הגדה תייסולכואב יוניש :תרנכב תוילוחכ תוצא
ןפג השמ `פורפ :תאמ
.33-32 םידומע ,(1995 לירפא) 342 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

אצות כחוליות בכנרת: שינוי באוכלוסיית הדגה

שולשב ולחש םייונישל תרנכב תוילוחכה תעפוה תא ורשקש םירקוח ויה
.םיגדה תייסולכואב תונורחאה םינשה

ירחסמ-תת לדוגב םינידרס לש ליגרהמ הלודג היסולכוא תרנכב םויכ שי
איה םתלועפ יחכונה םבצמבו ,ךכ לכ םינטק םיגד םניא ולא .(מ"ס 11-8)
.םינוילעה םימהמ ןחרז קוליס לש

ןוזמכ (ןוטקנלפו סוטירטד) םיפצה םינטקה םיקיקלחה תא םיפסוא םה
לא תוריהמב עקושה קצומ רמוחכ םישירפמ לכועמ יתלבה קלחה תאו
תויסולכואל סחייל ןוכנ הז ןיא .תיעקרקה לאו םינותחתה םימה
ןימז ןחרז תמורתו רתי רוזחימ לש העפשה םגאב םינידרס לש תויחכונה
.תוצאל

1994 ץיקב וררשש חור רסוחו ברה םוחה - היה הלעוהש רחא קומינ
תוצאל םגאב םינותחתה םימהמ ןקנח תקפסא וענמו ,תרנכה רוזאב
לש (םישייס) םיימינפ םילג תודונתב רסוח ללגב ,תונוילעה תובכשבש
םימה תובכשב הינומאה תמר יכ ,רמאנ המישנ התואב .הנילקומרטה
.ההובג ללכב התיה תונוילעה

לש תודונת רסוחו חור רסוח .וריבסהל ןתינ רשא וכופיהו רבד ןאכ שי
הז םרוגו ,הלעמל הטמלמ הינומא תקפסא םימצמצמ ןכא הנילקומרטה
ךלהש רוסחמ לש עקר לע תוילוחכה תוצרפתהל הפיחד תתל היה לוכי
.םינש 10 ךשמב רצונו

ויה ןכא 1994 ץיק לש םילקאה יאנת םא קפס ,וז תוחתפתה אלוליא
ירסח םימח םיצייק ויה רבכ רבעב :היארה .תוילוחכ תוצרפתה םיפחוד
.זא וצרפתה אל תוילוחכה ךא חור

ךילהת לש האצות אוה טסוגוא שדוח ףוסב האבש הינומאב הילעה רוקמ
עובשהמ תוברתהל ולחהש ,תוילוחכה י"ע ירפסומטאה ןקנחה עוביק
.טסוגוא שדוח לש ינשה

,קרפתהל ולחה ןהלש םינקדזמ םיאתו רתויב תצרמנ התיה ןתוליעפ
.הינומאכ םימל רבע ןהבש ןקנחהו ,טסוגוא שדוח ףוסב ,יאדוול בורק
הינשה תיצחמב תרנכה לש םינוילעה םימב ףסונה ןקנחה רוקמ ,רמולכ
י"ע עבוקש ירפסומטא ןקנח היה רבמטפס תישארבו טסוגוא שדוח לש
.תוילוחכ

ויה 1994 ץיקב .םינש רשעכ ךשמב ורצונו וכלה ןקנחב רוסחמ לש םיאנת
תוילוחכו םימב קיפסמ היה ןחרז ,רוסחמה תא וריבגהש םילקא יאנת
.ירפסומטא רוקממ םימל ןקנח םרתנ ,וברתה הלאשמ .וצרפתה

(החירפה תעפוהל ומדקש) ילוי-ינוי םישדוחב הינומאה תמר לש הקידב
.1990 זאמ רתויב הכומנה התיה איה 1994-ב יכ ,הארמ

הכומנ התיה ('מ0 -'מ10) םינוילעה תרנכה ימב יללכה ןקנחה תומכ
דוע .החירפה תלחתה םע טסוגואב תולעל הלחהו ילוי-ינויב דחוימב
הנימסוב לש דואמ תולודג תויסולכוא םגאב ויה ץיקה ךשמב יכ ,רמאנ
.תוילוחכה תוחתפתהל שורדה ןחרזה רוזחימ תא וריבגה רשא

הסמויב יזוכיר לש םירקמ טעמ אל ויה ,תונורחאה םינשה 25 ךשמב
םלוא ,ץיקב תורצק תופוקת ךשמל המוזונפיד ףאו הנימסוב לש םיהובג
-ב חתפתהש יפכ ןקנחב רוסחמ היה אל זאש םושמ תוילוחכ וחרפ אל זא
.1994

33-32 * 1995 לירפא * 342 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ