תוכיא לע םינוש םיניממ םיננסמ םיגד תעפשה
ןוידו תואצות .ג :םימה
איגש ידיג `רד :תאמ
.26-24 םידומע ,(1995 ראוני) ,339 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

השפעת דגים מסננים ממינים שונים על איכות המים: תוצאות ודיון

םירגאמב םימה תוכיא לע םיגדה תופיפצ תעפשה תקידב
ןלוגה תמרב םירגאמ 4 -ב עצובש יוסינ תובקעב םימה תוכיא תוקידב
סולכיאה תויופיפצב ןוטקנלפואוזהו תוצאה זוכירב םילדבה לע ועיבצה
.םירגאמה לש תונושה

הובגה היה ,םנודב םיגד 10 וליכהש ,םירגאמב ןוטקנלפואוזה זוכיר
זוכירהמ םיינש יפ הובג ןוטקנלפואוזה זוכיר היה דחא רגאמב .רתויב
זוכירה תמועל 4 יפ דע - ינשה רגאמבו ,םנודל םיגד 40 םע רגאמב
.םנודל םיגד 30 לש תופיפצב ףיסכ יגדב סלכואש ,רגאמב

זוכיר היה רטילב םיגד 40 לש תופיפצב ףיסמנ יגדב סלכואש רגאמב
זוכירב תודונת בקע רקיעב ,ביצי תוחפ ךא ,ךומנ ןוטקנלפואוזה
רתוי הכומנ תוליעיב ,הארנכ ,םיקחרומ םהו ןטק םלדוג רשא ,הרפיטורה
.ףיסמנה יגד י"ע

םיגדה וחילצה אל םנודל םיגד 10 לש תופיפצב סלכוא רגאמה רשאכ
תנוע ךלהמב הלע םזוכירו ןוטקנלפואוז תייסולכוא לע טלתשהל
לע רמש םנודל ףיסכ יגד 30 לש תופיפצב רגאמה סולכיא .היקשהה
.הנועה לכ ךלהמב ביצי ןפואב ןוטקנלפואוז לש הנטק היסולכוא

הנועה לכ ךלהמב הלע ,םנודל םיגד 10 וליכהש ,םירגאמב תוצאה זוכיר
.ץיקה עצמאב רקיעבו

,דחא רגאמב .תוצאה תוחתפתה תא עונמל וחילצה אל וז תופיפצב םיגדה
וליאו ,תוריהמב תוצאה זוכיר הלע ,ךומנ ןוטקנלפואוזה זוכיר היה וב
תוצאה זוכיר היה ,רתוי הובג היה ןוטקנלפואוזה זוכיר וב - ינשה רגאמב
-ב סלכואש רגאמב .ןוטקנלפואוזה י"ע תוצאה תליכאל תודוה רתוי ךומנ
הגרדהב דרי ךא ,הנועה תליחתב תוצאה זוכיר הלע םנודל ףיסכ יגד 30
.רתויב ךומנה היה הז רגאמב ןוטקנלפואוזה זוכירש תורמל ,הפוסל דע

זוכיר הלע ,םנודל םיגד 40 לש תופיפצב ףיסמנ יגדב סלכואש ,רגאמב
תא ןנסל וחילצה אל םיגדהש ןוויכ ,הנועה לכ ךשמב תולילתב תוצאה
,ןוטקנלפואוז תקחרהב ליעי אצמנ ףיסמנה גד .םימהמ ןקיחרהלו תוצאה
היה הז רגאמב םיגדה זוכירש תורמל ,תוצא החלצהב ןנסל חילצה אל ךא
.יוסינב רתויב הובגה

תואצותל האיבה ןכמ רחאל הנש םיגדה תופיפצב יוסינה לע הרזח
.תומוד

ןוטקנלפואוזהו תוצאה לע םיגדה ינימ תעפשה תניחב
תויסולכוא לע םיגדה תעפשה הקדבנ ובו רצק היה םילכימב יוסינה
הליכהש ,הכירבב ויתסב ךרענ יוסינה .ןוטקנלפואוזו תוצא לש תופופצ
לש ליפורולכ זוכירב ,הנילוריפס גוסהמ תוילוחכ תוצא לש הובג זוכיר
.רטילב םרגורקימ 750

ללכ ואצמנ אל הרצודלק .ןכ םג הובג היה הרפיטורהו הדופפוקה זוכיר
.ץיקה ףוסב םימה לש ההובגה הרוטרפמטה בקע הארנכ ,םימב

ךא ,יוסינה ךלהמב דרי הכירבבו םילכימה לכב ןוטקנלפה זוכיר
,הכירבב רקיעבו ,םילכימהמ קלחב םקתשהל וליחתה תויסולכואה
.יוסינה ףוס תארקל

,הכירבבו םיגדב םיסלכואמה םילכימב תוריהמב דרי הרפיטורה זוכיר
םירפיטורה תיסולכוא .תיטיא הדיריה התיה תרוקיבה לכימב ךא
.יוסינה ףוס תארקל הובג ךרעל הרזחו תוריהמב המקתשה הכירבב
םע לכימב תויסולכואה תומקתשהב םילדבה ואצמנ םיגדה םע םילכימב
.עובש ירחא לכימהמ ומלענו חתפתהל וחילצה אל םירפיטורה ךא ,ףיסכ
םירפיטורה תיסולכוא השדחתה שאר -לודג ןויפרקו ףיסמנ םע םילכימב
.רתוי הובג היה שאר-לודג ןויפרק םע לכימב םזוכיר רשאכ
תארקל תולעל ןכ םג הליחתה תרוקיבה לכימב םירפיטורה תיסולכוא
.יוסינה ףוס

הדרי ףיסמנו שאר-לודג ןויפרק םע םילכימב הדופפוקה תיסולכוא
ןויפרקה ילכימב רשאכ ,יוסינה לכ ךלהמב הכומנ הראשנו תוריהמב
לכימבו ,ףיסכה ילכימב יוסינה ףוסב לילכ המלענ איה שארה-לודג
רתוי רהמ המקתשהו רתוי טאל הדופפוקה תייסולכוא הדרי תרוקיבה
.םירחאה םיגדה ילכימ תמועל

ךא ,יוסינה ךלהמב דח ןפואב הדופפוקה תיסולכוא התנתשה הכירבב
.ופוסבו וכלהמב רתויב ההובגה התיה

םלוא ,יוסינה ךלהמב םילכימה לכב דריו הכירבב הלע תוצאה זוכיר
םאתהב ,םיגדה םע םילכימב תוצאה זוכירב דואמ לודג לדבה אצמנ
.םיגדה ינימל

דרי וזוכירו ,ליפורולכה זוכירב הריהמ הדירי האצמנ ףיסכ םע םילכימב
.יתלחתהה זוכירהמ שילש ידכל יוסינה ףוסב

ףוסב וזוכירו ,ליפורולכה זוכירב הנותמ הדירי התיה ףיסמנה םע לכימב
תוצאה זוכירב הדיריה .יתלחתהה וזוכירמ 27% -ב קר ךומנ היה יוסינה
,רתוי הכומנ ףא התיה שארה-לודג ןויפרק םע םילכימב ליפורולכהו
.18%-ב קר הדריו

ללגב תרוקיבה לכימב האצמנ תוצאה תופיפצב רתויב הלולת הדירי
רדעיה בקע םימה בובריע תעינמ ללגב הארנכ ,תיעקרקל תוצאה תעיקש
.הז לכימב םיגד

:ןוטקנלפואוזהו תוצאה תיסולכוא לע הנוש ןפואב ועיפשה םיגדה
ןוזינ ךא ,ריהמו דח ןפואב ןזוכיר תא תיחפהו ,תוצאמ רקיעב ןוזינ ףיסכ
.ןוטקנלפואוזמ תוחפ

טעמ קר ולכא ךא ,ןוטקנלפואוזהמ בטיה ונוזינ שאר-לודג ןויפרקו ףיסמנ
.תוצא

.ףיסכהמ התוחפ תוליעיב ךא ,תוצאה תא ןנסל חילצה ףיסמנה

26-24 * 1995 ראוני * 339 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ