ףוחה רפיווקא ?ןאל םימה קשמ
טס ילא :תאמ
.1991 תנש ,עבטה תנגהל הרבחה  :רוקמ
     

משק המים לאן? אקוויפר החוף
ןופצב הרדח ןיב מ"ק 2,000 -כ לש חטש לע ערתשמ ףוחה רפיווקא
.חרזמב רהה תרדש תולגרמל ברעמב םיה תפש ןיבו ,םורדב הזע תעוצרל
.םימ בוק דראילימ 20 -כ ליכמ אוה

:תוירקיע תובכש יתשמ יונב רפיווקאה
תבכש היתחתמו (רכרוכ) תיבובקנ לוח ןבאמ תרגוא הבכש - הנוילעה
.המיטא תיסרח
ןוילע רוזא ןיבל יוור ןותחת רוזא ןיב ןיחבהל רשפא תרגואה הבכשב
.יוור יתלב

הבכשל ולחליחש יליע רגנ ימו םשג ימ םה רפיווקאב םיאצמנה םימה
לע חרזמב תנעשנה ,וז הבכש .םינש יפלא ךשמ הב ורבטצהו ,תרגואה
םיה ימ םג ןבומכ .לוחהו םיה תחת ,ברעמב תאצמנ ,רהה תרדש תודרומ
רוזא אצמנ םיקותמה םימה ףוגל םיחולמה םימה ףוג ןיב .הב םיאצמנ
םיחולמ רתויו םיה יממ םיחולמ תוחפ וימימש ,"ינייב ןפ" ארקנה שגפמ
.רפיווקאה יממ

רצונו לקשמה יוויש רערעתמ ,רפיווקאה סלפמ הלוע יהשלכ הביסמ םא
ןפה תא "םיפחוד" ,םילחלחמ הלא םימ .םיה ןוויכל םיקותמ םימ ץחל
.לדג רפיווקאהו ינייבה

,םילחלחמה םש םיה ימ :ךופה ךילהתה דרוי רפיווקאה סלפמ םא
.םיקותמה םימה לש םמוקמ תא "םישבוכ"ו ינייבה ןפה תא "םיפחוד"
.חלמומ רפיווקאה :תורחא םילימב

םימ - ויתונוכת לשבו ,הנידמה לש רתויב סלכואמה רוזאב ומוקימ לשב
בורק ,תודייאתה ונממ ןיאש יעקרק תת רגאמ ,תואלקחלו היתשל םיבוט
ףוחה רפיווקאל שי הלא לכ לשב - חודיקל הלק הבכשו עקרקה ינפל
,היישעתלו תואלקחל ,יתיב שומישל םימ קפסמ אוה .הנוילע תובישח
1,700 -כ תועצמאב ,וילעמ םיררוגתמה שפנ ןוילימ השולש דע םיינשל
.150-50 קמועמ םימ תובאושה ,תוראב

תנכס ללגב םלוא ,םימ בוק דראילימ 20 -כ ליכמ ףוחה רפיווקא
םהש ,בוק ןוילימ 280 -כב קר הנש לכב שמתשהל רשפא החלמהה
.עבטה ידי לע הנש ידמ תרזחומה תומכה

תכישמ" רמולכ ,הנשל בוק ןוילימ 440 -כ םיבאוש תונורחאה םינשב
תרדחה ידי לע םיריזחמ וז תומכמ תיצחמ .בוק ןוילימ 160 -כ לש "רתי
ןוילימ 80 -כ לש תיתנש רתי תביאש אופיא תראשנו ,יצראה ליבומה ימ
.בוק

.בוק דראילימ 1 תוחפל לש ןוערגל רתיה תביאש הרבטצה םינשה ךשמב
ירוזאבו םיה ינפ תחתמ .5 דע 2 -ב ודרי רפיווקאה ינפש אלפ ןיא
20 ידכ ךומנ םימה סלפמ םהב ,"הביאש ישתכמ" ורצונ םידחא הביאש
.םיה ינפל תחתמ 'מ

.החרזמ ענ אוה .יעבטה ךילהתל םאתהב ,ןבומכ ,גהנתמ ינייבה ןפה
.הקפהה לגעממ תואצוי תופסונ תוראבו חלמומ רפיווקאה

ןורשבו ןד שוג רוזאב יכ ,ןייצמ 1987 תנשמ 37 'סמ הנידמה רקבמ ח"וד
איה החרזמ תומדקתההו ,ףוחהמ מ"ק 3 -ל םיה ימ תרידח העיגמ
.הנשב 'מ 50 -20 לש רועישב

ןוערגה לא בלה תמושת תא םידקממ יגולורדיהה ןזאמה לע םירובידה
תייעב לא בלה תמושת תבסומ םינומשה תונש עצמאמ םלוא ,יתומכה
ןותנה והז .החלמה לע עיבצמה ןותנה איה םידירולכה תלוכת .תוכיאה
ןותנה איה תוקנחה תלוכת אקווד םלוא ,םיינשה ןיב םסרופמ רתויה
תומוקמ רפסמב םויה רבכו ,םוהיז לע עיבצמ אוה ןכש ,גיאדמ רתויה
ןקנחשכ .ןקנח ליכמ ינגרוא רמוח לכ .םייטירקה םיכרעה לעמ אוה
םוהיזה השעמ .תואירבל הקיזמה (NO3) הקנחל ךפוה אוה ,ןצמחתמ
שוביי - ינויצה סותימה ןמ רשייה חוקל ףוחה רפיווקא לש רתויב רומחה
ףשחנ ,תוציבה ושבוישכ .בר ינגרוא רמוח היה תוציבה תיתחתב .תוציבה
וררחתשה תוקנח לש תולודג תויומכו ,ןצמוח אוה .ריוואל הז רמוח
.ריפווקאה לא ופטשנו

.ףוחה רושימב םילודג רוב יחטש לש קומע שירחמ האצותכ םג הרק ךכ
הלעמל 1960-1930 םינשב רפיווקאה לא ופטשנ ,םיחמומ תכרעהל
קוריפו ןוניס יכילהת רחאל וילא ועיגהש תויומכה .ןקנח תונוט ןויליממ
./ג"מ 50 -ל 5 -מ רפיווקאב תוקנחה לש תעצוממה הלוכתה תא ולעה
תלוכתל הנוילעה הלבגמה ,ב"הראבו הפוריאב םילבוקמה םינקתה יפל
תא ולעה ,תוביסנה חרוכמ ,לארשיב ./ג"מ 45 איה היתש ימב תוקנחה
,היתשל םילבוקמ םימ בשחנ ונלצאש המו ,/ג"מ 90 -ל הלבגמה
.היתשל םירוסא םימ םה ולא ברעמה תונידמב

םוי םוי השעמלו ,םויכ םג רפיווקאה לא ףטשיהל תוכישממ תוקנח
םרועישו ,םלועב תורומחהמ איה ףוחה רפיווקאב תוקנחה זוכירב הילעה
./ג"מ 1.5-0.5 אוה יתנשה

םיכפשה ןמ ןקנח תונוט 25,000 -כ הנש לכ םיפטשנ ףוחה רושימב
.םיקדייחו םילרנימ ,ינגרוא רמוח םיליכמה םייתיבה

:תפסונ האירקל היפרגוילביב

ןבלה בהזה קרפה ,םיכילהתו תודוסי היגולואיג 1969 ,.ע ,רסכלפ .1
.םילשורי ,ןומדקא ,רוחשה בהזהו

:םימה תפטעמ קרפה ,ילארשי שיטפב היגולואיג ,1980 ,.ע ,רוזמ .2
הטיסרבינואה ,םוהת ימו תורהנ ,םימגא ,םינוחרק ,םיסונייקוא
.החותפה

.רפס תירק תאצוה ,םימה קרפה ,היגולופרומואיג ,1976 ,.י ,רנטש .3

ףגא ,םוהת ימ אשונ ,לארשי סלטא ,1985 ,.א ,יבצ ןב ,.צ ,ןיילק .4
.םילשורי ,תודידמה

לארשי ץרא :היפרגואיגב םיקרפ ,1986 ,החותפה הטיסרבינואה .5
,םוהת ימ :ישילשו ינש קרפ ,ינש רועיש ,7 הדיחי ,ןוכיתה חרזמהו
.תונייעמ

דרשמ ,תרדושמ הטיסרבינוא ,םדאהו םוהתה ימ ,1996 ,.ע ,רוזמ .6
.ןוחטבה


עבטה תנגהל הרבחה רתאל סנכיהל ןאכ ץחל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ