ירגאמב םימה תוכיא לע םיננסמ םיגד תעפשה
היקשה
בינ הצרת , איגש ידיג `רד :תאמ
.51-45 םידומע ,(1993 ראורבפ) ,317 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

השפעת דגים מסננים על איכות המים במאגרי השקיה
:רמאמה יקלח
אובמ
םירגאמ רקס
תואצותה חותינ
םוכיס


אובמ
ירגאמב םימה תוכיא תרימשל םיגדב שומישה בחרתמ תונורחאה םינשב
טועימ .לארשי יבחרב םירוזפ היקשה ירגאמ 200-מ רתוי .היקשה
םימה תורוקמ לש יברמ לוצינ םיבייחמ שביה םילקאהו םיעקשמה
םישמשמו ףרוחה תפוקתב רקיעב םימ םיטלוק םירגאמה .םיירשפאה
םיללוכו םינווגמ םירגאמל םימה תורוקמ .ץיקה ךלהמב היקשהל
אלמתמ ,םיתיעל .תונוש רוהיט תומרב םיחלוקו םימשג ימ ,תונייעמ
.םידחא תורוקממ םיתיעלו דיחי רוקממ רגאמה

תנוע ךותב םישבייתמה ,דעומ-ירצק םימ יפוג םניה םירגאמה תיברמ
םינייפואמ דעומ-ירצק םימ יפוג .אבה ףרוחב שדחמ םיאלמתמו היקשהה
לש תויסולכוא ףוליחב םיאטבתמה ,םיביצי יתלב םייגולוקא םיאנתב
תומיתס םימרוג ,םירגאמב םיחתפמה ,ולא םירוצי .ןוטקנלפואוזו תוצא
.היקשה ירזיבאבו םיננסמב תובר

תחתפתמ אל םתיברמב ,הנש ידמ כ"דב םישבייתמ םירגאמהו רחאמ
םינימב םניא רשא ,םיגד םייוצמ םירחאבו ,ללכ םיגד תייסולכוא
ביצי יתנש-בר םימ ףוגב .םימה תוכיא רופישל םימרותה ,תופיפצבו
,ןוזמה תרשרש שארב ודמעי רשא ,םיגד לש תויסולכוא חתפתהל תולוכי
.ןוטקנלפואוזו תוצא לש תוחירפ וענמיו תוצאה תייסולכוא תא ורקבי

עיפשת רשא ,תיעבט םיגד תייסולכוא כ"דב תחתפתמ אל היקשה ירגאמב
םירגאמה תא סלכאל יוצר ןכלו ,ןוטקנלפואוזהו תוצאה תייסולכוא לע
Hipophthal) ףיסכה ומכ ,םיננסמ םיגד .םימה תוכיא רופישל םיגדב
אוהש - ףיסמנו ,(Aristicthis nobilis) שאר-לודג ןויפרק ,(michthis molitrix
.םירגאמב םימה ןוניסב דאמ םיליעי ואצמנ ,םהיניב אולכמ גד

ירדס השימח יפ תדמאנה ,םימ תומכ םוי ידמ ןנסל םילוכי םיננסמ םיגד
םיגדה .(םוי ידמ םימ ק"מ 100-כ ןנסמ ג"ק 1 לקשמב גד) םחפנמ לדוג
רתוי םילודגה ,םיקיקלחו ,םימיזה תכרעמ ךרד םימה חפנ תא םיריבעמ
תכרעמ לאו גדה עול לא םיפסאנ ,םימיזה תוקרסמב םירבעמה יחוורמ
ןוטקנלפואוזו תולודג תוצא תוליעיב םיגדה םיננסמ הזכ ןפואב .לוכיעה
רקיעב ןוזינה ,גד וניה ,רומאה וא ,בשעה ןויפרק .רגאמב םימה ףוגמ
היקשה ירגאמב םיסלכואמ רומא יגד .תולודג תויטוח תוצאו םימ יחמצמ
לעו רגאמה ילושב םימ יחמצו תויטיא תוצא תוחתפתה לע רבגתהל ידכ
.תיעקרקה

םניא רומאה יגדו (ףיסמנהו שאר-לודג ןויפרק ,ףיסכ) םיננסמה םיגדה
םתרידחל הנכס לכ ןיאש ךכ ,לארשיב םימ יפוגב יעבט ןפואב םיברתמ
וא ,םיגד לש תופופצ תויסולכוא תוחתפתהל וא ,םייוצר יתלב םימ יפוגל
תוכרעמל וא ,םימה ףוגל םיקזנ םורגל תולולעה ,יוצרל רבעמ םיגיגד
.היקשהה

םילכימבו תואלכמב רקחמ תדובעו הדש בקעמ וכרענ תונורחאה םינשב
.םירגאמב םימה תוכיא לע םיגדה תעפשה תא דומלל ידכ

דומעה שארל הרזח


םירגאמ רקס
,הירוטליצסוא ,סיטסיצורקימ :םיגוסהמ רקיעב ,תוילוחכ תוצא
היקשה ירגאמב תוצופנה ,תוצאה תוצובק ןניה ,הנבנאו הנילוריפס
.ץיקה תנועב םיגדב םיסלכואמ םניאש

םילולעה ,םירבצב וא ,תובשומב עיפוהל תולולע תוילוחכה תוצאה
.היקשהו ןוניס תוכרעמ םותסל

,םידורי םינטרס לש תוצובק וא ,תוילגלג ומכ ,םיינוטקנלפ םייח ילעב
ירגאמב תנצמוחמה הבכשב םיחתפתמ ,הדופפוקהו תוינפד תצובקמ
לולעו הנשה ךלהמב ביצי וניא םירגאמב ןוטקנלפואוזה זוכיר .היקשה
.תרחא הפוקתב לילכ םלעיהלו רטילב םיטרפ יפלאל ,םיתיעל ,עיגהל
ןוניס תוכרעמ םותסל ןכ-םג םילולע ןוטקנלפואוז לש םיהובג םיזוכיר
.היקשהו

ןוטקנלפואוזה זוכיר תא רכינ ןפואב תיחפהל םיחילצמ םיננסמ םיגד
תוחכונ ,םיבר םירקמב .םירגאמב תוילוחכה תוצאה תחירפ תא עונמלו
תוצאש ךכ ,תוצאה תייסולכואב יוניש תמרוג רגאמב םיננסמה םיגדה
תויהל תוכפוה (רטמורקימ 25-5 רטוקב) תונטק תויאת-דח תויקורי
.רגאמב תטלשה הצובקה

םימה תוכיא רופישל םיגדב שומישה בחרתמ תונורחאה םינשב
היקשה תוכרעמ לש המיתס יעוריאו םירגאמב םימה תוכיא .םירגאמב
.םיגד אלל וא םיסלכואמ םירגאמה ויה ןהב ,תופוקתה ןיב וושוה

המרת ןכא ,םימה תוכיא רופיש תורטמל םיגדב וסלכואש םירגאמה לכב
תופיפצב הדיריל ,תוצאה תייסולכוא יונישל םיגדה תוחכונ
תוכרעמב תומיתסב התחפהלו םימה ןוניסב הלקהל ,ןוטקנלפואוזה
.היקשהה

רשא ,ןויפרק יגדב רקיעב םיגד לודיג תורטמל וסלכוא םירגאמה רשאכ
,ולע םימה תוריכעו םיפחרמה זוכירו ,רגאמה תיעקרקב רובנל םיטונ
.היקשהל םימב שומישה תעב תולקתה ורבגו םימה תוכיא הדרי

דומעה שארל הרזח


תואצותה חותינ
תייסולכוא לע טלוב ןפואב עיפשה רגאמבו תואלכמב םיגדה תוחכונ
הלוע םיגדה רדעיהב .םימה תופיקשו תוצאה לע תוחפו ןוטקנלפואוזה
דרוי הרצודלקה זוכיר וליאו ,הדופפוקהו הרפיטורה זוכיר טלוב ןפואב
.לילכ םימלענ םה םיגדה תוחכונב ךא ,יוסינה ךלהמב טעמ

,ןוטקנלפואוזה תקחרה בצק לע ,טעמכ ,העיפשה אל םיגדה תופיפצ
ןוניסה בצקש ,ןייוצמ תורפסב .םיגדה תויופיפצ יתשב דאמ המוד ןזוכירו
,ךכ ,םלקשמל לעמ לדוג ירדס 5 דע עיגהל לוכי םיננסמ םיגד לש ימויה
ןוניס ןכתי ,ג"ק 0.75 לש ללוכ לקשמב םיגד 5 לש הכומנה תופיפצב םגש
ךירצ דיתעב .דבלב ק"מ 50 וניה האלכמה חפנו ,הממיב ק"מ 75 דע לש
תוכומנ סולכיא תויופיפצב םיגדה לש העפשהה םוחת לובג תא ןוחבל
.רתוי

דומעה שארל הרזח


םוכיס
ןתינ ,םירגאמב בקעמה תואצותמו ,םילכימבו תואלכמב םייוסינהמ
םירגאמ סולכיא לע ץילמהלו םימה תוכיא לע םיגדה תעפשה תא םכסל
.םימה תוכיא רופישל םיגדב

זוכירו ,םינימה ןווגימ לע ועיפשה (ךיסמנו ףיסכ) םיננסמה םיגדה
תוצא לש (החירפ) תצאומ תוחתפתה הענמנ םיגדה תוחכונב .תוצאה
היסולכואה ךא ,תוצאה זוכיר הלע םיגד לש דאמ הובג זוכירב .תוילוחכ
.תונטק תויקורי תויאת דח תוצאל התנתשה

ףיסכה ןיב לדבה ןיא .ןוטקנלפואוזה זוכיר תא ותיחפה םיננסמה םיגדה
,(םיאנפד ,הדופפוק) םידורי םינטרס לש הקחרהה תוליעיב ףיסמנהו
.תוליעי רתיב הרפיטור ןנסמ ףיסכה םלוא

תפחרה י"ע םימה תוריכע תא םילעמ םירגאמבו םילכימב ןויפרק יגד
םיגדה יזוכיר ויה םילכימבו דעלגב םייוסינב .תיעקרקהמ םיעקשמ
.םימה תוכיא לע םיגדה תעפשהב יתועמשמ לדבה אצמנ אלו םיהובג
12 לש זוכירש אצמנו ,םיגד לש תוכומנו תוהובג תויופיפצ ונחבנ רגאמב
לע םיגדה לש תיבויח העפשהל קיפסמ ,רתוי ךומנ וא ,ק"מל םיגד םרג
.םימה תוכיא

51-45 * 1993 ראורבפ * 317 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ