!הפיט ובשחת

ןוזלשיפ בל `פורפ :תאמ
.11-8 םידומע ,(1996 תנש) ,11 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

תחשבו טיפה
ןועשש םיעדוי םלוכ ,ונרוזיאב הפירחמה םימה תקוצמ לע םירבדמ םלוכ
,תאז לכבו תורחאה תופולחה לכלש תויתייעבל םירע םלוכ ,לזוא םימה
יושע הז לכ .ידמ תססוהמ ,ידמ תיטיא הערה ינפ םודיקל תוכרעיהה
רוסחמה לאו ,הלכתמ באשמ לאכ םימל סחייתהל ליחתנ םא ,תונתשהל
.הלעמב הנושאר תימואל היעבכ םהב

,לארשי תנידמ לש םימה תקוצמ לע חוודל תרושקתה תקעזנ םעפ ידמ
לבקתמש םשורה .היעבל םיירשפא תונורתיפ לעו ,תובורקה םינשבו םויה
,לומתא קר 'הדלונ' םימה תקוצמש ,אוה םירמאמהו תועידיה תאירקמ
ונל ויהיו ,םסק הטמב ומכ רתפיי לכה - תרחא וא וז הצע ץמאנו הדימבו
,םיכפשה רוזחימב ץוענ ןורתיפהש םינעוטה םיחמומ שי .עפשב םימ
.תונכשה תוצראהמ םימ אבייל וא ,םי ימ ליפתהל םיצילממ םירחא

Blue יחמומ וכרעש רקס :דחא יזכרמ ןותנמ םלעתהל תוטונ תועצהה לכ
,ןוכיתה חרזמב םימה תויעבל תעגונה ם"ואה לש 'הלוחכה תינכותה' ,Plan
םינימזה םימהמ דבלב 12%-ב הייתשל םישמתשמ ונא םויכ יכ עבוק
.םינימזה םימהמ 50% ידכל הכירצה עיגת 2025 תנשב ךא .ונרוזיאב
םע ומורדב לבוגה ,ןוחש ימילקא רוזיאב תיפרגואיג תמקוממ לארשי
תוקלחנ ןוכיתה םיה תונידמ ,'הלוחכה תינכותה' יאצמימ יפל .רבדימה
:תוצובק שולשל
.2025 תנש דע וקיפסיש הייתש ימ תורתי םע תונידמ .1
חותיפב בחרנ ףקיהב תועקשה בורקה דיתעב עצבל וצלאייש תונידמ .2
.הכירצה לע תונעל ידכ ,םישדח םימ תורוקמ    
.םימ תקוצמב תויוצמ התע רבכו ,םות דע ןהירגאמ תא ולצינש תונידמ .3

,ךכיפל .תישילשה הצובקה םע תונמנ תובורקה היתונכשו לארשי ,ונרעצל
תויעבל רתויב ההובגה תימואלה המרב תידיימ תוסחייתה היהת אל םא
.רימחיו ךליי קר בצמה ,םימ תקפסאב תורושקה
,תרנכה םגא ,ויתוחולש לע ןדריה רהנ וניה לארשי לש ירקיעה םימה רוקמ
וילא .ןלוגה תמרמ םהילא םידרויה םילחנו הלוחה םגא לש םידירש
םיאלמתמה ,הלפשבש הלא .(םירפיווקא) םייעקרק-תת םימ ירגאמ םיפסונ
,תוביצי-יאב ןייפואמ ונרוזיאב םילקאה .רתויב םילודגה םה ,םימשג ימב
תוכורב םינש ןיב םירעפה .תויתנשה םימשגה תויומכ לש יוזיח ענומש המ
.עצוממהמ 50%-40% דע עיגהל םילולע ,יתנש-בר עצוממב ,'תושבי' םינשל
תועקרקהו רהה ירוזיא לש ריגה יעלס תבכיש ,תומושג םינשב ,ונלזמל
הלא .םירפיווקאל םימ לש הריהמ הרידח תורשפאמ ,הלפשה לש תולקה
ךרד תעסומה םימה תסכימ תא םימילשמו ,תורוניצו תוראב ךרד םיבאשנ
היישעתה ,הייסולכואה תומייקתמ הלא םימ לע .תרנכהמ יצראה ליבומה
.תואלקחהו

.תודיחא ןניא ,םינושה ץראה ירוזיאב תודרויה םשגה תויומכ :בושח ןותנ
150-200 ,זכרמב מ"מ 300-400 ךרד ,ןוילעה לילגב הנשב מ"מ 1000 -מ לחה
שי הז ןותנל .תליאבו הברעב מ"מ 25 -כ דעו עבש ראב רוזיאב מ"מ
רוצייה יעצמאו הייסולכואה תזזה לש ידיתעה ןונכיתב תערכמ תובישח
םימה תאש ירמגל רורב .לארשי לש םיימורדה היקלחל ,זכרמהו ןופצהמ
.ןופצב םהיתורוקממ ליבוהל היהי ךירצ ,בגנה תחרפהל

בקועמ רטמ דראילימ 2.5 תוביבסב איה םויכ לארשיב םימה תכירצ
ןוויכ .תיתיישעתה תוליעפבו הייסולכואב לודיגה םע תחפותו ,הנשב
רצונ ,הכירצב לודיגל ההז בצקב םיחתפתמ םניא םימה תורוקמש
תרוצב תונשב .לארשי לש ימואלה םימה קנבב ךלוהו לדג 'טפרדרבוא'
תובורא וחתפיי האבה הנשבש הליפתבו הווקתב ,םירגאמה תא םינקורמ
רוקממ לארשי תינהנ םימיה תשש תמחלמ זאמ ,לזמה הברמל .םיימשה
םימ בוק ןוילימ 200 -כ םיקפסמה ,ןלוגה תמר ילחנ - רישע ינופצ הקפסא
.תרנכהמ תרבגומ הביאש םירשפאמ ךכו ,הנשב

םיחטשה .תינוריעה הייסולכואב רכינ לודיג לח תונורחאה םינשב
.דואמ הפירחהש ,םימל תרבגומה השירדה םתיאו ובחרתה םיינברואה
םימ לש הרידח תענמנ ,טלפסאהו ןוטבה יחטש תוברתה בקע ,וזמ הריתי
,תואלקחהו היישעתה יפנע לש חותיפה תפונת .םייעקרק-תת םיללחל
ןוכסיח יסופדמ תומלעתה ךות תאז לכו ,םימל אמצה תא איה ףא הריבגה
.הלדנ-יתלב באשמ לע תבשוי לארשיש הדוסימ תיעטומ החנהבו ,םימב

,ונקורתה ףוחה תלפש ךרואל תוראב תורשע :אובל ורחא אל תואצותה
וא םיינגרוא םיכפשב ומהוז וא ,םימ לש הרידח בקע וחלמוה תורחא
תרנכה סלפמ תא הדירוהו םירפיווקאה תא הלדליד רתיה-תביאש .םיימיכ
םג םירדוח םייתיישעתו םיינוריע םיכפשמ םימהזמ .תנכוסמ המרל
.םימה תוכיאב םיעגופו ,תרנכל םגו םירפיווקאל

תורמלו ,תוטלחהה ילבקמל םינש הז תועודי וללה תושקה תודבועה לכ
-ה תונש תליחתב ,תונוש תויזחת יפ לע .ןנוקיתל דואמ טעמ השענ תאז
הייסולכואה ,ףסונב .שפנ ןוילימ 8 -ל לארשי תייסולכוא לדגת 2000
וא םדקומבו ,ריהמ בצקב הברתמ הזע תעוצרבו הדגב תיניטסלפה
השק תואיצמ חכונל .תלדלודמה םימה תרטילב הקלח תא עבתת רחואמב
תרבוגה השירדה תא קפסל ורשפאיש םידעצה םהמ :הלאשה תשקבתמ וז
רתויב תורבודמה תויורשפאה שולש ?תוידיימה וניתונכש לשו ונלש ,םימל
ןתוא רוקסנ .םימ אובייו םי-ימ תלפתה ,םיכפש לש (רוזחימ) הבשה ןה
:תחאל תחא

םיכפש רוזחימ .1
םינש יפלא העודי וז הטיש .םירשעה האמה לש האצמה וניא םימ רוזחימ
יתיב שומיש רחאל םימ םימירזמ םש ,תיחרזמה היסאב בר שומיש הל שיו
הפוקתב .רתוי רחואמ דעומל םתוא םירגוא וא ,תודשב היקשה תולעתל
םריחמו םילדלדימה םימה ירגאמ ,רתוי תוחתופמ תוצראבו ,תינרדומה
םילעפמ ,לארשיב םג .םירזחוממ םימב שומישה תא םידדועמ ,הלועה
הנידמלו ,תואצוה םמצעל ךוסחל ךכבו םימ רזחמל ודמל דלונה תא וארש
תרבח תגהונ ךכו הרדח ריינ ילעפמ םיגהונ ךכ .הלכתמו רקי באשמ -
םירהוטמ םימ לצנל וליחתה םיאלקחה םג .הלש חוכה-תונחתב למשחה
.םירחא םילודיגו הנתוכ תודש תייקשהל

תלוספב רבודמשכ תיסחי תוטושפ ,'תופסותה'מ םיכפשה רוהיט תוטיש
םימהזמה תיברמ תא קרפל ןתינ ןצמחו תוירטקב תרזעב .תיתיב תינגרוא
םילעפמ .היישעתהמ םימהזמב רבודמשכ הרימחמ היעבה .םיינגרואה
תוכתמו םילקימיכ םיליכמה ,םייתיישעתה םהיכפש תא םיזקנמ םיבר
חרזמב .תילאירטקבה תוליעפה ליעות אל ןאכ .יללכה בויבל ,תוליער
יתנש-בר שומיש בקע םיבר תודש ודחכנ ,לזרבה ךסמ ןדיע לש הפוריא
ראשו תוירטפה ,םיקדייחה ,הנתשה עקרקה הנבימ .הלא םיכפשב
.ומלענ וא ולדלדיה םילוביהו ועגפנ עקרקב םייחה םירוציה

תא תוקשהל םיננכתמשכ ,ןכל .םיריפשה םימהמ רתוי םיחולמ םיחלוקה
רחאל תאז תושעל שי ,ןופצהמ םיכפשב (יכה ואלב תוחולמה) בגנה תומדא
.יאלקח ןוסא ןהילע טימהל תולולע תוזופח תוטלחה .הקימעמ הקידב
רוהיטל תויגולונכט יחותיפ איה ,וזכ הנכס עונמל רתויב הבוטה ךרדה
.םיחלוק לש המרל םייתיישעתה םיכפשה

הנממ לודג קלחש ,םיכפשהמ תדרפומה הצובה לש היעבה הרתונ ןיידע
,תעבוק ןוכיתה םיה לע הרימשל הנולצרב תנמא ,הז ןיינעב .םיל םרזומ
ךורכ תיתיישעתה הצובב לופיטה .םיל המהוז לכ ךופשל ןתינ אלש
תמרב תלוספה רתאב הנמטה .םימהזממ התוא רהטיש ,ינכט ןורתיפב
.הייעבל דבלב יקלח ןורתיפ הניה ,בבוח

םי-ימ תלפתה .2
.לארשי ומכ ,םימי יפוחל תונכושה תוצרא רובע רתוי הנימז היצפוא
תיעיברה האמב רבכ ,תויודע יפל .השדח האצמה הנניא םי-ימ תלפתה
דע ראשנ יודיאה .היתש ימ רוצייל יודיאה תטישב םינווי םינפס ושמתשה
תורוקמ יפל .םיחלממ םימ תדרפהל תולבוקמה תוקינכטה תחא םויה
יודיא ידי לע םירצוימ ,םלועב םילפתומה םימהמ 60% -כ ,םיינקירמא
.רוריק תרזעב יוביעו

ץחלב םירבעומ םימה :הכופהה הזומסואה איה הלפתהל תרחא הטיש
םיחלמ תסימת תלבקתמ ,האצותכ .םיחלמה תא םיננסמה םימורקל דעבמ
ליפתהל ןתינ .ינשה ודיצב םילפתומ םימו םורקה לש דחאה ודיצב תזכורמ
םינויה ןיב דירפמ ילמשח םרזשכ ,תילמשח הזילאיד ידי לע םג םי ימ
14 -כ םלועב םויה םירציימ ,םינושה םינותנה יפל .םימה ןיבל םינושה
.םיחולמ םימ לוהימל וא רישי שומישל ,םילפתומ םימ רטיל דראילימ
םייתיישעת םימהזמ תולעש ,םיחילמ םימ הליפתמ תירבה תוצרא
אוה םרוציי .הייתשה ימ תוכיאב תושק םילבחמ ,יללכה בויבל םימרזומה
םירטופה ,הלפתה ינוכמ םילעופ הינרופילקב .םי ימ תלפתה תולעמ עברכ
.םיינוציח תורוקממ םימ תקפסאב תולתמ התוא

תיברמ תא תוליפתמה ,הטלמו תידועסה ברע ןהבו ,תוצרא ןנשי םויה רבכ
םילפתומ םימ רטיל לש ורוציי תולעש חוכשל ןיא ,הז םע דחי .ןהימימ
תא ןמצעל תושרהל תולוכי תורישע תוצרא קרו ,דואמ ההובג םויכ
חותיפ תא ,'50 -ה תונשב דוע ,הלכיסש איה וז תולע .וללה תורתומה
םלשי ימ ,תמאבו .םירתאו ןיחרז לעפמ ומכ ,ץראב הלפתהה תויגולונכט
ןותנ דועו ?ךכ לכ םיכומנ ץראב םויכ םימה יריחמשכ ,הובגה ריחמה תא
,םירחא םינויו תוכתמ ידירש םיליכמ לארשי לש םיפוחה ימ :בושח
.דועו קלד ימוהיז ,היישעתה ילעפממ תונוש תוינגרוא-ורולכ תובוכרת
תורקיימה ,תודחוימ תויגולונכטב תישענ םיה יממ הלא םילער לש הדרפה
םילפתומ םימ בקועמ רטמ תולע ,הלא םיאנתב .יפוסה רצומה ריחמ תא
לש םיפוחה ימ םוהיז תקספה לע קבאמה ,ןכל .רתויו רלוד 3 -ל עיגת
,(יתביבסה םייחה גראמ) המטסיסוקאה תרימשל קר אל בושח ,לארשי
.הלפתהל םי ימ לש ידיתעה לוצינל םג אלא

םימ אוביי .3
.םימ אוביי לע םירוביד רתויו רתוי םיעמשנ תונורחאה שולש-םייתנשב
.םיבטקהמ םינוחרק אבייל איה ,תינוימיד ילוא תעמשנש ,תועצהה תחא
תא תולקוש ,םימב ףירח רוסחמ שגרומ ןהב ,הקירמאו הפוריא תוצרא םג
לא ףצ ןוחרק םיררוג :תיסחי הטושפ הקינכטה .שאר דבוכב וזה היצפואה
םימה .םיאתמ רגאמ ךותל ותוא םירישפמו הנידמה יפוח תבריק
.ריחמה ,ןבומכ ,איה תירקיעה הייעבה .הלועמ תוכיאמ םה םילבקתמה

תונכש תונידממ ,תורוניצ ךרד וא תוילכמב םימ תלבוה לע םג םירבדמ
ןה לארשי רובע תונימז רתויה תויצפואה יתש .םייחה לזונב תועפושמה
םירבדה םהינפ לע .(סולינה ימ) םיירצמו (לקדיחהו תרפה ימ) היקרוט
וא הלבוה ךרעמ םימיקמ ,ירחסמ םכסה לע םימתוח :םיטושפ םיארנ
תא םיכבסמ םימרוג רפסמש אלא .בקועמ רטמ יפל םימלשמו ,לודג רוניצ
:ןיינעה
םימרוזה תורהנה ימ לע םיידעלבה םילעבה ןניא םיירצמו היקרוט .א
תודידי ןניא ,תורהנ םתוא תודג לע תובשויה ,תורחא תונידמ .ןהימוחתב    
.ונלש תוקהבומ    
.שומישה ינפל רוהיט יכילהת רובעל םיבייח תורהנה ימ .ב
ןהל וראשיי ,תויקפסה לש ןתייסולכואב לודיגה םעש תואדוו לכ ןיא  .ג
.הריכמל םינימז םימ יפדוע    
וא 'םיזרב תריגס'ב אטבתהל לולע ,רוזיאב יטילופה םילקאב יוניש לכ .ד
.'םימ תונטחס'ב    

ריצ ךרואל תיניטסלפה תושיה תא ןובשחב תחקל םיבייח םינונכיתה לכ
החרזמב םימה לש תירקיע תינכרצ היהתש ,הזע רוזיאבו רהה
רוזיאו רהה לש םירפיווקאה לוצינב רבודמ .לארשי לש הברעמ-םורדבו
תונורדימ ךרואל םימשגה יממ קלח תריצאל םירגאמ תיינבבו ,עבש-ראב
30 תרבעה) ןדרי תכלממ םע רדסהל המודבש רורב תעד-רב לכל .רהה
חתנב וכזי םיניטסלפה םג ,(תרנכהמ תורישי הנשב םימ בוק ןוילימ
,תילארשיה - תויסולכואה שולש .לארשי תנידמ ןובשח לע םימה תסכיממ
.תורוקמ םתואמ םימ תובאוש - ןקלחב תוחפל ,תינדריהו תיניטסלפה
תשלושמ בא-תינכות תוגהל שי ,םדוק תחא העש הפיו ,רבדה רשפאתישכ
.רוזיאב םימה תויומכ תלדגהלו שומישל

תא שפחל ונילע ןאכו ,םימב םילדה היתורוקמלו ץראל םיבש ונא ךכ
הבוח ,לכה ינפל .תובורקה םינשה תורשעל תוחפל ,וניכרצל תונורתיפה
,ונא עודמ .הז באשמב העורפה תונזבזבהמ למגיהלו הכירצה תא ןיטקהל
תואשדמב ונירעו וניתב תותיזח תא טשקל םיכירצ ,ןוחש רוזיאב םייחה
םייטרפה םינגב ,תובוחרב לדגל אל המל ?הילגנאב ומכ תוקירומ
שומיש םירשפאמ עודמ ?שבוי יאנתב םידימעה םיחמצ ,םיירוביצהו
הווש הנשב 10% לש ןוכסיח ?המודכו תולוכמ ,תוינוכמ תפיטשל תורוניצב
.יצראה ליבומה לש תיתנשה תומכהמ יצח ,םימ בוק ןוילימ 200 לש תפסות

ףסונב ,חלמה םיל וקלחבו ,ןוכיתה םיל תחרוב םימשג ימ לש הלודג תומכ
ונחרוכ-לעב םיררחשמ ונא םשג תעפושמ הנשבש םימ בוק ינוילימל
םימה תסיפתב קימעמו יניצר ןונכית תעקשה .ןדריה רהנל תרנכהמ
בוק ןוילימ 100 -כ דע ימואלה םימה קשמל ףיסוהל היושע ,םתריגאו
םע ףתושמ יבחרמ ןונכיתו ,םיכפשה לש ןובנ לוצינ ךכל ףיסונ םא .תוחפל
.הז רקי באשמ לע בירל אלו םירז תותלד לע קפדתהל ךרטצנ אל ,ונינכש
ןתינו ,קודה חוקיפ ןועט באשמ לאכ םימל סחייתנ םא רשפאתי הז לכ
רבכ םיקהל שי .םימה תודותע ןונכיתלו רקחמל הנוילע תימואל תומידק
שיו ,םיצחלו םיסרטניאל ףופכ היהי אלש ,םימה אשונל ןוילע ןונגנמ םויה
,םימה רומישב רושקה ישומיש רקחמ ךרוצל םיבאשמ רתוי ביצקהל
.םישדח תורוקמ חותיפבו םמוהיז תעינמב


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ