תרנכה
ןמסלדנה תרפא :תאמ
.35-33 םידומע ,(1990 תנש) ,עבטה תרימש עובש - םייחה רוקמ םימה  :רוקמ
     

הכינרת
תרנכה
רטמ 210,ינקירפא-ירוסה רבשב הבחר העקבב תנכוש תרנכה תמי
ןגא ארקנה דואמ בחר חטשמ םימ םיעיגמ תרנכה לא .םיה ינפל תחתמ
ןדריה ,(ינאבצח) רינשהו (סאינב) ןומרחה ,ןדה ילחנ .הלש תווקיהה
,ןדריה קמעל םידרויה ןלוגה תמר ילחנ ,(הלוחה קמע תא םג זקנמה)
.תרנכה לא םיזקנתמ םלוכ - ןותחתהו ןוילעה ,יחרזמה לילגהמ םילחנ
םקלחש תונייעמ יממ תרנכה הנוזינ םיגלש תרשפה ימו םשגה ימל ףסונב
תלעתב תרנכה ןופצמ םויה םיזקונמ םיחולמה תונייעמה בור .םיחולמ
,תרנכה ימב םבוברע ענמנ ךכ .ימורדה ןדריה לא חולמה ליבומה
.תרמשנ היוצרה תוחילמהו
םימהמ 50% .לארשי תנידמב רתויב לודגה םימה רגאמ איה תרנכה
תרנכה ןמ םיבאשנ םימה .תרנכב םרוקמ ונתושרל םידמועה םיקותמה
.המורד םימרוז םה וב יצראה ליבומל םיסנכנו ,הנופצבש ריפס רתאב

היעב
ךיא .ההובגה םתוכיא לע רומשל שי ןכלו הייתשל םישמשמ תרנכה ימ
ךכ םעו שפונו טייק ,גיידל םג תשמשמ תרנכהש הדבועה םע םירדתסמ
ימ הכותל (המירזמו) םירזהל הלולע הביבס תזכורמה הייסולכואהש
?בויב וא םיחלוק
.שארמ הייופצ הניאו הנשל הנשמ הנתשמ תרנכל העיגמה םימה תומכ
תומושג םינשב .סלפמב תוינוציק תודיריו תוילע שארמ תופצל השק ןכל
,םימ לש םיבקועמ םירטמ ןוילימ 1,400 תרנכב תווקיהל םייושע דואמ
תרנכל םיעיגמ עצוממב .םיבקועמ םירטמ ןוילימ 430 קר תרוצב תונשבו
קמעמ םיפטשנ םימה םע דחי .הנשל םימ םיבקועמ םירטמ ןוילימ 750
לש הריהמ תוברתהל םימרוגה (N ןקנח יחלמ) םיטרטינ תרנכל הלוחה
.םימה ביטב העיגפלו תוצא

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ