םשגוה אלש ןוזחל הנש האמ :"םימה לעפמ"
בהי ןד :תאמ
.20-15 םידומע ,(1995 תנש) ,19 ןויליג ,םימ תסדנה  :רוקמ
     

"מפעל המים": מאה שנה לחזון שלא הוגשם
:רמאמה יקלח
ירוטסיהה עקרה
דוסי ינותנ
לעפמה תרטמ
לעפמה יביכרמ
תויתביבסו תוינונכת ,תויטילופ תויעב :ןוידל תויגוס
םוכיס
תורוקמ


('י ,'ג ,קוקבח) "ולוק םוהת ןתנ רבע םימ םרז םירה וליחי"
תא תוגהל םיירוזא םיננכתמו םינלכלכ ,םיאנידמ םירזוח ולא םימיב
ןוזח יכ ריכזהל יוארה ןמ .חלמה-םי - ןוכית-םי :"םימיה לעפמ" תינכת
דע ךשמנו 19 -ה האמה תיצחממ לחה רבכ םקרנ וז ןיעמ תינכת תמשגה
.'80 -ה תונש

יאשונב דומילו הארוהל תובר תויורשפא חתופו ימוחת-בר אוה הז אשונ
שומיש ךות ,הקיטילופ ,הנידמה-יעדמ ,הלכלכ ,תוחרזא ,היפרגואיג
,םיירוטסיה םיכמסמ ,םיכתח ,םימגד ,תופמ :םינווגמ הארוה-יעצמאב
,םיחרוא-םיצרמ תנמזה ,םיעצומה לעפמה-יאוותב םילויט ,םירמאמ
.תויפוקישו םיטרס


ירוטסיהה עקרה

:ןלא םאיליו ןטפק תינכת
דוע ,"ודוהל השדח ךרד - חלמה-םי" :ורפסב יטירבה בתכ 1850
ןדריה-קמעל הפיח ץרפממ הלעת רופחל שי יכ ,ץאוס-תלעת הרפחנ םרטב
.ץאוס-תלעתל תיפולח תינכת רוצילו ,תליאל םשמו חלמה-םי הכאוב
הקדצה ותינכתב אצמ אוהו יטילופ היה ונויערל עינמה
.תיתרובחת-תילכלכ

:ןודרוג סלרא'צ לארנג
ותייטנ יפ-לעו יאבצ-סדנהמ ותרשכה יפ-לע היהש ,"םוטרח רוביג"
עקש תא אלמלו הלעת רופחל עיצה ,לארשי-ץראב ההש ףאו תונויזח-לעב
הפיח ץרפמל תליא ץרפמ תא רבחל ךכ ידי-לעו ןוכיתה-םיה ימב ןדריה
.יטירבה ןלא םאיליו יעינמל םימוד ויה ויעינמ .תוינוא-טיישל

:(1899) טראקרוב סקמו (1896) יקצינמרק ןהוי תוינכתו יריכזת
ךרד הלעתש ןוכיתה-םיה ימ תלבוה תא וראת םהיטוטרשבו םהיתוינכתב
יקוצמל ןדריה עקש ךרואל ךשמהבו ןאש-תיב קמעל לאערזי-קמע
תלפה ידי-לע ילמשח חוכ תריציל הבוגה שרפה לצוני םש ,חלמה-םי
לעפמ םג הללכ תינכתה .תירטקלאורדיה הנחת לש תוניברוט ךרד םימה
.הייקשה

:(1902) "דנילונטלא" ורפסב לצרה ןוזח
ןוזח תא לצרה באז ןימינב הזח תומדוקה תוינכותה ךמס לע
:תירויצה ונושלבו םימיה-תלעת
ןמז לכ .חלמה-םי רוזאבש תוכומסה תובצחמה ןמ הבצחנ ןבאה"
זא .תזלועה םתואתשהמ טרוקסגנוקו ךירדירפ וקספ אל וחיריל העיסנה
תדרל טרוקסגנוק הצר אל ,וחירי אפרמה-ריעבש ,ןולמה-תיבל ועיגהשמ
םלזמל .חלמה-םי תלעת לא העיסנב ךישמהל הצר אוה ,תינוכמה ןמ
ומצעל תושרהל "וטוא" היה לוכי אל תחא יכ ,ךרדב ןטקה ץירפ םדרנ
.הלאכ ןפוד-יאצוי תונויער
ואצי םירבגה קרו ,דליה םע ןולמה-תיבב וראשי תורבגהש אופיא טלחוה
.קמעה לא רצקה עסמ
עמשנ םיינזא שירחמ ןואש ,חלמה-םי לש לוחכה ובחרמ ערתשה םהינפל
וכפתשהו ןוכיתה-םיה ןמ תורהנמב הנה ואבוהש הלעתה ימימ לוק ןאכ
".קמעב

...לעפמה תוהמ תא תורצק םילימב ריבסה דוד
תומכ התוא חלמה-םימ םיאיצומו םירזוח ונאש ,יתובר ,תעדל םכילע"
ונממ םיקיפמ ונאש םיקותמה םימל יתנווכ .וכותל םימירזמ ונאש םימ
םהב םישמתשמו ,םירגאמ לא תובאשמב ותוא םילעמ ונא .רועש ותואב
.עקרק תייקשהל

,םהיניע דגנל ערתשה ולוכ חלמה-םי ןגא .חוכה-תנחת לומ ובצנ הנהו
םירהה לעו םיה ביבס .הבנ'ג םגא לדוגכ ולדוג ,ליחכמו םיידי בחר
רוקמ .םידממ ירידא תשורח ילעפמ וארנ ,ןיעה העיגהש לככ ,ויפוחבש
.הלאה תונווגמה תוישעתה תא ןאכל ךשמ חוכה

לזרבה תורוניצ הארמל .םישדח םייחל חלמה-םי תא הררוע הלעתה
רכזנ ,תוניברוטה ילגלג לע םלהב ודריו הלעתה-ימ וחלק םכותמש
לש ןבלה ףצקהו םכותמ הלעש םערה ךא .הרגאינה ינקתמב טורקסגנוק
והשמ היה םנמאו .ןאכ שחרתמש םוצעה רבדה לע ודיעה ,םחוליק
םייקנעה הזנורבה ירעי לע םידרויה םימה ץחמ הארמב רדהנ יפולקיק
ןאכמו .תפרוטמ תוריהמב בוסל םתוא םיחירכמו הניברוטה ילגלג לש
,ילמשחה םרזה לש םירוטרנגה לא ףלואמהו יארפה עבטה חוכ רבע
חירפהו השדח הקיתעה ץראה תא תוריהמב הצחו םיטוחה ךרואל ץר-ץא
,םישלח ,םיינע ויה ןכ ינפלש םישנאל הרוכמלו ןגל התיהש דע התוא
".תדלומ ירסחו הווקת-יכושח

(Hiorth) תרוי 'א סדנהמה לש ורמאמ
אוה וב ,Teknisk Ukeblad תעה-בתכב רמאמ תרוי יגברונה םסרפמ 1919
למשח רוציי םשל ,חלמה-םי לא ןוכיתה-םימ הרישי הרהנמ תורכל ,עיצמ
"רהה ביתנל" המודה ןויער עצוה הנושארלש הארנ .חלמה-םי ףוח לע
.תוינרדומה תוינכתב

(1920) גרבנטור סחנפ תינכת
תינויצה הדיעול שיגה ,תילארשי-ץראה "למשחה תרבח יבא" ,גרבנטור
תובחרנ תוינכות הוותמ אוה וב ,י"אב םימה-קשמ לע ריכזת ןודנולב
הייקשה םשל ,תיחרזמהו תיברעמה לארשי-ץרא ילחנ לכב םימה לוצינל
ןמ תולעתב ךומריהו ןדריה-ימ תלבוהל ןויערה ןהיניבו ,למשח רוצייו
ןופצב חוכ-תונחת יתש תיינבו ןדריה ידיצ ינשמ ,חלמה-םי דע תרנכה
.םיירהנב חוכה-תונחת תא םיקה רתוי רחואמ בלשב .חלמה-םי

(1925) ןוירדנג רייפ לש ותעצה
.טרהקרוב לש היצפצנוקה לש תנכדועמ תינכת שיגהש יתפרצ סדנהמ
ךרד חלמה-םי םע ןוכיתה-םי תא רבחל עיצה (Gandriuon) ןוירדנג
ההובגה הדוקנל דע ,הפיח ץרפממ םי-ימ תביאש תרזעב ,לאערזי-קמע
לפמ םע הלעת ךרד םשמו ,תוסיו רגאמ הנביי םש ,לאערזי-קמעב רתויב
,חלמה-םי לש ינופצה והצק דעו ,חוכ-תנחת היהת ובש ,ןאש-תיב קמעב
דואמ תאז תינכות המוד ןושארה עטקב .היינש חוכ תנחת הנבית םש
.ינרדומה "קמעה ביתנ"ל

תועצה ,תוינכתב ,םיידוהיה תודסומה םיברועמ ,םיעבראה תונשמ לחה
:"םימיה-תלעת" תודוא תונויערו

(1943) "לארשי-ץרא רקסל הדעווה"
,הדעווה תושארב דמעש סדנהמ ,סייה .ב.'ג ידי-לע רקס שגוה וז הנשב
םילשהלו ץראה-תודש תייקשהל ןדריה-ימ תא תוטהל ץלמוה וב רשאו
ישרפה לוצינ ךות ,םי-ימ תמרזה תועצמאב חלמה-םי לש םימה ןזאמ תא
.ייק רטלוו לש ורפסב םג הלולכ וז העצה .למשח-תקפה ךרוצל הבוגה
בושו ,בר םוסרפל הכזש ,"הדועייה ץראה לארשי-ץרא" :קלימרדואל
.1944 -ב עיפוהש ,"ןדריה לע יסנט קמע תושר" :סייה .ב.'ג לש ורפסב

סאלב החמש סדנהמה לש ויתוינכת
ילארשיה דוביעה תא סאלב החמש סדנהמה גיצמ 1944 -ו 1943 םינשב
ןונכת יצולחמ סאלב ,ירטקלאורדיה לעפמל אשונה לש ןושארה
"שעמו הבירמ ימ" :ורפסב וישעמ תיברמ םוסרפו לארשיב םימה-ילעפמ
תלהנה ינפב הנושארל תינכתה תגצה ,(1973 ,"הדסמ")
ןדריה רככ תייקשהל ןדריה-ימ תלבוהל תינכות ,תידוהיה תונכוסה
.ןדריה-תעקבב ,םכרדב למשח תריצי ידכ ךות ,בגנהו

תרבחל ,ל"הת לש ןושארה ל"כנמה היהש ,סאלב החמש שיגמ 1944
האקשה ייוכיס ,לארשי-ץראב םימה תורצוא" :םשב ריכזת תורוקמ
ליבויש ירטקלאורדיה לעפמל תינכות ריכזתב ,"ירטקלאורדיה חותיפו
רשא ,תרנכל ןופצמ ןדריה לא הרהנמו הלעת ךרד ,ןוכיתה-םיה ימ תא
הנמקותו ,תחא חוכ תנחת םקות םש ,םי-ימ לש םגאל השעמל ךופהת
.חלמה-םי דע ןוכיתה-םיה ימ ומרזי ובש ןדריה לע תופסונ חוכ-תונחת

(1945) בוכורוב 'א תינכת
'א סדנהמה תושארב ,לארשי-ץראל תידוהיה תונכוסה לש םימה דרשמ
ובש ,"ןדרי - ןוכיתה-םי תלעתל העצה" :םשב ריכזת םסרפמ ,בוכורוב
,ףסוי-תיב בשומ דיל חוכ-תנחת לא ןוכיתה-םיה ימ תא ליבוהל עצומ
ןולובז קמע) םיקמעה תמוצב הביאש תנחת םע ,הלעת תועצמאב
תאצוי הנממש ,רכששי לחנב תוסיוו תכירב דע םיקמעה ךרד ,(לאערזיו
ביתנ"ל המוד וז תינכת .חוכה-תנחת לש ץחלה תורוניצו חוכ תלעת
."קמעה

"לארשי-תנידמב ירטקלאורדיה חוכו הייקשה חותיפל בא תינכת"
(1950)
,לארשי-תלשממל ץעויכ ןמזוה רשא ,ןוטוק 'ג יאקירמאה סדנהמה
םימ תלבוהל םידחא תונויער ללוכה ,ןושאר םייניב ח"וד םסרפמ
ח"ודה םסרפתה 1955 -ב .למשח תריצי םשל חלמה-םיל ןוכיתה-םימ
."קמעה ביתנ"ל המודה תינכת העצוה ,תועצהה ראש ןיב ,ולש םכסמה

ץב ריאמ תינכת
העצה "ץראה, ןותיעב ,ץב ריאמ ,םימה סדנהמ םסריפ 1966
ןוויכל לבומ לצפתי הנממ רשא ,ןוכיתה-םיל ףוס-םי ןיב טייש-תלעתל
.חוכ רוציי םשל חלמה-םי

םיישרבה .י 'פורפ תעצה
,חלמה-םיל ףוס-םי ןיב טייש תלעת תיירכל ותינכת המסרפתה 1967
םשל חלמה-םיל םימה ולפוי ונממו םגא היהי ינופצה הצקבש
י"ע המקוה וז העצה תובקעב .חלמה-םי סלפמ לע הרימשו למשח-תריצי
וז העצה האצמ וזו ,ל"הת ל"כנמ ,רניוו .א תושארב הדעו לארשי-תלשממ
.תיאדכ יתלבכ

"חותיפל רגתא - ןדריה-תעקב"
,1970 -ב הז םשב רפס םסריפ ("לדגמו המוח" יבושי ןנכתמ) רוג המלש
תליא ץרפממ הלעת לע ססובמה ,ירטקלאורדיה לעפמ עיצמ אוה וב
םירשעב .בגנבו הברעב יתיישעת ירוזא חותיפ לעפממ קלחכ ,חלמה-םיל
רשקהב תונויערו תוינכת ,םירמאמ ומסרפתה תונורחאה םינשה
תוירוקמה תועצהה לש םיטנאירו םה םבורב רשא ,םימיה-תלעתל
:הנושארה התיצחמ דעו האמה-תליחתמ
Bulletin of the) םוטאה ינעדמ ןיטלובב רמאמ 1972 -ב םסרפמ יספוו *
,הברעה קמעב תובשייתהו תוישעת חותיפל תינכות ובו (Atomic scientists   
.חלמה-םיב ירטקלאורדיה לעפמו חלמה-םיל תליא ץרפממ הלעת תללוכה   
Israel) ילארשיה יגולונכטה ןותעב רמאמ וינארפ .א םסרפמ הנש התואב *
ימ רשא ,חלמה-םיב ירטקלאורדיה לעפמ עצומ וב ,(Journal of Technology   
קפסמה ,יעקרק-לע ץחל לבומ ךרד הביאשב וילא םיעיגמ ןוכיתה-םיה   
.תוישעתו חוכ תונחת רוריקל םימ וכרדב   
תונכוסה לש תובשייתהה תקלחמל ,לקניפ .ח סדנהמה שיגמ 1973 -ב *
תליא-ץרפממ לבומ לש םינוש םיטנאירו ונחבנ הבש ,הברעל בא-תינכות   
,חלמה-םיב ירטקלאורדיה לעפמ רובע ,ןוכיתה-םיה ןמ הרהנמ תמועל   
.רתויב ילכלככ אצמנ ןוכיתה-םיה ןמ הרהנמ לש ןורתפה   
יש 'פורפ תושארב הדעו יתבג םייח ,זאד חותיפה רש הנממ 1974 -ב *
תמקה תויאדכ קודבל ,ןליא-רב תטיסרבינואמ ןייטשקא   
ועיפוה ןבורש תוינכת ושגוה וז הדעול .חלמה-םיב ירטקלאורדיה-לעפמ   
.(ץב .מו ,יספוו .ד ,לקנרפ .ח ,וינרפ 'א ,רוג המלש) .ןכל םדוק דוע   
לעפמ תמקה תויאדכ תקידבל הדעווה ח"וד םסרפתמ 1975 -ב *
לש תילכלכ תויאדכ לע עיבצמ רשא ,חלמה-םי רוזאב ירטקלאורדיה   
.חלמה-םיל ןוכיתה-םימ רשי וקב הרהנמה יאוות ןויער   
,ל"הת-תרבח תנמזומו למשחה-תרבחב טקייורפה תלהנימ תמקומ 1976 -ב *
היתוצלמהש ,תיסדנהה תונכתייה תקידב תא עצבל םיצעויו םיסדנהמ   
תושדח ,ולא תונויער םילוע התע רומאכו הוזנג ,היעוציבב ולחה ,ולבקתה   
.םירקבל   

דומעה שארל הרזח


דוסי-ינותנ
:"רהה ביתנ" לש תויפולחה תועצהה תא קר םיגיצמ םייתומכה םינותנה
דודמל ,רוזחל ןתינ ,"קמעה ביתנ" תא ןכו ימורדהו יזכרמה ,ינופצה
"חלמה םי - תליא-ץרפמ" תלעתכ ,םיירוטסיה םיאוות םג תוושהלו
."ןוכיתה-םי - תליא" תלעתו

דומעה שארל הרזח


לעפמה תרטמ
שרפה לוצינ ידי-לע ,למשח רצייל הנושארבו שארב דעונ םימיה לעפמ
.חלמה-םי לא ןוכיתה-םיה ימ תמרזהו םימיה ןיב םורה

,םייקה םיימורה שרפהו לעפמה תושרל תודמועה םימה תויומכ רואל
לעפמ רמולכ יסיסב חוכ רוציי לש דיקפת לעפמל דעייל יאדכ אלש אצמנ
.הנשהו םויה תועש לכ ךשמב הווש קפסהב רצייש

למשחה תכרעמב הכירצה איש תועשב רקיעב לעפת חוכה-תנחת
תוסיו-תוכירבב ןוכיתה-םיה ימ ורגאיי תורחאה תועשב ולאו ,תיצראה
.חוכה-תנחתל לעמ

לעפמה ןמ קיפהל רשפא ןתוא תורחא תולעות םג תומייק
,חלמה-םי ילעפמ לש יודיאה תוכירב תפיטש :ןוגכ ,ירטקלאורדיהה
ךרואל חוכ-תונחתו היישעת-ילעפמ רוריקל ןוכיתה-םיה ימב שומיש
...לעפמה יאוות

:םה םימיה לעפמב םירושק תויהל םייושעש םיפסונ םיטקייורפ
...דועו םילפתומ םימב םיחטש תייקשה ,טיש-ימגא ,שפונ-ילעפמ

םיירקיע םינותנ - םימיה לעפמ
קמעה ביתנ
רהה ביתנ
לעפמ

ימורד
יזכרמ
ינופצ
יאוות

תימימ
הביאש םע
יסיסב
-
-
טנאירו
73.3
118.2
109.3
109.3
92.5
77.3
מ"קב ,יאוותה ךרוא
-
5.3
5.2
5.2
5.0
4.7
'מב ,הרהנמה רטוק
375
450
546
450
450
(1)450
ט"ווגמב ,לעפמה קפסה
253
300
337
300
300
(2)300

(3)925
506
1,330
770
(3)1,218
725
1,330
770
1,330
770
(1)1300
(2)770
למשח תקופת
תעצוממ תיתנש
4.5 - 4
8.5 - 6
7.0 - 5.5
8.5 - 6
8.5 - 5
7.5 - 5
םינשב ,עוציבה ךשמ
4,200
9,000
8,000
8,500
7,000
5,500
תועקשה כ"הס


(י"ל ל"מ) 1977 יריחמב
4,100
6,170
5,700
6,170
6,170
6,000
(4) ןוכסח
.םינש 8.5 -כ ךשמב ,יולימה תפוקתב (1)
.-395.5 :סלפמ ,ביציה בצמב (2)
.הביאשה-תנחתבו למשחה-תכירצ יוכינב ,וטנ (3)
.הנש 30 -ל הכרעה ,קלדב ןווהמ ןוכסח (4)

דומעה שארל הרזח


לעפמה-יביכרמ
:םה םימיה לעפמ לש םייסיסבה םיביכרמה
וא חאלב-לא-ריד ,םיקיז ,םינצינ) .ןוכיתה-םיה ףוחב הסינכ ןקתמ *
.(תימי   
.ישארה לבומה לש יחרזמה הצקב תוסיו תכירב *
.ןדריה וא ,חלמה-םי םורב חוכ-תנחת *
.חוכה-תנחת םע תוסיווה-תכירב תא רבחמה ץחל לבומ *
,חלמה-םי לא חוכה-תנחתמ םימה רורחשל האיצי-תלעתו יתחת לבומ *
.ןדריה לא וא   
.םהיפוריצ וא ,הלעת וא הרהנמ :ישאר ליבומ *

.(הלעת) "קמעה ביתנ"ו "רהה ביתנ" :הכ דע וקדבנ םיישאר םיביתנ ינש
:הרהנמל םייפולח םיאוות השולש וקדבנ "רהה ביתנ"ל רקסה םוחתב
.ןארמוק דע םינצינ דיל םיהמ רשי רקב - ינופצ יאוות *
.("קוריה וק"ה תייצח אלל) הדצמל דעו םיקיזמ - יזכרמ יאוות *
יאוותו ,תימימ ןיפוליחל וא ,הדצמל דעו חאלב-לא-רידמ - ימורד יאוות *
.הביאש םע   

דומעה שארל הרזח


תויתביבסו תוינונכת ,תויטילופ תויעב :ןוידל תויגוס

"קמעה ביתנ"
:רוג המלש ידי-לע השגוהש יפכ ,וז העצה תונורתי
.(רהה יאוותב ,מ"ק 90 -כ תמועל מ"ק 73 -כ) רתויב רצקה יאוות .א
.תועצהה לכמ רתויב הכומנה העקשהה .ב
.הגדמו תואלקח ,םיפסונ םימ תורוקמ לוצינו חותיפל ףונמ .ג
ילחנ רוכיס לש האצותכ חלמה-םי שובייו ןדריה תונקורתה תעינמ .ד
(וז תינכתב תבלושמ הלעתה) .םיינדריה חרזמה   
.("הלודגה קומריה תינכת") ןדרי םע הלועפ ףותיש .ה
.םוהתה-ימ םוהיזל הנכס ןיא ךכו ,לד אוה למרכהו םיקמעה רפיווקא .ו
ךרוצ אלל היצאטיברגב ומרזי םימהו םיחונ םייפרגופוט םיאנת .ז
.הביאש-ינקתמב   
.תועקרקה תא בייטתו רפשת ךכו ,יתוכאלמ זוקינב עייסת הלעתה .ח

:םה ,ןמאנ לבוי 'פורפ ידי-לע וחסונש יפכ ,קמעה יאוותל תונורסח
(תורצנלו תודהיל "שודק רהנ") .םי-ימ ידי-לע ןדריה קיפא תחלמה .א
תחולשו יאקירפא-ירוסה עקב) .תימסייס הניחבמ שיגר רוזאה .ב
(םיקמעה   
.תויגולוקא-תויבושיי תוכלשה ונכתיו תופיפצב סלכואמ רוזא .ג
תוישעת-תכישמ ,בגנה בושיי לש רבטצמ טקפא שי רהה-יאוותל .ד
םי-ימ תלפתה ,ןמשה-ילצפ לוצינ ,םימ-ירגאמ) .ןיסולכוא-רוזיפו   
.(בגנה-תייקשהל   
.ןדריה-תעקבבו בחורה-יקמעב םירקי םיחטש דוביא .ה
."רהה-יאוות"מ התוחפ תיטגרנאה הקפהה .ו
תא ליחתהל ןתינ (ונידיב אל רבכ ,תימי) "העוצרה" תא ףוקעל ידכ .ז
.םיקיז ףוח דיל לעפמה   

:ןהיניב ,תובר תויתביבס תויעבל תופיקמ תובושת ונתינ אל הכ דע
חלמה-םיב םירכסה תא היבגהל שי ,םיפוחה תא ףיצהל אל ידכ
םי ילעפמב העיגפ לש הנכס הנשי .ןדרי םע הלועפ ףותיש שרדיתו
.חלמה

ןושלה רכס .1
המכ ,םיבש חמוצהו יחה לע תילילש העפשה תויהל הלולע
ירתאבו ןקתמה תיינב רתאב רכינ שער היהי ,הנמסחית הרובעת-יכרד
.םיריפה

הסינכה ןקתמ .2
ימיה    
,תושדח השיג יכרד לולסל וצלאי ,םייאלקח םיחטשל קזנ םרגיהל לולע
…'וכו ,םישדח קוליס ירתא

תלוספ קוליס .3
היירכה    
רקיעבו םוהתה-ימ תא םהזלו לבומה ךותמ ץורפל םילולע םי-ימ
...'וכו ,היחמצ ,תואלקחב השק היהת העיגפה םש ,"קמעה ביתנ"ב
לוחלח תנכס .4
םי-ימ    

דומעה שארל הרזח


םוכיס
ןבומכ ןתינ ,םיאלמ וא םייקלח תונורתפ ואצמנ ולעוהש תויגוסה לכל
.הז אשונב וקסעיש םידימלתה-יתווצב ןוידב תופסונ תובושת תולעל
לש ינופצה יאוותב לעפמה ,רתוי ילכלככ הארנ ,םיחמומה-תדובע ךלהמב
וק"ה תא הרהנמה תייצחב ךורכה ,ינידמה טביהל טרפ ,"רהה-ביתנ"
.םיינידמ םיגרדב ןבלל ךרוצ היהי ותוא ,"קוריה

לעפמה עוציב לע תיפוס טלחוי םרטב תושרדנה תוינונכתה תולועפה
תוינויסנ היירכ תולועפ ושענ הכ דע) ףידעה ןורתפה תיפוס רחבייו
:(דבלב
תוציפנ תקידב תירקיעה ותרטמש ,יגולורדיהו יגולואיג רקחמ .1
.הרהנמה עוציב לע ויתוכלשהו רהה רוזאב טסראקה    
תויאדכ לע ןהיתוכלשהו ןדריב םיה-ימ תמירז לש היתועפשה תקידב .2
."קמעה ביתנ"ב לעפמה    
.העקבב ןמגרא רוזאל הרדח רוזא ןיב הרהנמל ףסונ ביתנ תקידב .3
.(חוכ רוצייל םור שרפה לש דספה ךא ,היירכב םיינכטואיג תונורתי)    
.לעפמה תויאדכ תא לידגיש ןושלה-רכס תמקה תינכת תקידב .4
.םיחמלפ ףוחב ותלחתה י"ע ינופצה יאוותה רוציק תורשפא תקידב .5
.תונוש תויתביבס תועפשה תקידב .6

דומעה שארל הרזח


תורוקמ
.5-4 ןינב - תולכירדאו הסדנה ."חלמה םי - ןוכיתה םי לעפמ" .א ,יזרא
.1973 ,הדסמ ,1983 רבמצד ,שעמו הבירמ ימ .החמש ,סאלב

רובע ןכוהש ח"וד .ירוזא חותיפ תינכת תעצה ,ןדריה עקב .המלש ,רוג
.1979 ,תירוזא חותיפ תינכת תניחבל תירטנמלרפ הדעו ,ןולא תדעו

6 ןינב ,תולכירדאו הסדנה ."דוסי ילוקיש - םימיה לעפמ" .א ,רגרובצריו
.1984 רבמצד

רותינו יללכ ןונכת ,םימיה לעפמ .מ"עב חלמה םי - ןוכיתה-םי תרבח
.1984 רבמצד ,ילכלכ

.םיצעוי םיסדנהמ :ל"הת .חלמה-םי - ןוכיתה-םי :םימיה לעפמ
.1978 ,ביבא-לת

ל"הת .ימי-ניבה םימה ליבומ טקייורפה לש יוגיהה תדעו .םימיה לעפמ
.(ךיראת אלל) מ"עב םיצעוי םיסדנהמ

.1985 ,רבמבונ .חלמה-םי - ןוכיתה םי תרבח תווצ תדובע .םימיה לעפמ

:תע יבתכ
.5-1 'מע ,(1976) ,8/ה ,הירפסויבה ."םימיה תלעת" .היכרב ,ירלו
.11-4 'מע ,(1978) ,2/ח ,הריפסויבה

.24-14 'מע ,(1979) ,10-9 ,םיפונ ."םימיה תלעת" .המלש ,רוג

:תונותע
,בירעמ .14 'מע ,1.10.1980 ,בירעמ ."םימיה תלעת" .לבוי ,ןמאנ
.19 'מע ,3.10.1980


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ