תיגולוקא תכרעמכ לחנה
םרוי לייא :תאמ
ךוניחה דרשמ ,רעונה ףגא .תימצע הדובעו דומיל תרבוח - לארשי ילחנ
.1983 תנש ,לארשיל םימה תוביצנ תופתתשהב
 :רוקמ
     

הנחל כמערכת אקולוגית
:לחנה תכרעמב עגופה םוהיזה
:םיירקיע םיגוס ינשל לחנה םוהיז ביט תא קלחל ןתינ
ינגרוא םוהיזו ,היישעתה לש םיליער םירמוחב ורוקמש ימיכ םוהיז
םוהיזה .תשורח יתב לש םיכפשו ,רקיעב םייתיב םיכפשב ורוקמש
- םילודגה םירוציה בור תתומתל איבמה ליער םוהיז אוה ורקיעב ימיכה
םייח ילעב לש םצמוצמ רפסמ .ויתודג לע לחנב ,םייח ילעבכ םיחמצ
ךותב תויחל םיכישממה םידיחיה םהו הזכ םוהיזל םידימע םיחמצו
רמוח לש םוצע ףדועל םרוג הלערהב ורוקמש ןושארה התומתה לג .לחנה
םיקדייח - םיקרפמה ידי לע קוריפ יכילהת רבועה לחנב תמ ינגרוא
תדרוי ךכמ האצותכו ,םימהמ טלקנה בר ןצמח ךרוצ הז ךילהת .תוירטפו
האצותכ םיפסונ םירוצי לש תינשמ התומת תמרגנו םימב ןצמחה תומכ
.לחנב םירוציה בור םיתמ הז ריהמ תרשרש ךילהתב .קנחמ

:לחנב ינגרואה םוהיזה
םיינגרוא םירמוחב לחנה תרשעה לש האצות אוה - ינגרואה םוהיזה
םיקדייח י"ע לחנב קוריפ יכילהת םירבוע ולא םירמוח .םיינוציח
דירומו םימהמ טלקנה בר ןצמח םיכרוצ רומאכש םיכילהת - תוירטפו
הבר התומת תמרגנ ךכמ האצותכ .םירחא םייח ילעבל הנימזה ותומכ תא
רמוח תורבטצה לש רוגס לגעמ לועפל ךישממ ךכו לחנב םייחה ילעב ןיב
תפסותו התומתה ךשמהל האיבמה הכומנ ןצמח תמרו ,קרפתמ ינגרוא
הנוזת ירמוחב םימה תא רישעמ םג קורפה ךילהת .קורפל ינגרוא רמוח
דח תוצא לש הפופצ היסולכוא תחתפתמ ךכמ האצותכו ןחרזו ןקנחב
.םתוא תוריכעמו םימה ףוגב תופחרמה תויאת

לע תוצאהמ רוא תענומ התוא הוולמה תוריכעהו ןצמחה תמרב הדיריה
האצותה .םתתומתל האיבמו םילובטה םיחמצהמו לחנה תיעקרק
התכיפהו לחנה תכרעמ תוטטומתה איה ינגרוא םוהיז לש תיפוסה
םיקרפמו תויאת-דח תוצא ןהש םיינושאר םינרצי לש הטושפ תכרעמל
תומכש ןוויכ .ץוחבמ לחנה לא םרזומה ינגרואה רמוחה תא םיקרפמה
תיעקרקב קוריפה ךילהת רקיעש ירה תיספא איה תיעקרקה לע ןצמחה
תמגודכ ,םיזאג תטילפל םרוג ךא ןצמח ךרוצ וניאש יבוריאנא אוה לחנה
.ךילהתה תא הוולמה הנחצל םימרוגה ,תינמימ-וד תירפג


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ