םימ םוגיאל תילארשיה השיגה
םמור ריאמ :תאמ
.12-10 םידומע ,(1995 תנש) ,20 ןויליג ,םימ תסדנה  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
אובמ
לארשי תנידמב םירגאמה תודלות
םירגאמ לש היינבבו ןונכתב תונורקע
לודג יזכרמ רגאמ
םירגאמ יגוס
םוכיס


אובמ
השיגהמ הנוש ,תוברו תונוש תורטמל םימ םוגיאל תילארשיה השיגה
ינפ לע םירזופמ ,תיסחי םינטק םירגאמב תלגוד איה .םלועב תלבוקמה
ןכתיי .תוכומנ תואצוה םע םיימוקמ םילעפמ תמקה רשפאמה בחר חטש
הנוש וניא ,םוגיאב םימ ק"עמ יפל לעפמ תמקהל שורדה ןוההו
םע םילעפמ תמקה תרשפאמ ונתשיג לבא ,םלועב םייסלקה םילעפמהמ
םילקאה יאנת .ק"עמ לכ םוגיאל רלוד 1 -כ תיסחי ךומנ יליחת ןוה
םירוזאבו םיעטמהו ץיקה ילודיג לכ לש הייקשה םיבייחמ לארשיב
םיללוכ םימה תורוקמ .ףרוחה ילודיג לש תיקלח הייקשה םג םיימורדה
םיווהמ םלוצינו םמוגיאש ,ןיחלוק ימו ףרוח ימשגמ האצותכ םימ יפדוע
םילד רוזיאב וא הנידמב ,דועו תאז .תיגולוקא היעבל לוזו ליעי ןורתפ
תואלקחה חותיפל ירשפא רוקמ לכ לוצינ בייחתמ ,םימ תורוקמב
,ןיחלוק ימ תמגוד ,רתוי דורי ביטמ םימב וליפא רבודמהו ,היישעתהו
.'וכו םיחולמ םימ

דומעה שארל הרזח


לארשי תנידמב םירגאמה תודלות
םינושאר תונויסנ ושענ ,הנידמה םוק רחאל ,םישימחה תונש תליחתב
הלא םינושאר םירגאמ .םיילוש םימ לוצינל םייתנוע םירגאמ תמקהל
םהמ קלח .ול הלעמב םגא םירצויו לחנ קיפא םירגוסה איג ירכסכ ונבנ
םישישה תונשב .שומישב םיאצמנ ןיידע םירחא ךא ,לילכ וסרהנ
יפכ םייתנוע םירגאמ תמקהב לחוה םיעבשה תונש תליחתבו תורחואמה
עדיהמ הקלחב האב תיסדנהה םתוחתפתה .םויכ ונל םירכומ םהש
םימ םילצנמ םה םרקיעב .םיגד תוכירב תריפחב ושכרנש ןויסנהמו
.םיילוש

םימה תורוקמ
,םוקמב םילצונמ םניאש הדימבש םימה םתוא םיילוש םימכ םירידגמ
ופוסבו שדחמ םקלחלו םבאשל ,תיצרא תרגסמב םבלשל ןתינ אל
,יליע זוקינ ,תונופטש :םינוש םה םיילושה םימה לש תורוקמה .ודבאיש
תויפרוח תוקיפס יפדועו בויב ימ ,תונייעמ תועיבנ ,יעקרק-תת זוקינ
.הייקשהל םירמשנה תיצראה תכרעמהמ

דומעה שארל הרזח


םירגאמ לש היינבבו ןונכתב תונורקע
הטישה תונורקע
לע םיססבתמ ,לארשיב םינבנש יפכ - םיילוש םימ לוצינל םירגאמה
:םיאבה תונורקעה

םחפנ רשאו ללכ ךרדב דוריה םביט בקע םילבגומה םיילוש םימ םילצנמ
.הרידס אל םתונימז תורידתו


חטש) םתוא לצנמה הדשלו םימה רוקמל םיבורק ןתינש לככ םינבינ
.(הקשומ


םישבי םירתונ םירגאמהש ךכ ,הנועה ךשמב ואולמב לצונמ םימה חפנ
קודיס תעינמל הדודר םימ תבכש םע רתויה לכל וא ,ץיקה ףוסב
.תיעקרקה


תודאתה בקע םיירעזימ םידספהו ילמינימ םימ ינפ חטש גישהל תנמ לע
,רטמ 5 -מ תוחפ אל ,רשפאה לככ םיקומע םינבנ םירגאמה ,לוחליח וא
הלא םירקמב .רתוי םיקומע םיתיעלו רטמ 9 -ל 8 ןיבש קמועב םבור
תויטסלפ תועירי ידי לע םימטאנ רשאכ םג ,הכומנ תיסחי םוטיאה תולע
םיבייחמ ,םיקומעה םירגאמה .חטשה תנטקה בקע ,תיסרח וא
.תוללוסה תוביצי בושיחב רתי-תדפקה


.(םימ רוהיט ,גייד ,שפונ ,היקשה) תורטמ בוליש לש תורשפא


תויאדכ לש םינוירטירקב דומעל םיבייח - תדרפנ הדיחיכ - םירגאמה
תויהל הכירצ םימב שומישמ תלבקתמה הרומתה רמוא הווה ,תילכלכ
תוסחייתה היהת םהיבגל רשא בויב ירגאמ יבגל ןכ אל .םתולעמ ההובג
.תונוש רוהיט תוביטנרטלאל תדחוימדומעה שארל הרזח


לודג יזכרמ רגאמ
חפנכ ךרעל היהי ללוכה םחפנ רשאכ ,רתוי םינטק םירגאמ רפסמ תמועל
.יזכרמה רגאמה
:תוטישה יתש לש תונורסחו תונורתי ןלהל

(יזכרמ רגאמ) 'א הטיש
:תונורתי
וא למשחל רוביח ,הקזחאו לועפת ,לופיט ךרוצל תוכרעמה לכ זוכיר
.רחא היגרנא רוקמל
(1)
.םרוזיפו םרוהיט ,םימה תסיפתל תחא תכרעמ תיינב
(2)
.םזוכיר בקע םינבמהו הביאשה תכרעמ לש הכומנ תירשפא תולע
(3)

:תונורסח
ךרוצ שי .תיסחי לודג חטש לע תודיחאו ביט תניחבמ עקרק זוכירב ישוק
.םילעב ןיב חטש תפלחהב
(1)
ןיב חטש תפלחהב ךרוצ שי .תיסחי לודג קיפסמ חטש תאיצמב ישוק
.םילעב
(2)
.קומעו לודג רגאמ תיינבב יסדנה ישוק
(3)
תכרעמה תורקייתהו םינכרצהמ קלח רובע םילודג םיקחרמל םימ תכלוה
.וז לש היטעב
(4)
ןהב םינש ןתואב דחוימב ,םינכרצה ןיב םימה תקולח לוהינב םיישק
.אלמ אל רגאמה

(5)
(םינטק םירגאמ רפסמ) 'ב הטיש
:תונורתי
,ביט) עקרקה גוסו היפרגופוטה תניחבמ םיאתמ חטש אוצמל תיסחי לק
.(תודיחא
(1)
םוטיאל ימוקמ רמוח אוצמל בוט יוכיסו ,םימ קומע רגאמ תונבל רתוי לק
(2)
.הלוז םימה תכלוה ןכלו הקשומ חטשל בורק םוגיאה
(3)
.תולודג תובאשמבו םילודג םינבמב ךרוצ ןיא
(4)
לוצינ בוליש םירשפאמ ,רוזיא ינפ לע םירזופמו תיסחי םינטק םירגאמ
בושי לש ןיחלוק ,זוקינ ,תוימוקמ תועיבנ) םיפסונ םיילוש םימ תורוקמ
.('וכו
(5)

:תונורסח
.יולימ ןמזב םימה תקולחל רדסהב ךרוצ שי
(1)
.תונופטש ימ םילצנמ רשאכ הסיפתו הייטה ינקתימ רפסמ םישורד
(2)
דילש תובאשמה תא ליעפהל וא םיקחרמל היגרנא םע עיגהל שי
.םיימוקמ םיעונמ ידי לע םירגאמה

(3)

דומעה שארל הרזח


םירגאמ יגוס
איג רכס
תללוסכ רמולכ ,איג ירכסכ ונבנ םינושארה םירגאמה ,םלועב לבוקמכ
הלעמב םגא תרצויו םימה תמירז תא תענומ ,לחנ וא עקש תרגוסה רפע
רחבנ ןמוקימו ,תוכומנ רפעה תוללוס ויה תוחיטב ימעטמ .הללוסה
.םייפרגופוט םיאנתל םאתהב
.םיטושפ ויה םינבמה
המירזב אלמתה רגאמה יכ ,םימל הסינכ ןקתימב ךרוצ היה אל .א
.לחנה ימ לש תישפוח
.הללוסה הצקב הלעתמ יונב םיפדועה ןקתימ .ב

םוקימ תא םייפרגופוטהו םייגולורדיהה םינותנה ועבק ץראה יאנתב
אל .ולדוגו רגאמה
ומצע קיפאב לוחליחה ,עקרק יאנת הקימעמו תידוסי הרוצב וקדבנ
.תווקיהה ןגאב הפיחסה ירועישו

:תונורתי
םיטושפו םילוז
(1)
רקי וניה ץרבימה יכ םא םיבכרומ םינבמב ךרוצ ןיא
(2)
.הלודג וא הנטק המירז םיטלוק
(3)

:תונורסח
.םינש רפסמ רחאל שומיש ללכמ תאצל לולע רגאמה ןכלו תפוחס םיטלוק
(1)
.רקי םוטיאה .ותוא םוטאל ירשפא יתלב טעמכו לחלחמ ומצע קיפאה
(2)
לוחליחו תודאתה ידספה ןכלו לודג חטשה .םידודר םימה רגאמהמ קלחב
.םילודג
(3)
םג היופצ תיברימ המירז חיטבהל בייח אוה יכ רקי ,םיפדועל הנבמה
.אלמ רגאמה רשאכ
(4)
תשילג לש הרקמב לחנה םוהיז תנכס ללגב ןיחלוק םוגיאל םיאתמ אל
.םיפדועה תלעת ךרד םימ
(5)
.םיקמעב ישאר זוקינ ךרוא הווהמה קיפאה תא םתוס

(6)
,ץראה יקלח בורב איג ירכס לש הטישה הבזענ ל"נה תונורסחה חכונל
.דצ ירגאמכ ורפחנ םירגאמה בור ןכלו

איג ירגאמ
לש יעבט םוטיא םייקו ,ףחסמ הייקנ המירזה רשאכ היינבל םינתינ
.יעקרק-תת ץיצח ידי לע םוטיא גישהל ןתינ וא תועקרקה

דצ רגאמ
הריפחה חפנ ןיב ןוזיא ךות ,לחנה קיפא יאוותל ץוחמ םינבנ דצ ירגאמ
.תוללוסה תיינבל שורדה חפנ ןיבל

:תונורתי
לוצינל דעוימה חטשל הבריק ,תיפרגופוט הניחבמ חונ רתא רוחבל ןתינ
.םוטיאהו הריפחה תניחבמ םימיאתמ עקרק יאנתו םימה
(1)
םא םוטיאל חטשהו תודאתהה חטש תא םיניטקמש ךכ ,םיקומע םינבינ
שומישה םושמ תולעה תא הניטקמ רגאמה חטש תנטקה .ץוחנ אוה
.ומצע חטשב
(2)
םוהיזו השילג לש הנכס בקע ,איג רכסל דוגינב) ןיחלוק רוגאל רשפא
.(קיפאה
(3)
.בר ףחס םיטלוק אל
(4)
הסינכה תקיפס יכ ,איג רגאמב רשאמ רתוי לוז המירז יפדועל הנבמה
.תלבגומ
(5)
.חותפ ראשנ זוקינ ךרואכ יזכרמה קיפאה
(6)

:תונורסח
.איג ירכסל האוושהב היינבב רתוי םירקי
(1)
.תיאלקח עקרק לע ללכ ךרדב םינבנ
(2)
ןויסנה יפל הינש/ק"מ 4-3 לעמ ,תולודג תוקיפסב תונופטש ימ םיטלוק אל
תקיפס הרקמ לכב .הביאש וא היצטיברג ידי לע ןונכיתה .לארשיב
.תלבגומ הסינכה
(3)

דומעה שארל הרזח


םוכיס
םיכרעה .ק"עמ 7,000,000 דעו ק"מ 15,000 ןיב הנתשמ םירגאמה חפנ
חטש םאה ,רגאמה תושרל דמועה חטשה לדוג ,םימה רוקמב םייולת
לארשיב ומרוה תונורחאה םינשה 25.'וכו הייקשהל דעוימ לוצינה
תורבדמ תואצותה .ק"עמ םוילימ 150 לש ללוכ לוביקב םירגאמ 300 לעמ
.ןמצע דעב


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ