תושרב חותיפ :דיתעו הו-יוא ,רבע
םתור היאמ :תאמ
.35-33 םידומע ,(1989 יאמ) ,8 ןויליג ,ץראו עבט  :רוקמ
     

עבר, אוי-וה ועתיד: פיתוח ברשות
ומקוהו ,חותיפ תפונתב הרדח-לחנ רוזא הכז ,םישימחה תונשב ,תואמצעה תמחלמ רחאל
תייעב ןיידע הרתפנ אל חותיפה תורמל .(הרדחב רקיעב) הישעת ילעפמו םילוע יבושיי וב
המילשה רשא ,הרדח-לחנ לש זוקינה-תושר המקוה ךכ םשל .ףרוח ידמ רוזיאב הפצהה
ץקה תא ,וז ךרדב ,האיבהו לחנה לש ירקיעה וקיפא תקמעהו זוקינה -תולעת תריפח תא
.רוזיאב םייחה-ילעבו חמוצה תויסולכואב םייוניש םרג ןלוסיח .תוציבה תפוקת לע

:לחנב םימה תומכ םג התחפ תחא הנועבו תעב
םימ-יווקמ רבעב ודמע םהבש תומוקמב ומיקה ,הגדימה ףנע תא וחתיפש ,םיצוביק .א
ושמישש םה לחנה קיפאב םימרוזה סיסבה ימו ףרוחה תונופטששכ - םיגד -תוכירב
.הלא תוכירבל ירקיע םימ-רוקמ
תורוקמ תאיצמל תונויסנ םיעבשה תונשב ושענ ץראב םימה תקוצמ תורבגתה תמחמ .ב
םייאלקח םיבושיי .יפרוחה רגנה לוצינל םירגאמ ןאכ ומקוה ךכ םשלו - םיפסונ םימ
.םירגאמה לאו םיגדה תוכירב לא םייתיבה םהיכפש תא םג ומירזה םידחא
סיסב-ימ רקיעב - לחנה קיפאמ םימ סופתל םה םג ולחה חרזמבש םיטועימה ירפכ .ג
.תועיבנו
םתכירצ תא קפסל ידכ ,םיחודיק לש לטובמ אל רפסמ הפיסוה "תורוקמ" תרבח .ד
לש סיסבה תמירז לע תורישי עיפשהש ,רבד - םוהתה-ימ ולדלדיה ךכ .םימה לש הלועה
.לחנה

לודליד ומרגש קר אל ,הישעתה לש תוחתפתה םע ,רוזאב הייסולכואה לודיג
בויבה תותשר תיברמ .םיכפשה קוליס - השדח היעב ףא אלא ,לחנב םימה-תורוקמ
שדח בלש לחה ךכ .םיה לא ותועצמאב ודריו הרדח לחנ לש וקיפא לא וזקונ ,ומקוהש
.םוהיזה בלש ,לחנה ייחב

:השולש םה םיירקיעה םוהיזה תורוקמ

רקיעב) תינגרואה תנועטה תא םיקפסמו ימלוג בצמב וילא םידרויה ,םייתיב םיכפש .א
.(הנח-סדרפו הרדח יכפש
.הרבדה ירמוח לש תויראש ןכו םירידמו תותפרמ ,םיגדה תוכירבמ - תואלקח יכפש .ב
םיבלשב ןירשימב לחנה תא ומהיז רשא ,םירוזאב םילודג םילעפממ - הישעת יכפש .ג
,"הז-ירפ" ,"םיעט-ירפ" ,"אנט-ףוע" ,"לאומש-ןג ירומיש" ,"םעלג" םינמנ םמע .םינוש
םהש תויראשה רשא ,"ריינ-ילעפמ" יכפש םה םלוכבש םייתייעבהשכ - "סנאילא"
היתחתמש ,לחנה ינפ לע המיטא הבכש ,(תפוניט-לקשמ לע) - תפוצ תורצוי םיליכמ
.(ןצמח רסוח) םייבוראנא םיאנת םיררוש

-ורקימ יוביר םרוג ינגרואה םוהיזה סמוע .לחנה לש יעבטה ורוהיט ךילהתב עגפ םוהיזה
ימ רשא םייחה-ילעב םידחכנ ךכ .לחנב ןצמחה תולדלדיהו ,ןצמח-יכרוצ םימזינגרוא
יכפש רקיעב ,םיכפשה םיעיפשמ תאז דבלמ .יעבטה םלודיג-תיב ויה םייקנה לחנה
הייחמצה תולדלדיהב תאטבתמ וז העפשה .לחנב חמוצה לעו יחה לע ןירשימב ,הישעת
םיאנתב דרשיהל םיחילצמה ,םישדח םינימ תעפוהבו - אסיג-דחמ תינוגדחל התכיפהו
םהיתחתו ,םימב סמומה ,ןצמחה יכרוצ םייח ילעב םימלענ .אסיג ךדיאמ ,ורצונש
ןוגכ) הריפסומטאה ןמ ןצמח םימשונ םה ךא םלודיג-תיב םה םימהש הלאכ םיעיפומ
םיעיפומ ,תיספא םהב ןצמחה תמרש ,דחוימב םימהוזמה לחנה יעטקב .(הציב-יבצ
רורחש ךות םיינגרואה םוהיזה ירמוח תא םיקרפמה םייבוראנא םימזינגרוא-ורקימ
...קוחרמל ףדונו םיענ יתלב םחירש ,םיזג

ךפש דעו "ריינ ילעפמ" יכפש תסינכמ .וימימ תוכיא תרדרדימ ,הברעמ דרוי לחנהש לככ
ךילהת רובעל חילצמ אוה ןיאו - םיטלחומ םייבוראנא םיאנת וב םיררוש םיה לא לחנה
.יעבט רוהיט

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ