ףוחה רפיווקא םוהיז - םינכוסמ םיסחי
תוכלשההו םיינוינונ חטש יליעפ םירמוחב
?היעב תמייק םאה :רהה רפיווקאל
רלוצ ירוא `פורפ :תאמ
.17-14 םידומע ,(2000 תנש) ,47 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

 
:רמאמה יקלח
המדקה
דוסי ינותנ - ץראב םיש"פח
תוגציימ תואצות
תוכלשהו תונקסמ ,ןויד


 המדקה
תויצלומרופב יזכרמ דיקפת שי (םיש"פח) חטש יליעפ םירמוחל
,יתיבה קשמב יוקינ יכרוצל רקיעב תושמשמה ,םיגוסה לכמ תויטנגרטד
ןזנבליקלא רקיעב - םיינוינאה םיש"פחה .יתיישעתהו ידסומה
םיש"פחה ללכמ 80%-ו 35%-כ םיווהמ - (LABS) םיראיניל םיטנופלוס
םיש"פח ,םתמועל .המאתהב ,לארשיו ב"הראב םישמתשמ םהבש
(APEOs) תרשרש-יפעוסמ םילונפליקלא לש םיטליסכותאה - םיינוינונ
,ל"נה תוצראב םיישומישה םיש"פחהמ 15%-ו 17%-כ םיווהמ (1 החסונ)
,ונייהד - "םיכר"כ םיגרודמ םינושארה םיש"פחהש דועב .המאתהב
"םישק"ל םיבשחנ םינורחאה הלאש ירה - תיגולויב הניחבמ םיקירפ
ילעב לכלו - םיקירפ יתלב ,ונייהד - תיתביבס הניחבמ םידימעו
.םיעיגמ םה םהילאש עקרקו םימ יפוגב תורבטצהו תודרשיה לאיצנטופ

CnH2n+1-C6H4-(CH2CH2O)mH (1)
n = 8 or 9, m=4-14

בלשל עיגמ וניאו ,רתויב יטיא אוה APEOs-ה לש יגולויבה קוריפה בצק
ןהו םיינוינונה םיש"פחה ןה .הכורא הפוקת ךשמב - H2O-ו CO2 תלבק - םויסה
הביבסב ךשוממ ןמז םידרוש (לונפלינונה ןוגכ) םהלש םיטילובטמה
,לשמל ךכ .ךכמ תועבונה תוכלשהה לכ לע ,הב םירבטצמ ףאו תימימה
תוליעפ וארה ,(NP) לונפלינונו NPEO2 ןוגכ ,APEOs לש םיטילובטמ
הברהב התוחפ יכ םא) םירקובמ הדבעמ יאנתב םיגד יאת לע תינגורטסא
םילונפליקלא וליאו ,(לואידרטסא - 17 יעבטה ןגורטסאה לש וזמ
םיטנמידסבו םיל םילחנ יכפש לש םימב ,םיגד תומקרב תינמז וב ואצמנ
,יתואירבה רושימב הבר הגאדל םימרוג הלא לכ .הלא לודיג יתב לש
םהלש םיטילובטמהו "םישק"ה םיינוינונה םיש"פחה תודרשיהב רושקה
עיפשהל םהלש לאיצנטופה תניחבמ איה הגאדה רקיע .םימ תורוקמב
,םדא ינבו םייח ילעבב םיינויח םיינירקודנא םידוקפת לע ילילש ןפואב
םימב הסמהל םתמורתל ףסונ ,תאז .קוחרה חווטבו בורקה חווטב
– ךכמ האצותכו ,עקרקמ םייבופורדיה םיינגרוא םירמוח לש שורפיאלו
.םירפיווקא לש רבגומ םוהיז

םינוכיסהו קזנה לאיצנטופ לש הכרעהב םידקמתמה םירקחמהש תורמל
ןיידע endocrine disrupters-כ APEOs-ה לש םיירשפאה םייתואירבה
תלקשנ ,הלא םירשקהב תויעמשמ דחה תונקסמה בלשמ םיקוחר
תמועל ,ינקירמאה EPA-ה .יפוריאה קושה תוצראב שומישמ םתאצוה
APEOs לש (ppb) ב"לח 6.6 לש בייחמ ןקת בורקב ליעפהל דמוע ,תאז
.םיקותמ םימב (יתעש-דח עצוממ) ב"לח 25-ו (ימוי עברא עצוממ)

דומעה שארל הרזח

 דוסי ינותנ - ץראב םיש"פח
םיעיגמ ק"מ 4.2x108 -כ לש תיתנשה םיימלוגה םיכפשה תומכמ 15%-כ
םיל תורישי םיעיגמ םהש וא ,םימרזומ םה םהילאש םילחנ תועצמאב
םיינוינאה םיש"פחה לש םיינייפואה םיזוכירה םוחת .ןוכיתה
.המאתהב ,מ"לח 2.5-0.8-ו 11-9 איה לופיטה ינפל םיכפשב םיינוינונהו
עיגמה ,הלא םיש"פחב שומישב 15:85 לש סחי ,אוה רבדה שוריפ
APEOs-ה סופיטמ םבור ,הנשב םיינוינונ םיש"פח לש תונוט 3,000-כל
."םישק"ה

הצוב ךילהת) ינוינש לופיטל רבעמ םיכפשב לופיט ןיא ץראבש ןוויכ
תודוה יגולויב קוריפל םידימע/םידגנתמ APEOs-ה ,ףסונבו ;(תלעפושמ
םישילש ינשכ ,ףוסבלו ;םהלש תפעוסמה תיליקלאה תרשרשל
םישקה APEOs-ה גוסמ םה ץראב שומישבש םיינויונה םיש"פחהמ
ימו םייליע םימל הלא םיעיגמ ,(םיפעוסמ םילונפלינונ יססובמ רקיעב)
לופיט רחאל םירדחומה םיכפשה ימ םג .ךכמ עמתשמה לכ לע םוהת
לש םיזוכירב םיינוינונ םיש"פח םיליכמ ןיידע ,ן"דפשב ףוחה רפיווקאל
.םילונפ םג ומכ ,ב"לח 25-20 דע

דומעה שארל הרזח


 תוגציימ תואצות
םיליכמה םילחנה ימב םיינוינונה APEOs-ה תלוכת תא הגיצמ 1 הלבט
ךפשה רוזאב םיפוחה ימב םתלוכת תא ןכו ,ןוכיתה םיל םיכפשנו םיכפש
.(ףוחה וקמ 'מ 3-2)

םילחנ ימב םיינוינונ םיש"פח תלוכת .1 הלבט

(ב"לח) APEOs זוכיר
לחנ
םיה ימ
לחנה ימ

5.9
17.6
ביזכא
4.2
12.5
ןותעג
11.7
35.0
ןמענ
24.5
73.0
ןושיק
6.5
19.6
םינינת
14.4
43.2
הרצח
15.2
63.0
רדנסכלא
25.0
75.0
גלופ
25.0
75.1
ןוקרי
24.9
74.6
קרוש

.תוראב ימב APEOs-ה תלוכת לש םיגציימ םיזוכיר תזכרמ 2 הלבט
,(םרזה הלעמב) םיכפש יטלוק תוידאוו םילחנל ךומס תואצמנ תוראבה
.ןוכיתה םיל ,הברעמ םימרוזה

תוראב ימב םיינוינונ םיש"פח תלוכת .2 הלבט 

(ב"לח) APEOs זוכיר
ךומסב םוקימ
ידאו/לחנל
ראב/םוקימ
ףרוחה ףוס
ביבא
ץיק
11.9
הרדח
(ק) רצמ


תובקע
הרדח
(.ב.ק) תינעמ


20.2
הרדח
אסיע טלזמ


7.6
רדנסכלא
םרכ לוט
(.ק.ב.א)


8.5
גלופ
(.נ.ד) הביט


2.7
ןוקרי
(י) םסאק רפכ


8.7
ןוקרי
םינושחנ


תובקע
ןוקרי
(מ) ןיעה שאר


6.4
ןוקרי
ןיקריס רפכ
100
370

הילד
תות
66
1600

ןותעג
ןותעג
73
1800

?
ףיסאי רפכ

24

קרוש
(ףוחה רפיוקא)
(061) ן"דפש

22

קרוש
(ףוחה רפיוקא)
(RE17) ן"דפש

םילחנל םיכומסה תוראב ימב APEOs יזוכיר םינתינ 3 הלבטב
תוכומסה תודוקנב - םמצע םילחנה ימבו ילפיצינומ בויבב םימהוזמה
הרדח לחנו ,רהה רפיווקאל סחייתמ סדה לחנ .הלא תוראבל רתויב
.ףוחה רפיווקאל סחייתמ

םיש"פח יזוכירו םימהוזמ םילחנל תוכומסה תוראב ינייפאמ .3 הלבט
ראבהו לחנה ימב םיינוינונ

יזוכיר
םיש"פח
םיינוינונ
(מ"לח)
(םירטמ) ראבה ינייפאמ
ראב/לחנ

ראב
לחנ
דמוע
יגולורדיה
קמוע
קחרמ
(לחנהמ)


0.78

1.7

12.9

61

40
:הרדח
D.I.
0.77
2.6
11.7
50
40
I.B.
0.12
1.6
12.5
50
160
M.C.

0.44

2.4

20.3

91

150
:סדה
A.N.
0.48
2.1
21.0
156
150
S.T.
0.27
2.0
20.6
80
300
Z.A.

ימב םיינוינונה APEOs-ה תלוכת יבגל םיאצממ םיזכורמ 4 הלבטב
ילושב - (3,500) 150 ךרואה תוטנידרואוקל תיחרזמ תואצמנה תוראב
.רהה רפיווקא

רהה רפיווקא ילושבש תוראבב םיינוינונ םיש"פח תלוכת .4 הלבט

זוכיר
APEOs
(ב"לח)
ראב/םוקימ
4.4
4 לואתשא
2.9
J.C. / םסאק רפכ
תובקע
N.Y. / הביט
8.5
D.N. / הביט
7.4
רצמ ץוביק
9.1
רסימ רפכ
11.9
B / תינעמ ץוביק
4.8
E.A. / הרערע רפכ
תובקע
5 / ןוקק
6.1
ןוזע
5.9
הקיווש
5.4 ;13.1
ליטע
2.3
םרכ לוט

דומעה שארל הרזח

 תוכלשהו תונקסמ ,ןויד
םוהתה ימ לש םוהיז ךילהתש ,חיכוהל ידכ ליעל וגצוהש תואצותב יד
אוה םיזוכירה חווט רשאכ ,ומוציעב יוצמ םיינוינונ םיש"פחב ץראב
,םילוע "םישק"ה APEOs -ה יזוכיר ,ץיקה ישדוחב .ב"לח 24 - תובקע
וז היילע ,םיינוציק םירקמבו ,םוהת ימב ןהו (םילחנ) םיילע םימב ןה
רתויו 10 יפ - ונייהד ,לדוג רדסב יונישל דע עיגהל הלוכי זוכירב
םוהיזה תדימ ןיב רישיו רורב רשק םייק יכ הארנ .(2 הלבט ,המגודל)
םוהת ימ לש םוהיזה תדימל APEOs-ב םיכפש יטלוק םילחנ לש
תומוקמב םיה ימ םוהיז םג ומכ ,םילחנל תוכומסה תוראבמ םיבאשנה
.םיכפשנ םה םהילאש

לופיטל ץראב תומשוימה תוטישה לכש ,ךכ לע ועיבצה םימדוק םירקחמ
.םהב םייוצמה APEOs-המ 80%-70% רתויה לכל תוקלסמ םיכפשב
ינשב םיימלגה םיכפשב םזוכיר תא ןיטקמ ן"דפשב ליעיה SAT-ה םנמוא
הבשההו תיפצתה תוראב ימב APEOs-ה תלוכת ,ןיידע ךא ,לדוג ירדס
וא ףרוג םושייב ןיאש ,איה תשקבתמה הנקסמה .ב"לח 25-20-ל העיגמ
היואר הבושת תתל ידכ ,םיכפשב םימייקה לופיטה יכילהת לש לועייב
.םיינוינונ םיש"פחב םירפיווקאה םוהיז תייעבל

תוששאמה תויודע קיפסמ ןיא ןיידעש תורמל ,יתואירבה ןוכיסל רשא
ןכא איה endocrine disrupters-ל הפישחש הזיתופיהה תא תיעמשמ-דח
:םיאבה םיאצממה הנורחאל ולגתה ,תימלוע תיתביבס תיתואירב היעב
העפשה התיה םיגד לע םיחלוק ימ לש תינגורטסאה תוליעפל ,תישאר
תרשרשה ירצק םיטליסכותאילופהמ המכלו לונפלינונל ,תינש ;תיגולויב
10.0-0.01 לש םייתביבס םיזוכירב תילער העפשה תויהל הלוכי ולש
;ןאכ גצוימה רקחמב אצמנש יפכ ,םיילאיר םיזוכיר םהש ,ב"לח
עיגמ םהלש קוריפה ירצות לש וא APEOs-ה לש דבכנ קלח ,תישילש
-ה לש םתוחכונב שי ,ןכל .םהב דרושו םירפיווקאלו םיילע םימ יפוגל
ןוכיס לש לאיצנטופ םושמ םימ תורוקמב םהלש םיטילובטמהו APEOs
לופיטו אשונל תידיתע תוסחייתה לכב ןובשחב ואיבהל שיש ,יתואירב
.וב

םיאצממ לע וססבתה הכ דע תונקסמהו חותינה ,ןוידה לכש ןוויכ
קיסהל ןתינ םאה :הלאשה תלאשנ ,ףוחה רפיווקאל םבורב םיסחייתמה
יבגל ,וששואו ולבקתה רבכש םיאצממ לש ןובשחב האבה ךות ,הלא לכמ
קוריפה ירצותו APEOs-ב ומוהיז יבגל קיסהל ןתינ םאה ?רהה רפיווקא
יכ הארנ .ןכ ןכא איה םירקוחה לש תינושארה םתבושת ?םהלש
םיינוינונ םיש"פחב ףוחה רפיווקא םוהיזל רשקהב תונקסמהו תוכלשהה
,היעב תמייק .רהה רפיווקא יבגל םג ,ןרקיעב ,תופקת "םישק" םידימע
רושקה לכל יתכרעמה רשקה .בטיי ןכ - התיא דדומתהל םידקנש לככו
םימייקה םינושה םימה יבאשמ לש ליעיו ילנויצר לוצינו שומיש ,לוהינב
.רורב אוה ץראב

.תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ תובידאב *

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ