ןדרי לש תימשאהה הכלממה ןיב םולשה םכסה
לארשי תנידמ ןיבל
סמייט ןדרו`ג :תאמ
.8-7 םידומע ,(1994 תנש) ,81 ןויליג ,םימ תסדנה  :רוקמ
     

הסכם השלום בין הממלכה ההאשמית של ירדן לבין מדינת ישראל
Jordan-ב םסרפתהש ילגנאה חסונהמ םיעטק לש ישפוח םוגרת)
(20-21.10.94 - Times

:רמאמה יקלח
אובמ
II חפסנ


אובמ
ןוטגנישוו תרהצהל ןהיתש תובייוחמ לארשי תלשממו ןדרי תלשממ
;25.06.1994 םויב ןהידי לע המתחנש
ססבתיש ,ןוכיתה חרזמב ללוכו אמייק רב ,קדוצ םולש גישהל הרטמב *
תנבה ךותמ - ;ןהיטביה לכ לע 339242 ןוחטיבה תצעומ תוטלחה לע   
דובכו קדצ ,ןויווש ,שפוח לע ססובמה םולש קוזיחבו םויקבש תובישחה   
דובכ תא םדקלו םייגולוכיספ םימוסחמ לע רבגתהל ךכבו ,םדאה תויוכז   
תומואה לש דוסיה תליגמב ףתושמה ןומאה סיסב לע - ;םדאה   
לכ םעו ידדה םולשב תויחל םתוביוחמבו םתוכזב הרכההו תודחואמה   
יסחי חותיפל הפיאשב - ;םירכומו םיחוטב תולובג םוחתב תונידמה   
ימואל-ןיבה קוחה תונורקעל םאתהב ןהיניב הלועפ ףותישו תודידי   
.םולש תותיעב םיימואל-ןב םיסחי החנמה   
בצמ םויס לע וריהצה ןה (25.06.94) ןוטגנישוו תרהצהבש הרכה ךותמ *
הז םולש םכסהל םאתהב ןהיניב םולש ןנוכל וטילחהו ,ןהיניב המחלמה   
:ןמקלדכ טלחוה   

םייללכ תונורקע - 2 ףיעס
תינידמה תואמצעהו תילאירוטירטה תומלשה ,תונובירה דוביכו הרכה .1
.ינשה דצה לש

םיחוטב תולובג םוחתב םולשב תויחל תידדהה תוכזה דוביכו הרכה .2
.םירכומו

חיטבהל הרטמב הלועפ ףותיש לש םיבוט תונכש יסחי וחתפי םידדצה .3
םולש לש םיעצמאב וטקניו חוכב שומיש וא םויאמ וענמי ,דימתמ ןוחטב
.תועד יקוליח בושייל

תומלשל תונובירל םידדצה תוכזב םיריכמו םידבכמ םידדצה .4
.תינידמ תואמצעלו תילאירוטירטה

דובכהו חותיפה לש יזכרמה דיקפתה תא םיריכמו םידבכמ םידדצה .5
.רוזיאה תונידמ ןיבו םיידדצ-ודה םיסחיב ישונאה

םימ - 6 ףיעס
:םידדצה ןיב םימה תויעב לכ לש אמייק רבו ללוכ בושיי גישהל המגמב
ימ לש םהיניב תקדוצה האצקהב תידדה ריכהל םימיכסמ םידדצה .1
תונורקעל םאתהב ,הברעב םוהתה ימו ,ךומריה רהנ ,ןדריה רהנ
.ואולמב דבוכיש הז םכסהל II חפסנב גצומכ םימכסומו םילבוקמ

תויעבל קדוצו ישעמ ,םכסומ ןורתפ אוצמל ךרוצב םריכהב ,םידדצה .2
םודיקל סיסב רוציל יושע םימה אשונש הנבה ךותמו ,םהלש םימה
יבאשמ חותיפו לוהינש חיטבהל םיבייחתמ ,םהיניב הלועפה ףותיש
.ינשה דצה לש םימה יבאשמב איהש הרוצ לכב ועגפי אל םהלש םימה

תונעל ידכ םיקיפסמ םניא םימה תורוקמש הדבועב םיריכמ םידדצה .3
ללוכ ,תונוש תוטיש תועצמאב הכירצל וקפוסי םיפסונ םימ .םיכרוצל
.ימואל-ןיבו ירוזא הלועפ ףותישב םיכורכה םיטקייורפ

םימל םירושקה םיאשונב הלועפ ףותיש יכ הנבה ךותמו 3 ףיעס רואל. 4
לפטל שישו ,םימה תוקוצמ תלקהב עייסי ,םידדצה ינש תלעותל היהי
,םלובגל רבעמ םימ תורבעה ללוכ ,ףתושמה לובגה ךרואל םימה יאשונב
הלועפ ףתשלו םימב רוסחמה תלקהל םיכרד שפחל םידדצה םימיכסמ
:םיאבה םימוחתב
סיסב לע ןימזה עציהה תלדגהל םישדחו םימייק םימ יבאשמ חותיפ .א
ימ לש םינדבאו םיזובזיב רועזימ בגא ,םתאצקהל םאתהב ירוזא    
.םהב םישומישה תרשרש ךרואל תורוקמה    
.םימה יבאשמ םוהיז תעינמ .ב
.םימב רוסחמה תלקהב ידדה עויס .ג
ןוכדע ללוכ ,םימל םירושקה םיאשונב ףתושמ פ"ומו עדימ תרבעה .ד
שומישהו םימה יבאשמ לש חותיפה םודיקל תורוקמה לאיצנטופ תכרעה    
.םהב    

םימה ףיעסמ תובייחמה םידדצה ינש תויובייחתה לש לעופל האצוהה .5
.II חפסנב םיטרופמ םכסהב

דומעה שארל הרזח


II חפסנ
םימל םירושקה םיאשונ
םיפיעסה לע תומיכסמ לארשיו ןדרי ,םכסהב 6 'סמ ףיעסל םאתהב
:ןמקלדכ םימל םירושקה

תואצקה - I קרפ

ךומריה רהנמ םימ
ק"מלמ 12 באשת לארשי .רבוטקואל 15 דע יאמל 15 - ץיקה תנוע .א
.המירזה תרתי תא ןדריו

ק"מלמ 13 תבאוש לארשי .יאמל 14 דע רבוטקואל 16 - ףרוחה תנוע .ב
רשפאת ןדרי :םיאבה םידעצל תופיפכב המירזה תרתיל תיאכז ןדריו
ךכל הרומתב ,ףרוחב ךומריהמ ק"מלמ 20 לש תפסונ הביאש לארשיל
הקספב תניוצמה תומכה תא ץיקה ךשמב ןדריל הרבעה רשפאת לארשיש
.ןדריה רהנמ ןלהלש (א/ 2)

רכס דרומב שמתשהל תויאשר לארשיו ןדרי ,םימ ןדבא רעזמל תנמ לע .ג
דוביאל וכליש תויואג ימ לש םיפדועב (121 הדוקנ) היסדעב הייטהה
.שומיש ןהב השעיי אלש הדימב

ןדריה רהנמ םימ
םיפסונה םימל הרומתב .רבוטקואל 15 דע יאמל 15 - ץיקה תנוע .א
לארשי ,(ליעל ב/ 1 ףיעס יפ לע) ףרוחב באשת לארשיש המיכסמ ןדריש
תורישי ןדריה רהנמ ק"מלמ 20 ץיקה תנועב ןדריל ריבעהל המיכסמ
לש הקזחאהו הלעפהה תולע תא םלשת ןדרי .רהנה לע הינגד רכס הלעממ
תולעב אשיתו ,(ןוהה תולע ללוכ אל) תומייק תוכרעמ תועצמאב וז הרבעה
.וז הרבעה רידסי דרפנ לוקוטורפ .םישדח הכלוה ינקתמ לכ

רוגאל תיאכז ןדרי .יאמל 16 דע רבוטקואל 16 - ףרוחה תנוע .ב
םורדמ ןדריה רהנב תויואג ימ ק"מלמ 20 לש ילמינימ עצוממ השומישל
אל םא דוביאל וכליש תויואג ימ לש םיפדוע .ךומריה רהנ םע שגפמל
בואש רגוא ללוכ םידדצה ינש תבוטל לוצינל םינתינ שומיש םהב השעיי
.רהנה קיפאל ץוחמ

לש םייחכונה םישומישב ךישמהל תיאכז לארשי ,ליעל רומאל ףסונב .ג
ההז תיתנש תומכל תיאכז ןדרי .יבצ תריטל םיירהנ ןיב ןדריה רהנ ימ
לש תוכיאב וא תומכב עגפי אל ינדריה שומישהש יאנתב ,לארשי לש וזל
,(ןלהל VI קרפ) תפתושמה םימה תדעו .ל"נה םילארשיה םישומישה
.תועמשמ ילעב םיקזנו םיעגפמ יוהיזל םייחכונה םישומישה תא רוקסת

תומכ ךותמ םילפתומ םימ ק"מלמ 9 לש תיתנש תומכל תיאכז ןדרי
רהנ לא םויכ םיטומה םיחילמ תונייעמ ימ ק"מלמ 20 -כ לש תללוכ
לש הקזחאהו לועפיתה תולע ןומימל תורשפאה תא ןחבת לארשי .ןדריה
דע .(ןוה תולע ללוכ אל) םילפתומ םימ לש וז תומכ לש ןדריל הקפסהה
לארשי ,הז םכסה שומימל תופיפכבו ,הלפתהה ינקתמ תלעפה דעומ
,(ליעל א/ 2 ףיעס פ"ע) הינגד רכס הלעממ ןדרי ימ ק"מלמ 9 ןדריל קפסת
הרבעהה רשוכל ףופכ ,רחבת ןדריש םידעומבו ,ץיקה תנועל ץוחמ
.יברימה

םיפסונ םימ
ףקיהב ןדריל הקפסהל םימ תורוקמ תאיצמב לועפ ופתשי לארשיו ןדרי
ןיכת תפתושמה םימה תדעו .הייתש ימ תוכיאב םימ ק"מלמ 50 לש יתנש
,ןדריל ל"נה תומכה תקפסהל תינכת ,הז םכסה שומימ םוימ הנש ךות
.הטלחהו ןוידל תולשממה יתשל שגותש

הקזחהו הלעפה
םימ תוקפסמה לארשי חטש םוחתב תוכרעמ לש הקזחאו הלעפה .א
,תושדח תוכרעמ .לארשי תוירחאב ויהי ןהילא למשחה תקפסהו ןדריל
הזוח יפ לע ,ןדרי ןובשח לעו תוירחאב ויהי ,דבלב ןדריל םימ וקפסיש
.ןדרי ידי לע ורחבייש תורבח וא תויושר תועצמאב ינלבק

לא דויצלו םדא-חוכל םילושכמ תלוטנו הלק השיג חיטבת לארשי .ב
הזוחב טרופי הז אשונ .הקזחאו הלעפה יכרוצל תושדחה תוכרעמה
.ןדרי ידי לע ורחבייש תורבחה וא תויושרה ןיבל לארשי ןיב םתחייש


הריגא - II קרפ
ךומריה רהנ לע הריגא/הייטה רכס תיינבב הלועפ ופתשי לארשיו ןדרי .1
תא רפשל איה הרטמה .121 הייטה תדוקנ/היסדע רכס דרומב רשי
ךלמה תלעת ךות לא ןדריל םיצקומה ךומריה ימ לש הייטהה תוליעי
1) תואצקהל םאתהב לארשיל ךומרי ימ לש הייטה תורשפא םע ,הללדבע
.תידדה הטלחהל םיחותפ םירחא םידועיי ,/

ןדריה רהנ לע םימ תריגאל תכרעמ תונבל הלועפ ופתשי לארשיו ןדרי .2
םושיי רשפאל תנמ לע ,יבצ תריטל םיירהנ ןיב ףתושמה םלובג ךרואל
טולקל היושע היהת הריגאה תכרעמ .הז חפסנב I קרפ לש ב/ 2 ףיעס
3 דע תפסונ תומכב שמתשהל תיאשר לארשי ;תויואג ימ לש תפסונ תומכ
.הריגאה חפנ ךותמ ק"מלמ

.םיידדה המכסהלו ןוידל חותפ םיפסונ םירגאמ תמקה אשונ .3


םימה רומישו תוכיא - III קרפ
םימה לע תיקוחה ןתוכמס םוחתב רומשל תובייחתמ לארשיו ןדרי .1
,התחשה ,םוהיז ינפמ הברעב םוהתה ימו ךומריב ,ןדריב םיפתושמה
.היינשה תאצקהמ תחאה תרשואמ יתלב הקפה וא ,קזנ

םימה תוכיא רוטינבו בקעמב הלועפ ופתשי לארשיו ןדרי וז הרטמל .2
ולעפיו ףתושמב ומקויש בקעמ תונחתב שומישה ידי לע ,ןלובג ךרואל
.םימל תפתושמה הדעווה חוקיפב

םיינוריע םיכפש לש קוליסה תא תחא לכ הנפוסאת לארשיו ןדרי .3
ןקתה תמרל ,ולפוט םרטב ,ןדריה וא ךומריה רהנ לא םייתיישעתו
םלשוי הז רוסיא םושיי .תיאלקח הייקשהב לבגומ יתלב ושמיש רשפאמה
.הז םכסה תמיתח םוימ םינש שולש ךות

היהת אוהש רתא לכב היינשל תחא הנידממ םיקפוסמב םימה תוכיא .4
.תקפסמה הנידמה ידי לע הדוקנ התואמ םיקפוסמה םימה תוכיאל ההז

הלפתהל ודעוייו וניירושי ןדריה רהנ לא םיטומה םיחולמ תונייעמ ימ .5
זכרה ימש חיטבהל הלועפ ופתשי תונידמה יתש .םינש עברא ךות
.וילבוימ דחאל וא ןדריה רהנל וקלוסי אל הלפתהה ךילהתב םירצונה

םימ תוקפסמה תוכרעמה לע המוחתב תחא לכ ורמשי לארשיו ןדרי .6
עגפתש תרשואמ יתלב הקפה וא קזנ ,התחשה ,םוהיז לכ ינפמ היינשל
.םכסוה הילע האצקהב


הברעה קמעב םוהת ימ - IV קרפ
לע םילעפומו וחדקנ רשא םיחודיקהמ קלח ,םכסהה יאנתל םאתהב .1
לש ינדריה דצב םילפונ ,הקפסהה תוכרעמ םע בלושמב לארשי ידי
שומישב קיזחהל ךישמת לארשי .תינדרי תונוביר תחת םניהו ,לובגה
חפסנב וטרופיש תוכיאבו תומכב םהילא תורושקה תוכרעמבו םיחודיקב
אל תונידמהמ תחא ףא .1994 רבמצדל 31 דע ףתושמב ןכויש 1 'סמ
תוכיא תא וא לוביה תא תיחפהל לולעה דעצ לכ תטיקנל םורגת וא טוקנת
.תוכרעמהו םיחודיקה לש םימה

תחידק ,לארשי ידי לע תוכרעמבו םיחודיקב שומישה תפוקת ךשמב .2
ינדרי יושירב הנתות הלועפ ללכמ ואצייש םיחודיקל םייפולח םיחודיק
הלועפ ללכמ אציש חודיקה ךכ םשל .ףקותבש תונקתלו םיקוחל םאתהב
תעב תומכסומה תוינדריה תויושרהמ ןוישר לביקש חודיקכ לפוטי
.םיינכטה םינותנה לכו יגולואיג ךתח ןדריל קפסת לארשי .חדקנש
.תוילארשיה םימהו למשחה תותשרל רבוחי יפולחה חודיקה

ןדריב תוכרעמהו םיחודיקהמ הקופתה תא לידגהל לכות לארשי .3
1 ףיעסב ורכזוהש תויומכל רבעמ ק"מלמ 9 לע הלעת אלש תיתנש תומכב
הניחבמ תירשפא וז הלועפש תפתושמה םימה תדעו תעיבקל ףופכ ,ליעל
שי וז הלדגה .םימייק םיינדרי םישומישב תעגופ הניאו ,תיגולורדיה
.םכסהה שומימ דעוממ םינש שמח ךות עצבל

הקזחאו הלעפה .4
םימ םיקפסמה ןדרי חטשב תוכרעמהו םיחודיקה לש הקזחאו הלעפה .א
הלעפהה .ןדרי תוירחאב ויהי ןהלש למשחה תקפסא תוכרעמו לארשיל
הזוחב לארשי ןובשח לע ורסמי תוכרעמהו םיחודיקה לש הקזחאה
.לארשי ידי לע ורחבייש תורבח וא תויושרל
לא דויצו םדא חוכל םילושכמ אללו הלק השיג חיטבת ןדרי .ב
םתחייש הזוחב טרופי הז אשונ .הקזחאו הלעפהל תוכרעמהו םיחודיקה
.לארשי ידי לע ורחבייש תורבחה וא תויושרל ןדרי ןיב


םימכסהו תועדוה - V קרפ
תושעיהל םילוכי ךומריו ןדרי תורהנה ךלהמ לש םייתוכאלמ םייוניש .1
.תידדה המכסהב קרו ךא

ןמזה ינפל םישדוח השיש היינשל עידוהל המצע לע תחקול הנידמ לכ .2
ל"נה תורהנה דחא ךלהמ תא תונשל לולעה ,ןנכותמ טקייורפ לכ לע
הדעווב ןודיי אשונה .םהב םימה תוכיא תא וא ,ףתושמה ןלובג ךרואל
םיטקייורפש תויושגנתהו םידוגינ ,םיקזנ עונמל הרטמב םימל תפתושמה
.םורגל םילולע הלאכ


הלועפ ףותיש - VI קרפ
אשונל םייטנבלר םינותנ ףילחהל ןמצע לע תוחקול לארשיו ןדרי .1
.תפתושמה םימה תדעו תועצמאב םימה יבאשמ

תא לידגהל ןתרטמש ,תוינכת חותיפב הלועפ ופתשי לארשיו ןדרי .2
הלועפה ףותישל רשקהב ,םימב שומישה תא לעיילו םימה תקפסה
.ימואל-ןיבה וא ירוזאה ,ידדצ-ודה


םימל תפתושמה הדעווה - VII קרפ
םימל תפתושמ הדעו םידדצה םימייקמ הז חפסנ םושיי ךרוצל .1
.ץרא לכמ םירבח השולשמ תבכרומה

םידדצה ינש תולשממ רושיאב רידגת םימל תפתושמה הדעווה .2
.התלועפ םוחת יטרפו ,היתושיגפ תורידת ,התדובע ילהונ תא ,המאתהב
.שרדנל םאתהב םיצעוי וא/ו םיחמומ ןימזהל הלוכי הדעווה

תוחמתמ תודעו-תת רפסמ ךרוצל םאתהב םיקהל הלוכי הדעווה .3
הלא תודעו-תתש םכסומ הז רשקהב .תוינכט תומישמ ןהילע ליטהלו
לש ףתושמ ימוקמ לוהינל תימורד הדעו-תתו תינופצ הדעו-תת וללכי
.וללה םירוזאב םימה יבאשמ תוכרעמ


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ