דוסיכ םימ לש תויסיפהו תוימיכה םהיתונוכת
םהב םייחה תנבהל
רע סומע `פורפ :תאמ
,םיצוביקה רנימס תללכמ תאצוה :ביבא-לת ,תורוקמ טקל - םולש לש ןדיעב םימ
.1998
 :רוקמ
     

תכונותיהם הכימיות והפיסיות של מים כיסוד להבנת החים בהם
:רמאמה יקלח
םימה לש תוילאקיסיפה תונוכתה
םימה לש תוימיכה תונוכתה

לכב םהב םישחור םייחה .ץראה-רודכ חטשמ 72% -כ םיסכמ םימ
עקרקהו ריוואה תבכשל האוושהבש ,םיארמ ושענש םיבושיח .םהיקמע
םלוע תושרל דמוע - השביה ינפ לע םייח םימייקתמ םהב תיסחי םיקדה
ללכ חפנ .300 יפ לודג חפנ ,תורהנבו םימגאב ,םימיב ,םיסונייקואבש יחה
ול .םיבקועמ םירטמוליק דראילימ 1.4 אוה ץראה רודכ ינפ לע םימה
קר .חריה רטוקמ תיצחמכ ורטוק היה רודכל וללה םימה לכ תא ונזכיר
ןכל רורב .םימגאבו תורהנב םיקותמה םימה םה ולא םיממ 0.01%
ינפ-לע תובוכרתב הצופנה איה ,םימ תארקנה ןצמחהו ןמימה תבוכרתש
םיחמצ לש היגולויסיפהו היגולוקאה ,היגולויבה תנבה .ץראה-רודכ
- םייורש םה ובש םוידמה - תיעצמא-יתלבה םהייח תביבסש םייח-ילעבו
תונוכתה תנבה אלל ,הזה םוידמה תרכה אלל תירשפא יתלב ,םימה םה
םירוציה לכל לודיג-תיבכ םימה תא ריכהל שי .וב םיטילשה םיקוחהו
.םהב םימייקתמה

םימה לש תוילאקיסיפה תונוכתה
םימה לש הילאמונאה היורקה העפותב תורושק הלא תונוכתמ תובר
.ונירבד ךשמהב הרצקב אובי ,ותוהמב ימיכ אוהש ,הלש רבסהה רשאו

םימ לש החיתרהו ןואפיקה תדוקנ
,ןמצע ןיבל ןניב ,(םימל טרפ) תונושה ןמימה תובוכרת ןיב האוושה יפ-לע
םיעדוי ונא הנהו 65°C-ב וחתריו -90°C-ב ואפקי םימהש תופצל היה ןתינ
-ב החיתרה תדוקנו 0°C-ב איה םיקקוזמ םימ לש ןואפיקה תדוקנש
לע םיררושה םיאנתב לזונכ םימה לש םמויק תא תרשפאמ וז הנוכת100°C
,ריכזנ םא ונייד .ללכב םייחה לש םמויק תא םגו ,ץראה-רודכ ינפ
.םימ םה היחה המסאלפה בכרהמ 80% -מ הלעמלש

םימה לש םוחה לוביק
םרג לש הרוטרפמטה תא תולעהל ידכ השורדש תוירולקב םוחה תומכ
םוחה-לוביק תודיחי .םוח-לוביק תארקנ ,תחא הלעמב והשלכ רמוח
ידכ השורדה םוחה תומכ) םימה תמגוד יפ-לע ותעשב השעמל ורדגוה
.(תחא הירולק= 16°C -ל 15°C -מ םימ םרג לש הרוטרפמטה תא תולעהל

:ןיב ענ אוהו ילזונ בצמב טעמכ הנתשמ וניא םימה לש ילוגסה םוחה
0°C -ב הלעמל םרגל תוירולק
1.00738

34°C -ב הלעמל םרגל תוירולק
0.99795
אוה םומינימהשכ
.100°C -ב הלעמל םרגל תוירולק
1.00697
:דעו

הזאפבו -30°C דע 0°C לש תורוטרפמט םוחתב ,חרקב - הקצומה הזאפב
תחופ ,500°C דע 100°C לש תורוטרפמט םוחתב ,רוטיקב תיזאגה
.הלעמל םימ םרגל ךרעב הירולקה תיצחמל דע םימה לש םוחה-לוביק

םירפסמב םימה לשמ ךומנ םוח-לוביק ילעב םה םירחאה םירמוחה בור
תיפסכה לש םוחה-לוביק :לשמל .םיינש דע לדוג רדסב םיענה
לש םוחה-לוביק .הלעמל םרגל תוירולק 0.33 אוה רדחה תרוטרפמטב
תורמל .רדחה תרוטרפמטב הלעמל םרגל תוירולק 0.24 -כ אוה ריוואה
תיסחי ההובגה ותושילק תא רוכזל שי ,הובג יד הארנ הז םוח-לוביקש
תוירולק 0.29 -כ כ"הסב אוה ריווא רטיל לש םוחה-לוביק :ריוואה לש
1000 לש םוח-לוביק שי םיאנת םתואב םימ רטיללש דועב ,הלעמל רטילל
םידממב םוירווקא ונל שיש ,חיננ המגדה םשל .הלעמל רטילל תוירולק
.טאוו 1000 ןב םומיח-ףוג ובו ,ותביבסמ דדובמ ,מ"ס 20x20x40 לש
,םימ אלמ םוירווקאה םא .תוירולק 25 -כ הינש לכ קיפמ הזכ םומיח-ףוג
קיר אוה םא ,תאז תמועל .תוקד 11 לכ תחא הלעמ לש בצקב םמחתי אוה
תוינש 0.2 ךות תחא הלעמב וב אולכה ריוואה םמחתי ,(ריווא אלמ)
.דבלב

בוריקב 7% -ב ןטק (םיחלמ תסימת) םי-ימ לש םוחה-לוביק
תווש תוסמ בברענ םא ,ךכמ האצותכ .םירוהט םימ לש םוחה-לוביקמ
,םהיניב תעצוממה הרוטרפמטה תא לבקנ אל ,םי-ימו םיקותמ םימ לש
.הנממ תצקמב ההובג אלא

תא ןיטקמה הרוטרפמט תסווכ לעופ םימה לש הובגה םוחה-לוביק
תורוטרפמטל האוושהב םימב םייוצמה םיפוגה לש הרוטרפמטה תודונת
תרוטרפמט תא ולעי תיסחי תולודג םוח תויומכ :תרחא ןושל .הביבסה
תורוטרפמט תא תיחפי תיסחי בר םוח דוביא - ךפיהלו טעמב ךא םימה
.טעמב ךא םימה

תודונת ,(חותפה סונייקואב ומכ) הלודג איה םימה תסמ רשאכ
ןה הרוטרפמט ןיב ילמיסקמה שרפהה .רתויב תונטק ןה הרוטרפמטה
יפכ ץיקו ףרוח תורוטרפמט ןיב ילמיסקמה שרפהה .רתויב תונטק
העפשהה םג העודי .דבלב 4°C -ל עיגמ חותפה סונייקואב ודדמנש
תמועל ,םיפוחה תברקב םילקאה לע םיה תברק לש תנתממה
.םיה ןמ םיקחורמה םירוזאב תוינוציק תורוטרפמט

םייח-ילעב לצא וחתפתה אל םימה לש הובגה םוחה-לוביק לשב יכ ןכתיי
לצא השביה ינפ-לע םייוצמ םהש יפכ ,םוח-תוסיו ינונגנמ םיימי
םימב הלאכ םייח-ילעב םייוצמ םא .עובק ףוג םוח ילעב םייח-ילעב
םתוארל רשפא ירה - (םיניווגניפו םיניפלוד ,םי-יבלכ ,םינתייוול)
.םיב תויחל ורזחש םייתשביכ

םימב םוח תכלוה
השק המכ דע ,םימב ךשוממ ןמז ההשש רחאל עדוי םיב ץחרתמש ימ לכ
.ףוגהמ םוח "םיגפוס" וליאכ םימה .םימב ותויהב ומוח לע רומשל ףוגל
םיאנתב ריוואה לש הזמ ךרעב 23 יפ הובג םימב םוחה תכלוה בצק
ןוויכ ,תאז םע .םימהמ בוט רתוי הברה דדובמ ריוואה רמולכ ,םימוד
תוינוציק תודונת (הובגה םוחה-לוביק לשב בושו) םימב ןיאש
דחוימ ןונגנמ חתפל ךרוצה עיפוה אל ,השביל האוושהב הרוטרפמטב
.עובק ףוג םוח תרימשל

ןואפיק לש סומכ םוח
ולש הכתהה תרוטרפמטב רמוח םרג ךופהל ידכ השורדה םוחה תומכ
לש וא הכתהה לש סומכה םוחה תארקנ ,(ךפיהל וא) ילזונל קצוממ
בצממ ורבעמו ותוקצמתה ןמזב רמוחה ןמ טלפית וז םוח תומכ .ןואפיקה
.הרוטרפמטב יוניש אלל ךופהה הרקמב רמוחה ידי-לע עלביתו ,ילזונ
בצממ רמוח תרבעהל שמשמ אוהש םושמ ,"סומכ םוח" ארקנ הזה םוחה
לש סומכה םוחה .ולש הרוטרפמטב יוניש אלל והנשמל דחא הריבצ
,תיסחי הובגל בשחנ הז ךרע .םרגל תוירולק 79.71 אוה םימב ןואפיקה
חרק םרג 200 לש תפסות ירה ,ליעל ונראיתש םוירווקאל רוזחנ םאו
.תוקד 11 ךשמב םוירווקאב התוססומתה ךות תוממחתה לכ ענמית

החיתר לש סומכ םוח
,החיתרה וא תודייאתהה תרוטרפמטב ףא ,ןואפיקה תדוקנ בצמל המודב
םוחה תומכ .יזאגל ילזונ הריבצ בצממ רובעל ידכ םוח תומכ השורד
איה ,הרוטרפמט התואב רוטיק םרגל 100°C -ב םימ םרג ךופהל השורדה
.ונל םיעודיה רתויב םיהובגה ןיב אוה הז ךרע .םרגל תוירולק 539.55
םימ תומכ דייאל רתויב הבר (היגרנא) םוח תומכ השורדש ,רבדה שוריפ
םתביבסמ םוח גפסנ ,תינטנופס םימ תודייאתה ידכ ךות .תיסחי הנטק
,םיאודבה .םמצע םימה ינפמ הנושארבו שארב - רמוא הווה ,הבורקה
םימ יאלמ םייבובקנ סרח ידכ םמישב תאז םילצנמ ,רבדמה יבשות
תא םיררקמ תונפדהמ םיפדנתמה םימה יודיאו ,לצב ררוואמ םוקמב
םייח ילעב לצא םוחה תוסיוול וז העפות תלצנמ העיזה תודאתה .דכה
ןמזב םג .םימב םייחה ילעב תושרל תדמוע הנניא לבא ,םייתשבי
.הז םוח ררחתשמ ,םילולט תולילב לשמל ומכ ,םימ ידא לש םתובעתה

לש הנוכתה תא םה םג םיריבגמ החיתרהו ןואפיקה לש סומכה םוחה
.םימב הרוטרפמטה תודונת ךוכיש לשו ימצעה םוחה תוסיו

םימב םוחה ןזאמ
תייגרנא :תורוקמ רפסמ - םיחותפ םימב םייוצמה םיפוגב םוחה ןזאמל
הרישי-יתלבו הרישי שמש תנירקמ האצותכ םימב תרגאנ םוח
.עצוממב םויל עבורמ רטמיטנסל תוירולק 295 -ב תמכתסמה (םימש תנירק)
ןזאמה לש יבויחה דצב ירה,100% לש סיסבכ וז םוח תומכ הארנ םא
:םיאצומ ונא

64%
הרישי שמש תנירק
44%
יזופיד וא
0.05%
תואג ,םימרז ,םילג תלועפמ האצותכ ךוכיח םוח
לפשו
0.03%
תינאקלוו תוליעפמו המדאה םינפמ םוח
0.000017%
םייביטקאוידר םירמוח תוקרפתהמ האצותכ םוח
םייעבט
0.1%
תיגולויב-תימיכ תוליעפמ האצותכ םוח

:אצמנ ןזאמה לש ילילשה דצב

51%
תובעתה י"ע םוח תטילק וא דוביא לש וטנ שרפהה
םימה-ינפ יודיא י"ע וא םידא
42%
ריוואל םוח תנירק


7%
הכלוה י"ע םוח תטילק וא דוביא לש וטנ שרפהה
ריוואהמו השבילו השביהמ
6%
םימה ינפמ רוא תרזחה
2%
םימה ךותמ רוא תרזחה

םימה לש םינפה חתמ
וא לזונ ינפלש חטש תדיחי לכ לע היגרנא תודיחיב אטובמ םינפה חתמ
םינפה חתמ .רחא זאג וא לזונ םע עגמב ךרוא-תדיחי לכ לע חוכ תודיחיב
.הרוטרפמטה םע הנתשמ ריווא םע עגמב םימה לש
רטמיטנסל ןיד 75.60 אוה םימה לש םינפה חתמ 0°C
רטמיטנסל ןיד 72.75 אוה םימה לש םינפה חתמ 20°C
רטמיטנסל ןיד 69.56 אוה םימה לש םינפה חתמ 40°C
.רטמיטנסל ןיד 58.90 אוה םימה לש םינפה חתמ 100°C

.רדחה תרוטרפמטב םירחא םילזונל האוושהב דואמ הובג םינפ חתמ והז
םיחלמ ומכ םיסמומ םירמוח .מ"סל ןיד 23 אוה חתמה לשמל להוכב
םי-ימ .םימה לש םינפה חתמ תא טעמב םילעמ (םיינגרוא-יא םיסמומ)
.םיקותמ םיממ בוריקב 2% -ב קר הובג םינפ חתמ ילעב םה ,לשמל
םהינפ לע תאשל םילוכי םימהש ,אוה רבדה שוריפ ,תיגולויב הניחבמ
רשפאמ וא ,םימ ישפשפ ומכ ,ועקשיש ילבמ םייוסמ לדוג-רדסב םירוצי
ילחז םישועש ומכ חתמה םורק לש ןותחתה ודצמ םירוצי תודמציה
.םישותיה

םימה תופיפצ
הלוע ,עודיכ .םימ לש חפנ-תדיחי לש לקשמכ תרדגומ םימה תופיפצ
םימל .ןואפיקה תדוקנ דע הרוטרפמטה תדירי םע םילזונ לש םתופיפצ
זא הכרעו 4°C -ב איה תילאמיסקמה םימה תופיפצ :הז הרקמב הילאמונא
.דוע תדרוי תופיפצה רתוי תוכומנ תורוטרפמטבו ,םימ ק"מסל 1g אוה
דע הלוע םימה חפנ 4°C -ל תחתמ תדרוי הרוטרפמטה רשאכ - תרחא ןושל
בוריקב 10% -ב הנטק ותופיפצש - חרקל םיאפוק םה -ב רשא
הז ללגבש רוכזנ םא המוצע איה וז הדבוע לש התובישח .םימה תופיפצמ
םייחה םויק ךשמה רשפאמ רבדה .םימה ינפ לע ,רתוי לקה ,חרקה ףוצי
.חרקה ינפל תחתמ םימב

חטשב םימה תופיפצ .וחטש ינפ לע ררקתמה םימ דומע ונמצעל ראתנ
וז העיקש .ועקשי (רתוי םירקהו) רתוי םידבכה םימהו ,הלעת ררוקמה
ולעי עגר לכב יכ דימתי הז לובריע .םימה דומעב יכנא לובריעל םורגת
םימה םוקמ תא סופתל דומעה תיתחתמ רתוי (םילקו) םימח םימ
תויטיאב ררקתי םימה דומע לכש ,היהת האצותה .ועקשש
תרניכה תמיב .עבטב תובורק םיתעל תשחרתמ וז העפות .דיחא ןפואבו
תרוטרפמט וז הנועבו ,ףרוחה אוב םע הנש ידמ הזכ לובריע ללוחתמ
דומע תא ררקנו ךישמנ םא17°C- 14°C (רטמ 40) הקמוע לכל הדיחא םגאה
םימב 4°C) תילאמיסקמ איה םימה תופיפצ הבש הרוטרפמטל דע םימה
םירקה םימה ,רמולכ .םימה תוטשפתהל םורגי ףסונ רוריק לכ ,(םירוהט
הריהמ התע היהת תוררקתהה .םהמ םימחה םימה ינפ לע "ופוצי" 4°C
.םימה ינפ לע ףוציש חרק רצוויו ,ןואפיקה תדוקנ גשות רשא דע ,רתוי
לע ףוצל םימח םימל םורגי םימה דומע לש וחטש ינפ םומיח ,ךכל המודב
ינפו תיטיא היהת םימה קמועל םוחה תרידח .םהמ םירקה םימה ינפ
אוב םע הנש ידמ הז ךילהת ללוחתמ תרניכב .תוריהמב וממחתי םימה
לובגהש ,םימ תובכש יתש ןיב הדרפה תרניכב שי ץיקב .ץיקהו ביבאה
17°C - 15°C הרק תראשנ הנותחתה הבכשה .רטמ 17 -כ לש אוה ןהיניב
הבכשה יבועש תורמל .28°C - 27°C דע ץיקב תממחתמ הנוילעה הבכשהו
יתש ןיב בובריע טעמכ םייק אל - ץיקה ךשמב תויטיאב לדג הונילעה
תבכש .תרניכב םייחה יבגל תובושח תוכלשה שי הז רבדל .תובכשה
ינפמ ןצמח תקפסאמ ץיקה לכ ךשמב תקתונמ ,לשמל ,הנותחתה םימה
לובריעה ללוחתמ ,הנוילעה הבכשה תוררקתה םע ,ףרוחב קר .חטשה
.תרניכה יקמעמ לא סמומ ןצמח לש הרידח םג ותיאו יכנאה

.םימב םיסמומה םירמוחה זוכירמ תעבונ תופיפצה לע תפסונ העפשה
:תופיפצה םג הלוע - הלוע םזוכירש לככ

לושיב חלמ %
לש הרוטרפמטב ק"מסל םרגב תופיפצ
20°C
0
0.9982
5
1.0359
10
1.0726
15
1.1105
20
1.1498

הרוטרפמטו תוחילמ לש תבלושמה העפשהה תא המיגדמ האבה הלבטה
:םימה תופיפצ לע
הרוטרפמט
סויסלצ תולעמב
םיקקוזמ םימ
4% תליא ץרפמ ימ
תוחילמ
20
0.9982
1.032
25
0.9970
1.029
30
0.9958
1.026

,םיקותמ םיממ םידבכ םיחולמ םימש ,תוארל ןתינ וללה םינותנה ןמ
רהנ ךפשנ וב םוקמב .רתוי ההובג הרוטרפמטב םג םהיתחת ועקשי ןכלו
.םהב ובברעתיש דע םיה-ימ ינפ לע רהנה ימ "ופוצי" ,לשמל ,םיל

תדוקנ לעו החיתרה תדוקנ לע עיפשמ םימב םיסמומה םירמוחה זוכיר
תא הלעמו ןואפיקה תדוקנ תא הדירומ זוכירה תיילע .םהלש ןואפיקה
תגשומ הבש הרוטרפמטה הנתשמ ןכ-ומכ .םימה לש החיתרה תדוקנ
.םיסמומה זוכיר הנתשמש לככ תיברימה םימה תופיפצ

:םיברוקמ םינותנ רפסמ ןלהל
תוחילמ %
ןואפיק תדוקנ
תרוטרפמט
תופיפצה איש
איש
תופיפצה
0.0
0.00°C
+4.0°C
1.000 g/ml
1.0
-0.53°C
+2.2°C
1.008 g/ml
2.0
-1.07°C
-0.3°C
1.016 g/ml
2.5
-1.34°C
-1.3°C
1.020 g/ml
3.0
-1.61°C
-2.2°C
- - -

הלועש לככ תכלוהו תמלענ םימה לש הילמונאהש הארנ הלא םינותנמ
תוהז תוחילמ 2.74% -כ לש ךרעב .םימב םיסמומה םירמוחה זוכיר
זוכירש םימב ,רמולכ ;תופיפצה איש לשו ןואפיקה לש תורוטרפמטה
.תילזונה הזאפב הילמונאה תמלענ הז ךרע לע הלוע םהב םיסמומה
,וחטש ינפ-לע ררוקמה ,ידמל הובג וב םיסמומה זוכירש םימ דומעב
.והבוג לכל םימה דומע אפקי רשא דע יכנאה לובריעה ךשמיי

לובריעה רדוח ,(3.5%) תיסחי תוהובג תויוחילמה ובש ,חותפה םיב ,ןכל
הזה רבדל .םימ םשמ הלעמו דואמ בר קמועל רוריק ידי-לע רצונה יכנאה
קמועל םימה תרדחה - םיב םייחה ךשמה תחטבהב הבר תובישח שי
ינפ תא רישעת קמועה ןמ םימה תאלעהו ןצמחב םיקמעמה תא רישעת
.ןוטקנאלפוטיפה תוחתפתהל םישורדה םינשדב םימה

תעפשהב תופיפצה תיילע .ץחלה אוה תופיפצה לע עיפשמה ףסונ םרוג
הלוע ץחלהש דועב :רתויב הלודג הנניא תוסיחדה .תוסיחד תארקנ ץחלה
לש קמועב סונייקואה יקמעמב ,ךכ) רטמ 10 לכ לע תחא הריפסומטאב
הז קמועב םימה תופיפצ ,(תוריפסומטא 1100 לש אוה ץחלה ,רטמ 11,000
וא 5% לש הילע לכה-ךסב ,רמולכ .1.076 -ל םימה ינפ-לע 1.028 -מ הלוע
הליכמה היח המסאלפ לע העפשהה .קמוע רטמ 100 -ל 0.05% -כ
.תיספא הניה ,(םי-ימ לש וזל המוד התופיפצ ,בגא ,רשא) םימ 70%-80%
רטמ 100 לש קמועב) ץחלה רובג םע ריוואה לש הברה ותוסיחד לשב לבא
,(10 יפ הלדג ותוסיחד וא ,ינושארה וכרעמ 1/10 -ל ריוואה חפנ תחופ
ומכ ,זאג ילכימ ילעב םהש םייחה-ילעב לע ,ןבומכ ,העפשה רבדל היהת
תוסיחדה םדקמש ,ןמוש יבגל ןידה אוה .םיגדה לצא הייחשה-תויחופלש
.םימה לשמ הנוש ולש

לש הרוטרפמטב םימ םגדמ :םימה תרוטרפמט לע םג העפשה שי ץחלל
תגפה ךות םיניפיליפה דיל םירטמ 10,000 לש קמועמ הלעוהש 2.48°C
.1.17°C דע ררקתה ,הביבסהמ ימרת קותינב לבא ,ץחלה

םימב הפיצה
םג לבא .םהינפ לע ףוצי םימה לשמ ןטק ילוגסה ולקשמש לזונ וא ףוג לכ
"םידבאמ" סדמיכרא קוח יפל ,םימה לשמ ההובג םתופיפצש םיפוג
ההז ותופיפצש רוצי ץמאמ אלל ףצ םימב ןכאו .םחפנכ םלקשממ םימב
רשפא םיבש הביסה םג תאז .(םימה ירוצי בור יבגל ןוכנ) םימה לש וזל
לעש דועב ,תונוט 100 ולקשמש לוחכה ןתייוולה ומכ םירוצי אוצמל
6 - ליפה) הלאכ םירפסמל עיגמ וניא םייחה-ילעב לש םלקשמ השביה
דגנכ הדיבכה תניחבמ םינזואמ םימב םירוציה בורש רחאמ .(תונוט
תדיחיו קחרמ תדיחיל) םימב העונתל תיטגרנאה האצוההש ירה ,הפיצה
.ריוואב הפועתל וא השביה ינפ לע הצירל האוושהב רתוי הלוז (הסמ

םימב לוק תכלוה
ההובג םימב לוקה תכלוה תוריהמ .לוק תרבעהל ןייוצמ םוידמ םה םימה
,הרוטרפמטה תיילע םע הלוע וז תוריהמ .ריוואב רשאמ הברהב
;הינשב רטמ 331 איה תוריהמה 0°C -ב ,ריוואב .ץחלהו תוחילמה
רטמ 1.455 איה לוקה תוריהמ 0°C לש הרוטרפמטב ,3.5% לש תוחילמב
םע .הינשב רטמ 1.520 איה תוריהמה 20C לש הרוטרפמטב ;הינשב
רטמ 1464 -ל לוקה תוריהמ הלוע 0°C -ב תוריפסומטא 100 -ל ץחלה תיילע
.הינשל

יונישל םיאיבמ ,םימב ץחלבו תוחילמב ,הרוטרפמטב םייונישש ןאכמ
תעב תרבשנה רוא ןרקל הרוקש המל המודב ,םימב לוקה לג תומדקתהב
היולת הניא לוקה תכלוה תוריהמ יכ ףא .םימל ריוואמ הרבעמ
תולוק תוחפו םיהובג תולוק רתוי םיעלוב םימהש ירה ,ותורידתב
.םיכומנ

עמשנ עונמה לוקש ,םיעדוי עונמ-תריס תברקב הלילצב וסנתהש םיללוצ
רתוי םיעלוב םימהש רחאמ ,לוקה רוקממ םיקחרתמש לככ רתוי ךומנ
.םיהובגה לוקה יביכרמ תא

תוגימצ
לש ףסונ דדמב תורושק ,היזהדא ,היזהוק ,חטשה ינפ חתמ ומכ תונוכת
ידכ שורדה חוככ רדגומ תוגימצה םדקמ .םתוגימצב - םימה תונוכת
יפלכ ,ש"מס 1 לש תוריהמב ,ר"מס 1 לש חטשב םילזונ תבכש עינהל
ימינפה וכוכיח דגנכו הנותנ הרוטרפמטב ,מ"ס 1 לש קחרמב הומכ הבכש
0.0179 אוה 0°C -ב םירוהט םימב הז םדקמ לש וכרע .לזונ ותוא לש
לע טעמכ םיעיפשמ םניא תוחילמב םייונישה .ר"מס 1 -ל הינש-ןיד
ב"צרה הלבטב .הרוטרפמטה תעפשה רתויב תטלוב תאז תמועל .תוגימצה
םע ,ליעל ןותנה ךרעהמ האמל 3 -ב תוגימצה תונתשיה תאבומ
:הרוטרפמטה

םיזוחאב הרוטרפמטהו תוחילמה םע םימ לש תוגימצה םדקמ תונתשה
:תוחילמ 0% 0°C -ב ךרעהמ

םיזוחאב תוחילמ
הרוטרפמט
סויסלצ
0%
2%
4%
0
100
103.2
105.9
10
73
75.8
78.5
20
56.2
58.6
61.1
30
44.9
47.0
49.1

יפ-לע .םימב עונל םייח-ילעב לש םרשוכ יבגל תועבוק הלא תונוכת
םנמא .ינופצ םיב רשאמ יפורט םיב עונל רתוי לק םיאבומה םינותנה
םייונישהמ טעמכ םיעפשומ אל םיגדכ תיסחי םילודג םייח-ילעב
90% -כש ,חוכשל ונל לא לבא .ןטק טלחומה הכרעש ןוויכ ,תוגימצב
תעבוק תוגימצה םהיבגלש םייפוקסורקימ םירוצי םה םימה תייסולכואמ
.הברה

םיפוג לש (םתעיקש) םתליפנ תוריהמ תא םג ראשה ןיב תעבוק תוגימצה
הזה רבדלו ,םימב םימהמ םילקה םיפוג לש םתפיצו םימהמ םיפופצה
בושיח .םמצע תוחוכב םיענ םניאש םירוצי יבגל רקיעב תובישח תעדונ
המסאלפ תופיפצ) ןורקימ 100 לש רטוקב תירודכ הצא יבגל השענש
מ"ס 1.2 לש בצקב איה התעיקשש ,הארה (20°C םימה תרוטרפמט ,1.035
תוגימצ תרשפאמ ,ישעמ ןפואב ,ךכו .דבלב הנשב רטמ 4 -כ וא ,הממיל
לעופב .םידמוע םימב םג םיריעז םירוצי לש העיקש אלל ףוחיר - םימה
האוושהב ךורע ןיאל הבר םתעפשהש תולוברעמו םימרז םימב םימייק
.םיריעז םירוצי לע הפיצלו הדיבכל

לש תוריהמב םימ םרז .םימה לש םתקיחש חוכ תא םג תעבוק תוגימצה
תלועפו ,מ"ס 2.5 לש רטוק דע ץצח-ינבא םמוקממ ףיעהל לגוסמ ש"מק 5
.בטיה תרכומ לחנה יקולח לע םימה

םימב רואה רבעמ
םימב רבוע רואה .תובע תובכשב לחלחכ הארנה ףוקש לזונ םה םימה
ארקנ םימבו קירב רואה תוריהמ ןיב סחיה .ריוואב רשאמ רתוי טאל
לש לג ךרוא יבגל 20°C -ב 1.3330 אוה וכרעו ,םימה לש הריבשה-םדקמ
רואה ,רמוח לכבכ .הרוטרפמטה תונתשה םע הנתשמ הז ךרע .589 m/u
.עלבנו רזופמ ,רזחומ ,רבשנ םימב רבועה

רוא תעילב
.רקיעב - םימ יבגל ,םוח - תורחא היגרנא תורוצל ותכיפה - השוריפ

רוא רוזיפ
תמרגנ איהו ,רואה לג תיזח לש הרישיה תומדקתההמ הייטס - ושוריפ
רוא תכיעדל םימרוג הלא ינש .םימב םיאצמנה םיקיקלח ידי-לע רקיעב
.םימב ורבעמ ידכ ךות

,םיזוחאב ,םיקקוזמ םימב רוא-ןרק תכיעד יבגל םינותנה םוכיס ןלהל
:רטמ 1 תב ךרדל
עבצ
לג ךרוא
העילב
רוזיפ
ה"ס
הכיעד
לוגס הרטלוא
375
3.7
0.7
4.4
לוגס
425
2.8
0.4
3.2
לוחכ
475
1.6
0.2
1.8
קורי
525
3.8
0.2
5.0
בוהצ
575
8.6
0.1
8.7
םותכ
625
20.3
0.1
20.4
םודא
675
30.6
0.1
30.7

דועב ,לוחכה רואה יבגל רתויב םיפוקש םימהש םיארמ הלא םינותנ
תוחפ הארנ םימב קימענש לככ :תרחא ןושל .תוריהמב ךעוד םודא רואש
,קורי ,בוהצ ,םותכ ,םודא :הז רדסב ומלעיי םיעבצה .םיעבצ
םינוש םיקמועב תויחה תוצא .לוחכ - ןורחאהו ,לוגס ,לוגס-הרטלוא
.הזתניסוטופה םויק םשל לג ךרוא לש תונוש תודימל לגתסהל תובייח

.םימב העילבה לע דבלב הטעמ העפשה שי ,םייח םימב םייוצמה םיחלמל
ימימב לשמל ,םימב םיתעל יוצמה ,סמומ ינגרוא רמוח הז תמועל
לגה יכרוא םוחתב תולקב עלוב ,"בוהצה רמוחה" הנוכמהו ,םיפוחה
םהש םיינגרוא םירמוח תוקרפתהמ רצונ הז ינגרוא רמוח .םירצקה
,הרואתה לג-ךרואב תולת אלב .םימב םיאצמנה תוצאו םייח-ילעב ירצות
תאז .םיפחרמ םיקיקלח תוחכונ לשב םימב רוזיפהו העילבה םירבוג
םיארנ םיפוחה ימימש דועב םילוחכ םיארנ חותפה םיה ימימש הביסה
.(בוהצ+לוחכ) םיקרקרי

רזחומה רואה זוחא .םהילע לפונה רואה ןמ קלח םיריזחמ םימה ינפ
.ףצקו םילג תוחכונב ,םימה חטשמל סחיב לפונ אוה הב תיווזב יולת
.םימה ינפמ שמשה-רוא תרזחה תא םימיגדמ הטמ םימושרה םינותנה
יפרגואיגה בחורב ,םויה תועשב היולת קפואה לעמ שמשה תיווז ,עודיכ
.הנשה תנועבו

תונוש העיגפ תויווזב םימה ינפמ שמשה רוא תרזחה
שמשה הבוג
90°
60°
50°
40°
30°
20°
10°

% -ב הרזחה
3
3
3
4
6
12
27
42

.7% ךרעב איה (דואמ םיננועמ םימשהשכ) יזופיד רוא תרזחה

,(םימב רואה לש) לג-ךרוא תעפשהבו ,הנושה העילבה רועיש לשב
קמועב :תורדוחה רואה ינרק לש לגה ךרוא תודימ לש ןמוחת םצמטצמ
םודאה רואה ,רמולכ) 350-650 m/u ןיב םילג םירדוח םיב רטמ 50 לש
קמועב .(לוחכה יבגל) 470 m/u -ב אוה תופיקשה איששכ (דוע עיגמ וניא
.בוהצ דע לוגסמ םיעבצל 400-550 m/u -ל םוחתה םצמטצמ רטמ 75 לש
דבלב םירטמ 10 ןב קחרמ ונממ םיקוחרה םיפוגב םימב לכתסמה ללוצה
.םילחלחכ רבכ םהשכ םתוא הארי

הכיעדה רמולכ ,רבמל-רב יקוח יפל םימב הרידח ידכ ךות ךעוד רואה
רוקמ .דואמ הריהמ ןכלו (תילאיצננופסקא) תיכירעמ איה ךרדה ךרואל
300-400 לש יבועב םימ תבכש רודחי רשא רוא קפסי שמשה ומכ רוא
חווטה (םיילאטנניטנוק) םיימינפ םימב .הרומגה ותכיעדל דע רטמ
םיעלוב םיקיקלח תוחכונ לשב םידדוב םירטמ דע םיתיעל םצמטצמ
"יטופה רוזיא"כ תרדגומ שמשה רוא רדוח הכרד םימה תבכש .םירזפמו
.תוצא ידי-לע הזתניסוטופ עצבתהל הלוכי דבלב וב רשא

םימה לש תילמשחה תוכילומה
הובג ירטקלאידה עובקה) םירוהט םהשכ ,דואמ בוט דדבמ םה םימה
םירמוח ידי-לע םוהיז לכ לבא ,(100°C -ב 550°C -ב 88 ןיב ענו דאמ
.םימב תילמשחה תוכילומה תא דואמ הלעמ םיסמומ

דומעה שארל הרזח


םימה לש תוימיכה תונוכתה
וא 16:2.106 לש ילקשמ סחיב ןצמחמו ןמיממ םימה םיבכרומ ,עודיכ
םיילילש םיילמשח םינעטמ ךשומ ןצמחהש רחאמ .1:2 לש ירפסמ סחיב
םריאשמו םינורטקלאמ םתוא ףשוח םינמימה םע ולש רשקה ,הקזוחב
לש םייבויחה תווצקה ןיב תידדה הכישמ רשפאמ רבדה .תיבויח םינועט
תולוקלומ לש םיילילשה תווצקהו (םיינמימה תווצקה) םימה תולוקלומ
רשג" תארקנ תאזכ תידדה הכישמ .(ןצמחה יליכמ תווצקה) ןמימה
הצמוח ,הינומא ,םימ ומכ םירמוח תבציימ איהו ,"ינמימ
ןואפיקה תודוקנ :תונתשמ תונוכתהמ תוברש ךכ ,תירואולפורדיה
םימה ,רמולכ .HF2- וא H30+ ומכ םינוי םכותב םירצונו ,תולוע החיתרהו
ינויו (H+) ןמימ ינוי םשב אורקל גוהנש המל ,תמיוסמ הדימב ,םיקרפתמ
.(OH-) ליסקורדיה

.הרוטרפמט לכב עובק אוה ליסקורדיהה ינויב ןמימה ינוי זוכיר תלפכמ
.10-14(mole/liter) אוה וכרע 25°C

109 תב תיווז רצוי םימ תלוקלומב ןצמחל םינמימה ןיב רשקה ןפוא
דחוימב החונ וז תיווז .הלוקלומה תא םיביכרמה םיימוטאה 3 ןיב ךרעב
"תרירצ" ךרוצלו ,בחרמב םיינמימ םירשק לש םתריצי ךרוצל
םילודג םיללח םירתונ וכותבש ,"חותפ" הנבמב שיבגל תולוקלומה
ךילהת .רצונ אוה םהמ םימה חפנמ חרקה חפנ לודג וז הביסמ .תיסחי
,ןואפיקה תדוקנ ינפל דוע םימב ליחתמ תולוקלומ ןיב תורשקתהה
(H2O)4(H2O)2 ומכ תודיחי םימב םיאצומ 0°C -ל תובורק תורוטרפמטבו
תילמונאה תוטשפתהה ןאכמו ,תיסחי רתוי בר חפנ וללה תודיחיל .'וכו
.4°C -מ תוכומנ תורוטרפמטב םימה לש

לחה ,ןכלו ,תושבגתהה ךילהתב הערפהל תמרוג םיחלמ לש םתוחכונ
.הילמונאה תמלענ - ךליאו תמייוסמ זוכיר תגרדמ

.םהלש הובגה ירטקלאידה עובקה ןמ עבונ םימה לש םתסמה רשוכ
איה םינוי לש תילמשחה תידדהה הכישמה ,רדחה תורוטרפמטב ,םימב
ןיאו ,םימה לש הובגה הסמהה רשוכ ןאכמו ,ריוואב הכרעל סחיב 1:80
.וז הניחבמ םהל הוושי רשא רחא לזונ

םישמשמ ךכו ,תובר תוימיכ תויצקאיר ללוחתהל תולוכי ינוי בצמב
םהש דועב ,םהב םיסמומה םירמוחה לש םיימיכ םיכילהתל זרזכ םימה
.תימיכ הניחבמ םיליעפ םניא םמצע

תא םידירומ םיחלמהש ,העודיה הדבועה תא םג ריבסמ םינויל קוריפה
רשאמ רתוי םימה לש החיתרה תדקונ תא םילעמו ןואפיקה תדוקנ
תויולת וללה תונוכתהש רחאמ .זוכיר ותואב םייוצמה םיטילורטקלא-אל
אוה םינויל קרפתמה רמוחש רורב ,םימב סמומה םיקיקלחה רפסמב
.רתוי יביטקפא

תמועל .הרוטרפמטה תיילע םע הלוע םימב םיקצומה תוסיסמ ,ללכ-ךרדב
.הרוטרפמטה הלועש לככ ,תדרוי םיזאגה תוסיסמ תאז

םייעבט תורוקממ םיחוקלה םימב ינייפוא םיקצומ םיסמומ בכרה ןלהל
.םימ רטילל םימרגב םה םינותנה .םינוש

ןויה
Na+
K+
Ca++
Mg++
Cl-
SO4=
CO3=
כ"הס
םימ
"םיכר"
0.016
---
0.010
---
0.019
0.007
0.012
0.065
םימ
"םישק"
0.021
0.016
0.065
0.014
0.041
0.025
0.119
0.3
םי-ימ
10.7
0.39
0.420
1.310
19.300
2.690
0.073
35

לכ לע ,יטומסואה םצחל תא עבוק םימב םיסמומה זוכירש ,ריכזהל יואר
םייחל םיחמצהו םייחה-ילעב לש םתמאתה לע ךכל שיש תוכלשהה
.םימב

םימב תוסמומ תובוכרת לש בר רפסמ םייק ,םהב רבודש םינויה דבלמ
םא יד .המוצע תיגולויבה םתובישח םיתעל לבא ,רתויב תונטק תויומכב
.B12 ןימאטיוה ביכרמכ ינויח דוסי אוהש ,טלאבוקה תא ריכזנ

ןותנ וניא םייעבט תורוקממ םימב םיסמומה םיחלמה זוכירש דועב
,תוריהמב תונתשהל לוכי םהבש םיזאגה זוכיר ירה ,םיריהמ םייונישל
םתריצי בצקב ,היסופידה תוריהמב ,תוססומתהה לש עובקב יולת אוהו
םדצמ וללהו ,םימב םיחמצו םייח-ילעב ידי-לע ,(םיזאגה לש) םתכירצ וא
.םימבש ץחלבו תוחילמב ,הרוטרפמטב םייולת

םיפושח םימה רשאכ ,םימב ןצמח לש תילאמיסקמה ותוסיסמ
תאבומ ,760 mm/hg לש יללכ ץחלב ןצמח 20.9% הליכמה הריפסומטאל
:האבה הלבטב

הרוטרפמט
םרגוליקל ןצמח ק"מס 1
םימ
ןצמח םרגילימ 1
םימ םרגוליקל
0°C
10.23
14.62
5°C
8.96
12.80
10°C
7.93
11.33
15°C
7.10
10.15
20°C
6.42
9.17
25°C
5.86
8.38
30°C
5.34
7.63

-ב ותלוכתמ תיצחמ קר איה 30°C -ב תילאמיסקמה ןצמחה תלוכת ,רמולכ
םימח םימב םייחה םייח-ילעב רובע ןצמחה לש תונימזה - ןאכמו ,0°C
םתוליעפ הלאכ תורוטרפמטב ללכ ךרדבש תורמל רתוי הנטק - תיסחי
.רתוי הבר
,ךרעב 1:10,000 אוה םימל ןצמחה ןיב ילקשמה סחיה ,רדחה יאנתב
,ןאכמ .1:4 אוה םיזאגה ראשל ןצמחה ןיב סחיה ריוואבש דועב
ירבא ינפ לע 2500 יפ הבר הסמ ריבעהל בייח םימב םשונה םייח-לעבש
היסופידה בצק ,דועו תאז .ןצמח תומכ התוא טולקל ידכ ולש המישנה
ןצמחה לצונש עגרב ,רמולכ .ריוואב רשאמ 3,000,000 יפ הנטק םימב
םרז רוציל בייח אוה ,םימב והשלכ רוצי לש הבורקה ותביבסבש טעומה
.םייקתהל לכויש ידכ (םימב עונל וא) וביבס םימ

.םימב ןצמחה רשאמ רתוי 30 יפ ךרעב הסיסמ ןמחפה תצומחת-וד
תרצונ םהבש םימה םע תויצקאיר לש הרוש םג תרצוי וז תבוכרת
תא הנשמ רבד לש ופוסבו ,היביכרמל םימב תקרפתמה ,תיתמחפ הצמוח
לקשמ-יווישב תאצמנה תויצקאיר לש וז תכרעמ .םימב ןמימה ינוי זוכיר
םיחמצ לש הזתניסוטופ םע ,(םייעבט םימ תורוקמב) עקשמ יעלס םע םג
זוכירל דדמ) pH -ה תא םירקמה בורב תעבוק ,םייח-ילעב תמישנ םעו
pH=7. ילעב םה םיזאג ירסחו םיקקוזמ םימ .םימה לש (ןמימה ינוי
ילעב םה (ןמחפ תצומחת-וד לש 0.033% ליכמה) ריווא םע לקשמ יווישב
םירמוח לש הנטק תומכ םיליכמו םיקקוזמ םניאש זרב-ימ לבא pH=5
.ךרעב 7 לש pH לע םירמושו רתוי בר הסרתה לוביק ילעב םה ,םיסמומ
.3.5-9.5 :םירחא םימ תורוקמב .7-8.3 אוה םיב pH -ב םייונישה םוחת


:עבטב םימה רוזחמ לע םינותנ רפסמ איבנ ,םוכיסל
.םיעבורמ םירטמוליק ןוילימ 361 אוה םיסונייקואהו םימיה חטש
רטמוליק) םימ םיבקועמ םירטמוליק 351,000 הנשב הדאמ הז חטש
.הנשב (םימ תונוט דראילימ = בקועמ
ןוילימ 149 אוה ןהיתורהנו ןהימגא ,ןהיתומי לע תושביה לכ חטש
םירטמוליק ףלא 74 הנשב הדאמ הז חטש .םיעבורמ םירטמוליק
. םימ לש םיבקועמ
.דרבו גלש ,םשג תרוצב תעקוש (ר"מק לא 425) הדאתמה תיללכה תומכה
ףלא 101 ,םיסונייקואה ינפ לע ק"מק ףלא 324 :םיקלחתמ םיעקשמה
.השביה ינפ לע ק"מק
27 לש ךסב (101-74) השביה ינפ לע םיעקשמהו יודיאה תומכ ןיב שרפה
תורהנב ,תשביה ינפ לע םרוזה וא םימגאב הווקנה אוה הנשל ק"מק ףלא
.םיל

:תפסונ האירקל היפרגוילביב
:ךותב ,תודחוימ תונוכת לעב רמוח - םימ ,1986 ,.י ,םורגלימ ,.נ ,יבצ .1
הטיסרבינואה ,םימ ,תינרדומה הרבחב הימיכ ,םיעדמה תארוהל זכרמה
.םילשורי ,תירבעה

לש םפוגב םימה קשמ - םייח םימ ,1984 ,םידומיל תוינכותל זכרמה .2
.תולעמ ,םייח םירוצי

.תולעמ ,םימהו חמצה ,1974 ,םידומיל תוינכותל זכרמה .3

.םילשורי ,רתכ האצוה תיב ,םילקאו םדא ,1980 ,.ע ,רהז .4

,םימ קרפה ,םייחה ילעב לש היגולויסיפה ,1967 ,.ק ,ןסלינ-טדימש .5
.םילעופ תירפסו וידחי

,חמוצבו םדאב הלבוה תוכרעמ ךותב םימ ,םידומיל תוינכותל ףגא .6
.ל"ת

לארשי ץרא :היפרגואיגב םיקרפ ,1986 ,החותפה הטיסרבינואה .7
.םימה תונוכת :ינש קרפ ,ןושאר רועיש ,7 הדיחי ,ןוכיתה חרזמהו

:הרומל יעדמ עקר ,םימו המדא םינבא ,ם"שת ,.ו ,רב ,.ר ,יותס .8
.תומר ,ביבא-לת תטיסרבינוא ל"טמ ,םימה תונוכת

9. Denny, M.W., 1993 Air and Water, The Biology and Physics of life's
Media, Princeton University press, Princeton.
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ