה םתואל םיבר םיקזנ ויה תואצותהו ,התובכרומו היעבה ףקיה תא םיליעפמה

,הלודג תורידתב וניה םינושה םיבושיב םימה ישנא לש הפולחתה בצק רשאכ ,םויכ
,יוויל אוה הז בצמ םע דדומתהל ךרדה .םימה תוכיאב לופיטל סחיב השק בצמ רצוויי
.םיבושיב תוכרעמה לועפתב םימה ישנא תכרדהו בקעמ

דומעה שארל הרזח


תוצלמה
לפטל םיכרד שי ,ונתעדל .לוחה וניה השקה םימה תוכיאל םיירקיעה םימרוגה דחא .1
.םימה תקפסא תכרעמל לוחה תעגה תא ,רשפאה לככ ,עונמלו לוחב

תרידח תעינמב רושקה לכב לפטיו םינכרצל םימה קפס היהי דחא ףוגש יוצר ,ונתעדל
.םימה תכרעמל לוח

.תרנצבו םירגאמב ,ללכ ךרדב ,תוחתפתמ וללה .תוצאה אוה ינשה תומיתסה םרוג .2
לופיטו םיגד ,הרלכה :ןוגכ ,תוטיש ןווגמב םירגאמב תלפטמ "תורוקמ" תרבח
תוצא תוחכונל הליעי הבושת ןיא ןיידעש הארנ ,הז םע דחי .תשוחנ-תרפוגב
.היעבה םע דדומתהל םיכרד אוצמלו ךישמהל שיו ,לודג הדימ-הנקב

.יתימא ןמזב םינכרצהו "תורוקמ" תרבח י"ע םימה לש ףתושמ רוטינ .3

םימה רוטינב הבר תובישח שי ,םינכרצה י"ע וגצוהש ,תויעבהו רקסה ינותנ רואל
תויעבה םוקימ תא תונייפאמה ,רוטינ תודוקנ עובקל שי .םאתהב לופיטו יתימא ןמזב
םרטב ןהב לפטלו תויעבב ןיחבהל ידכ עובשב םיימעפ וא ,יעובש רוטינו ,חטשב
תא תווללו ךירדהל שי ,םימה רוטינל ליבקמב .םימה ינכרצ לצא היעב רצווית
.תולקתו םיקזנ עונמל ידכ םימהו ןוניסה תוכרעמב לופיטב רושקה לכב םינכרצה


21-20 * 1993 ראורבפ * 317 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ