לארשיבו םלועב הלפתה
ןרטשקילג סחנפ `רד :תאמ
תרבח לש הרבסהו תורבוד תדיחי :ביבא-לת ,לארשיבו םלועב הלפתה :רוקמ
.1991 תנש ,תורוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
אובמ
היגולונכט
היגרנאה תורוקמ
םי-ימו םיחילמ-ימ תלפתהל תופדעומ תופולח
םילפתומ םימ תולעו תועקשה ןדמוא
תונקסמו םוכיס

אובמ
תשמשמ ,םיחילמ םימ תלפתה םג רתוי רחואמ בלשבו ,םי ימ תלפתה
תליחתב .םלועב םינוש םירוזיאב םימ תייעב ןורתפל םינש תורשע רבכ
רבטצמ רוציי רשוכ םע הלפתה תודיחי 7,500 -כ םלועב ולעפ 1990 תנש
ינשכ .(הנשל ק"מלמ 4,000 -כ ) הממיל (ק"מלמ) ק"מ ןוילימ 13 -כ לש
תלפתהל עברכ ,םי ימ תלפתהל איה ,ל"נה תנקתומה תלוכיהמ שילש
,רוריק ילדגמ לש זוקינ ימ :ןוגכ ,םירחא םימ יגוסל ראשהו םיחילמ םימ
ץרפמה תונידמב זכרתמ רוצייה רשוכ תיצחמל בורק .דועו תורהנ ימ
.תורחא תונידמ תורשעב ראשהו ב"הראב 12% -כ ,יסרפה

לש תללוכ הקופתב הלפתה תודיחי 35 ,1965 תנשמ לחה ומקוה לארשיב
תמגדהו רקחמ יכרצלו םימ תקפסא יכרצל הממיל ק"מ ףלא 50 -כ
23 ,דויאה תטישב םי ימ תלפתהל תודיחי 8 םכותמ .תושדח תויגולונכט
4 -ו (ה"א) הכופהה הזומסואה תטישב םיחילמ םימ תלפתהל תודיחי
תודיחיה לכ תולעופ םויכ .תושדח תויגולונכט תמגדהו יוסינל תודיחי
ק"מ ןוילימ 4 -כ תורציימו (יניסב תודיחיה טעמל) םיחילמ םימ תלפתהל
לחה תיתגרדה ותבשוה תליאב ולעפש םי ימ תלפתהל תודיחיה .הנשל
הכומנ םתולעש םיחילמ םימ תלפתהל רבעמה בקע ,80 -ה תונש תליחתמ
.הברהב

דומעה שארל הרזח


היגולונכט
.בר ןויסנו עדי ץראבו םלועב רבצנ םימ תלפתה לש תויגולונכטה םוחתב
רפסמ תועצמאב תלעופה ,דויא לש וז איה רתויב תלבוקמה היגולונכטה
קוקיזו (ש"רז) יבלש בר ןידע קוקיז ,(ד"רפ) תיתגרד בר הצירפ :תוטיש
חותיפה ץאוה היגרנאה תורקייתה תובקעב םלוא .(א"דז) םידא תסיחד
םינקתמה בור תונורחאה םינשב .םי ימו םיחילמ םימ תלפתהל ה"א לש
.ה"א תטישב םילעופ םימקומש םישדחה

לע לארשיב החתופש ש"רז תטיש ןה תופידעכ םויה תונמתסמה תוטישה
תטישו (לארשיל הלפתה תסדנה) מ"עב תויגולונכט .יא.יד.ייא תרבח ידי
םיחילמ תלפתהל ,םימ תלפתהל ,תורוקמ תרבח ידי לע הללכושש ה"א
יוסינ ינקתמב קר םי ימל ה"א תטיש הלעפוה לארשיב .םי ימ תלפתהלו
קר ,תילכלכ הניחבמ ,לועפל לוכי ש"רז ןקתמ .(דודשאבו תליאב)
םירקמב .לוז םוח רוקמ יוצמ רשאכ וא חוכ תונחת םע בלושמב
ןקתמ תלבקל ה"א תטיש םע ש"רז תטיש בוליש לש ןורתי שי םימיוסמ
.ידירביה

תויהל םימיוסמ םירקמב היושע ץראב החתופש א"דז תטיש םג
2,500 לש הקופתל רוציי תודיחי לש שדחה רודה םא דחוימב ,תיתורחת
חיכוי (רתוי הכומנ היגרנא תכירצ) םירפושמ םיעוציב םע הממיל ק"מ
,תפדעומה הטישה רבעב התיהש ,ד"רפה תטיש תאז תמועל .ומצע תא
.ה"א-ל רקיעב ,המוקמ תא הגרדהב תדבאמ

-ב .םיחילמ םיממ םה םלועב םילפתומה םימה לכמ עברכ ,ליעל רומאכ
קר םיליפתמ לארשיב םיירחסמה םינקתמה לכ תונורחאה םינשה 10
חותיפב הבר תומדקתה הגשוה תונורחאה םינשב .םיחילמ םימ
.םיילאיר םיחנומב תולעה תלזוהל האיבהש ה"א לש היגולונכטה

,ןפיבו ב"הראב תורבח ןיב תירחסמ תורחתו חותיפו רקחמל תודוה
ךרואל ןתדימעו םיחלמה תייחד רשוכ תניחבמ תורפושמ תונרבממ וחתופ
תודוה הגשוה תפסונ הלזוה .םישק הדובע יאנתב רתוי ךשוממ ןמז
,םלגה ימ לוצינ םוחתב תולעייתהל ואיבהש לועפתו ןונכת תוטיש חותיפל
םדאה חוכ םוצמצו תונרבממה לש םייחה ךרוא תכראה ,היגרנאב ןוכסח
.הלעפהל

רתאב תורוקמ ידי לע םקוהש ןקתמב יוטיב ידיל ואב ל"נה םיגשיהה לכ
ק"מ 15,000 םויה קפסמהו 1978 תנשמ לחה םיבלשב םקוה רשא ,החבס
תדיחי לכל םילפתומ םימ 75% םויה םיקפומ הז ןקתמב .תליאל הממיל
הדרי תללוכה היגרנאה תכירצו ,םינש 10 ינפל 50% םוקמב ,םיחודיק ימ
םויב תועש 10 דע 8 ךשמב ןקתמה שיואמ 1985 תנשמ לחה .תיצחמכל
הלעפהב ,קוחרמ חוקיפב לעפומ ןקתמה ןמזה ראשב רשאכ ,דבלב
ה"א תיגולונכט לש חלצומה חותיפהו הטילקה .תבשחוממו תיטמוטוא
םיבושיב םימה תוכיא תייעב ןורתפ םג ורשפיא םיחילמ םימ תלפתהל
רוזיאבו תימורדה הברעב) תיצראה תכרעמל םירבוחמ םניאש םיקחורמ
עצבתהש ,םי ימ םוקמב ,םיחילמ םימ תלפתהל רבעמה .(חלמה םי
-מ הלעמל) היגרנאב לודג ןוכסח רשפיא םיעבשה תונש ףוסמ לחה תליאב
ןוכסחה .הקזחאו הלעפה תואצוהב ףסונ םוצמצו (הנשב טוזמ ןוט 20,000
.םירלוד ינוילימ תורשעב םכתסמ התע דע רבטצמה

דחוימב ,ןורחאה רושעב הבר תומדקתה הגשוה םי ימ תלפתהב םג
ידי לע רבדה גשוה ה"א לש היגולונכטב .היגרנאה תכירצ םוצמצ םוחתב
,רתוי םיהובג הבשה יסחיב לועפל תולגוסמה ,תורפושמ תונרבממ חותיפ
תבשהל תוליעי תוניברוט םע תובלושמ הביאש תוכרעמ חותיפ ידי לעו
תא דחוימב ןייצל שי ,םיימרתה םיכילהתה םוחתב .זכרה תיגרנא
תכירצב ןייטצמו הכומנ הרוטרפמטב לעופה ש"רז לש ילארשיה חותיפה
.חוכ תונחת םע בלושמ ןקתמה רשאכ ,הכומנ היגרנא

תאז םע .לארשיב םי ימ תלפתהל ה"א תטישב ירחסמ ןקתמ לעפוה םרט
הקדבש ,תליאב תינויסנ תכרעמ תורוקמ ידי לע 1976-83 םינשב הלעפוה
.ףוס םי ימ תלפתהל םתמאתהו תוירחסמה תויגולונכטה תיברמ תא
תכרעמ דודשאב חוכה תנחת רתאב תורוקמ תרבח הליעפמ הנורחאל
רפסמ תינמז וב תונחבנ ןכ .ןוכית םי ימב םדק לופיט תוטיש תקידבל
םיירחסמ םינקתמב תומשוימ תויהל תויושעה תוינרבממ תויגולונכט
.דיתעב ומקויש

דומעה שארל הרזח


היגרנא תורוקמ
רבעב ולעפש הלא ללוכ ,םלועב םילעופה םיירחסמה םינקתמה לכ
היגרנא :םיילנויצנבנוק היגרנא תורוקמ םילצנמ ,לארשיב הווהב םילעופו
וא רישי ןפואב) םיקלד תפירשמ תלבקתמה תימרת היגרנאו תילמשח
הנורחאל הלחש תומדקתהה םע .(למשח רוצייל חוכ תונחת םע בלושמב
ןוחבל םלועב םינוש תומוקמב לחוה ,םייפילח היגרנא תורוקמ חותיפב
.הלפתהל ,תירלוס היגרנא דחוימב ,הלא תורוקמ לוצינ לש היצפואה תא
ינקתמ בוליש לש תורשפאה םג לארשיב תמייק תירלוס היגרנא דבלמ
קלחכ יטטסורדיה ץחל לוצינ ידי לע תאז .םימיה תלעת םע הלפתה
.ה"א-ה תטישב הלפתהל השורדה היגרנאהמ

יסחי ןורתי ןהל תונקמה תונוכת יתשב תונייטצמ תוירלוס תוכירב
תולעמ 90 דע הרוטרפמטב) םוח תיגרנא תקפה :םי םימ תלפתהל
ןויסנה סיסב לע .םוח תריגא רשוכו ,תיסחי הכומנ תולעב (סויסלצ
ךירעהל ןתינ ,(םנוד 250) הברעה תיבב תירלוסה הכירבה תמקהב שכרנש
15) תיסחי הכומנ איה (רתויו םנוד 1,000) תולודג תוכירב תמקה תולעש
םדקתמ ןונכת לע תססבתמה תירלוס הלפתה .(עבורמ רטמל רלוד 20 דע
ץחלב תלעופה רוטיק הניברוט ,תירלוס הכירב ללוכה הלפתה ךרעמ לש
לע רצוימה למשח לצנמה ה"א ןקתמו ש"רז ןקתמ ,(יריפסומטא-תת) ךומנ
האוושהב תיתורחת תויהל םימיוסמ םירקמב היושע ,הניברוטה ידי
.תילנויצנבנוק הלפתהל

ןתינ ,ףוס םי וא ןוכיתה םיל חלמה םי ןיב םיהבגה שרפה לוצינ ידי לע
םיבושיח .תיצחמכב ה"א-ה ךילהת לש היגרנאה תכירצ תא םצמצל
לאיצנטופ לע םיעיבצמ םילודג הלפתה ינקתמ רובע ושענש םימדקומ
.ההז הקופתב ליגר ה"א ןקתמל האוושהב ,20% -כ לש ללוכ הלזוה

דומעה שארל הרזח


םי ימו םיחילמ ימ תלפתהל תופדעומ תופולח
ןורתי שי הממיל ק"מ יפלא תורשע המכ לש תוינוניבו תונטק תוקופתב
תורוקמ םייוצמ וב םוקמ לכב ,םיחילמ םימ תורוקמ תלפתהל רורב
היולת רתויב המיאתמה הפולחה תריחב ,םי ימ תלפתה יבגל .הלאכ
םיה ימ גוס ,םייתביבס םיאנת :ןוגכ ,םיימוקמה םיאנתב הבר הדימב
בוליש לש תורשפאהו ןוהה ריחמ ,היגרנאה ריחמ ,('וכו תוריכע ,תוחילמ)
.חוכ תונחת םע

:ןה הממי /ק"מ 20,000 דע תוינוניב תוקופתל רתויב תולבוקמה תופולחה

;םיחילמ םימ תלפתהל ה"א .1
םינקתממ זכר ימב םילוהמ םי ימ תלפתה וא ,םי ימ תלפתהל ה"א .2
;םיחילמ םימ תלפתהל
;םי ימ תלפתהל (א"דז) םידא תסיחד קוקיז .3
;לזיד חוכ תנחת םע בלושמ ש"רז .4
;לזיד חוכ תנחת םע בלושמ ה"א/ש"רז ידורביה .5
;ש"רז/תירלוס הכירב - תירלוס הלפתה .6
.ה"א/ש"רז/תירלוס הכירב - תירלוס הלפתה .7

תועצומ תופולחה ראש .םלועב םינוש תומוקמב תומשוימ 4 דע 1 תופולח
.ךכל םימיאתמ םיאנת םימייק םהב םינוש תומוקמב

(הממי/ק"מ 200,000 דע 100,000) תולודג תוקופתל תולקשנה תופולחה
:ןה
.תולודג (ןיערג וא םחפ) חוכ תונחת םע בלושמ ש"רז .1
;םי ימל ה"א .2
;ידירביה ןקתמב 2 -ו 1 לש בוליש .3
;ש"רז/תירלוס הכירב - תירלוס הלפתה .4
;ה"א/ש"רז/תירלוס הכירב - תירלוס הלפתה .5
.(יטטסורדיה ץחל לוצינ) םימיה תלעת םע בלושמ ה"א .6

(הממי/ק"מ 100,000 לש לדוג רדסב) לודג ןקתמ הנבנ םרט הז בלשב
ןה ,3 -ו 2 ,1 תופולח תאז םע .ל"נה תופולחהמ תחא לע ססובמה
םגו םלועב םילודג םינקתמל םינונכתה תיברמב תופדעומה תופולחה
היגרנא לוצינל תועצה לש תרגסמב תולקשנ 5 -ו 4 תופולח .לארשיב
.םימי תלעת םקות םא קר עצבתהל לכות 6 הפולח .תירלוס

דומעה שארל הרזח


םילפתומ םימ תולעו תועקשה ןדמוא
20,000 לש םילודג םינקתמב םי ימ תלפתהל תושורדה תועקשהה
םוחתב םויה תוכרעומ ,ה"א -ו א"דז ,ש"רז יכילהתב ,רתויו הממי/ק"מ
ןורתי"-מ םינהנ םיכילהתה לכ .הממי-ק"מ/רלוד 1,200 דע 800 לש
תונטק תודיחי רפסממ תגשומ תללוכה הקופתה רשאכ םג ,"לדוגה
תדמאנ םיחילמ םימ תלפתהל ה"א ינקתמב העקשהה .ליבקמב תולעופה
ימ תקפסאל תכרעמב העקשהה טעמל ,הממי-ק"מ/רלוד 500 דע 300 -ב
,םייליע םימ אוה רוקמה רשאכ תיסחי הכומנ תויהל היושעה ,הנזהה
תועצמאב םיקפומ םימה רשאכ ,רתויו הממי-ק"מ/רלוד 500 -ל דע הרקיו
.םיקומע םיחודיק

היגרנא ךרוצ ש"רז ןקתמו תילמשח היגרנא םיכרוצ ה"א-ו א"דז ינקתמ
ןקתמב .תובאשמה תענהל תילמשח היגרנאו ךילהתה תענהל תימרת
ג"ק 6.5 -כ םישרדנ ,למשח רוצייל חוכ תנחת םע בלושמ וניאש ש"רז
-כל ףסונב תאז .םילפתומ םימ לש ק"מ רוצייל םחפ ג"ק 10 -כ וא ,טוזמ
.תובאשמה תענהל ק"מ/ש"טוק 2

היגרנאה ידי לע קפוסמ היגרנאה תכירצמ לודג קלח ,םיבלושמ םינקתמב
ש"רז לש תללוכה היגרנאה תכירצ .חוכה תנחת לש רוריקה ימב תטלפנה
ינקתמ לש היגרנאה תכירצ .ק"מל ש"טוק 7 -כב םכתסהל היושע בלושמ
6 דע 5 לש םוחתב איה ,היגרנא תבשהל תניברוט םילצנמה םי ימל ה"א
רשאכ הזמ תוחפ ףאו ,ק"מ/ש"טוק 4.5 -כל תדרל היושעו ק"מ/ש"טוק
.ה"א/ש"רז ידירביה ןקתמב בלושמ ןקתמה

תא ללכ ךרדב תוללוכ (היגרנא תואצוה טעמל) הקזחאו הלעפה תואצוה
הקזחא ירמוח ;הקזחאו הלעפהל םדא חוכ תואצוה :םיאבה םיביכרמה
םילודג םינקתמב .(ה"א ינקתמב) תונרבממ תפלחה ;םיילקימיכ ;םיפלחו
תולע םג .ק"מל רלוד 0.1 -כב םכתסהל היושע הקזחאהו הלעפהה תולע
.ק"מל רלוד 0.1 -כב תכרעומ ה"א ינקתמב תונרבממ תפלחה

םילפתומ םימ תולע
דחא לכל תולעה ןדמואל רתויב םיבושחה םירטמרפה תעברא
ריחמ ;ןקתמה לדוג ;('וכו תוריכע ,תוחילמ) םימה גוס :םה םיכילהתהמ
םוחתב םיריחמ לע םיחוודמ תיעוצקמה תורפסב .ןוהה ריחמ ;היגרנאה
תלפתהל קר םיסחייתמ םיכומנה םיריחמה .ק"מל רלוד 3 דע 0.3 לש
,תונטק תודיחיב םי ימ תלפתהל םיהובגה םיריחמהו ,םיחילמ םימ
.םיהובג היגרנאו ןוה יריחמ לע ,ללכ ךרדב ,ססובמ בישחתה רשאכ
רובע ,ליעל ורדגוהש תופולחהמ קלח רובע תויולעה תא גיצנ וז הריקסב
ק"מ 200,000 -ו הממיל ק"מ 20,000 לש תוקופתל םינקתמ
. הממיל

דומעה שארל הרזח


תונקסמו םוכיס
.םיחילמ םימו םי ימ תלפתהל תוחכומ תויגולונכט תומייק

ללגב םלוא ,םי ימ תלפתהמ תרכינ הדימב הלוז םיחילמ םימ תלפתה
תויעב ןורתפל רקיעב וז היצפוא תשמשמ םירוזפהו םילבגומה תורוקמה
.תוימוקמ

תדרוה רשפאל יושע םילודג םי ימ תלפתה ינקתמ לש םדקתמ ןונכת
תלבקתמה תולעה ןיב יתועמשמ לדבה ןיא .ק"מל רלוד 0.75 -כל תולעה
ידי לע תמיוסמ הלזוה ןכתית .ה"א ינקתמו םיבלושמ ש"רז ינקתמב
.ידירביה ןקתמב תוטישה יתש בוליש

תכירצ תא תיחפהל יושע םימיה תלעת םע לודג הלפתה ןקתמ בוליש
,20% -כב םכתסהל היושע הז הרקמב הלזוהה .תיצחמכב היגרנאה
.ההז הקופתב ליגר ןקתמל האוושהב

םייתביבס םיאנת םימייק רשאכ ,תיתורחת תויהל הלוכי תירלוס הלפתה
יאנת רשאכ דחוימב תנינעמ תאז היצפוא .ךכל םימיאתמ םיילכלכו
תילנויצנבנוקה היגרנאה ריחמ רשאכו (הכומנ תיביר) םיחונ ןומימה
.הובג

יתועמשמ לאיצנטופ ןיידע םייק ,ה"א לש וזב דחוימב ,תויגולונכטה לכב
םוחתב ,תונרבממה םוחתב פ"ומה ךשמה ידי לע הגשהל ןתינה ,הלזוהל
יושע ידועיי פ"ומ .םירחא םימוחתבו הנזהה ימ לש םדקומה לופיטה
.20% -כב תולעה תא םינש רפסמ ךות תיחפהל

םינקתמב תולעה תדרוה רשפאל יושעה הלזוהה לאיצנטופ תורמל
.תואלקחל םימ תקפסאל ןורתפ שמשל לכות הלפתההש ריבס אל ,םילודג
הכירצל םימ תקפסאל רקיעב שמשל הלפתהה היושע ,דיתעב םג ,התעכ
.תינוריע

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ