ןוטקנלפואוז - ?תרניכב היצקיפורטיא שי םאה
ןפג השמ `פורפ :תאמ
.27-23 םידומע ,(1994 תנש) ,23 ךרכ ,הריפסויבה  :רוקמ
     

האם יש איטרופיקציה בכנרת? זואופלנקטון
תיטסיטטס הניחבמ תיתועמשמ הדירי התייה 1969-1993 םינשה ךשמב
.(2 הלבט האר) תרניכב ןוטקנלפואוז לש הסמויבב
הבשוח תרניכב ןוטקנלפואוזה זוכיר יבגל םיעודיה םינותנה יפ-לע
םגאב ינוחמצה ןוטקנלפואוזה תויסולכוא ללכל ןוזמ לש תשרדנה תומכה
ןוזמה תומכ הבשוח ןוטקנלפוטיפה לע םימוד םינותנמ .ישדוח סיסב לע
ידי-לע תולכאנ ןניא םוינידיריפה תוחירפ) תולכאנ תוצאכ הנימזה
ינושארה רוצייה תא םגו תיפצנה הסמויבה תא םג תללוכה ,(ןוטקנלפואוז
הפוקתב תכורצתהמ התחפוה הנימזה ןוזמה תומכ .שדוח לכל ןהלש
קיפסמ היה אל ,רמולכ .ילילש רעפ היה 70 -ה תונש ךשמב 1969-1990.
תמלשהל קוקז היה ינוחמצה ןוטקנלפואוזהש ןאכמו ,תוצא לש ןימז ןוזמ
םינטק םיקלח) סוטירטד רקיעב םהש ,םירחא תורוקממ ולש הטאידה
.םייאת-דחו םיקדייח ,(םייח םימזינגרוא םניאש
קפסל ויה םילוכי םייתצאה ןוזמה תורוקמ ,תאז תמועל ,80 -ה תונשב
בור ויהו ,ןוטקנלפואוזה לש תכורצתה (לכ תא ףא םימעפלו) תיברמ תא
.תדרל הכישמה ןוטקנלפואוזה לש הסמויבה ,תאז תורמל .ףדועב ןמזה
תוחתפתה ליבגמה םרוגה היה ןוזמה אלש ,קיסהל ןתינ ןאכמ
לש הפוקתה לכ ךשמב םג ומכ ,םויכ הבצמב תרניכב ןוטקנלפואוז
ןוטקנלפואוזב הדיריהש חינהל ריבס דוסי תנתונ וז הנקסמ .1970-1993
.ותוא ופרטש ,םיגד ידי-לע המרגנ

2 הלבט
עצוממ) הסמויבה ןיב תויראיניל תויסרגר לש (P) תוריבסהו ,(R²) םאתימ
.(1969-1993 םינשה ןיב) ןמזהו ,ןוטקנלפואוזה תוצובק לש (יתנש
המגמ
(P)
(R²)
הצובקה
הדירי
0.0001
0.745
הדופפוק
הדירי
0.0001
0.681
הריצודלק
הדירי
0.0001
0.337
הרפיטור
הדירי
0.0001
0.810
ןוטקנלפואוזה ללכ

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ