ףוטפטב הייקשהו תעדל תודאתה
רניפש רמות :תאמ
.4 דומע ,03.09.92 רבד  :רוקמ
     

התאדות לדעת והשקייה בצפצוף
םוחה סמוע תויזהמ תחאב התגהנ אל וז הלאש ,אל ?םשגמ ךפיהה המ
.יודיא - הרצק הבושת םגו םוחל ץימא רשק טלחהב הל שי ךא ,תונורחאה

לעופ םלומו ,םשג רקיעב ,םיעקשמה םה ונלש םימה לכל ינושארה רוקמה
םימגאהמו םימיהמ ,הייחמצהמ ,המדאהמ םימ יודיא לש ךופהה ךילהתה
לבחה לעש הסיבכה שובייב ךכ לכ ישומישה יודיא ותוא והז .םירגאמהמו
אצמנה ,תרניכה סלפממ םוי לכב םירטמילימ רפסמ תעירגל םג יארחאהו
וק"ל תחתמ דבלב םירטמיטנס והשמו םישולש לש ןייוצמ בצמב םויכ
ריוואה גזמ תוכופהתב יולתו ךפכפה אוה םימשגה רטשמ ."ןוילעה םודאה
תנשמ העברא יפ הלודג תומכב םיעקשמ בינהל הלוכי המושג הנש .ףרוחב
.הברהב ונממ יופצו ביצי תודאתהה רטשמ םלוא ,תרוצב

תחא הנשב תודאתהה ןפוא המוד המכ תולגל ונעתפוה אשונה תא ונרקחשכ"
תיאלקח היגולורואטמל הקלחמה תלהנמ ,תג הרופיצ תרמוא ",תרחא הנשל
תורדסמ םייתנש-בר תודאתה יעצוממ ונבשיחשכ" ,יגולורואטמה תורשב
תומוד תואצות ונלביק םינש שולש וליפא וא שש ,עשת ,הרשע םיתש תונב
."דואמ

לבקל ידכ תוחפל הנש םישולשב ךרוצ שי םרובעב ,םשג ינותנב בצמה הנוש
.תועמשמ לעב יתנש בר עצוממ

לככ .םיה ןמ קחרמהמ הקזח הרוצב עפשומ לארשיב תודאתהה רטשמ
הנשל מ"ס 160 -מ לפכומ הרועישו תודאתהה הלדג החרזמ םיכלוהש
אוה ,תוחפ ףירח ,ףסונ ןייפאמ .ןדריה עקש רוזיאב 340 -ל ףוחה רוזיאב
סחיב תודאתהב םייוניש שי ןדריה תעקבב .םורדל ןופצמ תודאתהה לודיג
םייונישה" .(הלדג תודאתההו רתוי םח השענ םיכימנמש לככ) הבוגל ךופה
ותועצמאבש ןמיהמ סיסב םה תודאתהה תומכב םייעובשהו םיימויה
הדבאש םימ תומכ התואב םהילודיג תא תוקשהל ןנגהו יאלקחה םילוכי
."רתוי תחא הפיטב אל ףאו (החימצל השורדה תומכה תפסותב) םהל


תורשע המכ תועצמאב יגולורואטמה תורישב דדמנ ימויה תודאתהה רועיש
דדומ ירטמורקימ ןשייח .ץראה יבחרב תובצומה ,וז הרטמל תודחוימ תויגיג
.תיגיגה סלפממ וערגנ םימ לש םירטמילימ המכ םוי לכב

םימ ליכמה ףוג ,"םימ ףוג" לש תודאתה איה תיגיגב םימה תודאתה םלוא
תויהל םייושע הינפ רשא ,המדאה ןמ םימה תודאתהמ הנוש איהו ,ןמזה לכ
המכ ונייה ,"תילאיצנטופ תודאתה" יורק תיגיגב דדמנש המ .ירמגל םישבי
.םימ לש הפוצר הקפסא ול התיה ול םייוסמ חטש ינפמ םידאתמ ויה םימ
םורדב .חטש ותוא הוורמה םשגה תומכמ רתוי הברה ההובג וז תומכ
רתוי ,הנשל םירטמ יצחו השולש טעמכ םימ ףוגמ םידאתמ ,לשמל ,הברעה
!רוזיאב תעצוממה םיעקשמה תומכמ םישיש יפ רשאמ

?"תעדל תודאתה" םושמ הזכ רוזיאב יאלקח חותיפב ןיא םאה
קמעב הדשה תורש לע יארחאה ,ןורימ השמ ר"ד רמוא ",קוידב אל"
ףסונב ,םיירקיעה יודיאה ימרוג ןיב איה הקזח שמש תנירק" ,הלוחה
םג שי הנירקל .ירטמורב ץחלו חור תוריהמ ,תיסחי תוחל ,הרוטרפמטל
שיש יתורחתה ןורתיה .חמצה לש ריהמ לודיג תרשפאמ איה - ןורתי
תורוטרפמטהו שמשה תנירק אוה ,לשמל ,םידנלוהה ינפ לע ונלש םיאלקחל
ברה יודיאה לש תויתייעבה לכ םע .םילודיג הברהל תוינויחה תומימחה
,הינרופילקב ירבדמה וטניק'ז ןס קמע תא ריכזהל הצור ינא רבדמב
ולדוגב יעיברה תואלקחה זוכיר יוצמ ובו םשג מ"מ 200 -ב קר ךרבתהש
םתוא םיליבומו הרייסה ירהמ םידרויה םימ םירכוס םינקירמאה .םלועב
ריחמ ,הינרופילקב .ונלש יצראה ליבומה דמגתמ ודילש ,יקנע לעפמב רבדמל
רובסש ימ העוט .ךחוגמ אוה םיאלקחה םימלשמש םימה
".ךיא דועו תדסבוסמ איה .תדסבוסמ הניא ב"הראב תואלקחהש

? םיגלשומ הרייס ירה ןיא ונלש הזב ,ךכ םא ,הצמתמ לדבהה לכ
תמחלמ תובקעב ןופצה ןמ םיאלקח ורעפ םייניע וליא רכוז ינא .ונרעצל"
םיכפשנה ינאטילה יממ םיזוחא המכב קר תוכזל רשפא היה וליא .ןונבל
"...םיל

הירופואה סלפמ טסוגוא תליחתב םשר ,וטיאל דרוי תרניכה סלפמ דועב
יגולורואטמה תורישה לש ףתושמ טקייורפ .תניינעמ ךא תנכוסמ אל היילע
40 -מ תודאתה ינותנ ,יונמ ימד תרומת ,םיאלקחל ורסמנ וב "רסמלט"ו
.קספוה - םינורחאה םישדוחה 20 ךשמב ץראה יבחרב תונחת

.םימב ךוסחל ץמאמ לכ תושעל טלחוה תרוצבה תנש תובקעב" :תג הרופיצ
םכנותיע םגו ,םיאלקחל תורישכ ,םולשת אלל םינותנה תא ונרבעה ונא
.עובשב םימעפ שמח תודאתה ינותנ 'רבד'ב םסרפ דרא הירא .הלועפ ףתיש
תא רוגסל וצלאנ 'רסמלט'בו שוקיבה דואמ תחפ םושגה ףרוחה ירחא לבא
".הזה תורישה

תרזעבו םייתנש-ברה תודאתהה יעצוממ לע ךמתסהל ,ןבומכ ,לוכי יאלקחה
םדקמל ,יעובשה וא ימוי תלתה ,ימויה יודיאה תא ךופהל תודחוימ תואלבט
.ולש םייוסמה לודיגל םיאתמה (תיגיגה יודיאמ םיזוחאב קלחה) הייקשהה
לש בצמב םילעה תוינויפ תא רגוס אוה יכ ,תיגיגה ןמ תוחפ הדאמ חמצה
בלש ,לודיגה גוסל םאתהב .תודאתהל םהל רשפאמ וניאו םימ רסוח
הדאתה תיגיגה ימ יודיאמ זוחא הזיא תעדל רשפא עקרקה גוסו ותוחתפתה
תינכדע םידדמנ םינותנב םוקמב םייתנש-בר םינותנב שומיש לבא .לעופב
רועיש היה ,לשמל ,ףלוחה טסוגוא שדוחב :ינזבזבכ תולגתהל לולע
עובשב וליפאו םיזוחא 15 דע 5 -ב ליגרהמ ךומנ ץראה בורב תודאתהה
התיה ,הנועל עצוממהמ תוהובג תורוטרפמטה ויה ובש ,טסוגוא לש ןורחאה
.עצוממהמ ההובג התיה תוחלהש ךכל תודוה עצוממה ןמ הנטק תודאתהה

תוחפ טולקל לגוסמה ,םימ ידאב רתוי יוור ריווא השוריפ ההובג תוחל"
המחנ ,תג הרופיצ הריבסמ ",תודאתהה תתחופ ךכ םושמו םיפסונ םידא
ןוכסיחל והשמ תמרות הסואמה תוחלהש העידיב אוצמל רשפא אתרופ
.םימב

תוינרדומ תוטישב םידבועה םיאלקחב העגפ אל רסמלטה תוריש תקספה"
דרשמב הייקשהל החמומ ,הנס השמ עיגרמ ",הדש תוריש תכרדהב
תא םימגרתמ םגש םיירוזא עדימ יתוריש םיאלקחה בורל" ,תואלקחה
לש ינופלטה תורישב ."ןוכנה הייקשהה םדקמל תיגיגמ תודאתהה תומכ
תודאתהה יכ רבעש עובשב ררבל היה ןתינ יברעמה לילגה תירוזאה הצעומה
םנודל תצלמומה תומכה ,םויל םירטמילימ 6.1 התיה וכע רוזיאב תעצוממה
ר"ד רמוא ",םימב" 5.4 תוננבלו 2.7 םירדהל ,בוק 3.6 איה םויל ודקובא
."תימלוע בהז תיילדמ טלחהב ונל העיגמ" ,ןורימ

םיאלקחה דועב םלוא" .םינקירמאה לע וליפא םילוע ונחנא םימוחתה בורב
תיללכ הגירח התיה אל 1991 תנשב) ךוסחל םירכינ םיצמאמ םישוע
םיכישממ ,ףוטפטב הייקשה לש תוינרדומ תוטישב םירזענו (םימה תוסכממ
םיללכה לכ לע ףוצפצ ךות ,ףוצפצב הייקשה לע ךמתסהל םיבר םיננג
.םייסיסבה

תורטממ רשעכ ןגד תיב תמוצב ודבע טסוגואב ןורחאה םויה ירהצב ,לשמל
ימ טילחה הלילב .שיבכה תא ךכמ תוחפ אלו תואשדמה תא וקשהש
תלעתב התווקנ הלודג תילולשו תובידנב תוקשהל ךירצ בושש טילחהש
.הכומס זוקינ

יפ ,הנועב םנודל בוק םייפלאו ףלאב ןתוא םיקשמש תואשדמ שיש עדוי ינא
.רוצ ןועדג םימה ביצנ ןגס לבוק ",ךירצש הממ העברא

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ