ךרדה ףוס טעמכ - םינינתה לחנ
דוד-ןב הירכז :תאמ
.50-49 םידומע ,(1990 תנש) ,עבטה תרימש עובש - םייחה רוקמ םימה  :רוקמ
     

נחל התנינים - כמעט סוף הדרך
:רמאמה יקלח
םינינתה לחנ תועיבנ לוצינל תינכותה
ל"הת תינכות
םויכ םינינתה לחנ
ל"הת תינכות חותינ


:םינינתה לחנ תועיבנ לוצינל תינכותה
תומכ לע תססבתמ םינינתה לחנ תועיבנ לוצינל םימה תוביצנ תנווכ
50) םינינתה לחנ לש ןותחתה ןגאה תכרעמב תמרוזה הלודגה םימה
רוזאב 2000 תנשב יופצה םימה רוסחמ לעו ,(הנשל בקועמ רטמ ןוילימ
.(הנש/ק"מלמ 25) הפיח

דומעה שארל הרזח


:ל"הת תינכות
םימה תומכ לע תססבתמ םינינתה לחנ תועיבנ לוצינל ל"הת תינכות
ףא לעשו ,הנש ידמ חסמת תונייע םיעפושש (הנש/ק"מלמ 25) הלודגה
םליפתהל לוזו רשפא (רטילל רולכ םרגילימ 1,200 -כ) םתוחילמ
יווקלו ישארה שיבכל תוכימסב ,תונייעמה םוקימ .םהב שמתשהלו
ינקתמ םוקימל רשקב בושח ילכלכ ןורתי אוה ,םיירוזאה םימהו למשחה
.תפטושה םתלעפהלו םתמקה תולעל ,הלפתההו הביאשה
ןמ ןירשימב אל םייקנ םימ תביאש םיבייחמ הינקתמו הלפתהה תטיש
.תונייעמה תביבסב רפיווקאה ךות לא םיחודיק תועצמאב אלא ,לחנה
,לחנה ןמ הרישי הביאשב אלא ,םיחודיקה תועצמאב אלש םימה לוצינ
הקפהה תא םירקיימ ,ליעל ןייוצש רועישהמ תונטק תויומכ תקפה ןכו
םימה תביאש תדוקנ דרתש לככ .הלאש ןמיסב התויאדכ תא םידימעמו
ךרוצה םושמ ,ךלתו םימה תקפה תולע רקייתת ,(לחנה דרומב) לחנה ןמ
םימהזממ םימה רוהיטבו תויתשתב רתוי םיבר םיבאשמ תעקשהב
.םיקצומו םילאירטקב

דומעה שארל הרזח


:םויכ םינינתה לחנ
רבכ ,לעופה לא ל"נה ל"הת תינכות האצוה םרטב דוע ,םויכ םינינתה לחנ
תניחבמ ןהו םימה תוכיא תניחבמ ןה ,הטעמ אל הדימב הכומו עוגפ
.םתומכ

ללכמ 60% -כ) םינינתה לחנ תווקיה ןגא לש ירקיעהו יליעה וקלח .א
חטשה לע ,יליעה רגנה ימו 1967/68, תנש זאמ ונממ עטקנ (ןגאה חטש
לא "השנמ ילחנ לעפמ" תועצמאב םיטסומ ,םהבש ףחסה ירמוח לע ,ל"נה
םינינת לחנב .םתרשעהלו םוהתה ימ לא הרדחהל ,הנח-סדרפ תולוח
בקע המירזה יחפנב תדמתמ הדירי תרכינ הנשה לכ םרוזה ןותחתה
.(םינינת ןוקרי רפיווקא) רהה רפיווקאמ רתי תביאש

,אביקע-רוא הרייעה יכפש םימרזומ (םינינתה לבוי) הדע לחנ לא .ב
.םינינתה לחנ קיפא ימ תא םג ךשמהבו ,וימימ תא םימהזמה

םימרזומ ,א"ת-הפיח ןשיה שיבכל ךומסב ,םינינתה לחנ קיפא לא .ג
.הנימינב הבשומה יכפש ףרוחב

ימ םיעיגמ ,יאמורה רכסה דיל םשגפמל דע ,הדעו םינינת םיקיפאה לא .ד
.הרבדה ירמוחו םיינגרוא םירמוח םיליכמה תודש זוקינ

זוקינ ימ םיזקנתמ ,הדעו םינינת םילחנה לש דחואמה קיפאה לא .ה
לש םיימלג םיכפשו תוחילמ תועיבנ ,לאכימ-ןגעמ יכפש ,םיגדה תוכירב
.אקרז-א רסי'ג רפכה

יולימל תלצונמ ,לחנב תמרוזה םימה תומכ תיצחמל בורק ,םויהל ןוכנ .ו
אלל םימל דיחיה שומישה והז) לאכימ-ןגעמ לש םיגדה תוכירב
עבטה תורומש תא םימייקמ םיה לא םימרוז םימה ראש .(םתלפתה
.רוזאבש

,עבטה תורומש תושר ידי לע 1986 ץיקבו ביבאב ךרענש רקחמ הנחמב .ז
,א"ת תטיסרבינוא לש עבט תרימש רקחל ןוכמהו עבטה תנגהל הרבחה
:אצמנ
תכרעמל םיידירשו םיידוחיי םניה םינינת לחנ לש חמוצהו יחה יביכר *
.ץראה ילחנ   
םיטנמלא המכ םייוצמ וכפשל דע (ימורה רכסל תחתמ) לחנה דרומ *
.דבלב הז קלחב םימייקתמה   
ןיטולחל ומלענ םידימתמ החלמה יכילהתב הייוצמה םימה תכרע *
.םיקותמ םימ לש םימזינגרוא   
.םינימ לש תיוושכע הדחכה תואדווב טעמכ הנחבו *

תויגולויבה תוכרעמה לע ,םינינתה לחנ לש ובצמ תא םויכ רידגנ ,םוכיסל
ץיקה ףוס .הערהל הייטנ םע ימניד לקשמ יוויש לש בצמב ןותנכ ,ובש
הלח .םימה לע תורחתה הקזח וז הקופתב .תכרעמב השלחה הילוחה אוה
והז) םימה ינפ לע תטשפתמ םימ תשדעו תטאומ המירזה ,םוהיזב היילע
.(השלח המירז ילעב וא םידמוע םימ יווקמל ינייפוא חמצ
.ששואתהל לחנל השק ונממ "קוש" הווהמ וזכ הפוקת
.ל"הת תינכות חתונת ליעל בתכנש לכ עקר לע

דומעה שארל הרזח


:ל"הת תינכות חותינ
,(הנש/ק"מלמ 25 -כ) םתעיפש תומכ לכ רועישב חסמת תועיבנ לוצינ
עבטה תרומש תא לסחתו תונייעמה תא שביית ,םיחודיק תועצמאב
ורתווי יאמורה רכסל דע לחנה קיפאב !קוחכ תזרכומה ,"חסמת תונייע"
.הנש/ק"מלמ 18 -כ המירזל

םיינגרואה םירמוחה לש יסחיה םלקשמ םימב לדגי ךכמ האצותכ
םוהז תמר הלעת ךכבו ,תודשה ןמ לחנה לא םיזקונמה הרבדהה ירמוחו
לאכימ-ןגעמ ץוביק באשי -הנש/ק"מלמ 18 -תרתונה תומכה לכ תא .םימה
.םויה השענש יפכ ,םיגדה תוכירב יולימ םשל ,יאמורה רכסה רתאב
,םימהוזמ םימ הנש/ק"מלמ 16 -כ המירזל ורתווי יאמורה רכסה דרומב
תועיבנב ,תוכירב זוקינב ,לאכימ-ןגעמ יכפשב ,הדע לחנב םרוקמש
םימה תויומכב יטסרדה םוצמצה .אקרז-א רסי'ג יכפשבו תוחילמ
תוכרעמה לש תטלחומ תוטטומתהל ואיבי םביטב יונישהו םימרוזה
תרומש לוסיח םג אוה הז בצמ שוריפ .לחנב םויכ תומייקה תויגולויבה
ךפשל דע ,קיפאה ךרואלו יאמורה רכסה דרומב "םינינתה לחנ" עבטה
םימה תא בואשל קיספהל לאכימ-ןגעמ ץוביק טילחי םא .םיה לא
לוצינ :בוש ןאכ ריכזנ .םירופיצה תרומש םג לסוחת םיגדה תוכירבל
תוענמיה ;תילכלכ יאדכ וניא חסמת תונייעמ ימ לש רתוי תונטק תויומכ
לש ךרדב "םינינת לחנ"-ו "חסמת תונייע" עבטה תורומשב עוגפלמ
!תירשפא הניא ,םיל לחנה ךפש רוזאב ,לחנה ןמ ןירשימב םימ תביאש
יקיפאב םימה תמירז תוריהמ תא לידגת ל"נה רתאב םימה תביאש
לש תרשרש שי המירזה תוריהמב יונישל ."הדע"-ו "םינינת" םילחנה
לחנב המירזה תוריהמ תלדגה :הרורב תיגולוקאה ןתועמשמש תובוגת
האצותכ ,לחנה תודג סרהב הרוקמש םימב תפוחרה תומכ תא הלידגמ
םצמטצמו ,םימל תרדוחה רואה תומכ הנטק ,םימה תוריכע תרבוג ךכמ
העפשה המירזה תוריהמב יונישל .םימב ןצמחה רוצייו העמטהה ךילהת
,םימב יחהו חמוצה בכרה לע עיפשמ ל"נה לכ .םימב תורוטרפמטה לע םג
.םימב ןכל םדוק המייקתהש ןוזמה תרשרשב עגופו

לחנה קותינ .םיל ןוויכב לחנה תריכס בייחי םיל לחנה ךפשב םימה לוצינ
.ךפשה רוזאבש יחה םלועל תיגולוקא תועמשמ לעב אוה ףא ,םיה ןמ
ןהו רוקמב ןה ,םינינתה לחנ ימ לוצינ יכ הלוע ליעלש חותינה ךותמ
.ובש עבטה תורומש תאו לחנ תא לסחי ,ךפשב


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ