היקשהל םיחלוק ירגאמ
רוד הקניא :תאמ
.34-30 םידומע ,(1993 ראורבפ) ,317 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מאגרי קולחים להשקיה

:רמאמה יקלח
אובמ
ןענ ץוביק רגאמ לש ודוקפית

אובמ
תואלקחל ,תיתיב הכירצל םאולמב םויכ םילצונמ לארשיב םיילאנויצנבנוק םימ תורוקמ
יתלב תורוקמ חותיפ בייחמ הכירצה לש דימתמה לודיגהש ,ןאכמ .היישעתלו
ץראב םיכפשה לכמ 20% .םירזחוממ םיחלוק םה הלאמ דחאו םיילאנויצנבנוק
םירגאמ 150 -ל לעמ .ץיקב תואלקח יחטש תייקשהל םילצונמו םיקומע םירגאמב םיפסאנ
ןוילימ 90-70 -כ םירגוא םהו תונורחאה םינשה םירשעב ומקוה הז גוסמ
םיחמצ ילודיג לש םנוד 160,000 -כ תייקשה רובע םיחלוק לש םיבקועמ-םירטמ
םיכפש קוליסל ןורתפ םג הלאה תוכרעמה תוקפסמ ,תואלקחל םימה דבלמ .םייתיישעת
ןשדהמ קלח תומרות םיחלוקבש תוקנחהו תוחרזה .תיתביבס העיגפ ךכב תוענומו רקובמ
.תודשל שורדה

לופיט יבלש .רגאמל םתמרזה ינפל םדקומ לופיט םיימלוגה םיכפשה םירבוע ,ליגרכ
,םיפחרמה םיקצומה לש יברמ קלח הקיחרמה ,עוקיש תכירב םיללוכ הלא םדקומ
םיבלשל ,ךשמהב הארנש יפכ .ינגרואה רמוחהמ רכינ קלח קרופמ הב ,ןוצמיח תכירבו
ףוסב תלבקתמה םימה תוכיאו רגאמה לש ןיקתה ודוקפית יבגל רתויב בושח דיקפת הלא
.הריגאה תפוקת

המיאתמ איהו לארשיב החתפתהש ,תיסחי ,השדח היגולונכט םה םיקומע םיחלוק ירגאמ
םח ,שבי ץיקבו הרצק המושג הנועב םינייפאתמה ,ונרוזאב םיימילקא םיאנתל דחוימב
ינגרוא רמוח קוריפ יכילהת תודדועמ תונועה לכ ךשמב תוחונה תורוטרפמטה .ךשוממו
ןצמח לש יטתניסוטופ רוציי תדדועמ הקזחה שמשה תנירק וליאו ,םיקדיחה ידי-לע
.תוצאה ידי-לע

ירגאמ .תיסחי ,הלוז היגולונכט יהוז ןכלו הקוזחת דאמ טעמ תושרוד הלא תוכרעמ
תוכירב יבגל 'מ 1.5 תמועל -10-6 םקמועש ,ךכב ןוצמיח תוכירבמ םינוש םיחלוק
םימי רפסמ תמועל - םישדוח 10-9- דאמ ךשוממ םהב םימה תייהש ןמזו ,ןוצמיחה
תולוגסה תניחבמ רתוי תובכרומ הלא תוכרעמ ,ןכל .ןוצמיחה תוכירבב תועובש רפסמ דע
םילדומה ,ןכל .תורבטצמה תויתביבסה תועפשהה תניחבמו תויגולויבהו תוימיכ-וקיזיפה
.םירגאמל םימיאתמ םניא ןוצמיחה תוכירב רובע וחתופש

אוה ןמזב-וב ךא ,םירדגומ םיילכלכ םידעי לעב יגולונכט ןקתימ אוה םיחלוק רגאמ
םייפורטרפיה םימגאל ,םימיוסמ םינבומב ,המודה ,ידוחיי יתאווקא םטסיסוקא הווהמ
םירגאמה תא להנל תנמ לע ,ךכל םאתהב .הפוריאב םיעודיה ,םידודרו (םיניזמב םירישע)
םיאנתב םתולת ,רגאמב םישחרתמה םיכילהתה תוהמ תא ןיבהל שי ,ילאמיטפוא ןפואב
.םינושה לועפתה יאנתל םתושיגרו םייתביבס

דומעה שארל הרזח


ןענ ץוביק רגאמ לש ודוקפית
רגאמה לש וחטש .הז גוסמ תוכרעמה לש גציימ םגד שמשל לוכי ןענ ץוביק לש רגאמה
םירגאנה ץוביקהו הלמר יחלוק .ק"מ 700,000 -כ ותלוכתו 'מ 10 -כ וקמוע ,םנוד 100
-כ לש הייהש ןמז תולעב ןהש ,ןוצמיח תוכירבבו עוקיש תוכירבב םדקומ לופיט םירבוע
תכירצ) (BOD) ב"חצ ג"ק 5-2 היה רגאמה לע ינגרואה סמועה ,רקחמה תפוקתב .תועש 48
./ג"מ 60-40 ןיב וענ רגאמב ב"חצה יזוכיר וליאו ,הממיל םנודל (תימיכ ואיב ןצמח
ודוקפיתל ןוילעה לובגה םה הלא םיזוכירש ,וארה רתוי םירחואמ םירקחמ
הדשה תוטיש .םייתנשכ ךשמב שדוח ידימ הקדבנ הלוכ תכרעמה .רגאמה לש ילמיטפואה
.ןאכ וטרופי אלו ליעל וטטוצש ,םימוסרפב תוראותמ הדבעמהו

רגאמה לש ימרת רטשמ
הרוטרפמטה ,לכ תישאר .רגאמה לש ודוקפית רובע הקומע תועמשמ ימרתה רטשמל
ידי-לע ינגרוא רמוח קוריפ לע - םייגולויבה םיכילהתה בצק לע רישי ןפואב העיפשמ
תא דומאל בושח היה .יטתניסוטופה ןצמחה תריציו תוצאה לודיג בצק לעו םיקדיחה
הרוטרפמט ,ףסונב .רוהיטה תוליעי ירחא ליבקמב בוקעלו רגאמב הרוטרפמטה תודונת
לדבה ,ךדיאמ ;םימה תסמ לש יכנא לובריע םייקש ,החיכומ םימה תדומעב הדיחא
ןיב דירפמה ימרת דוביר לש םויק ןייצמ הנותחתו הנוילע םימ תבכש ןיב הרוטרפמטה
תוכיאו םימזינגרואורקימה תוליעפ לע תובושח תוכלשה הלא םיבצמל .תובכשה
.םיחלוקה

,תלברועמ איה םימה תדומע ףרוחבש ,תוארמ םינושה םיקמועב הרוטרפמטה תודידמ
םע ,ביבאב .(סויזלצ תולעמ 18-12) תיסחי הכומנ הרוטרפמטהו תיעקרקל דע תינגומוה
ףוג לע הפצ איהו תדרוי התופיפצ ,הנוילעה םימה תבכש תממחתמ ,הנירקה תמצוע תיילע
יקרפ ךשמנו ידמל ביצי אוה בורל ךא ,םימעפל רבשנ הזכ ימרת דוביר .רתוי םירק םימ
.הנוילעה םימה תבכשב 30 דע תועיגמה תורוטרפמט םע ,ץיקב םיכורא ןמז

סמומ ןצמח יזוכיר
תוצאל םג ךא ,ינגרוא רמוח םיקרפמה םיקדיחה תוליעפל ,רקיעב ,שורד סמומ ןצמח
יזוכיר לש תיתנועה תונתשהה .ותנזהל םימזינגרואורקימה תא ןנסמה ,ןוטקנלפואוזלו
ןצמחה יזוכיר לש םיליפורפ .ימרתה רטשמב קודה רשק הרושק םימה תדומעב ןצמחה
רגאמה וז הנועב .םימה תדומע לכב הדיחאו דאמ הכומנ ןצמחה תלוכת ףרוחבש ,םיארמ
םיבוט םיאנת ןיא ןכלו תלבגומ קמועל התרידחו תטעומ הנירקה ,דאמ רוכע ,לברועמ
היזופידה ידי-לע הלא םיאנתב קפוסמ סמומה ןצמחה בור .תוצאה ידי-לע ןצמחה תריציל
הנירקה תמצוע תיילעו חורה לש תלברעמה הלועפה תריצע םע ,ביבאהמ לחה .ריוואהמ
.קמועב דאמ םיכומנו הנוילעה םימה תבכשב ןצמחה יזוכיר דאמ םיהובג ,הרוטרפמטהו
םיראומה ,םיטקשה םימהש ,ךכמ תעבונ ,ץיקבו ביבאב תחתפתמה ,וזה תויבטוקה
,תיטתניסוטופה תוליעפה תאו תוצאה לודיג םידדועמ ההובגה הרוטרפמטהו ,בטיה
רדעיהב .היסולכואה לכ לש המישנה יכרוצ תא ףדועב הסכמהו עפשב ןצמח תרציימה
רדעיהב ,קמועב ,תאז תמועל .הנוילע םימ תבכשב סמומה ןצמחה רבטצמ לובריעה
וזוכיר ןכלו ,ילאירטקב קוריפל ךרצנ ןצמחה וליאו ,תיטתניסוטופ תוליעפ ןיא ,הרואת
ירסח) םייסקואנא םיאנת םש םיחתפתמו קמועב ןצמחה ירמגל לזוא םיתעל .דאמ דורי
.(ןצמח

ןוטקנלפואוזו ליפורולכה יזוכיר ,תוצאה תייסולכוא
רתוי םייקנ םימהש לככ :םימה תוכיאב םירושק תוצאה תייסולכוא זוכירו בכרה
הזוכיר תא םיאטבמ ליפורולכה יזוכיר .תוחפ תזכורמו רתוי תנווגמ תוצאה תייסולכוא
םיהובג ליפורולכ יזוכיר תוחכונב ,םנמואו .ןצמח תרצויה ,תוצאה תסמויב לש יללכה
תבכשל תמצמוצמ איה ךא ,בר ןצמח תקפסמה ,תצרמנ תיטתניסוטופ תוליעפ תמייקתמ
.רואה תרידח לש הלבגההו ,תוצאה ידי-לע תמרגנה ,תוריכעה תמחמ תאזו ,הרצ םימ
,תוצאהמ קלח תקלסמ ותוליעפו ,רגאמב הבוט םימ תוכיא לע דיעמ ןוטקנלפואוזה
דע יטתניסוטופ ןצמח תריצי תורתונה תוצאל תרשפאמו םימה תופיקש תא תרפשמ
.רתוי בר קמועל

ךשמהבו ,ץרמ שדוחל ראורבפ שדוחמ רבעמב דאמ ולע תוצאה יזוכירש ,קיסהל ןתינ
ידי-לע םרגנ תוצאה ירפסמ םוצמצ .לירפא שדוחב םימה תדומעמ תוצאה בור ומלענ
ףא ,תוינטרסה םג וברתה ,ךשמהב .Chlorella לע תונוזינה לירפא שדוחב תוילגלגה יוביר
המרב תוצאה יזוכיר ורמשנ ,ןוטקנלפואוזה ידי-לע ןוניסהמ האצותכ .תוצאהמ תונוזינ ןה
התיה וז הנוע ךשמב םימה תופיקש ,םדוק רמאנש יפכו ,ץיקה ישדוח ךשמב הכומנ
.תיסחי ,ההובג

,3-2 קמוע דע ,הנוילע םימ תבכשב יוצמ ןוטקנלפואוזה בורש ,ןייצל םג ןיינעמ ,ףסונב
איה וז הדבוע ./ג"מ 0.3-0.2 -מ תוכומנ תומרל םידרוי םניא ןצמחה יזוכיר םש
ןצמחה יזוכיר ובש ,קמועב םימהש ,יופצ :רגאמהמ םימה תביאש קמוע יבגל תיתועמשמ
לש תומיתס םרוגה ןוטקנלפואוזהמ םיישפוח ויהי ,ונייוצש םיכרעהמ םיכומנ סמומה
.היקשה תוכרעמ


:רמאמה רבחמ תודוא
הטיסרבינואה ,היגולונכטו ישומיש יעדמל רפס-תיב ,הביבסה יעדמל 'חמ ,רוד הקניא
םילשורי ,תירבעה34-30 * 1993 ראורבפ * 317 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ