תוראב יליערמ
ירזעלא ינ`ג :תאמ
.1997 סראמ ,ןורשה לע  :רוקמ
     

מרעילי בארות
.ןורשה רוזיאב םיכפשב לופיטב תורומח תויעב :הלגמ "ןורשה לע" ריקחת
.ריעל הסינכב השוטנה הבצחמל םיכפש םימירזמ הילצרהב
.יביטמירפו ןשי אוה רוהיטה ןקתמ הננערב
.הגיפס תורובב ןיידע םישמתשמ ,והירמש רפכ ללוכ ,םינטקה םיבושייה
רוזיאב םילחנה םוהיזו םוהתה ימ םוהיז וכשמיי יתמ דע

העיגמ הנחצה .הילצרה ריעל םיאבה לש םהיריחנב טשופ זע ןוחריס
הזה יקנעהו םישרמה רתאל .תבכרה יספ דילש השוטנה הבצחמה רתאמ
הצוב ,ןיחלוק ימ תויראש תללוכש ,םיכפש תלוספ הנש 18 הז תכלשומ
"השוטנה הבצחמה" רתא .רוזיאהמ הגיפסה תורוב תלוכתו תלפוטמ אל
דרשמ .םוהת ימ לש םוהיזל םרוגו ,יתאורבתו יתביבס דרטמל ךפה
היעבל ןורתפ אוצמל הילצרה תייריעמ םויכ עבות הביבסה תוכיא
.רתאה תא םהזל קיספהלו

לכב ,ללכב ןורשה רוזיא לש וא ,הילצרה לש הדיחיה היעבה הניא וזו
םדקתמ רוזיאכ עודי ןורשה רוזיאש תורמל יכ ררבתמ .םיכפשל עגונה
.רוזיאה יכפשל סחייתהב ירמגל העטומ הזה יומידה ,יתרקויו

רוזיא לכב .יביטימירפ ,תוטשפב ,אוה ןורשה רוזיא לש םיכפשב לופיטה
דוהלו אבס רפכל ךיישש ,ללוכשמ דחא רוהיט ןקתמ קר שי ןורשה
רוהיט ינקתמ שי םייפשו שעג םיצוביקבו ןורשה תמרב ,הננערב .ןורשה
לע םתוא רהטלו םיכפשה תומכ םע דדומתהל םילגוסמ םניאש םינשוימ
אישב דבוע ןקתמה הילצרהב .הביבסה תוכיאל דרשמה תושירד יפ
רמוא ,"הביבסה תוכיאל דרשמה" .הבחרהו ץופיש םויכ רבועו תלוביקה
דרשמב זכרמה זוחמ לש םיינוריע םיכפשו םימ ףנע שאר ,רוזמ ידיג
ןוצמיחה תוכירב .20/30 לש רוהיט תמר שרוד" ,הביבסה תוכיאל
ןה .קוחה תושירדב תודמוע אל ןורשה תמרבו הננערב ןהב םישמתשמש
."םימה תא קיפסמ תורהטמ אל

לש תישאר תסדנהמ ,ץיבומייח ימענ תרמוא ,"םינשיה רוהיטה ינקתמ"
.הבוט יכה הרוצב םיקזחותמ םניא" ,תואירבה דרשמב זכרמ זוחמ
לככ .םימה לש רוהיטה תוכיאב העיגפ שי ,םיכפש ימ לש סמוע שישכ
."רתוי הכומנ ןיחלוקה תוכיא רתוי לודג סמועהש

ןיאש קר אל .ןורשה רוזיאב םיבשומה ברקב הפירחמ קר םיכפשה תייעב
.יזכרמ בויב תכרעמ וליפא םהב ןיא ,םיכפש רוהיט ינקתמ םיבשומב
תורוב לש םיהדהל יביטימירפה ןורתפה לע םינעשנ םינטקה םיבושייה
תריגסלו םוהתה ימ לש םוהיזל םימרוגו הביבסל םינכוסמה הגיפס
,םיצורח ךרד ,םיבשה תומרמ :הכורא הלאה םיבושייה תמישר .תוראב
םג .חותיפ הילצרהו והירמש רפכ דעו ןויצ ינב ,ןופשר ,הרצב ,רורד ינב
תנוכש :ומכ הגיפס תורוב ןהבש תונוכש המכ תומייק תולודגה םירעב
דוהב לאידגמו רדה תמר תונוכשה ,הילצרהב הדע תלחנו למע הוונ
.דועו ןורשה

זובזב שי ולוכ רוזיאב :ןורשה רוזיא לש תויעבה תומכתסמ אל ךכבו
,זכרמה רוזיא לש רוהיטה ןקתמ ,"ןדפש"הש דועב .ןיחלוק ימ לש עוושמ
םורדב תיאלקח היקשהל ולש םירהוטמה םיכפשה ימ לכ תא םירזמ
לש זוחא הרשעמ רתוי אל םינפמ ןורשה רוזיא לש רוהיטה ינקתמ ,ץראה
.םילו םילחנל םינפומ ןיחלוקה ימ ראש .תיאלקח היקשהל ןיחלוקה ימ
.םילקש ינוילימ תואמ לש דספהו הייתש ימ זובזב :רבד לש ושוריפ
ימב םילודיגה תא םיקשמ םה ,ןיחלוקה ימ תא ולצני םיאלקחהש םוקמב
.הייתש

,הילצרה תייריע ל"כנמ רזוע ,ינושמשה םעיחי רמוא ,"לארשי תנידמ"
אלו םילחנל וא םיל םינפומ ןיחלוקה ימ עודמ ריבסהל הכירצ"
."םייאלקח םישומישל

,"ןורשה רוזיאב תיאלקח היקשהל ןיחלוקה ימ לוצינ רסוחל הביסה"
ההובג רוהיט תמרב םניא םירהוטמה םיכפשה ימש איה" ,רוזמ רמוא
דע ההובג הכ הגרדב רוהיט םיכפשה םירבוע 'ןדפש'בש דועב .קיפסמ
םילודיגל םג רמולכ ,תלבגומ יתלב תיאלקח היקשהל םינפומ םימהש
ןורשה רוזיאב ,תוינבגעו הסח ומכ םימה םע רישי עגמב םיאבש
ךא םידעוימ ןורשה רוזיאב ןיחלוקה ימ .דבלב ןוזח ירפ אוה הזה בצמה
,םימה םע עגמב תורישי םיאב םניאש םילודיגל תיאלקח היקשהל קרו
ומכ םילודיגל ןיחלוק ימב שמתשהל רוסא .אופסמו הנתוכ ,םיסדרפ ומכ
."קיפסמ ההובג םניא םירהוטמה םימה תוכיאש ןוויכ תוינבגעו הסח

הלא ?ןורשה רוזיאב םירתונה ןיחלוקה ימ זוחא 90 םע םישוע המ זא
,אבס רפכמ הלאו םיל תורישי םינפומ הילצרה רוהיט ןקתממ םיעיגמה
הרטמב גלופ לחנו ןוקרי לחנל םינפומ הננערו ןורשה תמר ,ןורשה דוה
םימה .ןוסאל רתוי המוד הזה םוקישה לבא .םילחנה תא םקשל תרהצומ
םהש הדורי הכ תוכיאב םה ,לשמל ,הננערב רוהיטה ןקתממ םיעיגמש
.תונורחאה םינשה ששב גלופ ףוח תריגסלו גלופ לחנ לש םוהיזל םימרוג
.םוהתה ימ םוהיזלו ער חירל םימרוג הלאה םיכפשה

דוהו אבס רפכ לש ללכושמה ןקתמב םירהוטמה םימה וליפא יכ ררבתמ
.רוזמ רמוא ,םילחנ םוקישל קיפסמ ההובג תוכיאב םניא ןורשה
10/10 לש רתוי תורימחמ תויוכיא רידגה הביבסה תוכיאל דרשמה"
תולעב אוה תאזה המרב רוהיטש איה היעבה .םיפסונ םירטמרפ םויקו
."ההובג

קר ודעונ אל םילחנ יכ ,20/30 -מ ההובג המרב םילחנ םקשל יוצר"
תסדנהמ ,ץיבומייח ימענ תרמוא ,"םהב תעגל םג אלא םהב לכתסהל
םירשפאמ ןיחלוק ימ םג" .תואירבה דרשמב זכרמה זוחמ לש תישאר
זוכירמ עבונה ,ער חירל תומרוגש םימ תוצא ומכ הייחמצ לש לודיג
."םימב תוקנחה

.םוהת ימ םוהיז איהו תפסונ היעב םירצוי םילחנב םימרוזה םיכפשה
השולש-םייעובש ךשמל ןופשר לש ראבה התבשוה ףא תועובש המכ ינפל
.הננער ריעה לש םיכפשה ימ ידי לע הייתשה ימ םוהיזל ששחה ללגב

תומכה אוה ןורשה רוזיאב םוהתה ימ םוהיזל ירקיעה םרוגה ,תאז םע
םילחלחמ הגיפסה תורובבש םיכפשה .רוזיאב הגיפסה תורוב לש תיקנעה
תוראב דועו דוע תורגסנ הנש ידמ .תוראבה תא םימהזמו םוהתה ימל
.ןורשה דוהב תוראב שמח ורגסנ ,לשמל ,הנורחאה הנשב .ןורשה רוזיאב
דוד רמוא ,"ףוחה רושימב םוהתה ימ םוהיזב תדמתמ היילע שי"
.תואירבה דרשמ לש זכרמה זוחמב תישאר תסדנהמל רזוע ,גרבנייו

ךלהמב .תיצרא ללכ היעב איהש ,הצובה לש היעבה ,תפסונ היעב תמייקו
זוכיר תלעב איהש ,תילזונ הצובו ןיחלוק ימ םילבקתמ םיכפשה רוהיט
ןמ תחא לכותש תנמ לע לופיט רובעל הקוקז תאזה הצובה .הובג םיקצומ
רתאל תינפומ תויהל וא יאלקח ןשד לש םלג רמוחל ךופהל וא :םייתשה
.תלוספ

דרשמב ביבא לת זוחמ לש םימ תוכיא ףנע שאר ,דשא רימא ירבדל
איה תחאה :הצובב לופיטב תויעב יתש תומייק ,הביבסה תוכיאל
רמוא ,"ןשדכ הצובב שומישמ םיעתרנ ןיידע םיאלקחה" :תיגולוכיספ
היעבה ."שומיש הב תושעל םילוכי םהש םתוא ענכשל ךירצ" .דשא
.רתויב ההובג ןשד לש םלג רמוחל הצובה תכיפה תולעש איה היינשה

םויכ .ןורתיפ הצובל ואצמ אל "ןדפש" לש ללכושמה ןקתמב וליפא
איה יכ ,תמהזמ תאזה הצובה .םיל םוי ידמ הצוב ב"ק ףלא 17 םימרזומ
.תודבכ תוכתמ תללוכ

החנזה לע עיבצמו ילפורטסטק אוה ןורש רוזיא בורב םויכ בצמהש דועב
,לכ םדוק ,איה הנווכה .הווקתל חתפ ןמסמ ,דימת ומכ ,דיתעה ,תונלשרו
תא ודחאיש ,דנומ לת דילו הננערב ,םישדחה רוהיטה ינקתמ ינש תמקהל
.םתוא ורהטיו םיבשומה לכ לש בויבה

םוקי שדוח 18 ךות יכ חיטבמ ,רדיק ירוא ,הננער תייריע ל"כנמש דועב
הביבסה תוכיאל דרשמהמ רוזמ ידיג ,הננער לש שדחה רוהיטה ןקתמ
ינקתמ ומוקי יתמ" ,רמוא אוה ,"יתעדיו יאוולה" ,יטפקס רתוי תצק
."םיבכרומ םיכילהת הלא .דנומ לת אלכ דילו הננער לש רוהיטה

םיליעפש רחאל האצי םישדחה רוהיטה ינקתמ תא םיקהל הארוהה
תא ףוכאל הסנמ תואירבה דרשמ ,ליבקמב .צ"גבל ורתע רוזיאב םיקורי
םהב ןקתות םא קרו ךא הבחרהל רושיא םילבקמ םיבושי ויפל קוחה
.תיזכרמ בויב תכרעמ

רותפל הרומא דבלב םירוביד לש בלשב םויכ תאצמנש תיזוידנרג תינכות
לכ רבוחת תינכותה יפל .ןורשה רוזיא לש ןיחלוקה ימ זובזיב תייעב תא
,הננער ,הילצרה ,הינתנ ללוכ הרדחמ ,ןורשה רוזיא לש בויבה תכרעמ
ורבעוי ונממ ,ללכושמ רוהיט ןקתמל םילשורי דעו ןורשה דוה ,אבס רפכ
.בגנב היקשהל םירהוטמה םימה לכ

דוע היהי שומימה" .הינתנמ קורי ליעפ ,ןרק לצרה רמוא ,"ןוזחב רבודמ"
תורוניצ לש םהיתוברוח לע םוקל הרומא תאזה תכרעמה ."דבלב הנש 15
.הנידמה םוק ינפל דוע םימייקה ,םינקזהו םיפלודה יצראה םימה ליבומ
איה הנווכה ,אליממ הלאה תורוניצה תא ףילחהל םיננכתמש ןוויכ
הלאה תורוניצהש הדבועה .שדחה בויבה וק תיינבל םהב שמתשהל
.והשימ הדירטמ שממ אל ,םינשיו םיפלוד

.תואלקחה דרשמב ריכב רמוא ,"ןוסא לכ הרקי אל ףולדי בויבה םא"
תופילדה זאו הכישמה חוכ תרזעב אלא םימה ומכ ץחלב לבוי אל בויב"
.עוער תצק ןוזח לבא ,םימיה תירחא ןוזח םנמוא ."רתוי תונטק ויהי


הילצרה
וניא ןקתמה .הבחרה ךילהתב הילצרה לש רוהיטה ןקתמ אצמנ םויכ
אישב אצמנ אוה .וילא םימרזומה םיכפשה סמועב דומעל חילצמ
תייקשהל םינפומ ןיחלוקה יממ זוחא 10-5 -כ קר .ולש תלוביקה
תימורד ,םיה ףוחל םינפומ ןיחלוקה ראש .םי לילג ץוביקבש םיסדרפה
הממיל ק"מ ףלא 16 .םיה קמועב רטמ 800 לש קחרמב הנירמה ףוחל
.םיל םימרזומ

,השוטנה הבצחמה רתא ,תישאר .םיכפש אשונב תויעב המכ שי הילצרהל
.םוהתה ימ תא םהזמה יתאורבת דרטמל ךפהו הבתכה חתפב רכזוהש
םויס םע ,הנש ךות תיפוס רתפית היעבה יכ םירסומ רבודה תכשלמ
תא הבצחמל ךילשהל גהנמה יבגל המו .רוהיטה ןקתמ תבחרה ךילהת
םיבאוש העבראש רסמנ רבודה תכשלמ ?הגיפסה תורוב לש םתלוכת
,םויכ .וסנקנו וספתנ ,רתאל הגיפס תורוב תלוכת וכילשהש ,םייטרפ
.הגיפס תורוב תלוכת רתאל רתוי םיכפוש אל ,םהירבדל

םחתמו למע הוונ תנוכשמ קלח ,הדע תלחנ תנוכש ,חותיפ הילצרהב םג
.הגיפס תורוב לש ןכוסמהו יביטימירפה ןורתיפב םישמתשמ ןיידע לעופה
ךות לסחתהל םירומא הגיפסה תורוב ,הילצרה תייריע תרבוד ירבדל
,הייריעה ל"כנמ רזוע ,ינושמשה םעיחי רמוא ,"ינש דצמ" .םייתנש-הנש
."יזכרמ בויבל רבחתהל המ םושמ םינכומ םניאש םיבשות שי"

.םיכפשה ימב םינמוש תואצמיהמ םג לבוס הילצרה לש רוהיטה ןקתמ
.םתוא רהטל לוכי וניא אוה .םינמשב לפטל רומא וניא רוהיטה ןוכמ
ומרזוהש הילצרה לש רוהיטה ןקתמב םיבר םינמוש ואצמנ תאז תורמלו
תייריע .רוזיאב םיכסומהו תודעסמה ,ןולמה יתבמ ,הארנה לככ ,םשל
ינושמשה .החלצהב אל לבא םהזמה רוקמה תא רתאל התסינ הילצרה
.םיכפשה ימב הלאכ םינמוש ללכב ואצמנ יכ שיחכמ

לופיט תרבוע הניא הילצרהב רוהיטה ןקתמב תרצונש הצובה ,ןכ ומכ
קצמיש לופיט רובעל הרומא ,םיכפשה לש קצומה קלחה ,הצוב .תואיכ
.תלוספ קוליסל רתאל תינפומ תויהל זאו זוחא 25 לש זוכיר דע התוא
דרטמל תכפוהו ילזונ בצמב השוטנה הבצחמב תקרזנ הצובה ,תואיצמב
.יתביבס


הננער
ליעי אלו ןשוימ הלש רוהיטה ןקתמ ,תמדקתמ ריעכ הלש יומידל דוגינב
ימ .ץרמב תחתפתמה ריעה לש םיכפשה לכ תא ליכהל חילצמ וניאו
םימהזמו גלופ ףוחו גלופ לחנל םיעיגמו הצוחה םישלוג הלש םיכפשה
.םינש הז רוגס גלופ ףוח ,ךכמ האצותכ .םתוא

לש םיכפשה ימ לש תושילג שי ,עובק ןפואב ,עובשב םיימעפ-םעפ"
זוחא 60" :טייגניו ןוכמ דיל רגש ,קורי ליעפ ,ןוגרא ימס רמוא ,"הננער
תויומכב רבודמ .ולש םילבוילו גלופ לחנל םישלוג הלאה םיכפשהמ
השק .םהוזמ לחנהו םייארונ תוחירה .לחנב םיעגופש םיכפש לש תורידא
."הככ תויחל ךישמהל

שידח רוהיט ןקתמ תונבל ליחתהל התיה הרומא הננער םינש עברא ינפל
תירקיעה הביסה .תונביהל ליחתה אל דוע ןקתמה .צ"גב לש הארוה יפ לע
הרבחה .םייטפשמ םינוידב םייתנש ךשמב עוקת ךילהתהש איה ךכל
הרשפ םכסה רחאל .הדיספהש הרבחה ידי לע העבתנ זרכמב התכזש
.ןקתמה תא הנבת התכזש הרבחהש טלחוה
?ןקתמה תא תונבל םתלחתה אל המל
הלאש וז .הלאשה תא ןיבמ אל ינא" :רדיק ירוא ,הננער תייריע ל"כנמ
."תיעוצקמ אל
הרשפה םכסה ?רוהיט ןוכמ תונבל ליחתהל ןמז הברה ךכ לכ חקול המל
.זאמ הנשמ רתוי הרבע .'96 רבמטפסב שבוג
רוהיט ןוכמ םירהל .עקרק תקידבו ןונכית יבלשל ונסנכנ זאמ" :רדיק
."שדוח 18 חקול
?ןוכמה םוקי יתמ זא
."שדוח 18 ךות" :רדיק


ןורשה תמר
ןאכ םג ,ןשוימ רוהיט ןקתמ לע תכמתסמ ןורש תמר םג ,הננערב ומכ
ימ לש השילג שי" .הביבסה תא םימהזמו הצוחה םיכפשה ימ םישלוג
סדנהמ רמוא ,"םיכפשה ימל םירבחתמ זוקינ ימשכ םיפרוחב םיכפש
לש םיבזרמ ןידכ אל םירבחמ םיבר םיבשות" .ןהכ םייח הצעומה
סמוע תרצויו םשג ימב תאלמתמ בויבה תכרעמ וא בויב תכרעמל םיתבה
."רוהיטה ןקתמ לע רידא

םיכרצל םינפומ ןורשה תמר לש ןיחלוקה יממ זוחא הרשע םומיסקמ
ותיינב םייתסהל הרומא הנש ךות .ןוקריה לחנל הנפומ ראשה .םייאלקח
.שדחה רוהיטה ןקתמ לש

איה הנווכה .הגיפס תורובב תשמתשמ ןיידע ןורשה תמרב ןג הוונ תנוכש
2,500 םייתנשכ דועב ומוקי רשאכ בויב תכרעמל הנוכשה תא רבחל
.םוקמב תושדח רויד תודיחי


םינטק םיבושי
םיצוביקב דבלמ .רתויב עורגה אוה בצמה ןורשה רוזיאב םיבשומב
ןיא םיבושייה לכל ,ןשוימ ךא ףתושמ רוהיט ןקתמ שי םהל ,שעגו םייפש
.רוהיט ןקתמ לע רבדל המ ןיא םג ןכלו ,יזכרמ בויב לש תכרעמ ללכ
רפכל הנווכה .הגיפס תורוב לש ינומדקה ןורתיפה טלוש הלא םיבושייב
םידוא ,רטנ רפכ ,עשוהי תיב ,ןופשר ,םיצורח ,ןויצ ינב ,הרצב ,והירמש
.םרכ לוטו הריט ,הבייט ,היליקלקב םג םימייק תורוב .םיבשה תומרו

הגיפס תורוב םא" .םוהת ימ םוהיזו הגיפס תורוב ןיב רישי רשק םייק
דרשממ ץיבומייח תרמוא ,"םישלוגו םימתסנ םה יוארכ םילפוטמ אל
דרטמ םיווהמו םישותי םיכשומ ,ער חיר םירצוי םה" .תואירבה
."יתואירב

הארנ אל הז הלחתהב" .רוזמ רמוא ,"ןמזה םע ףפוטצה רוזיאה"
ימ תוכיאב הרמחהה םע לבא .תיזכרמ בויב תכרעמ ןיאש יתועמשמ
םיכפשב ןומט אוהש וליגו היעבל רוקמה תא שפחל וליחתה הייתשה
."עקרקה לא םילחלחמה

אלה ןורתיפה לע םינעשנ םינטק םיבושי אקוודש ,ןבומכ ,ירקמ הז ןיא
קלחב .ההובג דואמ בויב תכרעמ תמקה תולע .הגיפס תורוב לש יתאורבת
תכרעמל רובעל ידיתע ןונכית וליפא ןיא ,והירמש רפכ ומכ ,תומוקמהמ
.תיזכרמ בויב

םוש יכ ןעוט ,והירמש רפכ תימוקמה הצעומה שאר ,ןייטשלימ אגרש
היהת והירמש רפכב םוקתש בויב תכרעמ" .אשונב וילא הנפ אל םרוג
םישרגמהו הכומנה רוידה תופיפצ ללגב" ,רמוא אוה ,"דואמ הרקי
ונל היה אל .שיבכהמ רטמ 30 םימעפל םימקוממ םמצע םיתבה .םילודגה
םניא ונל ברעממ םימה ירגאמ אליממ יכ בויב תכרעמ םיקהל ץירמת
."םיחלמומו םיל םיבורק םה יכ שומישב

ומצעל הנוב והירמש רפכב תיב לכ" :אשונב דיגהל המ שי ץיבומייחל
תונבל ףסכ םהל ןיאש םינעוט םה ךכ רחאו" ,תרמוא איה ,"הכירב
."בויב תכרעמ

ןוכמל תורבחתהל ןתמו אשמ ינפב םידמוע םה יכ םינעוט םיבשה תומרב
תוחפשמ טעמ ונחנאש ללגב לבא" .ןורשה דוהו אבס רפכ לש רוהיט
שאר ,לוקוס בד ןעוט ,"בויבה תכרעמ לש השק ןומימ תייעב היהת
.הצעומה


ןורשה דוהו אבס רפכ
רפכ לש שידחהו ללכושמה רוהיטה ןקתמ ריזחמ רוזיאל דובכה תא
ןיב .תלעפושמ הצוב ארקנש ךילהתב םימה תא רהטמש ןורשה דוהו אבס
התיה ןוכמה תמקה תולע .הנש ידמ םש םילפוטמ םיכפש ב"ק ןוילימ 7-6
זוחא הרשע .יאלקח ןשדל תינפומ ןוכמה רצויש הצובה .לקש ןוילימ 60
לחנ םוקישל םרזומ ראשהו תיאלקח היקשהל םירבעומ םיכפשה יממ
,תחא הנוכש ןיידע תמייק ןורשה דוהב .הנקו סדה םילחנה ךרד ,ןוקריה
.הגיפס תורוב לע ןעשנ הלש בויבה ןורתפש ,רדה תמר


:םיליחתמ בויב יבבוחל ןולימ

קשמב וא הכאלמב ,היישעתב ,תיבב שומיש רחאל םימ :םיכפש ימ
.םיקצומ הליכמה תילזונ תלוספ תוברל ,יאלקח

.םירהוטמ םיכפש ימ :ןיחלוק ימ

ירתאל תלפוטמ אל הצוב קורזל רוסא .ןיחלוקה לש קצומה קלחה :הצוב
לוכיע יכילהת ,לופיט הרבעש הצוב קר הפשאל קורזל רתומ .הפשא
תא ךופהל איה תרחא תורשפא .(תוקצומ זוחא 25 םומינימ) קוצימו
.רקי הצובב לופיטה ,הרקמ לכב .יאלקח ןשד לש םלג רמוחל הצובה

אבס רפכ לש ןקתמב השענש ללכושמ רוהיט ךילהת :תלעפושמ הצוב
לש םיאת ידי לע הצוב לש יגולויב קוריפ ללוכ ךילהתה .ןורשה דוהו
רוהיטה ינקתמל האוושהב םוקמ ךסוח הזה ךילהתה .םימזינגרואורקימ
.םינשיה

,הננערב דוע תמייקש ,הנשיה םיכפשה רוהיט תטיש :ןוצמיח תכירב
ןקתמה .םימל ריווא לש היזופיד לע ססבתמ ךילהתה .םייפשבו שעגב
.תיסחי הנטק םיכפש תומכל םיאתמו בר חטש שרוד

רוהיטה ינוכממ הביבסה תוכיא דרשמ שרודש רטמרפה :20/30
ןצמח םרגילימ 20 תויהל םיכירצ םיכפש לש רטיל לכב .םישידחה
.םרגילימ 30 תויהל םיכירצ םיפחרמ םיקצומ לש רטיל לכב .יגולויב
םילחנה תא םקשל ידכ ,קפסמ רוהיט חיטבמ אל ןיידע הזה רטמרפה
.ןיחלוקה ימ םימרזומ םהילאש

.םילחנ םוקיש רשפאמ ךא ההובג ותולעש םימה רוהיטל רטמרפ :10/10
.וילא עיגהל ףאוש הביבסה תוכיא דרשמ

תא בייחל הביבסה תוכיא דרשמ הסנמ ותרזעב קוחה :31 א"מת
היהת אל הז קוח יפל .תיזכרמ בויב תכרעמ תונבל םירעהו םיבושייה
.תיזכרמ בויב תכרעמ אלל השדח היינב

תא רבחל תינכת .ןורשה רוזיא לש םימיה תירחא ןוזח :יחרזמ בויב וק
.תיאלקח היקשהל רוהיט ירחא םריבעהלו ןורשה רוזיא לש םיכפשה לכ
.םידכנ ויהי יביבלשכ שממתי ןויערה :יובינ

ימ זוחא 100 .זכרמה ירע לכ תא זכרמש ללכושמ רוהיט ןקתמ :ןדפש
רוהיטה תמר .םורדב תיאלקח הייקשהל תורישי םשמ םירבעומ ןיחלוקה
הסח ומכ םילודיג םג םהב תוקשהל רתומש ,ההובג הכ םיכפשה לש
.תוינבגעו

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ