הייקשהב היגרנאב ןוכסיח
ילגה באז :תאמ
,תיתשתהו היגרנאה דרשמ ,היגרנא רומישל ףגאה ,םימה קשמב היגרנא ןוכסיח
.30-26 םידומע ,1990
 :רוקמ
     

חסכון באנרגיה בהשקייה
:רמאמה יקלח
יללכ
"תשר רתופ" תועצמאב (תורח בשומ) תיללכ תכרעמ לש הליעי הלעפה לש המגוד
םיאצממה תקידב

םלועב תונידמה ללכב לבוקמכ ,םימ לש רתויב לודגה ןכרצה איה תואלקחה
תקפסה םצע ןכלו ,ץחלב םיקפוסמ םימה תיברמש אוה ץראב דחוימה
הלבטב גצומכ ,רתויב יטגרנא יתועמשמ לאיצנטופ לש םרוגל ךפוה םימה
.האבה

היקשהב היגרנא תכירצו םימ תכירצ ףקיה
(תיזחת) 1985
1977
1960
הנש
1385
1260
1060
ק"מ ה"כס
תואלקחל
500
597
812
םנודל ק"מ
1.00
0.93
0.85
ש"טוק - היגרנא
קשמ ללכ) ק"מ
(םימה
,דחמ םנודל םימ תכירצ תנטקהב תבלושמ הדובע תישענ תונורחאה םינשב*
.ךדיאמ ק"מל היגרנא תעקשה תנטקהו

יללכ
םג תאזו ,ץחל תייקשה לע ,הלוככ הבור ,תססובמ לארשיב היקשהה
.תיעקרקו תיפרגופוט הניחבמ היצטיוורגב תוקשהל ןתינ םהב םירוזאב
בקע ,רשפאה לככ םימב ךוסחלו לעייל ךרוצהמ תעבונ ךכל תירקיעה הביסה
םעש ךכל המרג ץחלב היקשהה .ץראב תומייקה תורומחה םימה תולבגמ
היגרנאה תולע ביכרמ לש יסחיה וקלח לדג ,םלועב היגרנאה יריחמ תיילע
.םימה לש תיללכה תולעב

תיתשתהו היגרנאה דרשמ דודיעבו הזה לודיגה תא םולבל םיצמאמה תרגסמב
םימ תוכרעמב היגרנא ןוכסיח לאיצנטופ רקס םימה ידבוע ןוגרא עציב
.תויבשומו תויצוביק

,שרדנהמ 30% -20% -כב םימה תכירצ ההובג םיבר םיקשמבש אצמנ הז רקסב
ףלא 200 -100-כ לש תרתוימ הכירצ ונייהד ,םיימוקמה םינותנל םאתהב
.הנש/ש"טוק

רבעבש יפכו , אשונל תדחוימ בל תמושתו תוסחייתה תבייחמ וז הדבוע
םויכ ןכ .היקשהה לועייל תוטיש לש ץאומ חותיפ םימה תולבגמ וררג
היגרנא לש רתי תכירצ תנטקהל תושיגו תוטיש חותיפ היגרנאה ריחמ בייחמ
.ירשפא םומינימל

תוניקת :םה היגרנא לש רתי תכירצ לע םיעיפשמה םיירקיעה םימרוגה
.תשרה לש םימה תרבעה רשוכו לועפתה ןפוא ,הבאשמה

רתיה תכירצ ימרוג תא תוטושפ תוקידב רפסמ י"ע רתאל ןתינ םיתעל
תוכילומ ,תובאשמ תלעפהו תכירצ ןיב םואית רסוח ,הבאשמ לש םיטסט)
,םירטסוב תוללוכה תובכרומ תוכרעמב ,םיתעל .('וכו וק לש הכומנ
שומיש תכרעמה חותינ בייחמ םירחא םימ תורוקמו םיחודיק רפסמ
תוגהנתהה ןפוא תא גיצמו (בשחמ תועצמאב) חתנמה ,"תשר רתופ" -ב
,תוקיפס ,תובאשמ לש הדובע תודוקנ) םימה תכרעמ לש תילורדיהה
.('וכו םיווקב םידספה ,םיצחל

שורד ,תובאשמ ץופיש שורד :תויהל תויושע הלא תוקידבמ תונקסמה
,(םירזיבא תמאתהו םיווק תפסוה וא/ו הפלחה) הכלוהה תכרעמ רופיש
.(הכירצה תקולח) תכרעמה תלעפה ןפוא יוניש שורד וא

הרקמ לכב .רצק ןמז ךות םלתשהל תוצלמהה םושיי יושע םיבר םירקמב
,ולש םימה תכרעמ לש תיטגרנאה תוליעיה תא קודבי קשמ לכש יוצרו יאדכ
דרשמ . היגרנאה לש רתיה תכירצ תנטקהל םילופיטה תא םדקהב עצביו
יתלשממ דודיע ןתינ ,ןכ ומכ .הלא תוקידבב תיפסכ ךמות היגרנאה
.םייטגרנא םירופישל תוצלמהה עוציבל

:םיאבה םימוחתב םניה ,"תשר רתופ" תרזעב םיקדבנה םירופישה
.תכרעמ לועפית ירטשמ יוניש *
רתי תורשפאמה ,תונטק תובאשמל הלודג הביאש תדיחי קוריפ וא המאתה *
.לועפיתב תושימג   
םיצחללו תוקיפסל םאתהב ,תובאשמ לש תיטמוטוא הלעפהל דוקיפ *
.הקפסאה תודוקנב םישרדנה   
.םימיאתמ םיילוארדיה םירזיבאב שומישו ,םיווק קוזיח *
.ץחל ירוזא יוניש *

,היגרנאב ןוכסיחל המורתה תבשוחמ ,םיקדבנה םירופישהמ דחא לכ יבגל
תא תילכלכ לוקשל ןתינש ךכ .ועוציבב הכורכה תיפסכה תולעה תכרעומו
.עצומה רופישה עוציב תויאדכ

דומעה שארל הרזח


רתופ "תועצמאב (תורח בשומ) תיללכ תכרעמ לש הליעי הלעפה לש המגוד
:" תשר
קפסמו ,םייאמצע םיחודיק 5 -מ ןוזינ תורח בשומ לש םימה לעפמ
,םיסדרפ םנוד 2900 ןב יאלקח חטשל , הנשב םימ ק"מ ןוילימ 2.4 -2.5-כ
םינקתמלו ,םישרגמו רויד תודיחי 116 -כל ןכו ,תוממחו תוקרי יחטש ,םיעטמ
.רוביצ ינבימו

.ש"ווק ןוילמ 1.665- כ 80/81 תנשב הכרצ הלא םימ תויומכ תקפסאו תקפה

.ש"טווק 0.68- ב המכתסה םירטסוב 2 -בו םיחודיקב ק"מ לכל למשחה תכירצ
,תוקלחה ישארב םישרדנה הדובעה יצחלו םייפרגופוטה םינותנל סחייתהב
הריבס הביאש תוליעיב .100 -80-כ םה תובאשמב םישרדנה הקינסה יצחל
תויהל הכירצ התיה ,םימ ק"מל תעצוממה היגרנאה תכירצ . 70% לש
רתי תכירצ תמייק ,רמולכ ,ש"ווק 0.45-כ ( םוהתה ימ קמועב בשחתהב )
ןוילימ 0.5 -כ לש תיללכ רתי תכירצל תמכתסמה ק"מ/ש"ווק 0.23 -כ לש
.הנש/ש"ווק
הקידב תבייחמו ,בוריקב 50% -כב שרדנהמ ההובג תאז היגרנא תכירצ
.רתיה תכירצ לש םידקומה תא רתאל ידכ תכרעמה לש תיללכ

דומעה שארל הרזח


םיאצמימה תקידב
תוקידב רפסמ ,םירחא םימילשמ םיעצמאו "תשר רתופ" תועצמאב ,ושענ
:תשרה לש םיחותינו
תובאשמה תוליעי תוקידב .1
היקשהל םימ חול ללוכ - הקפסה ןונכית לש םינוש םיכרעמ תקידב .2
לוז רוקמ ףידעהל המגמב ,תורוקמה לוצינל תויופידעה רדס תקידב .3
.תיטגרנא הניחבמ    
.םימ ינוכמב היצמוטוא תלעפה תויאדכ תקידב .4
םימה ינוכמ :תכרעמה יביכרמ לכ לש אלמ בוליש תויאדכ תקידב .5
.םינושה םינכרצהו ,הריגאה תכירב ,(רוקמ)
תוברה תוביטנרטלאה תניחבו ,ושענש תויטגרנאה תוקידבה לכ רחאל
:םכוס ,ועצוהש
.רטסוב 1 -ו םיחודיקמ תוניברוט 2 ףילחהל *
.תופסונ תובאשמ 2 ץפשל *
תויופידעב רדס תרקב יפל ,הביאש תונחתב דוקיפ תוכרעמ ןיקתהל *
.הקיפסל םאתהב   
.ץחל ירוזא קתנל *

:ןלהל טרופמכ היגרנאב ןוכסיח גשוה
הנש/ש"טווק 1,665.000 :התיה הכ דע היגרנאה תכירצ
הנש/ש"טווק 1,125.000 :םייונישה רחאל היגרנאה תכירצ
הנש/ש"טווק 540.000 :אוה שרפהה
32.4% :הווהמה
הנש/ש"טווק 120.000 דוקיפ י"ע ןוכסיחה :הרעה
7.2% :הווהמה
:לש תלעות תמועל ,$20.000 :השרדנש העקשהה
הנש/$39,096 =$0.0724 * הנש/ש"טווק 540.000

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ