םימב םיפיגנ
טנמאיד .צ.ב `פורפ :תאמ
.1995 תנש ,(21 ןויליג) ,םימ תסדנה  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
ריצקת
ןונכתב הבר תומדקתה םלועב הלח תיחכונה האמה לש הינשה תיצחמב
םירע םיתרשמה הלא רקיעב ,םילעפמה .םימ רוהיטל םילעפמ חותיפו
םילעופה םיבשחוממו םישידח םילולכשב םויכ םידייוצמ ,תולודג
תוריהמו תוחונ הרקב תוטיש וחתופ ליבקמב .תונקיידבו תוליעיב
ותואש רמגומה רצומה ,םלואו .םירהוטמה םימה תוכיא תא תוחיטבמה
םיקדייחו םיקיזמ םיימיכ םירמוח ינפמ םנמא חוטב ,םיתוש ונא
.(םיסוריו) םיפיגנה תנכס ינפמ רקיעו ללכ חוטב וניא לבא ,םינכוסמ
,םלועב תולודג םירעב הייתש ימ תומיגדב הנורחאה תעב וכרענש תוקידב
םייקנ ובשחנש םימב ,תולחמ ימרוג ,םינגוטאפ םיפיגנ לש תוחכונ וליג
.הייתשל םיחוטבו

שונא יפיגנכ תגווסמה הצובקב םיללכנ םימב םינגוטאפה םיפיגנה
,םדאה ףוגל םירדוח ולא םיפיגנ .(Human Enteric Viruses) םיימינפ
םע םיאצויו ותוא םיפקות ,המישנהו לוכיעה תוכרעמ ךרד ,ללכ ךרדב
,עגמב םיאב ולא םיכפש רשאכ .םייתיבה םיכפשה תכרעמ לא ויתושרפה
,םימי וא םימגא ,תורהנ ומכ םייעבט םימ תורוקמ םע ,יהשלכ הביסמ
םיגוס 100-מ הלעמל .דחאכ םיפיגנבו םיקדייחב תורוקמה םימהדזמ
םימ םיתושה םדא ינב .םימב הכ דע ולגתה םיקיזמ םיפיגנ לש םינוש
תבהצ ,םידלי קותיש ומכ תונכוסמ תויפיגנ תולחמב ףקתיהל םילולע הלא
,תולבוקמה םימה רוהיט תוטיש יכ ררבתה דוע .חומה םורק תקלדו
הדימעה רשוכ יכ ,םיפיגנ יבגל תוליעי ןניא ,םיקדייחב לופיטל תובוטה
הז לע הלוע ,ןוזואו רולככ םישימשה יוטיחה יעצמא ינפב םינורחאה לש
םיקדייח תוחכונל רוטקידניאכ שמשמה (E. coli) ילוקה קדייח לש
הלוכי הניא ,הייתש ימב ילוק תקידב לש תילילש האצות ,ןכל .םינגוטאפ
.הלא םימב םיפיגנ לש תוחכונ יאל הבורע שמשל

,םירהוטמ םיכפש לש תיאלקח היקשהב שומישה רבוגו ךלוה הנורחאל
יכ ררבתמ התע .םייעבטה םימה תורוקמ לע ןגהל הדעונש קוליס תטישכ
תברקב םיררוגתמה לכ לעו וז היקשה יליעפמ לע תמייאמ תיפיגנ הנכס
רחאל תובר םינש חתפתהל לחה םיפיגנה לע רקחמה .היקשהה ירתא
דדוב תאזה האמה לש םישולשה תונש עצמאב קרו ,םיקדייחה יוליג
םושייב ,ןיידע םייקה ,רוגיפל הביסה הארנה לככ יהוז .ןושארה ףיגנה
תילאוטקא הייעב וז .םימב םיליעי תיפיגנ הרקב יעצמא לש הלעפהבו
רכינ עדי רבכ רבטצה םויכ יכ ,ןייצל שי .םדקהב המיע דדומתהל שיש
לעו ,םיפיגנ לש הבוגתה תוטישו הפקתהה יכרד ,תוחתפתהה ,הנבמה לע
תואירבה תויושר בור ,תאז תורמל .םהיזוכיר תדידמו םיוהיז יעצמא
תוטיש ורשיאו וחתיפ םרט ,ילארשיה תואירבה דרשמ ללוכ ,םלועב
לע השקי תאזכ הרקב םויק אלל .הייתש ימב תיפיגנ הרקב לש תוימשר
ךרדב אוהש ,יפיגנ לופיט לולכל הייתש ימ תקפסאל םיארחאה םיפוגה
.םימ רוהיט לש תומייקה תוילנויצנבנוקה תוכרעמב ,ידמל רקי ללכ

:רמאמה יקלח
המדקה
םיפיגנה
םימב םיפיגנ
םיכפשב םיפיגנ
םימב םיפיגנ תוקידב
םוכיסהמדקה
לש ועבט לע הרומו ,הפיגמ חנומהמ רזגינ ,סוריווה לש ירבעה ומש ,ףיגנה
.לער - ושוריפו ינווי אוה סוריו םשה רוקמ .תולחמ ריבעמו אשונכ ףיגנה
קינרייב סוניטרמ ידנלוהה ןעדמה ידי לע ריעזה קיקלחל ןתינ סוריו םשה
לש הקיאזומה תלחמב העוגנ הסימת לש ןינסתל ארק רשאכ ,1898 תנשב
סוריו" םשב ,עוגנ אצמנ ןיידעו םיקדייח תננסמ ךרד רבעוהש ,קבטה
.דבלב סוריול םשה רצוק רתוי רחואמ .ןנוסמ לער רמולכ ,"ןנוסמ
רשאכ ,הבוהצה תחדקה התייה ףיגנל הסחויש הנושארה תיפיגנה הלחמה
ימרוג תוחכונ תא ,דיר רטלוו ינקירמאה יאבצה אפורה הליג 1901 תנשב
ידי לע ,1935 תנשב קר דדוב ןושארה ףיגנה ."ןנוסמ סוריו"ב הלחמה
הז היה .דדובש ףיגנה לש ירלוקלומה והנבמ תא םג הליגש ,ילנטס לדנוו
.קבטה לש הקיאזומה תלחמ ףיגנ

םירטמאמנ 400-ל 20 ןיב ענ ולדוגש ,דואמ ןטק קיקלח אוה ףיגנה
.(1nm = 10-9 m ,רטמילימה לש ןוילימה קלחה אוה nm - רטמאמנה)
םתדימש םושמ ,םייפוקסורקימרטלוא םיקיקלחל םיבשחנ םיפיגנה
אל ןכל .200 nm-כ איהש רואה לש היצולוזרה תדיממ ללכ ךרדב תלפונ
אלא ,רתויב קזחה היהי ולו ,ליגר רוא פוקסורקימב םהב ןיחבהל ןתינ
רסחה טלחומ ליפט אוה ףיגנה .תינורטקלא היפוקסורקימ תועצמאב קר
ןיטולחל םייולת ותוברתה רשוכו ותוחתפתה ןכלו ,תוברתהה םיזנא תא
רדוח ,ףקות אוה ותואש ,קדייח וא םייח לעב ,חמצ לש רחא יח אתב
תוליעפ רסח קיקלח אוה ףיגנה , חראמה אתל ץוחמ .וילע טלתשמו וכותל
אתה ךותב וליאו .ירמגל תויטרניא תוישיבג תולוקלומ תרוצב עיפומה
ףיגנב םיאורה שי ןכל .תולחמ קיבדהל לגוסמה ליעפ ליפטל ךפוה אוה
אתל ותרידח םע .םמוד רמוחל יח רמוח ןיב ענה םייניב רוצי ןימ
תיטתניס-ויבה ותוליעפ תרוצ תא תונשל אתה לע ףיגנה הפוכ ,חראמה
הייפכ .רזה שלופה לש ותוברתהו ותוחתפתה יכרוצל המיאתהלו ,הליגרה
אתה ןיב םידממה סחי .ולש תיניערגה הצמוחה תועצמאב ףיגנה עצבמ וז
םיאצמנה קדייחו ףיגנ לש םילדגה תא הוושנ םא .םוצע אוה ףיגנל
- ץופנה םייעמה קדייחו וילופה ףיגנ ,םדא-ןב לש ףוגב בורל םיחתפתמו
וליאו ,28 nm אוה ירודכה הנבמה לעב ףיגנה לש ורטוקש אצמנ ,E. coli
ןיב תוענ ,ןולקמה יומד קדייחה לש ויתודימ
לודג קדייחה לש וחפנש ךכ .בחורל 500 nm-כו ,ךרואל 2,000-4,000 nm
םייקה הז לע הברהב הלועה לדוג סחי והז .ףיגנה חפנמ םיפלא תורשע יפ
ונממ לודגה את ףוקתל דדוב ףיגנ ידיב הלוע תאז תורמלו ,רבכעל ליפ ןיב
שלופה לש ותוברתה ןעמל לועפל וילע תופכלו וכותל רודחל ,םינומ יפלא
תוריק תא םיעקוב םה םישדחה םיריעצה םיפיגנה תורצוויה םע .ריעזה
אתה וליאו ,םישדח םיחראמ םיאת רחא רותל הצוחה םיאצויו אתה
ינמיס םיווהמ ,השעמל .לסחתמו סרהנ ,םלועל םאיבהל רזעש ,חראמה
.תיפיגנ הלחמ לש םימוטפמיסה תא םיחראמה םיאתה סרה

קלחתמ אתה רמולכ ,תיראניב איה םתוברתהש םיקדייחל דוגינב
םיברתמ םיפיגנה ,האלה ןכו הנומשל העבראה ,העבראל םיינשה ,םיינשל
,ןלהל וטרופיש תופסונ תוביסמו וז הביסמ .ליעל ראותש יפכ הנוש ןפואב
םלדוג תורמל ,םיקדייחה לש הזמ ללכ ךרדב ןטק םימב םיפיגנה זוכיר
הלודג תיפיגנ הקידבל השורדה םימ תמיגד ןכל .םינושארה לש ירעזימה
המכ תב המיגדב יד הרובעש ,תיגולוירטקב הקידבל השורדה וזמ הברהב
ףאו תורשעל עיגהל לוכי תיפיגנה המיגדה לדוגש דועב ,ק"מס תואמ
םימדקומ םיכילהת תושרוד הלאכ תולודג תומיגד .םירטיל תואמל
תארקל רתוי תונטק םימ תונמב םיפיגנה לש זוכירו ןוניס לש םירקי
.םיאבה הקידבה יבלש

.םיקדייחה לש הז לע הלוע םיפיגנה לצא תולחמ לש הקבדהה רשוכ םג
יפלא המכ תוחפל עולבל םדא לע ,םייעמה סופיטב ,לשמל ,תולחל ידכ
לש ותרידחב יד םימעפלש דועב ,(Salmonella typhosa) הלנומלס יקדייח
תקלדב תולחל ול םורגל ידכ ,םדא לש ףוגל Hepatitis-A גוסמ דחא ףיגנ
.תימוהיז דבכ

הלעמל הרזח


םיפיגנה
ברקמ םהלש םיחראמה םיאתה תריחב יפל הליחתב וגווס םיפיגנה
,םויכ לבוקמה גוויסה .םדאה ינבו םייחה ילעב ,םיחמצה ,םיקדייחה
הרוצה לע ססובמ ,ידליוו גולויבורקימה ידי לע עבקנו חתופש
אוה ףיגנה הנבמ .ולש תיניערגה הצמוחה גוס לעו ףיגנה לש תיגולופרומה
.תוברתה לש םימיזנא אלו תילובאטמ תכרעמ אל ול ןיא ,תיסחי טושפ
יזוכיר ,םילער תוחכונ ומכ ,םישק הביבס יאנתב ותדימע רשוכ ןכל
םג אוה וז הביסמ .קדייחה לש הז לע הלועו בר אוה ,'וכו םיהובג םיחלמ
תופורתל ןכלו ,םיקדייח םילטוקה םייטויביטנא םירמוח ינפב דימע
יזכרמ ןיערגמ בכרומ ףיגנה .תויפיגנ תולחמ לע העפשה ןיא תויטויביטנא
הפטעמ ידי לע ןגומו ףקומה ,Virion - ארקנה תיניערג הצמוח לש
.תומימחפו םינמוש םג םימעפל תללוכה ,Capsid - תארקנה תינובלח
איהו ,ףיגנה ןובלח תבכרהל שורדה יטנגה עדימה תא הליכמ הצמוחה
וא (Deoxyribo Nucleic Acid) DNA :םיגוסה ינשמ דחא םע תינמנ
דחא גוס קר ףיגנ לכ ליכמ םיקדייחל דוגינב .(Ribo Nucleic Acid) RNA
ספרהה תולחמ יפיגנ לשמל .גווסמ אוה היפלו תיניערג הצמוח לש
םידליה קותיש תלחמ ףיגנ וליאו ,DNA םיליכמ תועובעבאהו
הצמוחה תא הפיקמה תינובלחה הפטעמה .RNA ליכמ (Poliomyelitls)
איהש ,ףיגנה לש תינוציחה הרוצה תא תרצוי ,הילע הניגמו תיניערגה
יתש םיפיגנה לצא םג תומייק םיקדייחל המודב .תירטמוזיא ללכ ךרדב
לש תירודכ הרוצ .תילילגה הרוצהו תירודכה הרוצה ,תוירקיע תורוצ
םיווהמה ,רפסמב 20-כ ,םישלושמ םיינובלח םיחטשממ תבכרומ ףיגנ
- יסוקיא :םילימהמ בכרומה ינווי םש) ילארדהסוקיא הנבמ דחיב
תוינובלח תועבטמ תבכרומ תילילגה הרוצה .(חטשמ - הרדהו ,םירשע
אוה ולש רחבנה חראמהש ףיגנ .תיניערגה הצמוחה תא תופיקמה תופופצ
הרוצ לעב בורל אוהו ,(Bacteriophage) גאפוירטקב ארקנ ,קדייח
תרזעב .לילג יומד בנזו ילארדהסוקיא שארמ תבכרומה הלופכ תינוציח
רחבנש קדייחה ךותל ולש תיניערגה הצמוחה תא גאפה רידחמ ובנז הצק
.וילע תוטלתשהה תאו וילא הסינכה תא ךכ רשפאמו ,ותוא חראל
.םינגוטאפ םניא ,בגא ,םיגפוירטקבה

ירעזימ קלח קר לזמה הברמלו ,ברו םוצע אוה םהיגוס לע םיפיגנה רפסמ
םיפיגנה קר ונודיי וז המישרב .תולחמ ריבעמ רמולכ ,ינגוטאפ אוה םהמ
Human Enteric) םיימינפ שונא יפיגנ לש הצובקל םיכייתשמה םינגוטאפה
ריוא וא ןוזמ םע דחיב םדאה ףוגל םירדוחה םיפיגנ םה הלא .(Viruses
תולחמ וב םיללוחמו ,םיעוגנ םימ תועצמאב רקיעב לבא ,םימהוזמ
שונא יפיגנ לש םינוש םיגוס 100-מ הלעמל ולגתה םויה דע .תונוש תויפיגנ
םיפיגנ .ויתושרפה םע םיטלפנו םדאה תא םיפקות רשא ,םימב םיימינפ
.םירחא םינז ןכו ,Enterovirus תצובקמ םינזה תא רקיעב םיללוכ ולא

ךרד דחא לכלש ,םיפיגנ לש םיבר םיגוסל בוש םיקלחנ םמצע םינזה
המלחה .היתובקעב אבה ןוסיחה חותיפבו הלחמה תקבדהב הנוש הלועפ
דגנ ,ידימת ףא םיתיעלו ,ךשוממ ןוסיחב ללכ ךרדב הוולמ תיפיגנ הלחממ
.ןז ותוא לש רחא גוס דגנ אל ךא ,הלחמה תא ללוחש ןזה גוס

ןז ותוא גוסמ הנוש םיפיגנ גוסל ללכ ךרדב תסחוימ תרזוח תיפיגנ הלחמ
לש 639 .סמ ינכטה ח"ודה .הלחמה לש הנושארה תוצרפתהל םרגש
םיימינפ שונא יפיגנ לש םיאבה םינזה תא הנומ ,ימלועה תואירבה ןוגריא
:ןלהלדכ םהיגוס רפסמ תאו םימב ואצמנש

: סוריוורטנא תצובקמ םיפיגנ

םיגוס

3
וילופ יפיגנ
םיגוס

34
וקא יפיגנ
םיגוס
24
יפיגנ
A-יקאסקוק
םיגוס

6
B-יקאסקוק יפיגנ
םיגוס

1
יפיגנ
A-סיטיטאפה
םיגוס
4
סוריוורטנא יפיגנ
םישדח
: תורחא תוצובקמ םיפיגנ
םיגוס
2
יפיגנ
סיטיריטנאורטסג
עבקנ םרט םיגוסה רפסמ

הטור יפיגנ
עבקנ םרט םיגוסה רפסמ

הנורוק יפיגנ
םיגוס
3
ואר יפיגנ
םיגוס
4
ווראפ יפיגנ
םיגוס
30
ונדא יפיגנ


תוללוכ םיימינפ שונא יפיגנ ידי לע תומרגנה רתויב תונכוסמה תולחמה
:תואבה תולחמה תא
.וילופ יפיגנ ידי לע תמרגנ וז הלחמ - (Poliomyelitis) םידלי קותיש
הנתמתהו 60-הו 50-ה תונשב דואמ תנכוסמו המילא התיה איה
קלאס יביכרתב הלחמה דגנ םיינומהה םינוסיחה תלעפה םע
.ןיבייסו
*
,וקא יפיגנ ידי לע תמרגנ הלחמה - (Meningitis) חומ תקלד
.םירחאו B-יקאסקוק ,A-יקאסקוק
*


יפיגנ ידי לע תמרגנ הלחמה - (Encephalitis) חומה םורק תקלד
.םישדח סוריוורטנא
*


יפיגנ ידי לע תמרגנ הלחמה - (Myocarditis) בלה רירש תקלד
.B-יקאסקוק
*


ידי לע תמרגנ הלחמה - (Infectious hepatitis) תימוהיז דבכ תקלד
.A-סיטיטאפה ףיגנה
*


תומרגנ תולחמה - (Respiratory diseases) המישנה יכרד תולחמ
.םירחאו ווראפ ,A-יקאסקוק ,ונדא יפיגנ ידי לע
*


הלחמה - (Vomiting and diarrhoea) םילושלשהו תואקהה תלחמ
םילושלשהו תואקהה םורדניסל תסחוימ איה .הטור ףיגנה ידי לע תמרגנ
תונידמהמ םלוככ םבור ,הנש לכ םידלי ןוילימ 6-כ לש םתומל םרוגה ,םידלי לש
*


.תוחתפתמה          

הלעמל הרזח


םימב םיפיגנ
םיפיגנה םירעתסמ ,ןסוחמ יתלב םדא לש ופוג ךותל םתרידח םע
םיצרופ ,םיחראמכ םדי לע ורחבנש םינושה ףוגה יאת לע םינגוטאפה
זאו ,םתוא םיסרוה ףוסבלו םהב םיברתמ ,םהילע םיטלתשמ ,םכותל
ףוגהמ םיאצוי םיפיגנה .תיפיגנה הלחמה לש םימוטפמיסה םיעיפומ
,םייתיבה םיכפשה תכרעמ לא םירבועו תושרפהה םע דחיב ללכ ךרדב
םיפיגנה .הלא םיכפש םע עגמב םיאבה םייעבט םימ תורוקמ לא םשמו
הרידנ איהש היח המקר לש םיחראמ םיאתל םיקוקז םינגוטאפה
דע םידרוש םיטעמ קרו םלענו לסחתמ םהמ לודג קלח ןכל .םיכפשב
תוקפסא תוכרעמ תא םיניזמה םייעבט םימ תורוקמל םיעיגמ םהש
,םדא לש ופוגל םיעוגנה הייתשה ימ םע רודחל םיחילצמו ,םימה
םיקדייחל דוגינב ,ןכל .ואילחהלו ויאת ךותב תוברתהלו חתפתהל
םרפסמ ,םיכפשב יוצמה ברה ינגרואה רמוחה לע םיחתפתמו םינוזינה
בייחו ןטק םזוכירו תיסחי טעומ אוה םימוד םיאנתב םיפיגנה לש
לש תוטישה תחא .םירטיל תואמו תורשע לש תולודג תומיגדב דדמיהל
רחאל ,םיכפשה םירבעומ היפלש ,לולידה תטיש איה םיכפש קוליס
םללדל ידכ ,םי וא רהנ ומכ לודג יעבט םימ רוקמ לא ,ןבומכ םרוהיט
תורוקמב ללוחתמה ימצעה רוהיטה ךילהת תועצמאב תיפוס םרהטלו
תוקפסא תוכרעמ תא בורל םיניזמ הלא תורוקמ ,רומאכ .עבטב םימ
אוה יעבטה ימצעה רוהיטה ךילהתש רחאמ םלואו ,תוירוביצה םימה
םרהטל שיש םימהוזמ םימ הלא תוכרעמל עיגהל םילולע ,ידמל יטיא
.םתקפסא ינפל םאטחלו

הרטמב וללכושו וחתופ הייתש ימ לש תולבוקמה רוהיטה תוטיש
לבא ,תויגולוירטקבו תוימיכ םוהיז תונכס ינפמ הייתשה ימ תא חיטבהל
לש ותוליעי תחכוהל לבוקמה רוטקידניאה .תויפיגנ תונכס ינפמ אל
קדייח .(E. coli) םרופילוקה תצובקמ קדייח אוה ,יגולוירטקבה רוהיטה
תא תוהזל ןתינו תושרפהב תומוצע תויומכב יוצמ ,ינגוטאפ וניאש ,הז
הלא םימ םוהיז לע העיבצמ וזכ תוחכונ .הלקנ לע םימב ותוחכונ
,םינגוטאפה םיקדייחהמ רתוי דימעו קזח ילוקה קדייחו תויה .םיכפשב
לש םתדמשה תא אדוול הרומא םימב ילוק תקידב לש תילילש האצות
הייתש ימכ םתוכיא תא רשאלו ,הלא םימב םינגוטאפה םיקדייחה
.םיחוטב

םיקדייחהמ רתוי םידימע םיימינפ שונא יפיגנ יכ ,ררבתה םלואו
רוהיטה יכילהתב ,םהמ םיקזחה ילוקה יקדייחמ וליפאו ,םינגוטאפה
האצותמ חכומכ ,ילוקה יקדייח לש םתדמשה ןכל .םילבוקמה יוטיחהו
םתדמשהל םג הבורעכ ללכ שמשל הלוכי הניא ,םימ תקידב לש תילילש
וכרענש םיפיגנ לש תוקידב .רוהיטה יכילהתב םינגוטאפה םיפיגנה לש
וחיכוה ,םלועב םינוש תומוקמב םימ תוקפסא לש תוללכושמ תוכרעמב
הקירפא םורדב :םיאצמימהמ קלח ןלהל .וז החנה לש התותימא תא
רוהיטה יבלש לכ תא ורבעש םירהוטמ םימב םינגוטאפ םיפיגנ ולגתה
ולגתה סירפב .תילילש האצמנ םהב הכרענש ילוק תקידבו ,םילבוקמה
םיאטוחמו םירהוטמ םימ לש תומיגד 200 ךותמ 36-ב םיימינפ שונא יפיגנ
תויבויחה תומיגדה 36-ב ואצמנש םיפיגנה לש עצוממה זוכירה .הכלהכ
םימב וילופ יפיגנ ולגתנ תירבה תוצראב .םירטיל 250-ל דחא ףיגנ - היה
.רטילל ג"מ 1.3-1.7 לש (Total Chlorine) ללוכ רולכ תונמב ואטוחש
ךרכה לש תרהוטמה םימה תקפסאב םיימינפ שונא יפיגנ ולגתנ הבקסומב
רתונה רולכה זוכירש רחאל ומלענ םיפיגנה יכ ףיסומ חווידה .לודגה
Contact) עגמ תפוקת ךשמל רטילל ג"מ 0.3-ל הלעוה (Residual Chlorine)
ינוכמ תברקב ,הזמיתה רהנב וכרענש תוקידב .תוקד 30 לש (Period
לש םילודג םיזוכיר וליג ,ןודנול לש םימה תקפסא תכרעמ לש הביאשה
10-ל דחא ףיגנ לש זוכיר תמועל ,ףרוחב רטילל םיימינפ שונא יפיגנ 100-כ
ואצמנ םירהוטמה הזמיתה ימ יכ דוע ףיסומ חווידה .ץיקב םירטיל
Free) ישפוח רתונ רולכ לש תונמב ואטוחש רחאל םיפיגנמ םייקנ
60 לש עגמ תפוקת ךשמל רטילל ג"מ 0.5 לש זוכירב (Residual Chlorine
5-ב םיימינפ שונא יפיגנ ולגתה לארשיב ,ביבח ןורחא ןורחאו .תוקד
קדייח יכ ,רורב וללה םיאצמימה רואל .וקדבנש םימ תוראב 21 ךותמ
שורדו ,םימב םיפיגנ תוחכונל רוטקידניאכ שמשל לוכי וניא ילוקה
.םיאתמ רחא רוטקידניא
תצובקמ ףיגנ תריחב לע הצילמה ןודינב ולעוהש תועצהה תחא
תורמל יכ וארה םינושה םיאצמימה .וז הרטמל םיסוריוורטנאה
ינפמ םהמ רתוי םידימעו םינגוטאפה םיקדייחהמ םיקזח םיפיגנהש
לש םילבוקמה םיזוכירה תלפכה ידי לע םדימשהל תאז לכב ןתינ ,יוטיח
רובע םאש ךכ .םימה רוהיט יכילהתב םתלעפה ךשמו יוטיחה ירמוח
ךשמל רטילל ג"מ 0.2 לש זוכירב רתונ רולכ שורד םיקדייח תדמשה
הזה זוכירה תלדגה ידי לע םיפיגנ דימשהל ןתינ ,תוקד 30 לש עגמ תפוקת
הלוכי וז הלפכה .תוקד 60 לש עגמ תפוקת ךשמל רטילל ג"מ 0.4-ל
ולש עגמה תפוקתו זגה לש זוכירה רשאכ ,ןוזוא זגב יוטיחל םג םיאתהל
רטילל ג"מ 0.4-ל ,תוקד 2 לש עגמ ןמזל םימ רטילל ןוזוא ג"מ 0.2-מ ולעוי
תכשוממ היהשה תפוקת ןוזואל ןיא רולכל דוגינב .תוקד 4 ךשמל
תמועל .הקפסאה תשרב ירשפא םוהיז דגנ םימה תוכיא תא החיטבמה
תוינגונויצרק תוינגרוא-ולה תובוכרת םימב רציימ ןוזואה ןיא תאז
.רולכה ומכ ,תונכוסמ

םדקומ לופיט ידי לע ןוזואבו רולכב םיפיגנה יוטיח סמוע תא לקהל ןתינ
ןוסחיא יכ חכוה .ןוניסו הנסחא ומכ םימ לש םילבוקמ רוהיט יעצמאב
הנסחאה יחטש םלוא ,םיפיגנה רפסמ תא לליד תועובש רפסמל םימ
,םיפיגנה ןוניסל רשאב .םירקי םה ךכ םשל םישרדנה םילכימה יחפנו
תויבובקנ 12,000) דלח-לא תדלפ םייושע םיננסמ ןכו םיריהמ לער יננסמ
וחילצה םייטיא לוח יננסמ תאז תמועל .םיליעי יתלב ואצמנ ,(ר"מסל
הליעיכ החכוה היצלוגאוק םג .תיצחמ ידכל םיפיגנה זוכיר תא םצמצל
ועקשו ,היצלוקולפה בלשב ווהתנש םיתיתפה לא ודמצנ םיפיגנה רשאכ
תא דואמ לעייל לוכי היצלוגאוקה ךילהתב דיסב שומישה .םתיא דחיב
,11-ל העיגמה ,ודי לע תרצונה ההובגה (pH) הבגהה תגרד ללגב ךילהתה
םחפ ןנסמב שומישה .םיפיגנה לש 99% לש הדמשהל איבהל תלגוסמו
יכ ררבתה םלואו ,םיפיגנה זוכיר םוצמיצב אוה םג ליעי אצמנ ליעפ
לש הדמצהה יחטש לע םיפיגנה םע הרחתמ םימב יוצמה ינגרואה רמוחה
םיאתמ יוטיחב םיוולמ תויהל ןבומכ םיבייח הלאה םינוניסה לכ .םחפה
.הדמשהה תמלשהל

םע תודדומתהל ןיידע תוכורע ןניא ,םלועב םימה תוקפסא תוכרעמ בור
תוחכונל ןקת ןיידע ןיא לארשיב תואירבה דרשמל םג .תיפיגנה הנכסה
.הז םוחתב תוכרענ ןניא תויתרגש תוקידבו ,הייתש ימב םינגוטאפ םיפיגנ
,תיפיגנה הנכסל תועדומ םנמוא םימה תקפסא לע תודקפומה תויושרה
הלא תויושר וכישמי םיבייחמ םיימשר םינקת ועבקיי אל דוע לכ םלואו
תוכרעמב יפיגנה לופיטה תללכה יכ ,"השעת לאו בש" תניחבב גוהנל
לע דבכ ילכלכ לטנ תווהל הלולעש הרקי הלועפ הניה ,תומייקה רוהיטה
בצמה חכונל .ביצקת יישקב אליממ תוטבלתמ ןבורש ,הלא תויושר
לע תורבעומה תויפיגנ תופיגמ לש ןהיתויוצרפתה לע אלפתהל ןיא ,םייקה
הלעמל רשאכ ,יהלד-וינב םישימחה תונשב העריאש וז ומכ ,םימ ידי
ידי לע המרגנש ,(Hapetitis) תימוהיז דבכ תקלדב ולח שיא 30,000-מ
אללו הכלהכ הלעפ הינוריאה הברמלש ,תינוריעה םימה תקפסא תכרעמ
.תיפיגנה הנכסה םע תודדומתהל הכורע התיה אלש אלא ,יפוד

1974 תנשב קר םלוא ,הנש 60-כ ינפל ולחה םימב םיפיגנ לע םירקחמה
ןכמ רחאל הנשכ .הז אשונב ןושארה ימואלניבה סנכה וקיסקמב ךרענ
סנכ ןגהנפוקב ימלועה תואירבה ןוגריא לש יפוריאה דרשמה םייק
ונד םיסנכה ינש .םימב םיפיגנ לש הרקבו הקידב תוטיש לע ימואלניב
.תורורב תוצלמומ תויחנה תעיבקב רשאמ בצמ תונומת תאלעהב רתוי
םעטמ ומסרופ הנש ינפלו ,הז חטשב המ תומדקתה הלח הנורחאל
םג וללכינ ןהבש ,הייתש ימ תוכיאל תושדח תויחנה תיפוריאה הייליהקה
םימה יוטיח תוגרד תאלעה ידי לע רקיעב ,תיפיגנ תוחיטב יבגל תוצלמה
המסריפ (EPA) הביבסה תנגהל תינקירמאה תונכוסה םג .ןוזואבו רולכב
םג םיללכנ ןהבש "םינגוטאפ לש תונוש תוצובק"ל רשקב תוצלמה
וא הדמשהל איבהל ךירצ םהב ץלמומה לופיטה רשא ,םיפיגנה
הז ץלמומ לופיט .םיפיגנה לש 99.99% לש (Inactivation) תוליעפ-יאל
CT values", C - Concentration, T -Time) "ןמז/זוכיר יכרע" לע ססובמ
םע דחיב (ןוזוא וא רולכ) יוטיחה ירמוח יזוכיר םילוע םהיפלש ,(Time
תוענמיה תמייק המ םושמ יכ ןיינעמ .יוטיחה תרטמ תגשהל ,עגמה ןמז
"םינגוטאפ לש תונוש תוצובק"ל המודב ,שרופמב יפיגנה אשונה תרכזהמ
יתביבס להנימו םימל תיטירבה הדוגאה לש תובוגתב .ליעל ורכזנש
תיפוריאה היליהקה לש תונורחאה תויחנהה לע ,1994 רבמצדמ (IWEM)
םירוטקידניאה לע רומשל שי יכ הדוגאה תנייצמ ,הייתש ימ תוכיא לע
שדחמ ןוחבל" םג תאז םע דחיבו ,ילוקה תוקידב תטיש רמולכ ,םימייקה
רשאכ ,"םילאיצנטופ םינגוטאפ לש תוקידבה זוריזל תומדקתמ תוקינכט
.םיפיגנל ןבומכ איה הנווכה

הלעמל הרזח


םיכפשב םיפיגנ
.םימ לש ירקיעה יפיגנה םוהיזה רוקמ תא םיווהמ םייתיבה םיכפשה
תוטיש .רקובמ יתלב םיכפש קוליס ידי לע ללכ ךרדב םרגנ הזכ םוהיז
תטיש תאו לולידה תטיש תא ללכ ךרדב תוללוכ תולבוקמה קוליסה
תטיש רקיעב הגוהנ לארשיב .(האקשה) המדאב לוחליחהו רוזיפה
םימ יווקמל םירהוטמה םיכפשה םירדחומ לולידה תטיש יפל .האקשהה
םימב םילהמינ םה םש .םימיו םימגא ,תורהנ ומכ םילודג םייעבט
הז ךילהתב .יעבט ימצע רוהיט ךילהת ללוחתמ םהבש ,םייעבטה
סמומה ןצמחה ידי לע ,םימל וסנכנש םיינגרואה םירמוחה םיקרפתמ
םילסחתמ ,םיללודמה םיכפשה םע ועיגהש םימזינגרואהו ,םימבש
ההובג םיללודמה םיכפשה לש רוהיטה תגרדש לככ .ןוזמ רסוחמ רקיעב
ךילהת ,רתוי לודג םיכפשהו לולידה ימ ןיב תויומכה סחיש לככו ,רתוי
םילבקמ םימה תוקפסא ילעפמ בור .רתוי זרוזמו רצק ימצעה רוהיטה
תויה .םייעבט םייליע םימ תורוקממ םהלש םיימלוגה םימה תא ליגרכ
,ידמל יטיאו ךשוממ ליגרכ אוה הלא תורוקמ לש ימצעה רוהיטה ךילהתו
ןכל רובעל םהילעו ,םירוהט םיימלוג םימ םילעפמה לא םיעיגמ דימת אל
רוהיט .הקפסאה תוכרעמ לא םתמרזה ינפל ,יבלש בר רוהיט ךילהת
םהש ינגרואה רמוחה תומכ תדרוהל רקיעב ןווכמ םלוליד ינפל םיכפשה
םינוזינה םימנזינגרואה רפסמ תדיריב ליבקמב הוולמ וז הדרוה .םיליכמ
הלוע םיקדייחה זוכיר ,םיכפשב םג ןכ ,םימב ומכ .ינגרואה רמוחהמ
םיכפש לש דחא ק"מסב ילוקה יקדייח רפסמ .םיפיגנה זוכיר לע הברהב
דחא רטילב םיפיגנה רפסמש דועב ,םינוילימ ינשכ אוה םיימלוג םייתיב
רתוי םידימעו םיקזח םיפיגנה .דבלב 100,00010,000 ןיב ענ םיכפש לש
םג םיעיפשמ םיכפשה רוהיט יכילהת לבא ,םיכפשב םג םיקדייחהמ
רשאכ ,םיפיגנה רפסממ תיצחמכ קלסמ ינושאר עוקיש .םהילע
תוטישה שולש ןיב .םתיא דחיב םיעקושו םיקצומל םידמצינ םינורחאה
,ליעפ שפרו ןוצמיח ינגא ,יגולויב ןוניס - ינשמה רוהיטה לש תולבוקמה
התועצמאב עיגהל ןתינו ,םיפיגנה קוליס תניחבמ רתויב הליעי הנורחאה
היצלוגאוק ידי לע ליגרכ עצובמה ,ינושילש רוהיט .99% לש ללוכ קוליסל
תא לידגהל לוכי ,דיס וא םוינימולא תובוכרתב שומיש ךות ,תימיכ
הבגה תגרדל םרוגה דיסב לופיטה ליעי רקיעב .99.99% ידכל קוליסה
.(Inactivation) הלועפ ללכמ םיפיגנה תא האיצומה ,הלעמו 11 לש (pH)
שמשמ ,ינגרואה רמוחה םע ועקשש םיפיגנ רומאכ ליכמה םיכפשה שפר
ךילהת רובעל שפרה לע הז שומיש ינפל .יאלקח ןושיד רמוחכ בורל
םיקדייחה תדמשהל תעייסמה תיבורייאנא וא תיבורייא תוקרפתה
בר םוח טלפנ הכלהמב יכ הפידע תיבורייאה תוקרפתהה .םיפיגנהו
.הדמשהה ךילהת תא זרזמו ,סויסלצ תולעמ 70-60 דע עיגמה

תלבוקמו הצופנ ,עקרקב לוחליחו רוזיפ ידי לע םיכפשה קוליס תטיש
תטיש תא הפילחהב ,םייליעה םימה םוהיז תא תענומ םנמא איה .דואמ
האקשהה סמוע םא ,םוהתה ימב עוגפל תאז תמועל הלולע לבא ,לולידה
רשאכ .רקרוק וא לוח ומכ ,ידמ גיפסו יבובקנ עקרקה גוס וא ,ידמ לודג
העקשהה סמוע ,תיאלקח האקשה ךרוצל השענ עקרקה לע םיכפשה רוזיפ
לש דחא ר"ממל םיכפש לש דחא ק"ממ ידכל עיגמו ןטק ללכ ךרדב אוה
סמועה לוכי ,דבלב קוליס תרטמל השענ רוזיפה רשאכ .הנשל עקרק
ימ לש םוהיז תנכס תמייק זאו ,הנשל ר"ממל םיכפש ק"ממ 100-ל עיגהל
.םוהתה

היקשהל םירתומה םייאלקחה םילודיגה יגוס לע תולבגה תומייק
ומכ םיליכא יתלב םילודיג וזכ האקשהב לדגל רתויב יוצר .םיכפשב
םלשבל שיש הלא תא םיללוכ םירתומה םיליכאה םילודיגה .הנתוכ
אל לבא ,המדא-יחופת וא םיליצח ומכ ,םתכירצ ינפל (םאטחל רמולכ)
שי) םיכפשב םירדה יסדרפ תוקשהל םעפ וגהנ לארשיב .הסח וא תוינבגע
זא העצוב האקשהה .(תופטפטב ליגרכ תעצובמ וז האקשה םויה יכ ןייצל
החנה ךותמ ,ףיטקה ינפל םייעובשכ הקספוה איהו ,תורטממ ידי לע בורל
םיכפשב המהוזש ירפה תפילק תא ואטחי שמשה ינרקו שבויה יכ
,םיקדייח יבגל ילוא תופי ויה הלא תולבגה לזמה עורל .םירטמומה
יבגל רבדה ךכ אל םלואו ,תוריהמב םיסרהנ םהו ןטק םתדימע רשוכש
לע םיישדוחמ רתוי ודרש יקאסקוקו וילופ יפיגנש וארה תוקידב .םיפיגנ
םוח יאנתב .רוריקב וקזחוהו םיכפשב וקשוהש תוקרי לש תופילק
ךכ ,םוי (השולשו םירשע) 23 תופילקה לע ולא םיפיגנ ודרש םיליגר
חבטמ םהזל היה לולע ,םינגוטאפ םיפיגנב המהדזינ ותפילקש ליצחש
המוד הנכס .לכאמל חוטב היהו לשובו ףלוק ומצע ליצחהש תורמל ,םלש
,ףטקנש ינפל םייעובשכ םיכפשב הקשוהש רדה ירפל קפס אלל הברא
הנכסה .םיפיגנב העוגנ ותפילקשכ םיקוושב הריכמה ינכוד לא עיגה אוהו
ףיגנב ידש רוכזנ םא ,דואמ תילאיצנטופ איה הלא םיאנתב הכורכה
.הלחמ ללוחל ידכ ףוגל םירדוחה םיינש וא דחא ינגוטאפ

תורזפמ תורטממה .תפסונ הנכס הנומט םיכפשב תרטמומ היקשהב
םע ףוגל תורדוח רשא ,םילוסורייא תוארקנה תונטנטק תופיט ריוואב
םירדוח םינורקימ 2-0.2 לדוגב םילוסורייאש וארה םירקחמ .המישנה
םירצענ םינורקימ 5-2 לדוגב םילוסורייא .המישנה תכרעמ ךרד רשי ףוגל
תאז לכב םירדוח לבא ,המישנה תכרעמ לש ןוניסה יעצמא ידי לע םנמא
5-מ ןטק לדוג ילעב םה םילוסורייאהמ שילשכ .לוכיעה תכרעמ ךרד ףוגל
וארה ןכ .ףוגה ךותל םהוזמה ריוואה םע תורישי םיפאשנו םינורקימ
םיכפוה םירטמומה םיכפשהמ 1%-ל 0.1% ןיב יכ םירקחמה
םא הלודג איה הנכסה םלוא ,תיסחי הנטק םנמא תומכה .םילוסורייאל
(האמ) 100 יפ לודג םילסורייאב םיפיגנהו םיקדייחה זוכיר יכ רוכזנ
םיבושי 77-ב רקחמ ץראב ךרענ הנורחאל .םירטמומה םיכפשב םזוכירמ
םייאלקח םילודיג תייקשהל םייתיב םיכפשב ושמתשה םהבש םייאלקח
ןוצמיח ינגאב ןכל םדוק ורהוט םירטמומה םיכפשה .תורטממ תועצמאב
תמר יכ וארה רקחמה תואצות .םימי 7-3 לש היהשה רשוכ ילעב
התיה ,םיבשותה ןיב ונחבואש םיפיגנו םיקדייח תולחמב האולחתה
ושמתשה אל םהבש םייאלקח םיבושייב תמייק התיהש וזמ 4 יפ הלדוג
םיצפנתמה םיה ילג םג יכ הז רשקהב ןייצל יוארה ןמ .היקשהל םיכפשב
שמשמ םיה רשאכ .ריוואה ללחל םילוסורייא םיררחשמ ףוחה לא
תומוקמב גוהנ ןיידעש יפכו ץראב םעפ גוהנ היהש יפכ) םיכפש לולידל
םיקדייח םיליכמ וילג ידי לע םירצונה םילוסורייאה ,(םלועב םיבר
םירקחמ .םיחולמ םי ימב םינושארהמ רתוי םידימעה ,םיפיגנ רקיעבו
םיפיגנ וליאו ,תועש המכ ךות םי ימב םידמשומ םיקדייחה יכ וארה
םי ימב דורשל םילוכי םה הדבעמ יאנתבו ,םימי רפסמ םהב םידרוש
ךרואל םילייטמו םיחושה םידלי רקיעבו םדא ינב .םישדוח רפסמ וליפא
תא יכ ,המולע הנכסל ןכל םיפושח ,םיכפש לולידל שמשמה םי יפוח
.םמויקב םישח אלו םיאור ןיא םילוסורייאה

תקפסא ילעפמל המודב .היחש תוכירבב םג ןבומכ תמייק תיפיגנה הנכסה
לש תושירדל םאתהב עצובמ לבוקמה רוהיטה היחש תוכירבב םג ,םימ
יכ וארה םירקחמ .םיפיגנה לש אל לבא םינגוטאפה םיקדייחה תדמשה
םימ ק"מס 50-ל 10 ןיב עצוממב עלוב ,ותאנהל םימב החושה םדא
ורהוט הכירבה ימ םא תיפיגנ הלחמב תולחל לולעו ,הליגר היחשב
ימ לש ילוק תקידב לש תילילש האצותמ חכומכ ,דבלב םיקדייחמ
תא םג היחש תוכירב ימ לש רוהיטה תכרעמב ןכל לולכל בושח .הכירבה
.תיפיגנה הרקבה

הלעמל הרזח


םימב םיפיגנ תוקידב

הטיש לע טלחוה םרטו ,םימב םיפיגנ תוקידב לש תונוש תוטיש תומייק
תויגולוירטקב תוקידב יבגל תמייקה וזל המודב ,תלבוקמ תיטרדנטס
בלשה .םימ לש תוימיכו
.זוכירה לש םדקומה בלשה אוה תיפיגנה הקידבב רתויב רקיהו ךבוסמה
,םירטיל תואמו תורשעל עיגהל לוכיש ,שורדה המיגדה לדוג ללגב תאזו
.ןטק אוה םיקדבנה םימב םיפיגנה לש רעושמה זוכירה רשאכ רקיעב
,תיברת יחטשמ לא ולבקתהש םיפיגנה יזיכרת םירבעומ אבה בלשב
םיפקות םתואש ,םייח ילעב לש וא םדא לש המקיר תויברתמ תבכרומה
.ודדובש םיפיגנה לש יוהיזה בלש אוה ןורחאהו ישילשה בלשה .םיפיגנה
.םייגולורס םיכילהתב ללכ ךרדב השענ יוהיזה

שיש המיגדה לדוג יפל רקיעב תועבקנה תונוש תוטישב עצבתמ זוכירה
400-5 לדוגב תומיגד רובע תחאה ,תוטיש לש תוצובק יתש תומייק .זכרל
זוכירה תטיש .םירטיל 5-0.2 לדוגב תומיגד רובע הינשהו ,םירטיל
הדרפההו הדמצהה תטיש איה הנושארה הצובקב תלבוקמה
תוחולמ בכרומה ןנסמ ךרד המיגדה תא םיריבעמ .(Adsorption/Elution)
.טסבסאו תיכוכז רמצ לש תבורעתמ וא ,תיכוכז רמצ לש וא ,תיאת לש
שי הרוכע המיגדה םא .תוחולה לא םיפיגנה םידמצנ ןוניסה ךילהתב
םילולעה ,םיפרחמה םיקצומה תדרפה םשל םדקומ ןוניס הריבעהל
םיחלמ תפסותו הכומנ (pH) הבגה תגרד .הדמצהה יחטשמ תא םוטאל
רשוכ תא תולעמ ,ירולכ םוינימולאו םויזנגמ ומכ ,םייכרע-בר םינויטק
,תוחולהמ םתדרפהו םיפיגנה קותינ .תוחולה לא םיפיגנה לש הדמצהה
רשבמ תקפומה תילאקלא ןובלח תסימתב תוחולה עוקיש ידי לע םישענ
.םמוקמ תא תספותו םיחטשמהמ םיפיגנה תא החוד וז הסימת .רקב
ןחפנש ,(םיכפש ימ ומכ) הובג רעושמ םיפיגנ זוכיר תולעב תומיגד רובע
קר עצבתמ ובש ,יבלש-דח ןנסמב םישמתשמ ,רטיל 20 לע הלוע וניא
זוכיר תולעב ,רתוי תולודג תומיגד רובע .הדרפהו הדמצה לש דחא רוזחמ
המיגה תרבוע וכרדש ,יבלש-בר ןנסמב םישמתשמ ,ךומנ רעושמ םיפיגנ
לע תססובמ ,וז הצובקב הגוהנה תרחא הטיש .תודרפהו תודמצה רפסמ
ךרד ,(Ultrafiltration) יליע ןוניס תועצמאב תנייוממ תירלוקלומ הדרפה
.תוחוטש בורל ,תונוש תורוצ תולעב תונרבממ

איה תונטק תומיגדל תדעוימה הינשה הצובקב תלבוקמה זוכירה תטיש
םאתומו רתוי ןטק ןנסמה םעפהש אלא ,הדרפההו הדמצהה תטיש ןכ םג
יפל .רטילל דחא ףיגנ לע הלוע רעושמה םיפיגנה זוכיר ןהבש תומיגדל
,היצולקולפ ידי לע הוולמ היצלוגאוק המיגדב תלעפומ ,תרחא הטיש
.דיס וא לזרב ,םוינימולא לש םייכרע-בר םינויטק םיחלמ תועצמאב
םתדרפה .םתיא דחיב םיעקושו םירצונה םיתיתפה לא םידמצנ םיפיגנה
רשבמ תקפומה תילקלא ןובלח תסימתב ותחנה ידי לע תישענ עקשמהמ
לא תסנכומ המיגדה היפלש ,הזילאיד לע תססובמ תפסונ הטיש .רקב
םימה .(PEG) לוקילג-ןליתאילופ תסימת ךותל תרבעומה ,הזילאיד תיקש
הטישה .תיקשב םיזכורמ םירתונ םיפיגנהו הסימתל םירבוע תיקשבש
איהו ,דבלב ק"מס 5 לש חפנל ק"מס 500 לש תומיגד זכרל תרשפאמ
םיפיגנ 10 לע הלועה רעושמ זוכיר תולעב תומיגדל רתויב המיאתמ
ןוניסה רחאל .טאניגלא לש תונרבממ ךרד ןוניס תטיש םג תמייק .רטילל
,ןרתנ תרטיצ תסימתב ,םיפיגנה תא תוליכמה ,תונרבממה תוסמומ
רקיעב המיאתמ איה ןכלו תיטיא הטישה .םיפיגנה לש זיכרת לבקתמו
.תונטק תומיגדל

הלעמל הרזח


םוכיס

,םדקהב הב לפטל שיו תמייקו הרירש איה םימב םיפיגנה תנכס
םיקיייחה תנכסב הכ דע ולפיט םהבש תופיחד התואבו ןפוא ותואב
.םימבש
*הכ דע ולגתנ םינגוטאפ םיפיגנ לש םינוש םיגוס האממ הלעמל
.םימה תקפסא תוכרעמבו תורוקמב
*


יפיגנה םוהיזה לש ירקיעה רוקמה תא םיווהמ םייתיבה םיכפשה
.םימב
*


ינשב .היחש תוכירב ימב ןכו הייתש ימב ולגתה םינגוטאפ םיפיגנ
.תיגולוירטקב הניחבמ םיחוטב םימה ובשחנ םירקמה
*


,(E. coli) ילוקה קדייח ,םינגוטאפ םיקדייח תוחכונל רוטקידניאה
ףיגנהמ רתוי שלח הז קדייח ךדיאמ .םהמ רתוי דימעו קזח אוה
רוטקידניא שורד ןכל .ורובע רוטקידניאכ שמשל לוכי וניאו ינגוטאפה
.וז הרטמל ועצוה םיסוריוורטנאה תצובקמ םיפיגנ .רחא םיאתמ
*
רולכה יזוכיר תא ,םימה לש יוטיחה יכילהתב ,תולעהל שורד *
םג ומיאתיש ןפואב ,םימה םע םהלש עגמה ינמז תאו ןוזואהו          
םימייקה עגמה ינמזו םיזוכירה תלפכה יכ םיחינמ . םיפיגנה תדמשהל          
.וז השירד לע תונעל םילוכי          

,םימב תיפיגנ הרקב לש םיבייחמ םיימשר םינקת עובקל שורד
םתדמשה יעצמאו םייוהיז תוטיש ,םהיזוכיר תדידמ תא לולכתש
םיפוג לש תוחודב ועיפוה הז ןוויכב תויללכ תויחנה .תוביסנל םאתהב
,תיפוריאה הייליהקה תודסומ ,ימלועה תואירבה ןוגריא ומכ ,םיכמסומ
תוצלמהכ וגצוה תויחנהה בור .הביבסה תנגהל תינקירמאה תונכוסהו
.םימב םיפיגנה תייעב לע םיפסונ םירקחמב ךרוצב וכמתו
*


הניה ,םימ תקפסא לש תומייקה תוכרעמב תיפיגנ הרקב תללכה
םיפוגה .הז ךרוצל םימיאתמ םיבאשמ תאצקה תשרודה הרקי הלועפ
לש הכימת אלל וז הללכה עצבל ולכוי אל הלא תוכרעמל םיארחאה
.םיבייחמ םיימשר םינקת
*
םלעתהל ןיא ,םימב תמייקה תיפיגנה הנכסה תורמל יכ ,ןייצל שי םוכיסל
,תיסחי תולקב תויפיגנה תולחמה תא םירבוע םיעגפנה בור יכ הדבועהמ
המלחהל הוולתמה ןוסיחה םג .ללכ תושגרומ ןניא ןה םירקמ הברהבו
רבעב ויהש םיפיגנ תולחמ יכ רוכזל שי ןכ .ידימת םג בורלו ךשוממ אוה
וכפה ,םישימחה תונשב םידליה קותיש תלחמ ומכ ,תומייאמו תומילא
שי .ןדגנ וחתופש םיליעיה ןוסיחה יביכרת ידי לע תורקובמ תולחמל
םינגוטאפה םיפיגנה בור תא ףיקיו בחרתי הז םינוסיח לגעמש תווקל
םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל שי זא דע םלואו .םימב םויכ םיאצמנה
.םיכרוצו םיתוש ונאש םימב הליעי תיפיגנ הרקב םויק םשל

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ