יתלב םימ רוקמכ םיכפש רוזחימ :הגרד םילוע
םילודיג תייקשהל בזכא
ליא דדלא :תאמ
.36-32 םידומע ,(2000 תנש) ,47 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

עולים דרגה: מיחזור שפכים כמקור מים בלתי אכזב להשקיית גידולים
:רמאמה יקלח
המדקה
תואלקחל םיכפשה תא םיאתהל
תוחפ שורדל תואלקחל םורגל
םיכפשה תא קלסי ימ
םיכפושל תונקת שי
םיכפושב תוקשהל רתומ
םיסדרפ תייקשהל ורכמיי םירהוטמה בויבה ימ
םיטקיורפ

המדקה
חונימב "םיכפוש" - םיכפש רזחמל תורשפאמ םימ רוהיטל תוחתופמה תויגולונכטה
הלא ."םיחלוק"ל - ונייהד ,םירהוטמ םיכפושל םכפוהל םיאתמ לופיט רחאלו ,יעוצקמה
ךכבו ,םייאלקח םילודיג תייקשהל םיאתמה בזכא יתלב םימ רוקמכ שמשל םילוכי
םש לעב החמומ ,הפיחמ ןוירוג לאגי 'גניא רובס ךכ .םימב רוסחמ לש תובר תויעב רותפל
אוה םויכ .םינוש םייתכלממ םידיקפת רבעב אלימש ימו ,הלפתה תסדנה םוחתב ימלוע
.זוקינו בויב ,םימ תויתשתל ץעוי סדנהמ

םיעבונ תועדה יקוליח .אשונב םיעד ימימת םיחמומה לכ אל יכ ,רמולו םידקהל שי
תויהל תכפוהה ,הלאשל תטלחומ הבושת ןיא .תוברה תוכלשההמו אשונה תובכרוממ
ץוח לארשי לש םימה תורוקמ תלדגהל תוביטנרטלאה ןהמ :הנש ידמ רתוי תיטירק
?םיכפש רוהיטמ

אל ,רחואמב וא םדקומב ,וירבדל .םיכפש רוזחימבש תלעותב ןימאמש ימכ רכומ ןוירוג
תא ריבסמ אוה ךכ .וישכעמ הב טוקנל יאדכ ,ךכ םאו .הטישה תא ץמאלמ סונמ היהי
תוברל ,םיכרצה לכל םיריפש םימב שמתשהל רתוי לוזו חונש ןוכנ םנמא" :ותסיפת
תולוכי םימ תורוקמב תועפושמה תונידמ קרש סוסקול והז ,רעצה הברמל לבא ,תואלקח
ונתויהב ,םיריפש םימ תורוקמב דואמ םיינע ונחנאש ךכב יד אל םאו .ןמצעל תושרהל
בצמב .םילדג םימב ונלש םיכרצה םג ,הדמתהב הלדג התייסולכואש ,תחתפתמ הנידמ
."ריכהל ונילע הז

הכירצל - רתיהו ,תואלקחל םידעוימ םימה תכירצמ 70%-60% - כ ,םיילמרונ םיאנתב
ומיאתיש ךכ םיכפש רתוי רהטנש לככש ,ןעוט ןוירוג .הייסולכואה לש תפטושה
,םילדהו םייעבטה וניתורוקממ םימ תוחפב שמתשהל לכונ ךכ ,םייאלקח םישומישל
.הייסולכואל םתוא הצקנ תאז םוקמבו

.םיכפשו םימהוזמ םימ לש טלחומ יוקינל שורדה עדיה לכ ונל שי ,תיגולונכט הניחבמ"
,תעדל םג בושח .לטובמ אל ימוקמ עדי ונל שיש ךכ ,ץראב וחתופ ףא תויגולונכטהמ קלח
עדיה לכו ,םימיוסמ םימושר םיטנטפ דבלמ - תוידוס לכ טעמכ תרמשנ אל הז םוחתב יכ
לכונ ובש בצמל עיגהל ונילע ,רבד לש ומוכיסב .הגשהל ןתינ םלועב אשונב םייקה םוצעה
.םהיתואצותמ תונהילו םלועה יבחרב וחתופש רוהיטה יגוס לכ תא עצבל
,הדבוע .םימה רוהיטו םיכפשה אשונב ולשכנ םויה דעו הנידמה םוק זאמ תולשממה לכ
לבא ,וב םישד ןיידעו חלצומה ומויסל עיגה םרט אשונה ,תואמצע תונש 51 רחאל םג יכ
."דימתלו תחא היעבה תא רותפל ידכ רבד השענ אל יתילכת ןפואב

םות דע תוצמל הכירצ ,לארשי ןוגכ ,םיריפש םימ תורוקמב היינע הנידמש ןימאמ ןוירוג
- םינוש םיגוסמ םירוהיט עצבל שי .םיכפשה רוהיט םוחתב תומייקה תויורשפאה לכ תא
תייקשהל רקיעב םיאתמה רוהיט לש דחא גוסב קפתסהל אלו ,לודיגה יגוסל םאתהב
.הנש ידמ תחופ ץראב הלודיג ףקיהו ילכלכ יתלב לודיג איהש ,הנתוכ

דומעה שארל הרזח


תואלקחל םיכפשה תא םיאתהל
,םייאלקחה םיכרצה תיברמל םיאתמה םימ רוקמל וכפהי םירהוטמ םיכפש ימש ידכ
תכרעמל םימיאתמ יתלב םיכפש לש םתסינכ תא עונמלו ליכשהל שי ,ןוירוג רמוא
תיברמל םימיאתמ םניא הלא יכ ,בר חלמ םיליכמה םיכפשל רקיעב הנווכה .רוהיטה
יתלב םימ רוקמ לש אוה ןושארה חוורה :םיימעפ חיוורנ ךכב" .םייאלקחה םילודיגה
םוהיזה תייעב תא רותפנש אוה ינשה חוורהו ,אצמנב ויהי דימת םיכפש ןכש - בזכא
."תוקיזמ םיכרדב םימרזומה םירקובמ יתלב םיכפשמ האצותכ יתביבסה

תקפסא וליאו ,הנשל םיכפש בוק 'מ 50 -כ עצוממב תמרות שפנ לכש ,רבתסמ םיבושיחמ
תומכמ םיילפכ ,רמולכ .הנשב בוק 'מ 100 -כ איה הנשב שפנל השורדה תעצוממה םימה
וז תומכ .בוק ןוילימ 400 לע הלוע וניא הנשב ץראב "םירצוימ"ה םיכפשה לכ ךס .םיכפשה
היה ןתינ וליאש ,רבתסמ ןאכמ .השורדה תיתנשה תיצראה םימה תומכמ ךרעב עבר איה
הכירצל הנשל םימ בוק ןוילימ 400 -כ ףיסוהל םילוכי ונייה ,םיכפשה תומכ לכ תא רזחמל
.םימב ידימתה רוסחמה תשוחתמ ונתוא ררחשמ היה רבדה .הייסולכואה לש תפטושה

דומעה שארל הרזח


תוחפ שורדל תואלקחל םורגל
תורידאה םימה תויומכ תא תיתועמשמ ןיטקהל תנמ לע" ,ןוירוג ףיסומ ,ליבקמב
תא בטיה ןוחבלו םימה קשמב תיללכ היזיוור תושעל שי ,תכרוצ תילארשיה תואלקחהש
ךישמהל םלתשמ הז ןיאש הנקסמל עיגנ םירקמהמ קלחב .לודיג לכ לש םימה תכירצ
םתויאדכשו ,םימ דואמ הברה םיכרוצה ,הנתוכ ןוגכ םילודיגל הנווכה .םילודיגה חופיטב
ץראל רתוי םימיאתמה ,םירחא םילודיג חפטל יאדכ םמוקמב .קפסב תלטומ תילכלכה
הניחבמ רתוי םייאדככ ולגתי ףא םהש תויהל דואמ לוכיו ,ונלשכ םימ תורוקמב היינע
."תילכלכ

דומעה שארל הרזח


םיכפשה תא קלסי ימ
גואדל תורומאה ,תוילפיצינומה תויושרה לש איה םיכפשה קוליסל תוירחאה ,ללככ
דוגינב ,ןוירוג ירבדל םלוא .ירוזאה לופיטה ןוכמל ותמרזהלו בושייהמ בויבה םוגיאל
ןיידע ןיא תוימוקמה תויושרה בורל ,םלועב תומדקתמה תונידמה תיברמב לבוקמל
.םיכפש קוליסל ןהלשמ תוכרעמ

לכ ובש בצמל עיגנ ,הזה ןורקיעה לש רתוי הליעי הפיכא היהת רשאכ ,דיתעב ילוא"
לכות תואלקחה ךכ .םרוהיטו םיכפשה קוליס לש לטנהמ קלחב תוחפל ואשיי תויושרה
."םהב שמתשהלו םירהוטמה םימה תא לבקל

יכ דיעהל לוכי ינא ,לשמל ,ןד שוגב" :חפוט אשונה ןהבש תויושר םג שי יכ ,הדומ ןוירוג
םירבוע ןד שוג לש םיכפשה לכ ."םלועב הגוסמ תללכושמה םוגיאה תכרעמ המקוה
ןתונ רפיווקאה .הנבי רוזאב לבגומ רפיווקאל ,עקרקל םיבשומ ןכמ רחאלו ,םדקתמ לופיט
תרזעב .דואמ הבוט תוכיאב םימ ונממ םיקיפמו ,שורדה םילשמה לופיטה תא םימל
םיקשמ רשא ,הנשב םימ בוק ןוילימ 130 -כ םויה בישהל ןתינ ,ןד שוג לש רוהיטה לעפמ
.ןדפשה לעפמ תרזעב ולוכ בגנה תא

םניא םה לבא ,(גנישילופ) החבשה םהל םישוע קר םירגאמה ,המיאתמ םימה תוכיאשכ
,םתרטמל םימיאתמ יתלבו םימהוזמ םימה רשאכ .ןיטולחל םתוכיא תא תונשל םילגוסמ
םג .המודכו תוצא תורצוויה ,םיער תוחיר ןוגכ ,תוילילש תועפותל םורגל לולע רבדה
.עגפיהל םילולע םהב םיקשומה םילוביה

רוקמל בשחנ ,לשמל ןושיקה רגאמ .דואמ הבוט םויכ םירגאמב םימה תמר ,יללכ ןפואב
תמר םיתעלש ,איה תירקיעה היעבה" .לאערזי קמעב םירהוטמ םימב היקשה לש ירקיעה
לבא ,רתומה ןמ ההובג ןושיקה רגאמב קר היולת הניא רשא - םימה לש םתוחילמ
היעב יהוז .ןושיקה רגאמב קר אלו םירגאמה לכב תמייקה העפות איה תוחילמה
.ןוירוג רמוא ,"רקיו ךבוסמ לופיט תבייחמה ,תבכרומ

תושר לכ לש רזעה תונקתו ,קוחב תנגועמה םיכפשה אשונב לפטל תויושרה לש תוירחאה
בוק לכ דעב םיבשותהמ םולשת תובגל הל תורשפאמ ,םינפה דרשמ ידי לע תרשואמה
הבגנה ףסכב שמתשהל םוקמב ,םיבר םירקמב ןוירוג ירבדל לבא .םיכרוצ םהש םימ
,םירחא םיכרצל ףסכב תושמתשמ תוטעמ אל תויושר ,תוינוריעה בויבה תוכרעמ רופישל
.תוחנזנ םיכפשהו בויבה תוכרעמ וליאו

בויבהו םימה תוכרעמ לע זירכהל שי תושר לכב :תיסחי טושפ ןורתפל תנתינ וז היעב םג"
תכירצמ הבגנה ףסכב שמתשהל ןתוא בייחל ןתינ ךכ .םירוגס םימ יקשמ לעכ תוינוריעה
תוימוקמה תויושרה ,וירבדל לבא .ןוירוג עיצמ ,"ינוריעה םימה קשמ תא חתפל ידכ םימ
.ןהלש ליזנה ףסכה רוקמ רגסיי ךכ ןכש ,ןויערה שומימל ןחוכ לכב תודגנתמ

דומעה שארל הרזח


םיכפושל תונקת שי
תומייק ,השעמל .םייאלקחה םילודיגה לכל םימיאתמ םירהוטמה םיכפשה יגוס לכ אל
םירהוטמ םימ וליא תוטרפמה ,תקיודמ הלבט םגו תואירבה דרשמ םעטמ תונקת
.המודכו תוצוחנה היקשהה תוטיש ןהמ ;םילודיג וליאל םימיאתמ

:לשמל .טרפ לכב תובשחתמו רתויב תוללכושמ ,תומכחותמ וללה תונקתה ,ןוירוג ירבדל
הפילקה םע - ירפה לכאנ דציכ ;תיעקרק תת איהש וא הרטמהב תישענ היקשהה םאה
םיכפש ימב אצמיהל תולולעה תויראש ונממ הריסמ תיבב ירפה תציחר םאה ;הידעלב וא
.המודכו םירהוטמ

.אל וליאבו םירהוטמ םימב שמתשהל רתומ םירוזא וליאב קיודמב תועבוק םג תונקתה
,ותוא ומהזיו רפיווקאה ךותל ולחלחי הלאה םימהמ קלחש הנכס תמייקש ,איה הביסה
.תונקת ןתוא יפ לע תילכתב רוסא רבדהו

דומעה שארל הרזח


םיכפושב תוקשהל רתומ
םימב םילוביה תא םיקשמ םאש ,תובר םימעפ וחיכוה אשונב וכרענש םירקחמ"
םג םנשי יכ ,ףיסומו ןוירוג רמוא ,"םתמרב הדירי ןיא ,תשרדנה תוכיאבו םירהוטמ
תמיוסמ הנועב היהת ,םירהוטמ םימב הקשומה ,םיוסמ לודיגלש םידמלמה םירקחמ
וא ,םירהוטמ םימב היקשההמ עבונ רבדה םא עובקל דואמ השק ,ותעדל .לוביב הדירי
.ןיטולחל םינוש םימרוגמ וא ,היקשהה תומכמ וא ,העצוב איה הבש הטישהמ

- םיריפש םימ תורוקמב תעפושמה ,לשמל דרפס - הפוריא תונידממ קלחב ,םויכ
ריבסמ ןוירוג .םייאלקח םילודיג תייקשהל םירהוטמ םיכפש ימב םג םישמתשמ
.םימל רוקמכ םלצנל ידכ רשאמ רתוי ,הליעי ךרדב םיכפשה תא קלסל איה הרטמהש
ירמגל םינוש םילוקיש שי םימ תורוקמב תורישע תונידמל ,םיכפשב שומישל עגונה לכב"
תונידמב השענהמ תוכלשה תושעל םילוכי ונניא ןכל .םימב תוינע תונידמ לש הלאמ
.ןעט ,"וניכרצל םאתהב ונלש םילוקישה תא תושעל םיבייח ונחנא .תורחא

,הבר תורחת תמייק דחא דצמ .םיכפוש רוהיט םוחתב םלועב לגלגתמ בר ףסכש הארנכ
.עוציבל ,ל"וחבו ץראב ,תונוש תורבח ןיב הלועפ ףותיש שי ינש דצמו

דומעה שארל הרזח


םיסדרפ תייקשהל ורכמיי םירהוטמה בויבה ימ
הטילחה ,ץראב םיללכושמה רוהיטה ילעפממ דחא התולעבבש ,ןורשה תמר תצעומ
הדי לע םידבועמה םיסדרפ םימב הקשת וז .לקח-ןיכי תרבחל םירהוטמ בויב ימ רוכמל
.ןורשה תמרל ךומסה ,השרומ תמוצב

.בוקל תורוגא 40 לש ריחמב ,הנשב בוק ןוילימ יצחכ שוכרת לקח-ןיכי ,םוכיסה יפ לע
,רחא שומיש רדעיהב .םימה תריכמ לשב תפסונ האצוה היופצ אל ןורשה תמר תצעומל
םע הקסעה תריגס רחאל ,התע .ןוקריה לחנל םירהוטמה םימה תא תכפוש הצעומה
שומישל םירהוטמה םימה תריכמל תופסונ תויורשפא שפחל הצעומה תנווכב ,לקח-ןיכי
.יאלקח

יכפש לש ההובגה רוהיטה תמר תוכזב יכ ןיוצ ,אשונב ןוקריה לחנ תושר הנגראש שגפמב
לש יברעמה עטקב םייתאוצה םיקדייחה תומכב תיתועמשמ הדירי תמייק ןורשה תמר
,םיימימ םייח ילעב וחתפתה ,רופישה תובקעב .םירהוטמה םיכפשב הבטהו ,ןוקריה לחנ
םירפושמה םיאנתה ,ןכ ומכ .תיסחי םייקנ םימב קר חתפתמש גוסהמ םימ יחמצו תוצא
םישותיה ילחז רפסמ תא דואמ המצמצ איהו ,חתפתהל םיפרוט תייסולכואל ורשפיא
.יחכונה ץיקב רבכ םיבוטה ויתותוא תא תתל רומא רבדה .םימב

דומעה שארל הרזח


םיטקיורפ
תונוש םירע םעטמ ומסרופש םיימואלניב םיזרכמב וכזש תורז תורבח תולעופ ץראב
טסוו תינקירמאה הרבחה איה ןהמ תחא .ץראב םילודג םיטקיורפ ועציבו ,לארשיב
תוימוקמ תויושר רובע םימה קשמב ללוכ לופיטל םיטקיורפב החמתמה ,טנמ'גנמ
תרחא הרבח .וב תלפטמו םילשורי לש םימה לעפמ תא המיקה וז הרבח .םילודג םירוזאו
.וב תלפטמו הרדח לש םימה לעפמ תא המיקה איהו ,SEVERN TRENT תארקנ

דרשמ לכ - ףוג לכ םאו ,םימה רוהיט אשונל המיאתמ תופידע ןתנית םא" :םכסמ ןוירוג
יגשמ תא ןקתל רחואמ אל ןיידע ,אשונה תובישחב ריכי - תימוקמ תושר לכו יתלשממ
הטלחה לבקל אוה שרדנש לכ .ץראב םיכפשה רוהיט ךרעמ לכ תא רפשלו רבעה
."תופיחדב המשיילו הצימא תיתלשממ

.תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ תובידאב *

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ