םיסלפמב תרנכה לש דודרה ףוחב םיכילהת
םיכומנ
תיזג לטיבא `רד :תאמ
.1991 תנש ,לאירא תאצוה :םילשורי .לארשיב םימה רבשמ עקר לע - תרנכה  :רוקמ
     

תהליכים בחוף הרדוד של הכנרת במפלסים נמוכים

אובמ
(-213 דע) םיכומנ םיסלפמב תרנכה בצמ תניחבב תיזכרמה הלאשה
בצמ םגאב םירצוי ,םיכומנ םיסלפמ םוחתב סלפמ ייוניש םאה איה
םישומישו םידועי תלעב המטסיסוקא לש תבכרומ תכרעמב ?שדח
תדוקנל םאתהב ,וז הלאשל תונוש תובושת ונכתי ,תרנכה ומכ םינוש
םיסלפמב תרנכה ,םימה קשמ לש תואר תדוקנמ .לאושה לש טבמה
,יונישה תמגמ .םיהובג םיסלפמבש הזמ הנוש םגא איה םיכומנ
סלפמ :ךומנה סלפמה לש יותעב הז הרקמב היולת ,תילילש וא תיבויח
תמועל .ליעפה רגואה תלדגהל יעצמאכ ,ףרוחה תליחתב יוצר ךומנ
.יוצר יתלב אוה ךומנ סלפמ ץיקה תליחתב ,תאז
,יוצר יתלב בצמ אוה תרנכה לש ךומנ סלפמ ,תיתוריית תואר תדוקנמ
שפונ ילעפממ תוסנכהבו םיפוחב רוקיבב הדיריל םורגל ףא לולעו
תרנכהש תורורב תויודע ןיא ,םימ תוכיא לש תואר תדוקנמ .תורייתו
.םיהובג םיסלפמב הבצממ יתועמשמ ןפואב הנוש םיכומנ םיסלפמב
,תוחפ הרורב ללכ ךרדב הבושתה ,םייגולוקא םייונישב רבודמ רשאכ
:תואבה תוביסהמ תאזו
םימרוג לולכמב רושקו ומצע ינפב דמוע וניא יונישל ןוירטירקה .א
.םירחא
,תיתגרדה איה תיגולוקאה הבוגתה ,יטוקא וניא יונישה םא .ב
הכורא ןמז תפוקת ןכל תשרדנ .ןמז ינפ לע תכשמתמו תרבטצמ
רואל .םיכומנ םיסלפמל תכרעמה לש תויגולויבה תובוגתה תניחבל
לש תיחכונה תרנכה םאה הלאשב דקמתהל שי ל"נה תולבגמה
תואר תדוקנמ .רתוי םיהובג םיסלפמ לש וזמ הנוש םיכומנ םיסלפמ
לע תוססבתמ תונקסמה ,(לארוטילה) דודרה רוזאב םיכילהתה לש
ינפג גירש לש טארוטקודה תדובע לש רקחמ יאצממ
םימה םוחתב רדגומ תרנכב לארוטילה .(ביבא לת תטיסרבינוא)
יעצמא יתלבו קודה עגמב ןייפואמ אוה .'מ 5-3 לש קמוע דע םידודרה
הבושח תועמשמ תיעקרקה יפואל ,ןכל .תיעקרקה םע םימה ףוג לש
. וב םיאנתהו לארוטילה יפוא תעיבקב

.לארוטילה םוקימ יוניש איה םגאב סלפמ יוניש לש תידיימה האצותה
יפוא םג הנתשי ,םינוש םיסלפמב הנתשמ תיתשתה יפוא םא
תדיריבו םיפוח תפישחב סלפמב הדיריה הרושק תרנכב .לארוטילה
,לשמל ,ךכ .הכר תיתשת ילעב םיפוחב הילעו ,לארוטילה לש וקלח
םיינבאו 28% םיווהמ םיילוח םיפוח - 209.5 סלפמב ףוחה וק ךרואל
73% -כ םיווהמ םיילוח םיפוח - 213 סלפמב . 61% - (םירדלוב ללוכ)
םינבאה תעוצר בחור תאוושה ,ךכל רבעמ .דבלב 16% -כ םיינבאו
הארמ ,"הרפוג ףוח" וא "הירופ תמוצ" לומ ומכ ,םיינבא םיפוחב
-מ הלעמלב םצמטצה תינבאה העוצרה בחור (- 212.9) יחכונה סלפמבש
.יברימ םור סלפמל האוושהב 90%

,םיכומנ םיסלפמל הבוגתכ דודרה רוזאב םיכילהתה תא םיקדובשכ
לארוטילב םיכילהתלו ,ףשחנה ףוחב םיכילהתל דרפנב סחייתהל שי
.םימב הסוכמה


םיפשחנה םיפוחב םיכילהת
לש יעבטה ךילהתה טלוב םיפושח םיפוחב :חמוצה תוחתפתה
.תיתנש דח היחמצו לשא ,הנק ,אמוג ינימ :חמוצב הריהמ תוסכתה
תיתשתה יפואב םייולת תיחמצה הסמויבה היילעו תוחתפתהה בצק
הסמויב םירבוצו םיחתפמ םיילוח םיפוח ,הפישחה ןמז ךשמבו
תברקב יחרזמה ףוחב ,לשמל ,ךכ .רתויב ההובגה תוריהמב תיחמצ
לקשמ ג"ק 2 - כל הנוילעה העוצרב תיחמצה הסמויבה העיגמ ןואה
לש יעבט ךילהתב םג םיניחבמ .הפישח םייתנש רחאל ר"מל שבי
הניחבמ .םירחא קוחדל םתלוכי יפ לע םינימה םיפלחתמ וב היסצקוס
ץייח תריצי לש היוצר העפות איה חמוצה תוחתפתה תיגולוקא
ענומה רטליפ ןיעמ םיווהמ םיחמצה .םימל השביה ןיב דדובמה
חמוצה שמשמ ,הפצה ןמזב .םימל הפושחה השביה ןמ םירמוח תפילד
קלח .םיגדל יתפוקת רותסמו תוילוח-ירסחו תוצא תובשייתהל סיסבכ
חמוצה תוחתפתה .םימל םילרנימ ררחשמ בקרנו רקענש חמוצהמ
תמצוע תא ליבגמ יפוחה חמוצה .היסורא התיחפמו ףוחה תא תבציימ
תרוגח תנגומ תובר תוצראב ,ולא תוביסמ .םיפוחב תישונאה תוליעפה
.העיגפ ינפמ (לארוטיל לעה) הנוילעה חמוצה
םדאב םירושקה םיינגופורטנאה םייונישה :םיינגופורטנא םייוניש
תוליעפל םיפוחה תרדסהב םירושק רקיעב ,םיפשחנה תרנכה יפוחב
,-209-מ םיכומנ םיסלפמב םינוינח תמקה םיללוכ ולא .שפונו טיק
,םיימוקמ םה םייונישה יכ ףא .דועו רפע תוללוסו תונברוד תיינב
יפוא לע רבטצמה טקפאה ןמ םלעתהל ןיא ,תיסחי םירצק ףוח יעטקב
תוכלשה לע ידוסי רקחמ וא הקידב לכ הכרענ אל הכ דע .ףוחה
רקחמ .תרנכב םייגולוקא םיטביה לע םיפוחב ל"נה םייונישה
יפוא יוניש תפרחהב ףסונ םרוג םיווהמ םהש עיבצהל לוכי לארוטילה
.סלפמה יוניש לע םהיתוכלשהל ףסונב דודרה לארוטילה
םיסלפמב לארוטילה תיתשתב יתועמשמ יוניש תובקעב יכ רוכזל יואר
יפוח לש היצרוגיפנוקב יוניש לש יעבט יתנש בר ךילהת ןכתי ,םיכומנ
לכ ןיא .תיפוחה העסההו היסוראה ךילהתב יונישמ האצותכ תרנכה
.םינש רפסמ דועב םדועיל ומיאתי התע םימקומה םינקתמש ןוחטב
םיסלפמבש תופצל שי ,ןסוריו רקובי אל םיפוחה יוניש ךילהת םא
םינקתמה תמאתה ךרוצל םגאל "השילפה" בצק ףרחוי םיכומנ
םיפסונ םיפוח "רפשל" ןוצר ךותמ םגו ,שדחה בצמל םימייקה
.שפונו טייק תוליעפל


םימב הסוכמה ינבאה לארוטילה םוחתב םיכילהת
תוינוטנבה תוצאה לולכמ לש תובשייתהל שמשמ ינבא עצמ :תוצא
ןמ םילרנימ תטילקב הכורכ תוצאה תוחתפתה .(יטילפא סוטנבוטיפ)
ןוזמ גראמל סיסב הווהמה "חופס" ינגרוא רמוח תריציו םימה
ונרקחמ .לארוטילב םימה תוכיאל תיבויח המורת ךכב שי .ילארוטיל
.ץיקב הכומנו ףרוחב תיברימ איה סוטנבה תוצא תסמויבש הארה
התיחפמ סלפמה תדירימ האצותכ תינבאה תיתשתה תוטעמתה
תאז דבלמ .לארוטילב סוטנבה תוצא לש הסמויבה ללכ תא תורישי
תלועפמ תיסחי תונגומ ויה םיהובג םיסלפמבש תוינוטנבה תוצאה
. םילגה תלועפל םיכומנ םיסלפמב תופשחנ ,םילגה ידי לע הקיחש
לש ידוחי לולכמל תובשייתה רתא שמשמ ינבא עצמ :תוילוח ירסח
םיציוצמ םישותי ילחז ,תונוזלח םהיניב (סוטנבואוז) תוילוח ירסח
תוילוח םיווהמ ולא םג .םירחאו םייבחט יח ,םייגופס לש (םישושמי)
ללכ םג ךכ סוטנבוטיפה לש הרקמב ומכ .לארוטילב ןוזמה גראמב
םינותנה .ינבאה עצמה תוטעמתה םע תתחופ סוטנבואוזה תסמויב
.םימה סלפמב הדיריה םע םינימה רפסמב הדירי לע םידיעמ ונידיבש
עצמכ ינבאה לארוטילה תובישח לע רבעב רבכ ונחוויד :םיגד
.הסמויב תניחבמ םגאב יטננימודה גדה ,תרנכה ןונבל לש הלטהל
הנשב .הז ןימ לש היברה תחלצהב עוגפל הלולע ינבאה עצמה תתחפה
םיגד תוחכונל תיתשתה יפוא ןיב רשקה תא ונקדב הנורחאה
םינימה רפסמל םיקיקלחה לדוג ןיב רישי רשק אצמנ .לארוטילב
תניחבמ רתויב רישעה רוזאה ,רמולכ .םיגדה לש םיטרפה רפסמו
13 -כ) םירדלוב ותיתשתש לארוטילה אוה םיגדה ינימו םיטרפה רפסמ
םיקולחו םינבא םע לארוטיל . (םינימ 4 - כ) לוח - רתויב ינעה .(םינימ
תיתשתה תוטעמתהו סלפמה תדירי .(םינימ 8 -כ) םייניב םוחת הויה
יברימ םוצמצ .דודרה לארוטילב םיגדה תוחכונ תא תותיחפמ תינבאה
ןוניבה לשמל ומכ ,תוינבא תויתשתל תוידוחיי םיגד תויסולכואל יופצ
,ינבא לארוטיל קפסמש יעבטה רותסמהמ םיגיגד תקיחד .ןונרקהו
ןוזמה תונימזב התחפה ,ןכ ומכ .םתודרשיה ייוכיס תא ןיטקהל הלולע
הלולע (סוטנבואוזו-וטיפ) תוינבא תויתשתב רושקה ילארוטילה
.ינוטקנלפ ןוזמ לע תורחתה תא ףירחהל

םוכיס
הבושתה ?רחא לארוטיל אוה םיכומנ םיסלפמב תרנכה לארוטיל םאה
יוטיב ידיל וז הדבוע האב םיפושחה םיפוחב .תיבויח איה ךכל
םייוניש ועצוב םימייוסמ םיפוחב .חמוצה לש תיביסמ תוחתפתהב
םג תכשמנ וז תוליעפ .שפונו טיק ,תוריית תורטמל םלוצינ רופישל
ץחלה רבגי דיתעב םייופצה םיכומנה םיסלפמבש תופצל שי .התע
תוכלשהה תא ןוחבל שי .םיפושחה םיפוחב םיפסונ םייונישל
תניחבמ רבטצמה טביהב םיינגופורטנאה םייונישה לש תויגולוקאה
.ןמזהו םוקמה

ךומנ סלפמב ינבאה קלחה תוטעמתה תטלוב םימ הסוכמה לארוטילב
תוכלשה תא ךירעהל תנמ לע .םדוקפיתבו םיביכרמב הדירי ומיעו
םידוקפתה תא תוהזלו רתאל שי ,תכרעמה ללכ לע הז יוניש
םיחותפה םימה יביכרמ לש תולתה תא ןוחבלו םיילארוטילה
ומכ ,תרנכב וזכ תולת לש תורשפאל םיזמר שי .לארוטילה יבאשמב
.ןונבלה לש הרקמב


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ