ןוקריהו רדנסכלא לחנ ימ לש םוהיזה תעפשה
םתייחמצ לע
ימגא השמ :תאמ
.247-242 םידומע ,(1973 ילוי) ,15 ןויליג ,ץראו עבט  :רוקמ
     

השפעת הזיהום של מי נחל אלכסנדר והירקון על צמחייתם

:רמאמה יקלח
רבעב חמוצה
העוציב ןפואו הדובעה תורטמ
רדנסכלא לחנ
ןוקריה
םיחמצה תצופתל לודיגה-תיב יאנת ןיב רשקה
םיחמצ תקתעה תרזעב םוהיזה תעפשה תקידב
(יתדבעמ יוסינ) םימה יחמצ לע םיעיפשמה םוהיזה ימרוג


ירה סכרב אוה ןוקרילו רדנסכלא לחנל םיווקנה בזכאה יצורע אצומ
ןכלו ,תיסחי לולת יררה רוזיא םירתבמ הלא םיצורע .םירפאו ןורמוש
רחאל קר הלח םכותב םימ תמירז ,םלוא .הריהמ םהב םימה תמירז
תא םיצוח םהל ברעממש םינתיאה םיקיפאה ,םתמועל .ףרוחה ימשג
.תיסחי תיטיא םהב םימה תמירז ןכלו ,ןטקה עופישה לעב ףוחה רושימ
תועקרק ךותב םימרוז םה ובש ,הז רוזיאב םיברה םהילותפנל הביסה וז
,םינתיאה םיקיפאהמ םיעטק ורחבנ הדובעה עוציבל .תוילאיבולא
.ףוחה רושימב םימרוזה

רבעב חמוצה
םימ ,םכרוא לכל ,ןוקריבו רדנסכלא לחנב ומרז ,הנש 25-כ ינפל דע
םיפצה ,םילובטה םימה יחמצו ,שפונלו הייחשל ,גידל ומיאתהש ,םייקנ
יוניש לח םויה דעו זאמ ךא .םינווגמו םיבורמ ויה ,םהלש םירקדזמהו
םוחת םוצמצבו םימ-יחמצ לש םיבר םינימ תומלעיהב אטבתמה ,טלוב
ימישרת תאוושה ךות החכוה וז הדבוע .םירחא םינימ לש םתצופת
.ש ידיב ןוקריבו ןרות .א ידיב רדנסכלא לחנב רבעב ושענש ,חמוצ
םתואב הלא םימיב ושענש םימישרת םע - ןמטילפ .עו לילג .י ,רוציבא
.םיעטק

וילבויבו רדנסכלא לחנב רבעב וחמצש םימ-יחמצ לש המישר ןלהל
,הפצ תינורהנ ,לחוז דדמ ,םישרוש-תבר םימ-תשדע :ןרות .א יפל ,ודחכנו
תדירע ,תיביבא תינעבוט ,הנבל האיפמינ ,עובט ןנרק ,הפוקש תינורהנ
,תדדוחמ תיבוכרא ,תוצבה בלחס .תוצבה סוריא ,חרק שוש ,תוצבה
הנריאופ ,םילע-תלודג תינעול ,םירודכה תנענ ,םימה תנענ ,יוצמ ינועצב
.קלוחמ ךירכ ,הריעש

קר הטילפל םויכ ורתונו רדנסכלא לחנ ךרואל ויהש םיחמצה ינימ
,תנביג ,הריעז םימ-תשדע ,תימינ תינורהנ :םידדוב םילבוי וא םיעטקב
,םילע-בחר ףוס ,תינלמזיא עדרפצ-ףכ ,ינבכוכ ןוסמד ,ינככוס ץיצוב
,הריעש הברברע ,תלבושמ הנענ ,ףנע ןרודכ ,םגאה ןומגא ,ףופצ אמוג
.ץיוחמ רמס ,ףוקז סוטוליחא ,םימה תקינורב ,םילחנה ריגרג

:םה הלא םינימ רוציבא .ש יפל .םינימ רפסמ ודחכנ ןוקריה תייחמצמ םג
תינורהנ ינימ ,םימ תשדע ינימ ,םגאה ןומגא ,ןוקריה אמוג ,םימה תירונ
םייחרזמה םיעטקב קר םויכ םילדגה םיחמצה ינימ בור .ףנע טבטבשו
.הברהב םיכורא םיעטק ךרואל רבעב וחמצ - ןוקריה לש
יחמצ תורבחב הרומח העיגפ לע הדיעמ ליעל וניוצש םימישרתה תאוושה
ןיבו םוהיזה ןיב רישי רשק םייקש ןויערל הליבוה וז האוושה .םימה
.וז הדובעב קודבל וניסינ הזה ןויערה תא .םילחנה תייחמצב העיגפה
היהש ,יעבטה לקשמה יוויש תרפה לע הרומ ,הז רמאמב ,םוהיז הלימה
.םדאה םרגש םימה ביטב םייוניש תובקעב - לודיגה-תיבב םייק

דומעה שארל הרזח


העוציב ןפואו הדובעה תורטמ
:םידחא םימוחתב הדובעה התשענ הז רשק אוצמלו תוסנל ידכ
(תוילקיסיפ תודידמו תוימיכ תוקידב) םימה ביט ןיב רשקה תקידב .א
לחנה בחורל םיכתח תכירע) םהב םימייקתמה םינימה ןווגימ ןיבל
.(םיחמצה לש תוחכונ תולבטו
םיחמצ ינימ תומלעיה ןיבל םימה םוהיז ןיב יתביס רשק תקידב .ב
םיעטקל םייקנה םיעטקהמ םיחמצ תקתעה יוסינ) םימהוזמה םיעטקהמ
.(םימהוזמה
ותעפשה תקידבו ,םימהוזמה םימב םימייקה םינושה םימרוגה דודיב .ג
.(הדבעמ יוסינ) םיחמצה ינימ לע םהמ דחא לכ לש תדחוימה

:תואבה םיכרדב רקיעב ,תאטבתמ ףוחה ילחנב םדאה תעיגפ
סלפמ תדרוה) ותביבסב םימ יחודיק וא לחנה-ימ לש רישי לוצינ .1
.(םימה רטשמ יוניש ,העיפש ייוניש ,םימה

.םיחמצב תינכימ העיגפו ירוקמה קיפאה לש יאוותה יוניש .2

םהימימ תא םירישעמו םילחנל םיפטשנה םיימיכ םינשדב בר שומיש .3
.םויכ םינוש םישותי דגנו רבעב הירלמ דגנ סוסיר ןכו ,הנזה-ילרנימב

ללכ-ךרדב) םייתיישעתו םיינוריע םיכפש לש םתמרזה - לכמ עורגהו .4
.תוחותפ בויב תולעתל ,לודגה םקלחב ,ףוחה ילחנ תא וכפהש ,(םיימלג

השולשמ תוחפל ,לודגה םקלחב ,םויכ םימהוזמ ןוקריהו רדנסכלא לחנ
.יאלקח ןושידו םייתיישעת םיכפש ,םיינוריע םיכפש :תורוקמ

םוהיזה תעפשהל רקיעב ונסחייתה ,1969 תנש ףוסב הלחהש ,ונתדובעב
םינשדל אלו ,םימל םימרזומה םייתיישעתו םיינוריע םיכפש םימרוגש
םייתיישעתה םיכפשה תעפשה תא ןכש ;תודשהמ םהילא םיפטשנה
םינשדה תעפשה וליאו ,םינושה לחנה יעטקב דדובל רשפא םיינוריעהו
.םילחנה ךרוא לכל הדיחא טעמכ

,הלא םילחנל םיכפשה תמרזהמ האצותכ ,יעבטה לקשמה-יוויש תרפה
הז לודיג-תיבב ורערעתהו ונתשה הבש תרשרש-תבוגת חרכהב המרג
הנושאר הגרדממ תובישח ילעב םהש ,םיילקיסיפו םיימיכ םידדמ
.םימה חמוצ לש םויקה תלוכיל

דומעה שארל הרזח


רדנסכלא לחנ
,זוקינ-ימ ויקיפאב םייוצמ תונועה רתיב ;ףרוחב קר לחנב העובק המירז
ימ םע םיכפשה םיבברעתמ ןורחאה ועטקב .םיכפשו םיהובג םוהת-ימ
,חרזמב ליחתמ לחנב קדבנש עטקה .ךפשה רוזיאמ םירדוחה םיה
תמייק ,ךרעב ,הז רוזיאמ .תורבעמ ץוביק לש םיגדה תוכירב תברקב
,םיהובג םוהת-ימב ,זוקינ-ימב םרוקמש ,םימ לש העובק המירז
ףא םיתיעלו תונופטש-ימב םג - ףרוחה תנועבו ,םיגד תוכירב-ימב
שמיש - ץמוא לחנ - םהזמה לחנה תסינכ דע ,הז יחרזמ עטק .םיכפש
מ"ק 4-כ ."תג" תשורחה תיבמו םייח-תעבגמ ,שרוחה ןיעמ ,ליפעמהמ
רדנסכלא לחנ לש ירקיעה םהזמה סנכנ ,ץמוא לחנ תסינכל ברעמ-םורדמ
םייתיישעתו םיינוריע םיכפש הינתנ רוזיאמ םירזמה - ליחיבא לחנ -
רשגל דע ליחיבא לחנ תסינכ םוקממ לחנה עטקש הביסה וז .הבר תומכב
.ןוצמיח תכירב ןיעמ השעמל אוה - רדנסכלא לחנ לעמש תבכרה

רעי תכירבמ םימ המירזמה ,תיתוכאלמ םימ תלעת תמייק לזמה הברמל
ידכ םיעבראה תונשב הרפחנ וז הלעת .רדנסכלא לחנל (הטע הכירב)
םיעטקל ףסונ שקיהכ ונתדובעב שמישש ,הנממ עטק .תונופטש עונמל
ומלענש םיחמצה יניממ קלח רמשנ ובו םייקנ םימ םירזמ ,ורכזוהש
ינימב רישעה ,ןושארה עטקל דוגינב .רדנסכלא לחנ לש םהוזמה עטקהמ
הרידחמ לבוס - לחנל ךפשנה ,הלעתה לש יפוסה עטקה ירה ,םימ יחמצ
'ז םיעטקב םייקה הזל יחמצה ופונב דואמ המוד אוהו ,םימהוזמ םימ לש
םי-ימ לש הרידחמ עפשומ לחנה לש יפוסה עטקה .לחנה לש 'ח-ו
.לוחו חלמ יחמצ לש תטלוב הרידח וב שי ןכל ,ןקלחב תוילוח ויתודגו

דומעה שארל הרזח


ןוקריה
- העובק המירזה ובש עטקה ךרוא .ףוחה רוזיאב רתויב לודגה לחנה והז
תונייעמהמ םיעבונה ,םימה .מ"ק 30-כ - םיל דעו ןיעה שאר תונייעממ
םביט .הייתשל םישמשמו הבוט תוכיאמ םה ןיעה-שאר לש םייטסראקה
םיכפש לש הנטק תומכ תמרזומ לחנה ךשמהב .'ב עטקב הנתשמ וניא
,ןיעה-שאר רוזיאמ םיכפש םג - דבלב ףרוחה תנועבו ,םיטסיטפבה רפכמ
עטק לכ ךרואל בצמה םג והז .הבר לחנ ךרד וילא ףטשיהל םילולעה
,ןוקריה לש הלא םיקלח .ןוקריל הנק לחנ לש הסינכה םוקמל דע לחנה
.שפונלו גידל םג םישמשמו םיניינעמו םיפי ,שקיהכ ונל םישמשמה
ןוקריה לש םידיחיה םיעטקה םה הלא ,ברה ונרעצל .'ב עטק הפי דוחייב
םג תיטתסאו תיעדמ הניחבמ דואמ בר םכרעו ,תיסחי םייקנ ורתונש
םיכפש וילא םירזמו ןוקריה לא סנכנ הנק לחנ ובש םוקמה ןמ .דחי
היישעתה ירוזאו ןורשה דוה ,אבס-רפכ רוזיאמ םייתיישעתו םיינוריע
םיחמצה ינימ בור ."תמ" לחנל ,השעמל ,ןוקריה ךפהנ םהלש
ןיטולחל םימלענ לחנה לש םימדוקה םיעטקב םייחה ,םייחה-ילעבו
םירזמה ,הליש לחנ אוה - ןוקריה לש ףסונה עובקה םהזמה .וכשמהב
ןיקריס-רפכ ,םינושחנ ,השולשה-תעבג ,תניע םיבושייהמ םיכפש וילא
בושיהמ תורישי םיעיגמה םיכפשו ןיעה-שאר לש ןוצמחה ימגא .דועו
םיפיסומ - הוקת-חתפ לש היישעתה רוזיא לש םיכפשהמ קלח ןכו ,ומצע
תנועב הליש לחנב םימרוז םיכפשה בורש ןייצל יאדכ .םהלש תא םה םג
לש תודשה תייקשהל םירהוטמה םימה םישמשמ ץיקבש םושמ ,ףרוחה
.הביבסה יצוביק

דומעה שארל הרזח


םיחמצה תצופתל לודיגה-תיב יאנת ןיב רשקה
רדנסכלא לחנב תיסחי םייקנה םיעטקבש ,ררבתה הדובעה ךלהמב
עטקו ,םימהוזמה םיעטקב רשאמ לודג םינימה ןווגימ היה ןוקריבו
םיעטקב .תינוניב המרב םינימ ןווגימ ליכה ףא תינוניב ומוהיז תדימש
ןווגימ ,הנשב תחא םעפ קר ולו םהדזהל םילולעה ,ןוקריה לש םייקנה
.הנשה לכ ךשמב םייקנ םימ םהב םימרוזש םיעטקבש הזמ ןטק םינימה
האיפמינ :םימב םייחה םיחמצ ינימ 5 שי הנשה לכ יקנה עטקב םא
,ףוחה ןומגאו בוהצ רפונ ,הפצ תינורהנ ,לחוז דדמ ,הלוכת
לע .םינורחאה םינימה ינש קר ורתונ יתנוע םוהיז שי ובש עטקב ירה
םימ יחמצ המכ לש םתושיגר הלודג המכ דע תוארל רשפא וז העפות ךמס
םיינוריע םיכפשב ורוקמש םוהיזל (םיפצהו םילובטה רקיעב)
.יתנוע אוהשכ םג םייתיישעתו

םיעטקה ןמ ןמטילפו לילג ,ןרות םתעשב ונייצש םינימ לש םתומלעיה
םיחטש סופתל םוהיזל םישיגר אל םיחמצ ינימל הרשפיא םימהוזמה
איה ןויצל היוארה הדבוע .הלא םיעטקב ,םילחנה ךרואל םיבחרנ
ינשב המוד - םימהוזמה םיעטקה תודגב וטלשש םיחמצה בכרהש
ןנחד ,שודק לטפ ,יוצמ הנק :ויה רתויב םיצופנה םיחמצה ינימ .םילחנה
חיכש הנקבע ,הלודג תינש ,תנשנושמ תיבוכרא ,תדדוחמ הברע ,חפיק
.לחוז ןחודו

,םיחמצה תריגחב תמיוסמ תויקוח התיה תיסחי םייקנה םיעטקב םא
תטלוב הרידח הרכינו וז הריגח המלענש טעמכ םימהוזמה םיעטקב ירה
.םיילרדורו םיילטיגס םיחמצ לש

עטקב םג עיפוה - םהוזמ עטקב עיפוהש חמצ לכש וניאר םילחנה ינשב
לחנ לש ןותחתה ועטקב ועיפוהש ,לוחהו חלמה יחמצמ ץוח) יקנה
.(רדנסכלא
,םהוזמה עטקבש וזמ הנוש התיה יקנה עטקב חמצה לש ותעפוה םנמא
ויה ,תאז תמועל .דועו חטשב חמצה לש יוסיכה תדימב ,ותעפוה םוקמב
(48 ללכמ 21 ןוקריבו ,80 ללכמ 27 רדנסכלא לחנב) םיבר םיחמצ
יפ לע .םימהוזמה םיעטקב ועיפוה אלו - םייקנה םיעטקב ועיפוהש
.תומהדזהה ינפל םש ולדג וללה םיחמצה בור ירה ,תונוש תויודע

םיעטקהמ ומלענ םייקנה םיעטקב קר ועיפוהש םינימה לכש חינהל ןיא
- םיחמצ ינימ תעברא :היארהו .דבלב םימה םוהיז ללגב םימהוזמה
קר ועיפוהש - חרק אמוגו ףיסכמ ןציב ,תיפוריא באז-ףכ ,תוצבה ספרכ
םייקנה םיעטקב רדנסכלא לחנב ועיפוה - ןוקריה לש םייקנה םיעטקב
.םימהוזמה םיעטקב םגו

לש עופישה תדימ ןוגכ ,תופסונ תויתביבס תוביס םג ןאכ תולעופש הארנ
ךרואל הברע יצעו סוטפילקא יצע) לצ םינתונה םיצע תואיצמו ,הדגה
תאז םע .רחא וא הז עטקב םימיוסמ םיחמצ תומלעיהל ומרגש (ןוקריה
ןכא - םילחנה ינשב םייקנה םיעטקב קר ועיפוהש םינימה בור יכ ,הארנ
.םמוהיז ללגב םירחאה םיעטקה ןמ ומלענ

םייקנה םילחנה יעטקב ואצמנש ,םירקדזמה םימה יחמצ ןיבמ םיטלובה
ואצמנ אלו ,ץראב םירחא םייקנ םימ יפוגב ,הבר תומכב םיתיעלו ,דבלב
ןרודכ ,תוצבה דבכמ ,ץיוחמ רמס ,תלבושמ הנענ :םה םימהוזמ םימב
ןומגא ,ףוחה ןומגא ,ףופצ אמוג ,ףוקז סוטוליחא ,ינככוס ץיצוב ,ףנע
.ינבכוכ ןוסמדו תינלמזיא ,עדרפצ-ףכ ,םגאה

םוהיזהש ,החנהה תא וקזיח ץראה יבחרב םירחא םימ יפונב תויפצת
דחא) חיטב-תכירבל דואמ ךומס .םיחמצ תומלעיהל עירכמה םרוגה אוה
הלעת היוצמ (ףוחה רושימב םימ-יחמצ ינימב םירישעה םימה יפונמ
בור הנה ,הכירבל תמהוזמה הלעתה תברק תורמל .בויב-ימ המירזמה
שי ףא .הלעתב םילדג םניא - חיטב תכירבב עפשב םילדגה םינימה
רדנסכלא לחנ לש םימהוזמה םיעטקב ולדגש םיחמצה ינימ ןיב בר ןוימד
.וז הלעתב םילדגה םיחמצה ינימ ןיבו ןוקריה לשו

קר רוכזכ ולדגש לחוז דדמ יחמצ אוצמל עיתפמ היה ,וז תויקוחל דוגינב
ר"חהיב תברקב) הארמל תמהוזמ םימ תלעתב - ןוקריב םייקנה םיעטקב
יגולויב רוקמ היה הז םוהיזש ,ררבתה םלוא .(הרדח תוביבסבש "תונרג"
לש םלודיגש ,ררבתה ונכרעש יתדבעמ יוסינב םיאצמימה ,ןכאו .דבלב
לש הלודג תומכ תפסוה םע הרומח הרוצב עגפנ אל לחוזה דדמה יחמצ
.ינגרואה רמוחה תומכ תא םהב הלידגה יכ ףא - םימל תחש לש תחתרומ תימימ תיצמת

דומעה שארל הרזח


םיחמצ תקתעה תרזעב םוהיזה תעפשה תקידב
םש ולדגש םיחמצ ינימ תדמשה םרגש אוה םילחנה םוהיזש ,החנהה
,ררבתה הז יוסינב .םיחמצ תקתעה לש יוסינ ידי-לע קוזיח הלביק ,רבעב
,לחוז דדמ ,בוהצ רפונ ,הלוכת האיפמינ - וקדבנש םינימ 7 ןיבמ 5 יכ
,דבלב םייקנה םיעטקב םויכ םיעיפומה - הפצ היצקירו ףוחה ןומגא
םיעטקל םתקתעה וליאו ,םימהוזמה םיעטקל םתקתעה םע ותמו ובקרנ
סוריפפה אמוג - םינימ ינש .םתוחתפתהב הערל יוניש המרג אל םייקנה
םניא םויכ יכ ףא ,םימהוזמה םיעטקב םג וטלקנ - תנבג םימ-תשדעו
,ללכ-ךרדב .תעדה תא חינמ רבסה ונאצמ אל וז הדבועל .םהב םיעיפומ
ךכל .םביטב רתוי םייולת םה - םימב רתוי םילובט םיחמצהש לככ
:םיזמר המכ ונאצמ
תינורהנ ,בוהצ רפונ ,הלוכת האיפמינ :םיפצהו םילובטה םינימה לכ .1
תנביג םימ-תשדע ,הריעז םימ-תשדע ,הפצ היצקיר ,הפצ תינורהנ ,תימינ
,םתמועל .תיסחי םייקנה םילחנה יעטקב קר ואצמנ - לחוז דדמו
םינימו םוהיזל "םישידא"ה םינימ םיללוכ םירקדזמ םימ-יחמצ
.ול םישיגרה
רחאל תועובש השש ךות םיפצה םינימה לכ ובקרנ הקתעהה יוסינב .2
ןומגא :ךורא ןמז דמעמ וקיזחה םירקדזמה םינימה וליאו ,הקתעהה
בטיה טלקנ סוריפפה אמוג וליאו ,םישדוח השימחכ רחאל ןוונתה ףוחה
.גשגש ףאו

דומעה שארל הרזח


(יתדבעמ יוסינ) םימה יחמצ לע םיעיפשמה םוהיזה ימרוג
העפשהה תדימ תא ,הדבעמ יוסינב ,ררבל וניסינ הלא תואצות דוסי לע
.םיחמצ ינימ המכ לע ,דרפנב םוהיזה יביכרממ דחא לכ לש

םיחמצ ינימ 3 לע (ןוילימ-יקלח 15 זוכירב) םיטנגרטדה תעפשהש ,אצמנ
האיפמינה יפרט .םילופיטה רתי לכמ הריהמהו תטלובה התיה - וקדבנש
24-מ תוחפ רובעכ העיגפ לש םירומח םינמיס וארה ,לשמל ,הלוכתה
חכוה יכ ,רתויב הבר תובישח וז הדבועל .םיטנגרטדה תפסוה תעמ תועש
םרוג ,םיינוריע םיכפשב ומהוזש םימ יפוגב דימת םייקה ,הז דדמש
.םימה יחמצב הרישי העיגפ

הערל יוניש הליחתב המרג ,ןוילימ-יקלח 40 לש זוכירב ,ןומא תפסוה םג
תוצאה תומכב לודג יוביר םע דבב-דב הלוכתה האיפמינה יפרט הארמב
רועיש תא םהב לידגהו םימה לש הבר תוריכע םרג הז יוביר .םימב
יפרטב עגפ םנמא ןומא לש הז לודג זוכירש ןכתי .סמומה ןצמחה
זוכירש ןכתי ףא .תוצאה יניממ דחא לש ולודיג תא דדוע ךא ,האיפמינה
דגנ בלושמב םילעופ םימב תוצא לש הבר תומכו NH4 ינוי לש לודג
טארטינל ןומאה תומכ בור לש ןוצמחה םע ,תאז תמועל .האיפמינה
הרשפיא וז הדבועש דואמ ןכתי .וללטצנ םימהו תוצאה ותחפ טירטינלו
לכב רשאמ בוט רתוי וחתפתה םהו ,תרכינ הדימב ששואתהל םיחמצל
הפסוה רשאכש ,ןייצל יואר .שקיהה ילופיט ,םללכב ,םילופיטה רתי
יפרטש תעב ,םילכמה דחאל (ןוילימ-יקלח 80) ןומא לש הלופכ תומכ
,רתויב הלק התיה םיפרטב העיגפה ירה -וחטש לכ תא וסיכ האיפמינה
לע ןומאה תעפשהש תעדה לע ןויכמ ,הלדג אל םימב תוצאה תומכו
.םימב תוצאה תומכ תיילע אוה הייוטיבמ דחאו ,הפיקע איה םיחמצה

יכ ררבתה ,םיחמצה ינימב ןומאה לשו םיטנגרטדה לש העיגפל דוגינב
יחמצב העיגפ המרג אל - ןוילימ-יקלח 10 לש זוכירב טארטינ לש הלוכת
יקלח 5 לש זוכירב טאפסופ .םתוחתפתה תא הדדוע ףאו לחוזה דדמה
טארטינ ,ןוזמה תודוסי ,עמשמ .םיחמצב עגפ אל אוה ףא ןוילימ
םיעטקב םייוצמ םה ובש זוכירב םתעפשה הקדבנש ,טאפסופו
.םהל םיליעומ ףאו םיחמצה ינימל םיקיזמ םניא הארנכ ,םימהוזמה

תלוכתב התחפהל יכ ,(יופצל דוגינב) ררבתה ףא םירקובמה םייוסינב
.םיחמצה ינימ תוחתפתה לע העפשה ןיאש טעמכ םימב סמומה ןצמחה
דודיע ןוגכ ,הדש יאנתב םיחמצה לע הפיקע העפשה ןכתיתש רורב םלוא
דודיע ,םיליער םירמוח לש רורחש ומרגיש ,םייבוראאנא קוריפ יכילהת
.דועו טארטינל ןומאה ןוצמח תעינמ ,תוקיזמ תוצא ינימ לש םתוחתפתה
הנועבו תעב םיעיפשמו םילחנב םימייק ודדובש םימרוגה יכ ,רוכזל יאדכ
דדובמ ותויהב יוסינב ומכ עיפשי םיוסמ םרוגש ,ענמנה ןמ אל .תחא
.םיפסונ םוהיז ימרוג וילא ופרטצי רשאכ תרחא הרוצב עיפשיו

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ