לש םימה תוכיאב ביכרמכ היצקיפורטיא
מ ךילהתה יביכרמב םייוניש :תרניכה
1993-1970
ןמרב ימוט `פורפ :תאמ
.9-8 םידומע ,(1994 תנש) ,23 ךרכ ,הריפסויבה  :רוקמ
     

איטרופיקציה כמרכיב באיכות המים של הכנרת: אינטרופיקציה בכנרת - שינויים במרכיבי התהליך מ 1970 עד 1993
לולכמ תא ראתמ (Eutrophication) היצקיפורטיא חנומה .היצקיפורטיא
תרפהמ וא ,רתי ןושידמ םילבוס רשא םימ-יפוגב םילחה םיכילהתה
ןשד-ירמוח םיקלסמה םיכילהת ןיבל םיקפסמה םיכילהת ןיב ןוזיאה
היצקיפורטיא ,סמומ ינגרוא רמוחו םיקיקלח ,(ןקנחו ןחרז ןוגכ)
תערהל תומרוג רשא ,תוצא לש תורבטצהבו זרוזמ לודיגב תאטבתמ
היצקיפורטיא תובקעב תומרגנה תוילילשה תועפותה ןיב .םימה-תוכיא
חירו םעט תויעב ,םיפוחב תקורי תורצוויה ,תוריכעב היילע :תונמל שי
תמיתס ,םיינגותפ םיקדייח יוביר דודיע ,תוצאה קוריפמ ,האצותכ
.םימב לופיט יישק תרבגהו ןוניס-תוכרעמ

,םיילקיסיפ םיכילהת לש בוליש ידי-לע תעבקנ היצקיפורטיאה תמר
םייונישה ,תרניכה ומכ תיגולוקא תכרעמב .םייגולויבו םיימיכ
חווטב קר תשגרומ םתעפשהו םייתגרדה ללכ-ךרדב םה הלא םיכילהתב
תיגולוקא תכרעמ ךותב תועפות לולכמב רבודמש ןוויכ .םינש לש
םיכבוסמהו םישקה םג םה היצקיפורטיאל םימרוגה ,רתויב תבכרומ
.לופיטלו הנבהל רתויב

םוחתב תרניכב היצקיפורטניא לע ונל עודיה תא תמכסמ 2 הלבט
1993 דעו 1970 -מ ךילהתה יביכרמב םייונישה
תוכיא יבגל בצמ
םימה

1970 - מ המגמ
םירטמרפ

יוניש אלל
הלק הערה
יוניש אלל
יוניש אלל
יוניש אלל
יוניש אלליוניש אלל
רופיש
הערה
הערה
הערה

יוניש אלל
יוניש אלל) הלק היילע
(1981
קהבומ יוניש אלל
יוניש אלל
יוניש אלל
יוניש אלליוניש אלל
הדירי
הדירי
היילע
יעבט לארוטילב םוצמצ
םירישי םינממס
(ליפורולכ) תוצא .א
(פוקסורקימ) תוצא .ב
(הייסולכוא בכרה) תוצא .ג
ינושאר רוציי .ד
(יקס) םימה תופיקש .ה
*ףחרמ רמוח .ו


םירישי אל םינממס
('מ 10 דע 0) יללכ ןחרז .ז
('מ 10 דע 0) ינגרוא ןקנח .ח
ןוטקנלפואוז .ט
ןונבל יגד .י
לארוטיל .אי


1978 ינוימ קר דדמנ *


:הלבטב םיעיפומה םיפיעסל רבסה ןלהל

יתלבו תונוש תוטיש יתשב רידס ןפואב תדדמנ תוצאה לש הסמויבה
:תויולת

הכרעה תנתונה ,תיסחי הטושפ הקידב וז .ליפורולכה יזוכיר תדידמ (א
תוצאה תומכ לש
.הלא םירוציל ינייפואה טנמגיפה תומכ יפל יללכ ןפואב

םינימה לכ לש ןוימו הריפס תשרוד וז הקידב .פוקסורקימב הדידמ (ב
לש גוס לכל יסופיטה חפנה תכרעה ךמס-לע הסמויבה בושיחו המגודבש
ךא ,ליפורולכ תקידב רשאמ תעגיימו תכבוסמ רתוי הברה וז הטיש .הצא
.הייסולכואה בכרה לש טוריפ םג אלא הסמויב לש הכרעה קר אל תנתונ
רשאמ ץופנ רתוי תוצא לש תויומכ תכרעהל ליפורולכה דדמב שומישה
.הקידבה תוחונ ללגב רקיעב ,פוקסורקימב הסמויבה תדידמ

התייהש רבתסמ 1993 דע 1970 -מ ורבטצהש םינותנה תא םיקדוב רשאכ
תוסמויבב היילע לש המגמ תאז תמועלו ליפורולכב הדירי לש המגמ
יתש לש תיטסיטטסה תורבתסהה ,םנמא .פוקסורקימה תטישב תודדמנה
בכרהב ינוציק יוניש םוש לח אל ,ףסונב .תקהבומ הנניא וללה תומגמה
היילע תובורק םיתעל הוולמש העפות ,תוצאה לש תויסולכואה
לש היילעה תמגמ ויתסבו ץיקב תיפוקסורקימה הדידמב .היצקיפורטיאב
םישל שי .(p=0.003) תיטסיטטס הניחבמ תקהבומ התייה תוצאה תומכ
תיתמגמ ךכ לכ התייה אל תוצאה לש הסמויבב היילעהש ,הדבועל בל
-מ הלולת היילעו 19761975 תנשמ הדח הדירי "תוגרדמ" ןיעכ ומשרנו
וארה אל ליפורולכה יעצוממ לש םיליבגמה םינותנה .1981 דע 1980
ינותנ 1993 דעו 1981 זאמש ,איה הבושחו תפסונ הדבוע .םימוד םייוניש
םיארמ אל (ליפורולכה תוקידבמ ןהו פוקסורקימב תוקידבמ ןה) תוצאה
.תקהבומ הייטנ םוש

,'תושו ןמרב Berman et al., 1992,) ונעט םירחאו הלאה םינותנה רואל
זאמ םינשה ךשמב תיסחי תוביצי תרניכב תוצאה תויסולכואש ,(1994
ירסח ,ןוטקנלפואוזה תויומכב 60% - 59% -ב הדיריה ,תאז תמועל .1970
התפצנש ,הדופפוקהו הריצודלקה תוחפשממ רקיעב םיריעז תוילוח
תוגרדמ אללו רתוי וא תוחפ ךשמתמ ךילהתכ תיארנ 1993 דע 1969 תנשמ
התייהש ןועטל אופיא השק .ויתסהו ץיקה תוצא לש הסמויבב ומכ
.תרניכב ןוטקנלפוטיפה לע ןוטקנלפואוזה לש הרורבו הרישי העפשה
םיסחיהמ תעבונו םירחא םימגאב העודי וזכ תולת-יא לש העפות
שיגדהל בושח .תויגולוקא תוכרעמב םייגולויבה םיביכרמה ןיב םיכובסה
תויומכב הדיריה לש תילילש העפשה תויהל טלחהב הלוכי דיתעבש
יפדוע ויהי םא רקיעב ,םגאב תוצאה יזוכיר לע ינוחמצה ןוטקנלפואוזה
.םימב םיטנאירטונ

רתי לכ ,(תיפוקסורקימ הדידמ) תוצאה לש הסמויבב המגמה דבלמ
היצקיפורטיא תדימל םידדמכ םיגולונמילה לע םילבוקמה םירטמרפה
יללכה ןחרזה זוכיר ,ףחרמ רמוח ,יקס תופיקש ,ינושאר רוציי ,ליפורולכ)
.הרמחה לש המגמ םיארמ םניא (הנוילעה םימה תבכשב

םינשה 20 -25 -ב תרניכ ימב תקהבומ הרמחה התייה אל יכ ,אופא הארנ
לש הדיריה יכ שיגדהל שי .היצקיפירטיאה תניחבמ תונורחאה
תועפות ןניא תוצאה לש הסמויבב (הנותמ םנמא) היילעהו ןוטקנלפואוזה
ךרואל (לארוטילה) דודרה רוזאב םילודג םייוניש ולח ,ףסונב .תויוצר
.היינבהו חותיפה תפונת תובקעב ,םיפוחה

דחוימב) תונורחאה םינשה לש םידקתה ירסחו םיפירחה סלפמה ייוניש
ףצוהו ףשחנש לארוטילה רוזאב יטמארד יוטיב ידיל ואב (1986
תרימש רקחל ןוכמהמ תווצ לש רקחמה יאצממ יפ-לע .תונוש תומצועב
,(תיזג לטיבא 'פורפ לש ותושארב) ביבא-לת תטיסרבינוא לש עבטה
ירתא תקפסא תמגודכ ,םגאה תכרעמב םיידוחיי םידיקפת שי לארוטילל
תוצא תובשייתהל ביצי עצמ תקפסא ןכו םיגד תנזהו רותסמו הלטה
םגאה תכרעמ לע עיפשהל לארוטילה לוכי ,ךכיפל .םינוש תוילוח ירסחו
ל"נה הצובקה לש םירקחמה יאצממ .תכרעמב יסיפה וקלחל רבעמ ולוכ
תעפשה לע ועיבצה (תרניכה תדבעממ) ןמכילק .י ר"דו ןילוו .פ ר"ד לשו
לש הייברה תחלצה לע וז ךרדבו לארוטילה יפוא לע סלפמה ייוניש
.םגאב םיגדה תויסולכוא לע ךכמ האצותכו םיגדה

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ