:ןדרי תכלממו לארשי תנידמ ןיב םימה םכסה
הברעה קמע/הברע ידאוב םוהת ימ .ד
היקשהו םימ :תאמ
.17 ,14-13 םידומע ,(1995 ינוי) 344 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:טלחוה םימב םירושקה םיאשונב ןדרי-לארשי ימכסה תובקעב

לארשי ידי-לע וחדקנ רשא ,תוראב רפסמ ,וז הנמא תוארוהל םאתהב .1
ינדריה דצב תולפונ ,ןהל תורושקה תוכרעמה םע דחיב התוא תושמשמו
לארשיל ,תינדרי תונוביר תחת ןניה ולא תוכרעמו תוראב .תולובגה לש
תוטרופמה תוכיאבו תומכב הלא תוכרעמבו תוראבב שומישה רמשיי
ןמ תחא ףא .1994 רבמצדב 31 -ה דע ףתושמב ןכוי רשא ,1 ףוריצב
לוכי רשא ,והשלכ יעצמאב ,טקנייש םורגת וא ,טוקנת אל תוצראה
תוכרעמו תוראב לש תוכיאה וא תוקופתה תא תיתועמשמ הרוצב תיחפהל
.הלא

לכ תפלחה ,הלא תוכרעמו תוראב לש לארשי שומיש תפוקת לכ ךרואל .2
םיקוחל םאתהב ןדרימ יושיר לבקת ,ןהיניבמ לשכיהל היושע רשא ,ראב
וליאכ הלשכנש ראבב וגהני ,וז הרטמל .דעומ ותואב ףקותב תונקתלו
לארשי .החודיק דעומב תכמסומה תינדריה תושרה ןמ ןוישרב החדקנ
ינכטה עדימה תאו תוראבה ןמ תחא לכ לש ןמויה תא ןדריל קפסת
למשחה תוכרעמל רבוחת תיפילחה ראבה .םשרמב רמשיי רשא ,היתודוא
.תוילארשיה םימהו

ןדריב תוכרעמו תוראבמ הקפהה בצק תא לידגהל תיאשר לארשי .3
1 הקסיפב תוניוצמה תוקופתל רבעמ הנשל ק"מלמ 10 דע לש רועישב
הניה וז תובייחתה יכ ,תפתושמה םימה תדעו לש העיבקל ףופכב ,ליעל
םיינדרי םישומישב תעגופ הניאו תיגולואיגורדיה הניחבמ תירשפא
.וז הנמא לש ףקותל התסינכמ םינש שמח ךות עצובת וז הלדגה .םימייק

הקזחאו לועפת .4

תוקפסמה ,ינדרי חטשב תוכרעמהו תוראבה לש הקזחאו לועפת .א
לועפתה .ןדרי לש התוירחאב ויהי ןהלש למשחה תוכרעמו ,םימ לארשיל
לע ורסמיי הלא תוכרעמו תוראב לש הקזחאהו
.לארשי ידי-לע ורחבייש תורבח תויושרל לארשי ןובשח

תוכרעמל דויצו םישנא לש תערפומ יתלבו הלק השיג חיטבת ןדרי .ב
,םימכסהב ףסונב טרופי הז אשונ .הקזחאו לועפת םשל ,רומאכ ,תושדח
.לארשי ידי לע ורחבייש תורבחה וא תויושרה ןיבל ןדרי ןיב ומתחיי רשא


17 ,14-13 * 1995 ינוי * 344 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ