לעפמב םיכפשב לופיטל יבוראנא ןקתמ
ןיחונמ לאיחי , לגמ ארויג :תאמ
.15-14 םידומע ,(1993 רבמטפס) ,3 ןויליג ,הביבסה תוכיא  :רוקמ
     

מתקן אנארובי לטיפול בשפכים במפעל "גת" גבעת חיים
:רמאמה יקלח
ריצקת
יללכ עקר
התלועפ ןפואו תכרעמה רואית
םינותנ
ןויד

ריצקת
"תג" לעפמ יכפשב יבוראנא לופיטמ קפומה זגויבמ למשח רוצייל תכרעמ
-ב תלפטמ Biothane גוסמ תכרעמה .1992 ףוסב דובעל הלחה םייח תעבג
.הממיב ב"חצ ג"ק 6,000 -כ ,הנשב רוציי יכפש ק"מ 600,000
תועשב למשח רוצייל שמשמ יבוראנאה קוריפה ךילהתמ קפומה זגויבה
.הריגא לכימב זגויבה רגאנ לפשה תועשב .שוקיב איש
.רוטקאירה םומיחל שמשמ עונמה רוריקמ לבקתמה ירוישה םוחה
ןמש תקפהל ,הטילפה יזג םוח לוצינל תכרעמ םג ןקתות בורקה דיתעב
.םיכפשהמ ירתא

דומעה שארל הרזח


יללכ עקר
ץראב םילודגה ןמ אוהו רדה ירפ ירצומ רציימ םייח תעבג "תג" לעפמ
םישדוחב רקיעב ,הנשב ירפ ןוט 200,000-120,000 דבעמ לעפמה .ומוחתב
.םיזכר לעפמה דבעמ הנשה ישדוח ראשב .יאמ דע רבוטקוא
רמוחהמ קלח םכותל םיטלוקה םימב בחרנ שומישב ךורכ רוצייה ךילהת
סמומ ינגרוא רמוחב םירישע רוצייה יכפש ךכיפל .ירפב אצמנה ינגרואה
.שרדנכ םילפוטמ אל םה וב בצמב יתביבס םוהיזל םורגל לולעה
תורוקממ םיכפש םע דחיב לעפמה לש רוצייה יכפש ומרזוה הנורחאל דע
.ס"וכ 200 לש קפסהב םיררוואמ םילעפומ הב תררוואמ הכירבל םירחא
,לעפמה לש רוצייה רשוכב תונורחאה םינשב לחש ריהמה לודיגה ללגב
ךכמ האצותכ .קיפסמ וניא רורוואה תכירבב ןקתומה ילמשחה קפסהה
,יאלקח שומישל םילבגומ םה ,הדורי הכירבהמ האיציב םיחלוקה תוכיא
.םייתביבס םידרטמ םימרוגו
לע טלחוה 1987-1986 תונועב לעפמב ךרענש ץולח ןקתמב יוסינ רחאל
לעפמ לש םיכפשה תא לצנל ותרטמש BIOTHANE גוסמ ןקתמ תמקה
.םימח םימו תילמשח היגרנא רצייל ןתינ ונממ זגויב תקפהל "תג"

דומעה שארל הרזח


התלועפ ןפואו תכרעמה רואית
:תוכרעמ-תת שולשמ תבכרומ תכרעמה
.זגויבה רוצייו םיכפשב לופיטה תכרעמ
.זגויבמ םימח םימו למשח רוצייל תכרעמ
.םיחלוקל הבשה ךרעמ

:זגויב רוצייו םיכפשב לופיטה תכרעמ
רוצייה יכפש תא טולקל הרומא זגויב רוצייו םיכפשב לופיטל תכרעמה
ךילהת לע תססובמ תכרעמה .םיקצומ תדרפה רחאל לעפמה לש
.םינקתמ האממ הלעמלב םלועה יבחרב םשוימה BIOTHANE
GIST תרבח י"ע םשוימו דנלוהב חתופ BIOTHANE -ה ןקתמ
ימוחתב םלועב תוליבומה תורבחהמ תחא ,טפלדמ BROCHADES
.היגולונכטויבה
חתופ אוהו ,UASB םשב רכומ BIOTHANE -ה ססובמ וילע ךילהתה
םוחתב רתויב ץופנה אוה .הגניטל 'פורפ י"ע דנלוהב םיעבשה תונש ףוסב
ירמוחב שומיש הכירצמ הניאו הנימאו הטושפ תכרעמה .ולוכ םלועב הז
.םיינכמ םילברעמ וא (Packing) יולימ
רפסמב רוזיפ תכרעמ תועצמאב רוטקאירה תיתחתב םימרזומ םיכפשה
רמוחה לוצינ תעב ,םש .תיבוראנאה הצובה עצמ ךרד םירבועו תודוקנ
יקיקלחל תודומצה זגה תועוב .זגויב ררחתשמ ,הסמויבה י"ע ינגרואה
ןוילעה קלחב תישענ זגהמ הצובה תדרפה .הלעמ יפלכ תועבעבמ ,הצובה
וננכותש םיידועי (SETTLERSS) םיעקשמ תועצמאב רוטקאירה לש
,הלעמ יפלכ העונתב תוכישממ ודרפוהש זגה תועוב .הז ךרוצל דחוימב
תודכלנ זגה תועוב .רוטקאירה תיתחתל תעקוש הדבכה הצובה וליאו
(םימ מ"ס 50) ידגנה ץחלהמ רתוי הובג ץחל הנבנ רשאכו ,"םיסיכ"ב
.רוטקאירהמ זגה ףסאנ
ךרוצ אלל תישפוח העסה לע תתשומה רוטקאירב המירזה הדש
םע הנתשמה הצוב תויופיפצ ליפורפ תורצוויהל םרוג ,םיינכמ םילברעמב
אוהו ,תידגנה המירזה ךילהת תא ןייפאמ הזכ תופיפצ ליפורפ .הבוגה
ךותב תרמשנ הצובה .ךילהתה לש ההובג תוליעי לע הרימש רשפאמה
(SETTLERS) םיעקשמ .ףסונ לכימל התוא ררחסל ךרוצ ןיאו רוטקאירה
םימרוגה םהו ,קצומו לזונ זג לש תמלשומ תיזאפ תלת הדרפה םירצוי
,םיתיתפ לש הרוצב הצוב תוחתפתה םירשפאמה םיאנת תורצוויהל
ןיא ,ךכיפל .םיינכמ םיעצמאב ךרוצ אלל יעבט לוברעל םיאיבמו
.הקוזחתלו לועפתל לק אוהו ,םיענ םיקלח רוטקאירב
חפנ ק"מל כ"חצ ג"ק 15-10 םה לעופב םילבקתמה םינגרואה םיסמועה
זגויבה .90% -כ םירקמה בורב כ"חצה תקחרה .הממיל רוטקאיר
לש התויהל תמרותה הדבוע ,(85%-75%) ןתמ זגב רישע לבקתמה
םיבצמב דימעכ חכוה ךילהתה .היגרנאב תינוכסחו תילכלכ תכרעמה
.ןנכותמהמ הדבועה יאנת םיגרוח םהב םירקמב םג םיינוציק
הרוגס תכרעמה .תולועמ תודרשיה תונוכת תלעבו הביצי תרצונה הצובה
.חיר ידרטמ םיענמנ ךכיפלו ,ןורקיעב

:זגויבמ םימח םימו למשח רוצייל היצרנגוק תכרעמ
ולוצינל דעו הסיסתה לכיממ ותאיצימ לחה זגויבב תלפטמ וז תכרעמ
לעפומה עונמ ,זגה ןוסחיאל לכימו תרנצ :תללוכ תכרעמה .היגרנא רוקמכ
תכרעמו עונמהמ טלפנה םוח לוצינל תכרעמ ,רוטרנג ,זגויב תועצמאב
.למשחה תשרל גותימה
לעפמה תשרל הרקב חול ךרד םרזומ ט"וק 450 לש קפסהב למשחה
םימחה םימה .תיצראה תשרהמ למשחה תכירצ תא ךכ י"ע ןיטקמו
דע רוטקאירה םומיחל םישמשמ עונמה לש םוחה יפילחממ םילבקתמה
.סויסלצ תולעמ 35 לש הרוטרפמטל
.הטילפה יזג לש םוחה לוצינל תכרעמ תפסוה תננכותמ בורקה דיתעב
םיכפשה םרזמ ירתא ןמש קפוי ותועצמאבו רוטיק רוצייב לצוני םוחה
.זכורמה

:םיחלוק תבשה תכרעמ
םירבעומו םיפסונ םיכפשל םיפרטצמ יבוראנאה ןקתמהמ םיחלוקה
םלוצינ ךרוצל ףרוח תריגאל םיחלוקה םימרזומ םשמ .תררוואמ הכירבל
.היקשהה תפוקתב
תנמ לע שרדנ ףסונ הריגא חפנ .ק"מ 360,000 לש חפנב אוה רגאמה
.היקשהל תומכה אולמ תא לצנל היהי רשפאש

דומעה שארל הרזח


:םינותנ
:םיכפש בכרהו תויומכ
ק"מ 600,000 - תיתנש םיכפש תומכ
םיכפשב ינגרוא רמוח זוכיר
ל"גמ 3,500-2,500 ב"חצ
85%-90% - ינגרוא רמוח תקחרה זוחא
תיתנש ינגרוא רמוח תומכ
ג"ק 1,500,000 ב"חצ ג"ק
:תלבקתמ היגרנא תומכ בושיח
ב"חצ ג"קל CH4 ק"מ 0.63 - זגויב רוציי בצק
תיתנש זגויב תומכ
1,500,000 x 0.63 = 945,000 ק"מ

זגויבה לש יתנש יתגרנא ךרע
945,000 x 8,500 = 8 x 10 ל"קק
:טוזמב יתנש ןוכסיח טנלויוקא
8 x 10 : 9,500: 1,000 = 842 טוזמ ןוט

דומעה שארל הרזח


ןויד
תנש לש ינשה קלחב דובעל הלחה םייח תעבג "תג" לעפמב תכרעמה
.םיכפשה תומכ אולמ תא תכרעמה הטלק הצרה תפוקת רחאל .1992
.90%-85% לע דמע לבקתהש ינגרוא רמוח קוליס זוחא
םרזמ ירתא ןמש תקפהל תפסונ תכרעמ םקות 94/93 ירפה תנוע תארקל
ירתא ןמש תומכ תמרזה ענמית ךכ י"ע .לעפמה לש זכורמה םיכפשה
םיבוכיעל תמרוג םיהובג םיזוכירב ותוחכונו תויה םיכפשל הלודג
.יגולויבה ךילהתב
הביבסה רומישל תויגולונכט תרבח י"ע תלעפותמו המקוה תגב תכרעמה
.הכורא הפוקתל OWN AND OPERATE לש תורשקתה תטיש י"ע
.היגרנאה דרשמ י"ע הלבקתה העקשהה הבוגמ 15% לש הכימת

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ