תופולחה שולש - "םימיה תלעת"
דעלא ילא :תאמ
29.3.94 ץראה  :רוקמ
     

"תעלת הימים" - שלוש החלופות
.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמ- ונממ הובג םימ רוקמ םע חלמה םי תא רשקתש ,"םימיה תלעת" אשונ
םינורחאה םירושעב .ונימי דעו לצרה לש דנליונטלא זאמ םעפ ידמ הלוע
בר סקטל התכז ףאו ,תונוש תומרבו םינוש םיבלשב התלעו תינכותה הצצ
הלשממה שאר זירכה וב ,תימלועה תודהיהו תויבגמה ישאר דמעמב םשור
ריתע טקיורפל הניפה ןבא תחנהו הממשה רבדמ תרבדה לע ,ןיגב םחנמ ,זא
.ותלשממ לש תויופידעה רדס שארב דומעיש ,םידממה

לבוי 'פורפ ,זא עדמה רש לש האלנ יתלבו זכורמ ץמאמל םוכיס היה סקטה
.ותוליעפ לש תרתוכה תלוג תא טקיורפב הארש ,ןמאנ

רושיקל תופולח לש הרוש ונחבש ,תויתלשממ תודעו הכודמה לע ובשי זאמ
תיטילופה םלועה תשיפתב תונגועמ ןקלח רשאכ ,חלמה םי םע ןוכיתה םיה
.דבלב קוריה וקה םוחתב תומצמטצמ ןקלחו המלשה לארשי ץרא לש
םא ,תיאדכ הניא הלעתה תיירכ יכ ,רבד לש ופוסב ,וארה תואצותה
.דבלב ילכלכה לוקישל םיסחייתמ

המכב ,םויה רדסל התלעו תינכותה הרזח םולשה ךילהת תצאה םע
חלמה םי רושיק לש הנשי תינכות הלעה ,סרפ ןועמש ,ץוחה רש .תואסריג
הלעתה .ןדרי-לארשי לובג ךרואל הרכיתש ,הלעת תועצמאב ףוס םי םע
ראב רוזיאב ,הברעב רתויב ההובגה הדוקנה דע ףוס םי ימ תא הלעת
.רטמ 600 -כ לש הבוג שרפה - חלמה םי ןויכל םדירות םשמו ,החונמ

תובורא" תא הב בלשל םיעיצמה םג שיש - וז הלעתב םיאור ןוזחה ישנא
ןוינכטהמ יקסבלסז ןד 'פורפה לש םימ תלפתהל תירוקמה ותינכות) "ברשה
ןיבל לארשי ןיב ףתושמ ירוזיא חותיפל תורשפא - (םימה ביצנ רבעשל -
תקפסא ,תונפסו למנ ימוחתב ןהו ,חלמה םיסלפמ רומיש םוחתב ןה ןדרי
רבעמ הברה תגרוח תינכותה לש השומימ תולע ,םלוא .דועו םילפתומ םימ
.מ"ק 180 -כ לש ךרואב קנע רוניצו הלעת תיירכב רבודמה .התלעותל
התשענ אל (תוומה םיל םודאה םיהמ) RED DEAD תארקנה ,וז הפולחל
.תיתימאו הקימעמ תילכלכ תונכתיה תקידב ,עודיה לככ

איה ,לחש השמ ,היגרנאה רש עודיה לככ ךמות הבש ,היינשה הפולחה
,זאד היגרנאה רשו ןמאנ לבוי 'פורפ ותעשב וותהש ,תונורקע םתואל הרזח
רוזיאב ליחתתש ,הלעתב חלמה םי םע ןוכיתה םיה תא רבחל ,יעדומ קחצי
בגנה יסכר תא הרהנמב הצחת ,בגנה ןופצב רובעת ,חיפרל ןולקשא ןיבש
תנחתב חלמה םיל לופית הסרפ לחנ רוזיאב ילועפת רגאמ ךרדו ,םייחרזמה
.עצוממב טאוואגמ 800 -כ רצייתש ,חוכ

תידדצ דח היישע
יאוותה והזש םושמ ןה ,ףיטק שוג רוזיאב הלעתה חתפ תמקהב ךמת ןמאנ
םויכ הז יאוותב שמתשהל .תיטילופה ומלוע תפקשה םושמ ןהו רתויב רצקה
לש הביאשה חתפ תרבעה .ןדרי דצמו םיאניתשלפה דצמ המכסה בייחי
םע םואיתב ךרוצה תא תרתופ הזע תעוצרל ןופצמ לא הלעתה
היישע לכ ןכש ,םינדריה םע םואית תבייחמ ןיידע יכ םא ,םיאניתשלפה
.םהב עוגפל הלולע תידדצ-דח

לע תויוזחה ויתועפשה יבגל םיברו םישק תוקפס לשב טקיורפה לפנ ותעשב
ידי לע וב םירוצאה םילארנימה לוצינ ךשמה תלוכי ;חלמה םי ימ תוכיא
תויתביבס תועיגפל תוששח ;םויכ תומייקה תויגולונכטב חלמה םי ילעפמ
.םיטעומ םיחוור קיפתש ,הלודג העקשהבש ןויגיהה רסוחו תושק

האיצוהש ,"םימיה תלעת" תרבח ותעשב המקוה תוינכות ןתואל רשקהב
לש קמועל רקחמ תרהנמ עוציב ללוכ ,םירקחמו םירקס לע םיבר םיפסכ
לש התמקהל ןנכותמה רוזיאב - םיקתעהה קוצמ סיסבב םירטמ תואמ
לש טקיורפ למשחה תרבח תננכתמ םויכ .תירטקלאורדיהה חוכה תנחת
ןונכתה תדובעב התוא תשמשמ רקחמה תרהנמו ,רוזיאב הבואש היגרנא
.תוקידבהו

,רוג המלש סדנהמה םש לע - "רוג תלעת" יוניכל התכז תישילשה הפולחה
המסרופ איהו ,דואמ הקיתו הפולח וז םג .תובר םינש הז המדקל הסנמש
העיצמ תינכותה .1893-ב דוע ינמרג סדנהמ ידי לע "הריפצה" ןותיעב
,לאערזי יקמע ךרד הפיח ץרפמ רוזיאב ןוכיתה םיהמ רוניצו הלעת ליבוהל
םשל הבוגה ישרפה לוצינ ךות ,םימה תא ליפהל םשמו ,ןאש ןיבו דורח
רפסמ וז תינכותל .חלמה םי ןופצ ל ,ןדריה ץורע דצב וא ,למשח רוציי
.תורחאה תוינכותה ינפ לע תונורתי

איה ,תינופצה הפולחל רשקהב םויכ תנחבנה ,היצאיראווה לש הרקיע
םיה ףוחמ ,הלעתו רוניצ לש בולישב וא ,רוניצב ןוכיתה םיה ימ תא ךילוהל
ןקתימל ,ןאש ןיב קמעו לאערזי קמע לש םיאוותב ,הרדחל הפיח ןיב ןוכיתה
בלשב ליפתי ןקתימה .הידמח רוזיאב םקויש ,לודג יראלודומ הלפתה
.םי ימ ק"מ ןוילימ 200 -כ דע לש תומכ ןושארה

ידי לע םימ לש הליבקמ תומכ ערגית הנממ ,תרנכב ורגאיי םילפתומה םימה
ימ - ירק ,ןדריהו ןדה תורוקמ תייטה לעפמ לש קיתווה ןויערה שומימ
תא ףוקעיש רוניצ תועצמאב היצטיווארגה חוכב ומרזוי ןדריה תורוקמ
.הפוטנ תיב קמע רוזיאב יצראה ליבומה תכרעמב ובלתשי םימה .תרנכה

.םיירוזיא-םיינידמה היתונורתי לע םג םיעיבצמ וז היצאיראו יכמות
לעפמב .ירוזיאה הלועפה ףותיש תבחרה תא תינכותה רשפאת ,םהירבדל
-כ לש תומכל דע הלפתהה תלוכי תא לידגהל היהי ןתינ יראלודומה הלפתהה
תא שמשל ולכוי םהלש םיפסומה םיעברה השולשש ,ק"מ ןוילימ תואמ 800
ןדריה לש ינשה ורבעמ אצמנ הלש רו'עה לעפמ שארש ,םימה תאמצ ןדרי
.ןאש תיב קמעב

םילפתומה םימה תא בואשל חרכהה אוה וז העצה לש ירקיעה הנורסח
ןכל) הברהב םיהובג תומוקמב םיאצמנה ,הכירצה ידקומ לא ךומנ םוקממ
.(ןדריה תורוקמ תייטה תינכות תאייחה לש ןורתיפה תא הימזוי םיעיצמ
.םירפיווקא לש החלמהו םוהיזל ששחה אוה ינשה ןורסיחה

הארי ,יביטנרטלא בישחתש ,איה וז תינכות דגנכ תולעומה תונעטה תחא
םיעצמאב ןוכיתה םיה ףוח לע םיחילמ םימ וא ,ןוכית םי ימ ליפתהל ןתינש
ללכ לש בישחתב רשאמ רתוי ךומנ היהי תויולעה ךס רשאכ ,םירחא
תא זכרמש ימ .רוצ בקעי ,תואלקחה רש ךמות וז הפולחב .טקיורפה
,רבעשל תואלקחה דרשמ ל"כנמו רבעשל םימה ביצנ אוה ומעטמ תוקידבה
.אשונב תולאשל בישהל בריסש ,ריאמ ןב ריאמ

חלמה םי רושיקב הקדצה וא יתוהמ ךרוצ לכ ןיאש הארנ ,רבד לש ומוכיס
יונישש ,ןובשחב תחקל שי .םמע רשק הנידמלש ,םיחולמה םימיהמ דחא םע
םילולע תיעבטה תכרעמה יללכל דוגינב הלודג חותיפ תוליעפו םלוע ירדס
.םיחתפמה ונווכתה םהלש הלאמ תוכופה תואצות תגשה םורגל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ