תילכלכ המורתו יתביבס ןורתפ - םזג רוזחימ
רבנע יסוי `רד :תאמ
02.03.93 רבד ןותיע  :רוקמ
     

מיחזור גזם - פתרון סביבתי ותרומה כלכלית
.םילזואו םיכלוה לארשיב (פ"סא) תלוספה קוליס ירתא תונימזו חפנ
ראשה ןיב ,תלוספה תומכ םוצמצ אוה וז היעבל םיעצומה תונורתפ דחא
תידיימ ואיצוהל ןתינ רשא תלוספ ביכרמ אוה םזג .רוזחי ידי-לע
.ורזחמל קוליסה תכרעממ

ןה ,תופירש םורגל לולע אוהו פ"סאב ותרובק תעב בר חפנ ספות םזג
יתלבה םיפנעל תוניב דוכלה ןצמחה ללגב ןהו קילד רמוח ותוי ללגב
ךוסחל ידכ וצוציק תא בייחל שי םזג רובקל םיטילח םרטב .םיסיחד
60-כ אוה שבי םזג לש יחפנה לקשמה .הרובקה הלבוהה תא לעיילו חפנב
.ע"ממל ג"ק 500-ל דע ולידגהל יוש ץוציקהו בקועמ רטמל םרגוליק

אשדו םילע םיפרטצמ םהילאש ,םיפנע יקלחו םיפנע םה םזגה יביכרמ
תטישו ויפוא םינתשמ ךכל םאתהבו ,םינוש םירזגמב רצוי םזגה .ץוצק
:וב לופיטה

םיתיעל ,םיעטמב העובק םוזיג תוליעפ תמייק יאלקח/ירפכה רזגמב *
םימה רבשמ ללגב םויכ הצופנ םיעטמ תריקע .םימלש םיעטמ תריקע
וקלח ,ףסאנ םזגה רקיע .היינבה יכרצל םאתהב תועקרקה ידועיי יונישו
.הפירש תועצמאב קלוסמ ובורו הקסהל שמשמ

תושר ,ל"קקה תוירחאבש תורעיבו תושרוחב םזג רצונ ירוביצה רזגמב *
םיכרדה ידיצלש תורדשבו ,עבטה תורומש תושר ,םיימואלה םינגה
.הפירש תועצמאב קלוסמ הז רזגמב םזגה רקיע .צ"עמ תוירחאבש

םזגו תוניג םזג ,יתיב םזג :םיגוס השולשל קלחתמ ינוריעה רזגמב םזגה *
הנופמ םזגה בור .(למשחה תרבח ידי לע םג ,ראשה ןיב ,עצבתמש) תורדש
.םזג ירתאל וא תלוספ קוליס ירתאל

וא ץעה תיישעתל םיבעה םיעזגה םירכמנ םיירוביצהו םיירפכה םירזגמב
דרטמ םיווהמ ,תוינגרואה תויראשה ראשו םילעה ,קדה םזגה .םימחפל
.הרובקב וא הפירשב םיקלוסמו

,עטמ םנודל ג"ק 300-כ ןה ירפכה רזגמב םזגה תויומכ ,הסג הכרעה יפ-לע
הפשאה ללכ לקשממ 5%-כ םיווהמש ,הנשל הנוט 250.000-כ לוכה-ךסבו
.הנשל הנוט -550.000כב תכרעומ םזגה לש תללוכה תומכה .הנופמה
100 דע 50 אוה ,ץוציק וא הסיחד ינפל ,םזגה לש יחפנה לקשמהש החנהב
.ע"ממ ינוילימ 10 דע 5 אוה ולוכ םזגה חפנ יזא ,בקועמ רטמל ג"ק

םייפולח םישומיש
ןהלש תילכלכה תויאדכה רשא ,םזגב םיירשפא םישומיש רפסמ םימייק
.תידוסי הניחב תשרוד

היגרנא .1
15 דע לש לדוגל קסרל ךרוצ שי םתואש םיפנע םזג יבגל םישי הז שומיש
ריחמה %.11 לש תוביטר תלוכתל שביילו רטוק מ"ס 3-ו ךרוא מ"ס
.הנוטל רלוד 30 ביבס ענ אוהו ,קלדה יריחמב יולת לעפמ רעשב םלושמה

םידיבל לעפמ .2
35 דע רטוקבו 'מ 1.5-כ לש ךרואב םיעזג לוצינל קר המישי וז תורשפא
לעופב ךא ,לעפמה רעשב הנוטל ח"ש 60 אוה ריחמה .םילע אלל ,מ"ס
.רוצייל םאתהב הנתשמ תלוספל שוקיבהו ,םיריח תודונת תומייק

םייח ילעבל דפר .3
תרוסנל ךילחתכ וב שמתשהל תורשפא שי קד רמוחל םזג ץוציק רחאל
.םייח-ילע יקשמב שקו

טסופמוק .4
ביכרמכ ץעה יבבשב שמתשהל ןתינ םיאתמ לדוגל ץוציק רחאל
תריצי ךילהתב גפוס רמוח תויהל יושע ידיימה שומיש רשאכ ,טסופמוקב
יעצמב ביכרמ תויהל יושע םילעמ טסופמו .םיכפש תצובמ טסופמוק
הנתשמ דבועמ טסופמוקל ריחמ .בר ילכלכ ךרע לעבו םיקתונמ לודיג
.בקועמ רטמל ח"ש 200 דע ח"ש 20-כמ .ביטלו גוסל םאתהב

עקרק יופיחל ץע יבבש .5
יופיחל שמשל םייושע רתויו מ"ס 2.5 לש רטוקב םיבבש ,קוסיר רחאל
ךכבו ,םיער םיבשע תלידגו תודאתה תיתועמשמ הרוצב תיחפמה ,עקרק
םירכמנ יופיח ירמוח .תואלקחבו יונה ןגב עקרק ידוביעב ןוכסיחל םרות
.בקועמ רטמל ח"ש 120 דע 40 ריחמב

ראווצ רשאכ ,םזגב םידקמ לופיטב ךרוצ שי ליעל ורכזוהש תופולחה לכב
איה ילכלכ בושיחבו תיחרכה וז הלועפ .ץוציקה ךילהת אוה קובקבה
.רתויב הליעי

תילכלכ הניחב
ולוצינו ינוריעה ךרעמב םזג ץוציק לש תילכלכה תונכתיהה תקידב
תוכרעה יפ-לע ושענש םיבישחת .רוזחימה ןויערב תכמות עקרק יופיחל
הביבסה תוכיאל ףגאה תווצו ןפג ןנח לש תינושאר הדובע ךמס לעו
התיסולכאש ריעב יכ ,םידמלמ ןויצל-ןושאר תייריעב האורבתו
םיזוחא 10 ,םויל הפשא הנוט 250-כ הנפמה ,םיבשות 150,000
200-כ ללוכה םחפנו (יקנ םזג + תואטורג) ברועמ "םזג" םה הפשאהמ
.ע"ממ

םיבבס ינשב ,תויאשמ שמח ידי לע הנשב םימי 300 עצבתמ םזגה יוניפ
לש סחיב חפנה תא ןיטקמ םינטק םיעזגו םילע ,םיפנע ץוציק .תיאשמל
.(ע"ממל ג"ק 464 לש יחפנ לקשמל) 8:1

הזה םזגה רוזחימל תונתשמהו תועובקה תואצוההו תיתשתב העקשהה
ןמו הריכמה ןמ תויופצה תוסנכהה וליאו ח"ש 116,500-ב תומכתסמ
.ח"ש 330,300-כב דמאנ הרובק יחטשבו םימב ןוכסיחה

ידי לע ח"ש 150,000 לש ףסונ םוכסב תוסנכהה תא לידגהל ןתינ ןכ
.תויאשמבו םדא חוכב ןוכסיחו לזרב תואטורג תריכמ

םזג רוזחימ אשונב ןובשחו ןידה לעו תויפצת לע תססבתמ וז הכרעה
.1991 רבמבונמ ןויצל-ןושארב

הלועפ יכרד
רפסמב ומודיקל לעופו אשונה תובישחב ריכמ הביבסה תוכיאל דרשמה
.םיכרד

הקיקח .1
תרגסמב הנקת תעצומ ,(י"שת) תודשב תופירש תעינמל קוחל ףסונב
קיזחמ לכ בייחתו םזג תרעבה רוסאתש ,(1990) םיעגפמ תעינמל תונקת
רדסומ רתאל וקלסל םזג
ןכ .ינשמ שומיש וב תושעל םילגוסמה םילעפמל וריבעהל וא ,קוחכ
תסנכה רוסאת רשא ,פ"סאל קסע ןוישרל םידחוימ םיאנתל העצה תשגומ
.רתאל ץצוקמ יתלב םזג

דירפהל םיבשותה תא בייחת רשא ,תינוריעה המרב הקיקח םג תעצומ
,רבדה השעיי םא .ףוסיאה לע לקהל ידכ ,תואטורגהמ יקנה םזגה תא
לש תויולע ךוסחל ךכבו ריעב העונת ידכ ךות םזגה תא קסרל היהי ןתינ
.םדא חוכו דויצ ,הלבוה

םיקווש חותיפ .2
ידיימ םושייל תנתינה הפולחה .תילכלכ הניחבמ הפולח לכ קודבל שי
עקרק יופיחל ,וצוציק רחאל ,ינוריעה רזגמב םזגב שומיש איה
םימזיל רוזעל שיו חתופמ וניא ןיידע קושה ,תאז םע .טסופמוקלו
תשיכרב הרזעו חותיפו רקחמ ידי-לע תאז .וחתפל תוימוקמה תויושרלו
ךילהת ידי-לע םיכפש תצובל ןורתפ לע טלחוי םא .(םזג תועוצקמ) דויצ
,הז קיפאל תפסונ תיתיישעת ץע תלוספו םזג תונפהל שי היצטסופמוקה
.לשבה טסופמוקל קוש חותיפו רקחמ שרוד אשונה ךא

םימזי דודיע .3
תורשקתהב הרזע ידי-לע .םזג תו: קמ ילעב םימזי רפסמ ץראב םימייק
ףוסיאל תכמסומ תושרל דחוימ רושיא ןתמ ילואו ,םזגה ינרצי םע תיזוח
.שדח ףנע חותיפב רוזעל היהי ןתינ ,םזג

שופיח ודדועי םזגה תא ץצקל בויחו הפירש רוסיאל הקיקח - םוכיסל
םייושע הלא םישומיש .םירזגמה לכב םזגל םישדח םישומיש רחא
םימב רוסחמה חכונ .םיתואנה םיקוושה וחתופי םא םיילכלכ תויהל
רקיעב ,םויכ רבכ םושיי-רב אוה עקרק יופיחל םזגב שומישה יכ ,הארנ
.ינוריעה רזגמב


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ