(םכסמ ח"וד) ףוחה רפיווקאל םימודא םיווק
יבצ ןב הירא :תאמ
.29-24 םידומע ,(1994 ינוי) ,333 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

:רמאמה יקלח
ריצקת
טקייורפה תרטמ
עקר
תונגראתה
רפיווקאב םימה יגוס
'א חפסנ
עקרקה ינפמ םוהיז
םוכיס
תומוקמ הארמ


ריצקת

םימודא םיווק טקייורפ"ב התשענש הדובעה תא םכסמ הז ח"וד
ןיכהל התיה הדובעה תרטמ .1992 דע 1990 םינשב "ףוחה רפיווקאל
בצמ תא ךירעהל יגולורדיהה תורישה לכוי םתועצמאבש ,םילכ
תוכרעה ךמס לע .םינוש םילועפתו םייגולורואטמ םירטשמב רפיווקאה
,רפיווקאל יוצרה לועפיתה לע םימה ביצנ ינפל ץילמהל תורישה לכוי הלא
לש יגולואיגה הנבמהש ,חנוה .ףטוש חרואב ןהו יללכ חרואב ןה
תוח"וד תועצמאב הדובעה יכרצל תקפסמ המרב ראותמ רפיווקאה
הארנ ,תאז תמועל .ל"ז ץמלוט רמ ידי לע ונכוהש ,יגולורדיהה תורישה
,המירז לדומ תועצמאב בצמה תכרעהל תורשפאה תא רפשל ךרוצ היה יכ
םימה יפוג רואית תא ,יניבה ןפה םוקימ לש תיתומכה הכרעהה תא
ךכיפל .עקרקה ינפמ םימהזמה ףטש יופימ תאו ,רפיווקאב םיאצמנה
.הלא םיאשונ העבראב הדובעה הזכרתה

סחייתמו רפיווקאב המירזה יכילהת תא ראתמ םאתוהש המירזה לדומ
וד אוה לדומה .םיה ימ לש הרידחה קחרמו םיסלפמ :בצמ ינתשמ ינשל
יתלבהו תוכילומה תובכשה לש הירטמואיגל םאתומו ,יתבכש-בר ידמימ
יפל לדומב םיטרופמה םיכילהתהו םינתשמה .רפיווקאה לש תוכילומ
.םייברעמה וילושב מ"ק 1x0.5 לשו וחטש תיברמב מ"ק 1x1 לש םיעובר
לדומה .םימה תוכיא ינתשמ לש יתומכ בולישל תורשפא לדומב הנכוה
רתוי תובוט תואצותה .רפיווקאה לכ לע ינטלומיס חרואב ץרוהו ליוכ
יטילנא חרואב ראתמ יניבה-ןפה לדומ .םימה קשמב הכ דע גצוהש הממ
וקל בצינ ,יכנא רושימב םיחולמל םיקותמ םימ ןיב עגמה וק םוקימ תא
.יניבה ןפה יחודיקב ודדמנש םינותנ תועצמאב ליוכ לדומה .ףוחה

םה ולא .םיימיכואיגורדיה םיעצמאב השענ רפיווקאב םימה יפוג רואית
וא ,םיחולמ ראשהו םיקותמ 4 םהמ ,םהיתונוכתב םינוש םימ יפוג 18
.ףוחה וק ךרואל בצמה תא שיגדהל יואר תואצותה ןיבמ .םיחילמ
וא םיחולמ םימ םהל לעמו חרזממ ;םי ימ :תורוגח עברא םש תועיפומ
םיקותמ םימ םהל חרזממ ;תוקיתע תונוגלב ,הארנכ ,ורצונש ,םיחילמ
השענ םימהזמה ףטש יופימ .םיליגר םיקותמ םימ םהירחאו ;דואמ
תורעשה םושייו עקרקה ינפ לע ןקנחה תומושת לש הכרעה תועצמאב
תוקנחה תיברמש ,אצמנ .המושת לכ לש תילוגסה המורתה לע תוריבס
תוראבב תוקנחה זוכיר תיילע רועיש .תואלקחה קשמ ידי לע תומרתנ
רטילל ג"מ 0.67 -כ ,עצוממב ,היה םינומשה תונשב ףוחה רפיווקאב
.הנשל רטילל ג"מ 0.13 עצוממב היה אוה םיעבשה תונשבש דועב ,הנשל

.טקייורפב עוציבל הננכותש הדובעה תרטמ המלשוה םילכה תנכה םע
שוביג םשל תקפסמ הדימב םילדומה תא ץירהלו ךישמהל התע רתונ
לש הנכה םשל יגולורדיהה תורישב םתוא טולקלו תויללכה תוכרעהה
הכרעהה תא המירזה לדומב בלשל שי ,ןכ ומכ .תופטושה תוכרעהה
.רתוי רחואמ תושעיהל שארמ העבקנ רשא ,םימה תוכיא לש תיתומכה
תא רפשלו םוהיזה ימתכמ דחא לכב ינטרפ חרואב לפטל שי ,תאז דבלמ
.יוור יתלבה רוזיאה ךרד םימהזמה יפטש תודוא םינותנה ףוסיא

דומעה שארל הרזח


טקייורפה תרטמ

,םילכ ןיכהל דעונ ףוחה רפיווקאב םימודא םיווק טקייורפ ,רומאכ
לע םימה תוביצנ ינפל ץילמהל יגולורדיהה תורישה לכוי םתועצמאבש
תורישה ידי לע הרחבנש ,לועפתה תחנה .רפיווקאה לועפת ןפוא
,רפיווקאה ןמ םימ לש תיברמ הקפסאל תורשפא ןתמ איה ,יגולורדיהה
,םיכרצל תקפסמ תוכיא תמרב הדימע ךות ,םינש תורשע לש חווטל
.םימה םיקפוסמ םרובעש

תכרעמה תרעה

.םלשה ח"ודה ךותמ םירחבנ םיעטק שיגנ ןלהל

דומעה שארל הרזח


עקר

תורדגהה .לארשי ץרא לש ףוחה רושימל תחתמ ערתשמ ףוחה רפיווקא
תוערתשה תא תוליבגמ ,יחכונה טקייורפה רובע םג וצמואש ,תולבוקמה
,קוריה ינידמה וקה ידי לעו ןופצב םינינתה לחנ ידי לע הזה רפיווקאה
תורזגב טקייורפה קסע אל ,ללכ ךרדב .םורדב הזע לבח תא דירפמה
,םיטרפ ונודנ םימיוסמ םירקמב יכ םא ,הזע לבחל חרזממש רפיווקאה
לובגה .הל החרזמו הזע לבח ךותב תאצמנה רפיווקאה תרזגל םיעגונה
,יחרזמהו ןוכיתה םיה לש ףוחה וקב אצמנ רפיווקאה לש יברעמה
הפמ .לארשי ץראב תיזכרמה רהה תרדש לש הלפשהו םירהה תולגרמל
:1 'סמ טוטרשב תאבומ רפיווקאה לש תיפרגואיגהמוטא תיסרח תובכש הכותבו תיריג לוח ןבאמ יונב ףוחה רפיווקא
תא תוצצוח ,תונטק ןתצקמו תובעו תובחרנ ןתצקמש ,הלא תובכש .ידמל
,הבע תיסרח תבכש יבג לע חנומ רפיווקאה ףוג .רפיווקאב המירזה ףצר
לא תוכשמנ רפיווקאה לש תיסרחהו לוחה תובכש .המיטא תבשחנה
המירז םש תרשפאתמ תויטנוולרה תויודעה לכ יפלו ,ןוכיתה םיל תחתמ
אל יכ םא ,רפיווקאה ךות לא םי ימ לשו םיה ךות לא םיקותמ םימ לש
.הרזג לכב תובכשה ןמ תחא לכב חרכהב

םימ יחפנ .וינפ לע םידרויש םיעקשממ ,רקיעב ,ןוזינ ףוחה רפיווקא
ולובגב םידחא תומוקמב וילא םיסנכנ ,רהה ירפיווקאב םאצומש ,םינטק
,םיאצמימ .(1983 ,לולמ ;Goldschmidt, 1963 :לשמל האר) יחרזמה
לע םידיעמ ,םימה תוכיא תודוא יחכונה טקייורפה תרגסמב וקפוהש
םיעיגמה םימ לש ,רפיווקאה תיתחת ךרד ,המינפ הפילד תורשפא
רפיווקאל סנכיהל ולחה םינורחאה תורודב .רתוי םיקומע םירפיווקאמ
תופילד ,םיחלוקו םיכפש ,היקשהמ םירזוח םימ לש תורכינ תויומכ
ימו םיחלוק ,םיריפש םימ לש תונווכמ תורדחהו הקפסא תוכרעממ
.תויואג

,ףוחה רפיווקאב םייעבטה םימה רוזחמ היה תולבוקמה תוכרעהה יפל
,םלוככ םבור ,הלא םימ ואצי רבעב .הנשל ק"מלמ 350 -כ ךרעל ,עצוממב
תונייעמה .םירוזפ םיימי -תת תונייעמב הארנה לככ ,ןוכיתה םיה לא
,יחרזמ םורדה רוזיאב רקיעבו ,ףוחה רושימב םיעבונה ,םינטקה
םילחנה .רתוי םייחרזמ םירפיווקאב רקיעב םרוקמש םימ םיכילומ
ןכלו המוטא תיסרח תבכשב ,ללכ ךרדב ,םיפוטע ףוחה רושימב םירבועה
קיפסמ ךומנ יפרגופוטה םמור רשאכ םג רפיווקאה תא םיזקנמ םניא
םהב ,תומוקמב םילחנה תודגב םשו הפ ועיפוה תונטק תועיבנ .ךכ םשל
לחנבו ,תיפוח דיל רדנסכלא לחנב :לשמל) םלש היה אל תיסרחה יוסיכ
רפיווקאה ןמ םימה לש האיציה תיברמ ,תעכ .(חוכה תנחת דיל הרדח
,עצוממב ,היה םינומשה תונשב הביאשה חפנ .הביאש תועצמאב תישענ
ךכ .הנשל ק"מלמ 80 -כ היה עצוממה הרדחהה חפנ .הנשל ק"מלמ 440
.הנשל ק"מלמ 360 -כ היה רפיווקאה ןמ הייקנה הקפהה חפנש ,אצוי

האר) םיה לא הברעמ המירזה ךלהמ תא ופקיש רבעב םימה יסלפמ
יאלקחה חותיפה תובקעב .(Stern and Goldschmidt, 1970 :לשמל
יסלפמ ודרי ,םיבר םימ תביאשב ךורכ היהש ,ףוחה רושימ לש ינוריעהו
ונתשה המירזה ינוויכו ועיפוה םיגולורדיה םיעקש ,רפיווקאב םימה
שחרתה םיסלפמה תדירי רקיע .(1985 ,יבצ ןבו ןיילק :לשמל האר)
םישישה תונשב עיפוה םייוסמ בוליש .םישימחהו םיעבראה תונשב
,1961 ,יגולורדיהה תורישה :לשמל האר) יצראה ליבומה תלעפה רחאל
,רפיווקאה חרזמב םיהובג םיסלפמ ואצמנ םינומשה תונש עצמאב .(1975
םיעקש ,ןוקריה לחנל םינינתה לחנמ ינופצה קלחה זכרמב ךורא עקש
ינפ םורל עיגמ וניא םיתעלש ,לק סכרו ,ימורדה קלחה זכרמב םידרפנ
ידי לע רבשנ הז סכר .רפיווקאה לש תיברעמה הרזגה תיברמב ,םיה
יחלוק ,ןד שוג יחלוק לש הרדחהה ירוזאב םיאצמנה ,םייגולורדיה םילית
תיצחמב .המקשו השנמ ילחנ תויואג ימ לש םג תומושג םינשבו ,הילצרה
היילע התפצנ ,תואלקחב רבשמה תובקעב ,םינומשה תונש לש היינשה
העיפומ 1991 ויתסב םיסלפמה תפמ) .רפיווקאה יסלפמ לש תמיוסמ
.(תירוקמה תרבוחב

ענ ,םיה לע םיקותמ םימ לש המירזה תנטקהו םיסלפמה תדירי תובקעב
םימ ורדח הז ןפואב .םיחולמל םיקותמה םימה ןיבש עגמה רוזיא החרזמ
המאתה ללכמ ואצי םימ תקפסאל תוראב ,רפיווקאה ךות לא םיחולמ
לש הרידחה תלבגה .תחפ םיריפש םימ לש הקפסאה לאיצנטופו ,שומישל
לועפיתל הדיחיה הדימה תמאכ התע דע השמיש רפיווקאה ךות לא םי ימ
לעפות ויפל ,בצמה הנתשמ .(1988 ,ל"הת :לשמל ,האר) רפיווקאה
בשוח הז קחרמ .יניבה ןפה ןהב לש הרידחה קחרמ היה ,רפיווקאה
םיחודיקב יניבה ןפה םור תודידמ יפ לע םיליוכמה ,םילדומ תועצמאב
תחא לכ רובע ןנכות רתומה יברמה קחרמה .וז הרטמל םידחוימ
וקל בצינ ןוויכב ורדגוהש ,מ"ק 2 לש בחורב םיעטק) רפיווקאה תועוצרמ
.(1988 ,ל"הת :לשמל) 'מ 1500 לש הרידח קחרמ ןנכות ,עצוממב .(ףוחה

הקפסאה תורשפאל דיחיה ןוכיסה תא הווהמ םיה ימ תרידח ןיא ,ונרעצל
דוע רפיווקאב ופצנ םירחא תוחילמ ימתכ .רפיווקאה ןמ םיריפש םימ לש
Stern and) :לשמל האר) ונממ הלודגה הביאשה הלחהש ינפל
האר) ולא םימתכ ובחרתה הביאשה תובקעב .(Goldschmidt, 1970
ןכל םדוקש ,תוראבל ועיגה םיבר םירקמבו ,(1985 ,יבצ ןבו ןיילק :לשמל
םינשב הזה ךילהתה תוכשמתה .רפיווקאה ןמ םיקותמ םימ ובאש
.(1990) סביבו לולמ ידי לע תיתומכ תראותמ תונורחאה

םימ לש הקפהה תורשפא תא ןכסמ רשא ,רתוי רישי ינגופורתנא םרוג
םוהיזה ימרוג .עקרקה ינפמ עיגמה םוהיזה אוה ,רפיווקאה ןמ םיריפש
םיכפש תמרזה ,הרבדה ירמוח םושיי ,ןושיד ,היקשה םה םיירקיעה
םימהזמ רוזיפ ,הפשא תריבצ ,םיקיפאלו םיגפוס תורובל םיחלוקו
ינפ לע םירזופמ םוהיזה ימרוגמ קלח .דועו קלד תופילד ,םירעבו הישעתב
םיעסומ םהיגוסל םימהזמה .תורדוגמ תודוקנב זכורמ רחא קלחו חטשה
תנווכמ יתלבהו תיתוכאלמה ,תיעבטה הרשעהה ימ םע רפיווקאה יפלכ
יתלבה רוזיאב רצענ םימהזמהמ קלח .('וכו םיכפש תמרזהמ ,היקשהמ)
לא עיגמ רחא קלחו ,רפיווקאה ןיבל עקרקה ינפ ןיב אצמנה ,יוור
,בר ןמז ךשמיהל היושע תוראבה לא רפיווקאה ינפמ המירזה .רפיווקאה
דואמ לודג קלח תוראבל עיגי רבד לש ופוסבש ,ריבס ששח שי םלוא
ךות ,הלילח רזוחו ,רפיווקאל םשמו חטשה ינפ לא םימהזמה ףטשמ
.םימב שומיש דוע רשפאת אלש המרל דע םיזוכיר תיילע

המיאתמ תוכיאב ,םימ לש דיתעב הקפסאה תורשפאל תונכסה ןווגמ
הזמ יללכהו יעוצקמה רוביצל עודי היה ,הקפסה תורטמ רובע שרדנל
דגנכ קר תילמרופ לבגומ רפיווקאה לועפית ראשנ ,תאז םע .תובר םינש
הביאשה תקספה לש תיביספ תוליעפ איצוהל) םיה ימ תרידח לש הנכסה
,םימה רבשמ ץורפ רחאל ,1990 תנשב .(ומהדזה וא וחילמהש תוראבמ
םימה ביצנ ליטה ,הבוגתכ .םימה ביצנ לש ובל תמושתל הז לדחמ אבוה
תועצה שבגל ידכ שרדנה תא תושעל יגולורדיהה תורישה להנמ לע
םג ,תומוד תוביסמו) ףוחה רפיווקא לוהינל םימיאתמ םימודא םיווקל
הלטמ תרגסמב תוליעפה .(דרפנב חוודי הז אשונ םלוא ,רהה רפיווקא לש
תולועפה תיצמת .1993 תנש תישארב הקספנו 1990 תנש יהלשב הלחה וז
.ןאכ תוחוודמ ,ןהיתואצותו ,וטקננש

דומעה שארל הרזח


תונגראתה

םיכרע םינייצמה ,םיינוציק לועפת יווק םה םימודא םיווק ,ונתעדל
תורידנ םיתיעל אלא גורחל ןיא םהמש ,םידידמ בצמ ינתשמ לש םייתומכ
םניאש לועפית יווק עבקיהל םילוכי ,םדבלמ .דואמ תורצק תופוקתלו
תא ברקל ידכ רפיווקאה לועפת תא םינווכמ םהיפל רשא ,םיינוציק
הנוכנ תורשפא ןיא ,ונתכרעהל .םייוצרכ ועבקנש םיכרע לא בצמה ינתשמ
תואצות לש רדוסמ חותינ ךותמ אלא הלאכ לועפת יווק תיתומכ רידגהל
הנלבקתת רשא ,םינוש םיבצמב ,רפיווקאה לועפית לש היצלומיס
תורישה תושרל זא דמע אל ,ונרעצל .םיאתמ המירז לדומ תועצמאב
ידכ לועפל ךרוצ היה ןכל .ףוחה רפיווקא רובע םיאתמ לדומ יגולורדיהה
.הזכ לדומ וניכרצל םיאתהלו גישהל

תא תוראתמה ,תויטמתמ תואוושממ ורקיעמ יונב רפיווקאל המירז לדומ
תואוושמב .םינתשמ לש יתומכ בושיחל םיאתמ ןפואב המירזה יכילהת
םהש ,ןודנה רפיווקאל םיינייפוא םייתומכ םיכרע םיבלושמ הלא
יפוליחו ,(תוכילומו תויבובקנ) תוילורדיהה ויתונוכת ,ולש הירטמואיגה
ךותמ םילבקתמ ויתונוכתו רפיווקאה הנבמ .ותביבס ןיבל וניב םימה
םיאתמה ,ןימזה יגולואיגורדיהה לדומה ,ונתעדל .יגולואיגורדיה לדומ
,1980 ,1979 ,1978 ,ב1977 ,א1977) 'ץמלוט ידי לע חותפ ,וניכרצל רתויב
.וב שמתשהל ונרחב ןכל (1991

לא יתומכ חרואב סחייתהל בייח רפיווקאה לש ןובנ לועפית ,ונתעדל
לש םיבר םיעטקב םיאצמנה ,םימה תוכיא .ולש םימה תוכיא ינתשמ
ןמ ,ןכל .םימה קשמל םיצוחנה הקפהה ידעיל המיאתמ הניא ,רפיווקאה
לש תוכיאה ימרוגל תיתומכ תוסחייתה המירזה לדומב בלשל יוארה
.םימה

ימ לש הרידחה קחרמל תיתומכה תוסחייתהה היה ל"נה ללכהמ אצוי
,רפיווקאה לועפית תא ,ליבגהל ךישמיו ,ליבגה הז םרוגש רחאמ .םיה
הזה םרוגה תובישח רואל .לדומה ךותב תיתומכ ובלשל ןוכנל היה הארנ
.המירזה לדומב ותוא בלשל ונטלחה

תובקעבו ,םימה תוכיא יאשונ לש תכלוהו הלדגה תובישחה רואל
בושח היה הארנ ,המגפנ ןהימימ תוכיאש תוראב תריגסל תושירדה
קוסיעה .םימה תוכיא לש םיאשונל םג טקייורפה תרגסמב סחייתהל
םימה לש תיפרגואיגה הסירפהו בכרהה תרדגה :םינוויכ ינשב השענ
םיאשונ .רפיווקאה לא עיגהל דיתעש םימהזמה ףטש תכרעהו ,םהיגוסל
רשפאמכ היה הארנ אל רשא ,תיסחי ,םצמוצמ ףקיהב רבעב ולפוט הלא
םיאשונב לופיטה .םיקיפסמ טוריפו תונימא תמרב תואצות לש הקפה
תורומא תודובעה תואצות .המירזה לדומ תיינבל ליבקמב לחה הלא
.העסהה םרוג תא לולכיו בחרויש רחאל לדומב בלתשהל

:םיליבקמ הדובע ינוויכ העברא טקייורפל ועבקנ הלא םילוקיש תובקעב
;רפיווקאל המירז לדומ לש הלעפהו חוסינ .1
;יניבה ןפה לש הרידחה קחרמ רואיתל יטילנא לדומ לש הלעפהו חוסינ .2
;רפיווקאב םימה יגוס לש יופימו הרדגה .3
.רפיווקאה לא עקרקה ינפמ םימהזמ יפטש לש יופימו הכרעה .4

םנמז בטימ תא ךכל ושידקהש םידבוע ורכשנ הלא תולועפ עוציב םשל
תורישב םיעובק ,טקייורפה לעפ ןהב םינשה יתש ךשמב םצרמו
תורישה לש יללכה קוסיעה תרגסמב הבלתשה הדובעה .יגולורדיהה
.ןהל המרת םגו תורישה לש עדימה תוכרעמ לע הנעשנ ,ףוחה רפיווקאב
.םלשה ח"ודה יקרפב תראותמ םיאצמימהו תולועפה תיצמת

דומעה שארל הרזח


רפיווקאב םימה יגוס

ףוחה רפיווקאב םיחולמ םימ יפוג תואצמיה לע םדקומה עדימה רואל
ינללוכ לופיט רדעיהבו ,(1970 Stern and ,Goldschmidt :לשמל האר)
רוקסל ץוחנ הארנ ,םהיתורוקמ תכרעהו הלאה םימה יפוג יוהיזל םדוק
בלושמ שומיש ךות התשענ הריקסה .יחכונה טקייורפה תרגסמב הז אשונ
תולבגמב בשחתהבו ,תושידחו תולבוקמ תוימיכואיגורדיה תוטישב
םיאצמימה תיצמת .יגולורדיהה תורישה תושרל ודמעוהש םיעצמאה
.ןלהל תראותמ

םימ יפוג 18 לש םתואצמיה לע תועיבצמ הכ דע ומכוסש תואצותה
ראותמ םמוקימו 'א חפסנב םימושר הלא םיפוג .ףוחה רפיווקאב םינוש
ראשהו ,םיקותמ םיבשחנ הלאה םימה יפוגמ העברא .2 'סמ טוטרשב
הרצ הרוגחב תאצמנ רתויב םיקותמה םימה תצובק .םיחילמ וא םיחולמ
תינופצ םיקותמ םימ תוצובק תואצמנ הנממ החרזמ .םיה ףוח ךרואל
םיקותמ םימ תצובק ,תובוחר ןויצל ןושאר רוזיאב ,ןהיניבו ,תימורדו
.תוקנח ירישע

:2 'סמ טוטרש

דומעה שארל הרזח


'א חפסנ

ףוחה רפיווקאב םימה יפוג
םיקותמ םימ
.ףוחה וק ךרואל (Cl<100 ,Na/Cl>1) תיברעמ םיקותמ םימ תצובק .1
וקלחב (Cl<300 ,Na/Cl>1) תימורד-תיחרזמ םיקותמ םימ תצובק .2
.ףוחה רפיווקא לש ימורדה
,Na/Cl<1 ,Ca/Mg>1) טארטינ ירישע תובוחר-ןושאר תצובק .3
.(NO3>90
(Cl<200 ,Na/Cl, Ca/Mg>1) תינופצ-תיחרזמ םיקותמ םימ תצובק .4
.ףוחה רפיווקא לש ינופצה וקלחב

םיחילמ םימ
.ףוחה וק ךרואל (Cl=22,000 Na/Cl=0.86) םי ימ .5
וק ךרואל (Cl<33,000 Na/Cl<1) םיידירולכ-םויצלק םימ תצובק .6
.ףוחה
.(NO3<60,000 Na/Cl=0.86) הזעב תוקומע תוחלמת .7
םיילושב (Cl<2000 Na/Cl<1) םיידירולכ-ןרתנ םימ תצובק .8
.הזע תעוצרו ףוחה רפיווקא םורד לש םייחרזמה
.ןולקשא רוזיאב (Cl500 Na/Cl=1) המקש-תיב םתכ .9
.(Cl<800 Na/Cl<1) היבוט ראב םתכ .10
.(Cl<500 Na/Cl<1) דודשאב םתכ .11
םחנמ רפכ רוזיאב רפיווקאה לש םייחרזמה םיילושב החלמה .12
.(Cl<1200 Na/Cl<1)
.(Cl<1000) ןענ רוזיאב רפיווקאה לש םייחרזמה םיילושב החלמה .13
.(Cl<600 Na/Cl<1) לארשי הווקמ-היריח םתכ .14
.(Cl<3800 Na/Cl<1) ביבא-לת םתכ .15
הווקת חתפ רוזיאב רפיווקאה לש םייחרזמה םיילושב החלמה .16
.(Cl<1000)
.רפח קמע םתכ .17
.(Cl<800) הרדחב םתכ .18

תוערתשה תולעב ןה םיחילמהו םיחולמה םימה תוצובקמ עברא
וק ךרואל הרצ הרוגחב תאצמנ ןוכיתה םיה ימ תצובק .תבחרנ תיפרגואיג
םימ לש הרצ הרוגח העיפומ ,הילעמו ,הל החרזמ .ףוחה
םיילושב .תוקיתע תונוגלב ,הארנכ ,ורצונש םיידירולכ-םויצלק
.תידירולכ-ןרתנ םימ תצובק העיפומ רפיווקאה םורד לש םייחרזמה
,תזכורמ תחלמת הזע לבח לש רפיווקאה תיתחתב תאצמנ ,ךכל ףסונ
ךותב םיצבושמ םימתכב תועיפומ תורחאה םימה תוצובק רשע .תיסחי
.רפיווקאה חרזמב וא ,םיקותמה םימה תוצובק

הזוכירב הדיחא הניא ידירולכ-םויצלקה בכרהה תלעב םימה תרוגח
םימה יפוג ןיבל םיה ימ ףוג ןיב תאצמנ איהש רחאמ .התופיפצבו
םיקותמ םימ ןיב דירפמכ ונידי לע ההוזמה ,יניבה ןפהמ קלח ,םיקותמה
,םי ימל םימה ףוג ןיבל םיקותמה םימה ןיב השעמל דירפמ ,םי ימל
.םיידירולכ-םויצלקה םימה ףוג ןיבל םיקותמה םימה ןיב השעמל דירפמ
זוכיר תיצחמ יפל יניבה ןפה םוקימ תא ראתלו ךישמהל ןוכנ הז ןיא ,ןכל
תיצחמל הדידמ תדוקנ לכב סחייתהל שי אלא ,םיה ימבש םידירולכה
.םיקותמה םימל תונכשב םש םיאצמנה ,םיחולמה םימה לש זוכירה
ףוג יפואל תומיאתמ תוטישב תושעיהל ךירצ הזה יניבה ןפה רחא בקעמה
.םיקותמה םימב לבוגה ,םימה

םימ תורידח ינפב רוגס ףוחה רפיווקא ןיאש ,אוה ףסונ בושח אצמימ
תודחא תורידח .ול חרזממ וא ויתחתמ םיאצמנה ,םירחא םירפיווקאמ
.(1983 ,לולמ ;Goldscgmidt ,1963 :לשמל) תובר םינש ינפל דוע ואצמנ
םע ןוגכ) הלאכ םירשק המכו המכ דוע ולגתה יחכונה טקייורפה תרגסמב
תויצקידניא ולעוה ךכו (ףוחה רפיווקא םורדב םינינת-ןוקרי רפיווקא
סיסבבש היקסה תבכש ךותב םיאצמנה ,םיחולמ םימ תרידח תורשפאל
םיליגרה םידיקפתה תרגסמב ךשמיי הלא םיאשונב לופיטה .רפיווקאה
.יגולורדיהה תורישה לש

תא ,חרכהב ,הניטקמ הניא םיסלפימ תאלעהש ,אצמנ הדובעה ךלהמב
רוזיאב :לשמל) םיכומנ ויה םיסלפימהש ןמזב הרבגש םימה תוחילמ
הביאש ךשמהו ,החלמה העיפוה ובש ,רתאב הביאש תקפה .(היבוט-ראב
םתכ תוטשפתה םורגל היושע ,רתא ותוא תברקב םיקותמ םימ לש
לאיצנטופ תחופ ךכמ האצותכ .תוקותמה תוראבה רבעל תוחילמה
ברמ רשפאיש ,ילמיטפוא ןורתיפ לש הריחב .םיקותמ םימ לש הקפהה
תלבק רחאל תושעיהל הכירצ ,ךורא חווטל םיקותמ םימ לש הביאשה
תועצמאב הניחב תובקעבו החלמהה רוקמ לש תימיכואיגורדיה הכרעה
,רפיווקאה תרזג לוהינל םיירשפא תונורתפ ןווגמ לש המירז לדומ
.החלמהה םתכ אצמנ הכותבש

רתויב קותמה םימה ףוגש ,אוה הדובעה לש םיבושחה םיאצמימה דחא
םירדוחה םיחולמה םימה יפוגל תוכימסב רפיווקאה ברעמב ןכוש
תאלעהב תוכורכ וז הרידח תריצע םשל תושענה תולועפה .ברעממ
םימהש ,ררבתמ .םיל םיקותמ םימ לש הפיטשה תרבגהבו םיסלפימ
.רפיווקאב םיאצמנה רתויב םיקותמה םימה םה הפיטשל םידעוימה
.הלא םימ אקווד םיל םיפטשנ התע םגש ,יאדוול בורק

דומעה שארל הרזח


עקרקה ינפמ םוהיז

תמחמ תמרגנ ףוחה רפיווקאב םימה תוכיאל תורומחה תונכסה תחא
םיחילמב ,םיריפש םימב היקשה .עקרקה ינפ לע תישונאה תוליעפה
םיחלוקו םיכפש תמרזה ,םיקיזמו תולחמ תרבדה ,ןושיד ,םיחלוקבו
תיתיישעת תלוספ רוזיפ ,הפשא תריבצ ,םיקיפאלו םיגפוס תורובל
,םינוש םירמוח ןהירחא תוריתומ - תונושו תובר תולועפ דועו ,תרחאו
יחמצ ידי לע טלקנ םימהזמה ףטשמ קלח .רפיווקאה ןוויכל םיפטשנה
- ריוואל ףדנתמו קרפתמ קלח דוע ,עקרקל חפסנ רחא קלח ,רבו תוברת
לא םיעיגמה ,םימהזמ לש ידמל לודג ףטש רתונ ןיידע הלא לכ רחאל ךא
ךכ בקעו ,וב םימרוז םה רפיווקאל םימהזמה םיעיגמשכל .םוהתה ימ ףוג
היקשה .שומישל םידעוימה םימב באשיהלו תוראבל עיגהל םייושע םה
- ינוריע שומישמ םיחלוקכ םתרזח רחאל ןיבו ןירשימב ןיב - הלא םימב
תודוא עדימ ףוסיא .הלילח רזוחו ,עקרקה ינפ לא םימהזמה תא הריזחמ
ינויח קלח הארנ תיפרגואיגה םתסירפ לש יתומכ רואיתו םימהזמה יפטש
.הלא תונכס תנטקהל הלועפ תינכת לש

תויומכ תודוא בר עדימ ץראב שיש ,הארנ היה טקייורפה תליחתב
הדובעה ךלהמב .םיפתתשמ םה םהב ,םיכילהתהו םתסירפ ,םימהזמה
תודוא דואמ לד עדימ אצמנ .ידמ תימיטפוא התיה וז הרעשהש ,ררבתנ
םג .םייאלקחה םילודיגה לש םישרושה יתבל תחתמ לא ןושידה יפטש
אוה תלוספה תויומכ תודואו הרבדהה ירמוח לש רוזיפה תודוא עדימה
תורעשה לע וניתוכרעה תא תיתשהל ונצלאנ ,ךכמ האצותכ .רתויב לד
.תוזעונ תוחנהו םיטעמ םינותנ לע ססבתהלו תויביטמרונ

ופומ ,תורישה לש תורחא תומישמ םע הלועפ ףותישבו הדובעה תרגסמב
,ףוחה רושימב עקרקה ישומיש רפיווקאה לש םיעובירה תשרל םאתהב
תורובב שומישה ירתא ,םיחלוקה ירגאמ ,םיחלוקב היקשהה ירוזא
.דועו םיגפוס

יפטש ופומו ודמאנ ,םילדה םינותנה לעו ינוציח עדי לע ךמתסהב
םינותנה לש ,תיסחי ,הובגה יאצמה לגרל .ףוחה רפיווקאב םימהזמה
תא ונעבק ,םיירקיעה םוהיזה יכילהתב רושק ותויהבו ,ןקנחה תודוא
יכ ,תודמלמ הדובעה תואצות .םוהיזה ףטש תא ןייפאמכ ןקנחה ףטש
25,000 ידכב דמאנ רפיווקאה לעמש יוור יתלבה רוזיאה לא ןקנחה ףטש
.היקשהל םישמשמה רפיווקאה יממו םיחלוקמ תוקפוסמ הנשל תונוט
תושרפהמ םיקיפאלו םיגופס תורובל בויב תמרזהמ עיגמ ןקנחה ראש
.םשג יממו תלוספ קוליס ירתאמ ,רקב

לא עיגמה ,ןקנחה ףטש תא ךירעהל ונלוכי אל תיחכונה הדובעה תרגסמב
ימב תוקנחה זוכיר לש תונתשהה תמגמ תא ונקדב םלוא ,םוהתה ימ ינפ
דע 1981 םינשה תפוקתבש ררבתנ .רפיווקאה ןמ תובאושה ,תוראבה
רועיש .הנשל רטילל ג"מ 0.67 לש רועישב עצוממה זוכירה םש הלע 1990
םינותנה ןמ .הנשל רטילל ג"מ 0.13 קר היה 1981 דע 1973 םינשב היילעה
רוזיאב ,תיסחי ,ךומנ היה תוקנחה זוכיר תיילע רועישש ,ררבתמ
זוכיר םש ,תובוחר-ןויצל ןושאר רוזיאב ,תאז תמועל .דודשאל םורדמש
.תיסחי ,הובג היה היילעה רועיש םג ,הובג תוקנחה

רפיווקאב םימה תוכיא לע םוהיזה תעפשה תכרעהל תוליעפה ךשמה
.יגולורדיהה תורישה לש הליגרה הדובעה תינכת תרגסמב היהי

דומעה שארל הרזח


םוכיס

בצמ תא ךירעהל ןתינ םתועצמאבש ,םילכ ונכוה הדובעה ךלהמב
.םינוש םייגולורואטמ םירטשמו לועפת ירטשמ תובקעב ףוחה רפיווקא
יווק תעיבקל תוצלמה שבגל רשפא היהי הלאה בצמה תוכרעה ךמס לע
ןווכי םהיפ לעש ,םירחבנ םירתאב ,בצמ ינתשמ לש המישר םהש ,לועפית
,םימודא םיווקכ ושמשי םיינוציקה לועפיתה יווק .רפיווקאה לועפית
.תורצק ןמז תופוקתלו םירידנ םירקמב אלא גורחל ןיא םהמש

לכ לש טרופמ המירז לדומ :םילכ העברא ונכוה טקייורפה תרגסמב
םיקותמ םימ ןיב עגמה וק רואתל יטילנא לדומ ;ףוחה רפיווקא
,רפיווקאב םיאצמנה םימה יגוס לש ימיכואיגורדיה יופימ ;םיחולמל
הלא םילכ .רפיווקאה יפלכ םיעסומה ,רולכהו ןקנחה ףטש לש יופימו
תורישה תושר ל םידמועה םיעצמאה תרגסמב םושייל םימיאתמ
.ןאכ תחוודמה הדובעה תרטמ הגשוה ךכב .יגולורדיהה

תודוא ץראב עדיהו עדימה תמרב רופיש המרג טקייורפב הדובעה
ונכוהש םילכב שומישו הז רופיש .וב םישחרתמה םיכילהתהו רפיווקאה
ביצנל שיגהל גהונ יגולורדיהה תורישהש ,תוצלמהה תמרב רופיש ומרגי
יגולורדיהה תורישה .םינוש םיבצמה רפיווקאה לועפית תודוא םימה
עוציב ךלמהבשמ רתוי ןטק ףקיהב יכ םא ,הדובעב ךישמהל ןווכתמ
,ךכל ףסונ .קיפמ אוהש םירצומה תא רפשלו ךישמהל ידכ ,טקייורפה
םימרוג ידי לע רפיווקאב יעוצקמה קוסיעה תקמעה טקייורפה םרג
.םימה קשמב םירחא

:רמאמה רבחמ תודוא
,18 'סמ ח"וד) םימה תוביצנ ,יגולורדיהה תורישה ,יבצ ןב הירא ר"ד
.(1993

דומעה שארל הרזח


תומוקמ הארמ

םי ימ תרידח יופימ - 1990 ,.א ,לולמ ,.ע ,ןנור ,.ד ,דעלג ,.מ ,ןמדלוג
1990/4 ורדיה ח"וד .(TDEM) תיטנגמורטקלא הטישב ףוחה רפיווקאל
.ןולוח ,843/132/89 ,ג"נממ ח"ודו ,יגולורדיהה תורישה

תרידח יופימ - 1991 ,.א לולמ ,.מ ,ץיבוניבר ,.ע ,ןנור ,.ד דעלג ,.מ ,ןמדלוג
Time) תויטנגמורטקלא תוטישב לארשי לש ףוחה רפיווקאל םיה ימ
תורישה ,1991/11 ורדיה ח"וד .(ב בלש) (Domain Electro Magnetic
.ןולוח ,810/565/91 ג"נממ ח"ודו ,םילשורי יגולורדיהה

םייתחתה םימה יסלפמ תומר לש םיכתח - 1961 יגולורדיהה תורישה
תורישה .1960-1933 ,ףוחה רוזיא לש ןקותסיילפ-וילפה רפיווקאב
.םילשורי ,יגולורדיהה

םוהתה ימ יסלפמ תומר לש םיכתח - 1975 יגולורדיהה תורישה
םינותנל האוושהב 1974-1967 םינשב ףוחה רפיווקאב תוקופתהו
.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה .םיירוטסיה

היצלומיסה לדומ לויכ - 1988 ,.ש ,ךברבא ,.ד ,קנלב ,.מ ,ןיול ,.א ,רגנילז
.ביבא-לת ,ל"הת ,01/88/45 ח"וד .םימה ןזאמ ןוכדעו ףוחה רפיווקא לש

ירבד ,ףוחה ןגא ,לארשי לש יגולואיגורדיה סלטא - א1977 .י ,'ץמלוט
.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה .םייללכ םייגולואיגורדיה םיכתחו רבסה

,'א ךרכ ,ףוחה ןגא ,לארשי לש יגולואיגורדיה סלטא - ב1977 ,.י 'ץמלוט
תורישה .112-100 תועוצרב ךרואו בחור יכתח ,ןולקשא רוזיא
.םילשורי ,יגולורדיהה

,'ב ךרכ ,ףוחה ןגא ,לארשי לש יגולואיגורדיה סלטא - 1978 ,.י 'ץמלוט
,יגולורדיהה תורישה .122-113 תועוצר ךרואו בחור יכתח ,דודשא רוזיא
.םילשורי

םיכרכ ,ףוחה ןגא ,לארשי לש יגולואיגורדיה סלטא - 1979 ,.י 'ץמלוט
.141-123 תועוצר ךרואו בחור יכתח ,הילצרהו ביבא לת ירוזיא ,-
.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה

םיכרכ ,ףוחה ןגא ,לארשי לש יגולואיגורדיה סלטא - 1980 ,.י 'ץמלוט
תורישה .157-142 תועוצר ךרואו בחור יכתח ,הרדחו הינתנ ירוזא ,-
.םילשורי ,יגולורדיהה

- ימורדה ףוחה ןגא ,לארשי לש יגולואיגורדיה סלטא - 1991 ,.י ץמלוט
תורישה .לולמ .א ךרע .99-81 תועוצרב ךרואו בחור יכתח ,הזע לבח
.םילשורי ,יגולורדיהה

ףוחה רפיווקאב םימה ביט ייונישל םימרוג רותיא - 1983 ,.א ,לולמ
132 העוצרב המגדה ,םיישארה םיביכרה לש תיטסיטטס הטיש תרזעב
.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה ,1983/2/ורדיה ח"וד .(ןד שוג רוזיא)

גוליפו ףוחה ןגאב ירוזאו יללכ יגולורדיה בצמ - 1990 ,.מ ,סביב ,.א ,לולמ
יופצו -1987/88ב (םיטרטינו םידירולכ) תוכיא ינקת יפל םימה תויומכ
.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה ,1990/3/ ורדיה ח"וד .1992-ל

סלטאב תופמ .1973 ויתס ,םוהתה ימ יסלפמ - 1985 ,.א ,יבצ ןב ,.צ ,ןיילק
לת ,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,תודידמה ףגא .תישילש הרודהמ ,לארשי
.אטרכ תאצוהב ,ביבא

ןונכת 01/59/88 ח"וד ,56/88 םלת ,ףוחה רפיווקא םוקיש - 1988 ,ל"הת
.ביבא לת ,לארשיל םימה

Essaid, H.I., 1990 - The computer model Sharp: a quasi
three-dimensional finite difference model to simulate freshwater and
saltwater flow in layered coastal aquifer systems. Water Resources
Investigation Rep. 90-4130 USGS, Menlo-Park, CA, USA.

Goldschmidt, M.J., 1963 - Notes relating to the ocntact between the
aquifers in the Eocene of the foothills and in the Plio-Pleistocene of
the Coastal plain. Hydrol. Paper ,8 Israel Hydrological Service,
Jerusalem.

Pistiner, A. and Shapiro, M., 1993 - A model for a moving interface
in a layered coastal aquifer. Water Resources Res,. 29(2) .329-340

Stern, W. and Goldschmidt, M.J., 1970 - Groundwater contours of
the Plio - Pleistocene and Western Eocene aquifers, .1933-35 Atlas
of Israel, 1 2nd Ed, Survey of Israel, Ministry of Labour, Tel-Aviv,
Elsevier Press.29-24 * 1994 ינוי * 333 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ