םימה קשמ לש תוליזנה יישק

ביתנ תינור `רד :תאמ
.20-16 םידומע ,(1995 תנש) ,5 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

קשיי הנזילות של משק המים
ימשג לש הנשב .םילבגומ יתלב םניא לארשי תנידמ לש םימה יבאשמ
.תורצב םימה קשמ תרוצב תנשב ךא ,החוורל םלוכ םימשונ הכרב
ימ סלפימ לע ,םילודגה (םירפיווקאה) תשולש לע תעדל םתיצרש המ לכ
.ונלש םיזרבל םיעיגמש םימה תוכיא לעו ,תרנכהו םוהתה

םיננעה תקופתמ 70%-כ םלוא ,םיימשמ הימימ תא תלבקמ לארשי תנידמ
וא ,םשגה תופיטמ ןירשימב ,הרפסומטאה לא םידייאתמו םירזוח
קלח .םימגאהמו םילחנהמ ,הייחמצהמ ,םיחלה םיחטשה ינפמ ןיפיקעב
קלח .םימ-ירגאמל וא םיל םימה תא םיליבומה םילחנל םרוז םימשגהמ
.םוהתה ימ ירגאמ תא ןיזמו עקרקה ךות לא לחלחמ רחוא

.(םימ יליבומ ,תיניטלב) םירפיווקא םיארקנ םייעקרק-תתה םירגאמה
.םימ תריגאל תויעקרק-תת קנע-תוכירב םניא םירפיווקאש תעדל בושח
רתוי םיאתמ ןכל ,םיעלס ןיבש םיקדסבו תויבובקנב םירגאנ םוהתה ימ
תויבובקנב םתורבטצהל הלא םירגאמב םימה תורבטצה תא תוושהל
חווט-תרצקו הטעמ המירזל םרוג לארשיב ןוחשה םילקאה .יוור גופס
םילודגה םילחנה תיברמבש תורמל .םיזע םימשג ירחא םג ,םילחנב
,(המדאה ינפ לע םיענה םימשג ימ) רגנה ימ תריצעל םירכס ונבינ ץראב
.םוהת ימ םה ונלש םימה תורוקמ רקיע

,ףרוחה ישדוחב הנש ידמ תשדחתמה םימה תומכמ םישילש-ינשכ
רהה רפיווקא ,ףוחה רפיווקא :םיירקיע םירפיווקא השולשב םירגאנ
.ןומרחה רפיווקאו

לוח ינבאו תולוח ךותב ,ףוחה וקל חרזממ ערתשמ ףוחה רפיווקא
םימה לש םקמוע .הזע תעוצר דעו למרכה ןמ ףוחה רושימ תא םיביכרמה
60-כ דעו ,ברעמב םיה ףוח דיל חטשה ינפמ לחה ,הנתשמ רפיווקאב
.םיה לא םיזקנתמ רפיווקאב םוהתה ימ ,יעבט ןפואב .וחרזמב םירטמ
- רפיווקאב תשדחתמה תיתנשה םימה תומכ לכ רבעב הזקנתה וז ךרדב
הלחה תע ,'30-ה תונשמ לחה .(ק"מלמ) םיבקועמ םירטמ ןוילימ 220
ימל וקקזנ םירכיאהו ,ףוחה רושימב םיחטש שובכל תונסדרפה
העיגהו ,המיה תמרוזה םימה תומכ דואמ הנטק ,הייקשהל רפיווקאה
.הנש לכ דבלב ק"מלמ 60-ל

חטשה ינפ לעמ םיטלובה טימולודהו ריגה יעלסב יוצמ רהה רפיווקא
תא תקלחמ םימל המוטא עלס תבכיש .ןורבח ירהבו הדוהיב ,ןורמושב
תיעקרקל תחתמ בר קמועב .ןותחת רגאמו ןוילע רגאמל רפיווקאה
דומלל תנמ לע רשא ,ףסונ רפיווקא םייק ,רהה רפיווקא לש המוטאה
.קמוע יחודיק עצבל ךירצ ,ותוא

340) רהה רפיווקאב תשדחתמה תיתנשה םימה תומכ לכ הזקנתה רבעב
תא וניזהש ןיעה שאר תונייעמ :םייברעמ םיאצומ ינש לא (ק"מלמ
םימ תביאש ךא .ימורדה למרכה תולגרמל םינינתה תונייעמו ,ןוקריה
שאר תונייעמ לא יעבטה ואצומ תא לילכ השביי הז רפיווקאמ תרבגומ
50-ל םויכ העיגמו דואמ הנטק םינינתה תונייעמב המירזה םגו ,ןיעה
.דבלב ק"מלמ

רהה רפיווקאב ושענש םיחודיקה 300 תובקעב ושבי ןיעה שאר תונייעמ
וקב ,בגנה לא םהימימ תא ריבעהל הרטמב ,ףוחה תלפש רוזיאב
הלודג המירז םג הנשי רהה רפיווקאמ .'50-ה תונשב חנוהש בגנ-ןוקרי
הניא וז המירז .ידג ןיעו רמס ,הנק ,החשפ תונייעמ ןוויכל ,החרזמ
.ןדריה תעקיבב םינכרצה טועימ ללגב רקיעב ,הפקיה אולמב תלצונמ

תויומכו גלשב הנש לכ הסכתמ ,ריג יעלס אוה םג יונבה ,ןומרחה רפיווקא
םילחלחמה םימה .לארשי תנידמב רתויב תולודגה ןה וילעמש םשגה
לש הרושב ןומרחה ילושב םיעבונ ,ריגב םיללחהו םיקדסה ךרד וכותל
תונייעמל המורדו הברעמו הירוסל החרזמ םימרוזה םילודג תונייעמ
תורוקמ תא םיווהמ הלא תונייעמ .(ינבצח) רינשהו (סאינב) ןומרחה ,ןדה
.תרנכה לא םימ ק"מלמ 500-כ הנש ידמ םירזמה ,ןדריה

תויומכ םיקפסמה םירפיווקא לארשיב םנשי ,םילודגה תשולשל טרפ
,בגנב וא לילגב ,הברעב םירפיווקאה ומכ ,תפטוש הכירצל רתוי תונטק
דחיא ,'50-ה תונשב הנבנש ,יצראה ליבומה .תרחא תונמדזהב ךכ לע ךא
תרנכה לא םיכפשנה ןדריה ימ .םילודגה םירפיווקאה תשולש תא השעמל
לא תיליע הלעתב םילבומ ,תרנכה ברעמ-ןופצבש ריפס תנחתב םיבאשנ
םייעקרק-תת תורוניצב םימרוז םשמו ,לילגב הפוטנ תיבבש לוכשא םגא
הדשל ליבומה ימ םיעיגמ םשמ .בגנ-ןוקרי וקל םירבחתמו ןיעה שארל
,רקוב הדשל םורדמש םיחטשה .חרזמב םילשורילו ,םורדב רקוב
.תכרעמל םירבוחמ םניא ,ןדריה תעקיבו הברעה

וכותב םירזהל םירשפאמה ,םיבר תורוניצ םירבחתמ יצראה ליבומה לא
.רהה וא ףוחה ירפיווקאמ םיחודיק ימ םג אלא ,תרנכה ימ תא קר אל
תודש תייקשהל תרנכ ימב ךרוצ ןיא רשאכ ,םימשג יכורב םיפרוחב
תוצפל ידכ ,רההו ףוחה ירפיווקאל םירדחומו םילבומ םגאה ימ ,םורדב
.ץיקה תנועב תרבגומה הביאשה לע

תומכ) לאיצנטופה ,רפיווקאה ןמ הביאשה הלחהש רחאל ,ךורא חווטל
םימה תומכל הווש (בואשל ןתינ התוא תיברימה תיתנשה םימה
םילחלחמה רגנהמו םשגהמ ,הנש לכ רפיווקאל תפסוותמה תעצוממה
תביבסב םימה סלפימ דריי הז הרקמב ?רתוי באשנ םא הרקי המ .וכותל
.ולוכ רפיווקאבו תובאושה תוראבה

שאר תונייעמ תא שבייל ידכ ןווכמב תאז ונישע :ךכב ער ןיא ,הרואכל
ונמרזהו ,םיה לא ןוקריה ךרד םידבוא ויה םהימימ יעבט ןפואבש ,ןיעה
הביאש לכ ,השעמל .בגנה תחרפהל תוראבהמ םיבאשנה םימה תא
,ןכש .יתלחתהה םבצמל תחתמ לא רפיווקאב םימה יסלפימ תא הדירומ
.סלפימה תא ולעיו רפיווקאה ךות לא םימ ורדחי ףרוחה תנועב קר

?רפיווקאה לש םימה לאיצנטופל הביאשה תא םיליבגמ ונא ,ןכ םא ,עודמ
רפסמ ךכל שי ?הלבגה ילב רפיווקאה ךותב סלפימ דירוהל ןתינ אל עודמ
.תובושת
בר קמועמ תוראבב םימה תאלעה השוריפ סלפימב הדרוה לכ ,תישאר
םימה תא איבהל תנמ לע ףסכ רתויו היגרנא רתוי תעקשה רמולכ ,רתוי
.שמתשמל םתולעב אטבתיש המ ,חטשה ינפ לא
היהי ןתינ אל ,םירטמה 400 וקל תחתמ לא סלפימה דריי םא ,תינש
תוראב תושמשמה תובאשמב אלא ,תוליגר תובאשמב םימה תא בואשל
.םימ תובאשמל סחיב הנטק ןתקיפסש ,טפנ
םימרגנה םיקזנה םה ,הביאשה תלבגהל תירקיעה הביסהו ,תישילש
ןיא ףוחה רפיווקא לש עקרקה תתב .תרבגומ הביאשמ האצותכ רפיווקאל
.םיה םימ ינפמ םוסחמ
תא םיווהמה) םיחולמה םימל תמרוג םסלפימ תדרוהו םימ תביאש ,ןכל
המינפ רודחל ,(ףוחה וק רוזיאבו םיל תחתמש רפיווקאה לש וקלח
.םיבולש םילכ תכרעמבכ

212.5 סונימל תחתמ לא תרנכה סלפימ תדרוהמ םיענמנ םג וז הביסמ
תונייעמ םיעבונ היפוחלו הכותבש םושמ ,תאז .םיה ינפ תחתמ םירטמ
עודי ונניא םהימימ רוקמש (רתיה ןיב ,הירבט ימח) םימחו םיחולמ
.ץראב םיגולורדיהל ןיידע ןבומ ונניא םתעיבנ ןונגנמו

.רפיווקא לש לאיצנטופה אולמ תא לצנל יאדכ אל םג םיבר םירקמב
םימה תא םילצנמ ןיא ,רהה רפיווקאבש ,המגודל ,החשפ ןיע תונייעמב
תבייחמ ץראה זכרמל םתרבעהש םושמ ,חלמה םיל םימרוזה םיברה
.ןכרצל םריחמ תא דואמ רקייתש ,הלודג תיפסכ העקשה

.םימה תוכיא אוה ,ואולמב לאיצנטופה לוצינמ תוענמיהל ףסונ לוקיש
םימהזמ םיחלמ ,םיבאשנ רפיווקאב םישדחתמה םימה לכ רשאכ
םימה תוכיאב תורדרדיה םימרוגו םיפטשנ םניא וכותב םירבטצמה
.םיבאשנה
ונבנש םירגאמ תרזעב ,תונופטישה ימ לש אלמ לוצינ יבגל םג ןוכנ רבדה
.םתסיפתל

,םיסלפמ תדרוהמ האצותכ םימהזמ תורבטצהו החלמה עונמל ידכ
לא סלפמה תדירי .רפיווקא לכב םימודא םיווק לש תוינידמ העבקנ
רפיווקאב עוגפל הלולע (תרבגומ הביאש תובקעב) הלא םיווקל תחתמ
.וימימ תוחילמ תא תולעהלו

םילוכי ונניא :קנב ןובשח לוהינל רפיווקא לש ןוכנ לוהינ תוושהל ןתינ
ונלש ןובשחה לש ספאה וק .ןובשחל סנכנש הממ (םימ) ףסכ רתוי ךורצל
.רפיווקאב םודאה וקה אוה

,ליבקמב .(רתי תביאש) רתי תכישמ ללגב ןוערגל סנכיהל םיצור ונניא
םימה חפנ אוהש ,ילועפת רגוא) ןובשחב ףסכ םוכס רומשנש יוצר
תעב ונתוא שמשי רשא (לעופב סלפמה ןיבל םודאה וקה ןיב םירוגאה
.(תרוצב תונש) ןובשחל ףסכ סנכנ אל יהשלכ הביסמ רשאכ ,הרצ
ודיצבש ,(רתי תביאש) יפסכ ןועריגל עלקיהל םילולע ונא הרדעיהב
םיקיש תרזחהב הלכו רתי-תכישמ לע ההובג תיבירמ לחה - 'םישנוע'
.(םיקפוסמה םימה תוכיאב תורדרדיהו היוצר אל סלפמ תליפנ)

לש םימה יבאשמ ןובשח תא קודבל ונל ועייסי ןלהלש תואלבטה יתש
לש 'עציהה' ןיבו 1989-ב לארשי תנידמ לש הכירצ ןיבש רעפה הנידמה
רתי-תביאש ףקשמ הז רפסמ .ק"מלמ 150-מ רתויל עיגמ ,םימה תורוקמ
םינש הז .םירחא םירפיווקאמו ףוחה רפיווקאמ תוכורא םינש ךשמב
רבעמ הביאש ,רמולכ) ןועריג אלא ,ילועפת רגוא ףוחה רפיווקאב ןיאש
תיתנשה תומכה ןמ 3-2 יפ לודגה חפנ ,ק"מלמ 800-600 לש (םודאה וקל
.וילא תרדוחה

תובצקהב דומעל ןוצרה איה ,הנש 25-כ הכשמנש רתי-תביאשל הביסה
ףוחה רפיווקאב ורצונ ךכ בקע .תואלקחל דחוימבו ,םינכרצל םימ
האצותכ .םיה סלפממ םוהתה ימ סלפמ ךומנ םהב ,הביאש ישתכמ
תרדרדימ ,םהב םירבטצמה םימהזמ לש הפיטש רדעיהו םי ימ תרידחמ
.םימה תוכיא תכלוהו

תיתיב הכירצל תובצקומה םימה תויומכ יכ ,דמלמ 1 הלבטב ןויע
ץוציק .(תיללכה םימה תכירצ שילשמ תוחפ) ידמל תונטק תיתיישעתו
לע טלחוי אל דוע לכ .יאלקחה רזגימב תושעיהל בייח םימה תקפסאב
חתפל היהי ןתינ היתובקעבש הטלחה ,םינכרצל םימה ריחמ תאלעה
םימה תומכב הנידמה היולת ,םימ ליפתהל וא םיפסונ םימ תורוקמ
תייסולכואב לודיגהו היילעה תובקעב .עובק םרוג איהש ,תשדחתמה
םימה תויומכו ,יתיישעתו יתיב שומישל םימה תקפסא הלעת ,לארשי
.ונטקיו וכלי םיאלקחה תושרל ודמעיש

(1990 הנידמה רקבמ ח"וד) 1989-ב לארשיב םימה תכירצ :1 הלבט
םיזוחאב חפנ
(םיבקועמ םירטמ ינוילימ) ק"מלמב
הכירצה
68.5
1309
תיאלקח
25.9
495
תיתיב
5.6
107
תיתיישעת
100.0
1911
כ"הס

םיירקיעה םימה ירגאמ לאיצנטופ :2 הלבט
(ק"מלמב) הנידמב
283
ףוחה רפיווקא
330
רהה רפיווקא
240
םיפסונ םירפיווקא
490
תרנכב םינימז םימ
401
בויב ימו תונופטיש
1753
כ"הס

,םישדח םימ תורוקמ חותיפ ידי לע רותפל ןתינ םימב רוסחמה תייעב תא
.שדוחמ יאלקח ןונכיתב הכירצה םוצמיצ ידי לע וא ,רתוי םירקי ךא
לש אוביי תמועל ,םיימוקמ םילודיג לש תויאדכ תקידב בייחי הז ןונכית
תלטומ םתויחוורו ינויח וניא םלודיגש ,םימ יריתע םייאלקח םירצומ
.קפסב

ףוחה רפיווקאב םימה תוכיא תורדרדיה איה ,רתוי דוע השק הייעב
תעצוממ םידירולכ תלוכת .רהה רפיווקאבו תרנכב םימה תוכיא רומישו
התלע (היקשהל וימימ תוכיאל הדימ-תמא תשמשמה) ףוחה רפיווקא ימב
ל"גמ 155-ל (ל"גמ) רטילל םרגילימ 100-מ תונורחאה םינשה 30
רפיווקאה ימב שומישל ןוילע לובג םיווהמ ל"גמ 250 רשאכ) עצוממב
.(תוחילמל םישיגר םילודיג תייקשהל

םוהיז ל הדימ-תמא תשמשמה) רפיווקאה ימב תעצוממה תוקנחה תלוכת
הפוקת התואב התלע (היתש ימכ םהב שומישה תורשפאלו םוהתה ימ
.ל"גמ 50-ל ל"גמ 25-מ

קושה תונידמבו תירבה-תוצראב הייתש ימב תוקנח לש יברימה זוכירה
זוחא ,םויה רבכ .ל"גמ 90 לארשיבו ל"גמ 45 אוה ,ףתושמה יפוריאה
וא הייתש ימל ןקתה תושירדב דמוע וניא ףוחה רפיווקא יממ םיוסמ
.הייקשהל

:ףוחה רפיווקאבש וזמ הברהב ההובג ,רהה רפיווקאב םוהתה ימ תוכיא
םהב תוקנחהו םידירולכה זוכירו ,םיריפש םימכ םירדגומ םימהמ 98%
םינובה םיעלסבש םילודגה םיללחב םימה תמירז תוריהמ ךא .ךומנ
תוטשפתהו ,ףוחה רפיווקאבש המירזה תוריהממ הברהב ההובג ,ותוא
תעינמ לע םייתעבש דיפקהל שי ,ןכל .רתויב הריהמ וכותב םימהזמה
םימרוזה םיכפש .רהה רפיווקאל םימה םירדוח וכרד ,חטשה םוהיז
.יד םישוע ונניאש םידמלמ ,רפיווקאה יפושחמ לעמ ,קרוש לחנב
.םהב רוסחמה תייעבמ הברהב הרומח םימה תוכיא תייעב

שי ,םינושה םירפיווקאב םימה תוכיאב תורדרדיהה תא רוצעל ידכ
:םיאבה םיעצמאב טוקנל
הביאש לש ןוכנ ןונכת .1
תונופטש ימו תרנכ ימ לש הרדחה .2
םלוסיחו םוהיז ידקומב לופיט .3
ימ סלפימ תהבגה ידי לע ,תוחלמת ימו םי ימ לש הרידחה תעינמ .4
םינושה םירפיווקאב םוהתה    
ימ לוחליח תעינמל ,םירפיווקאל לעמ םיחולמ םימב הייקשה םוצמיצ .5
םכותל םיחולמ הייקשה    
םיבושייה לכב (הגיפס תורוב םוקמב) תויזכרמ זוקינ תוכרעמ תנקתה .6
םירפיווקאל לעמש    

:ןאכ הפיכא יעצמא ליעפהל שי ,םירפיווקאה לש םמוהיז תא עונמל ידכ
םימהזמ לע םישנוע תלטה .1
,םיינוריע םיזכרמב םוהיז ידקומ קוליסל ליעיו דימתמ חוקיפ תלעפה .2
םייתיישעתו םיירפכ    
הרבדהו ןושיד ירמוח ומכ ,םימהזמ םירמוחב זרפומ שומיש תעינמ .3
םיכפש רוהיטל םילעפמ לש םתמקה זוריז .4
לעמ םימקוממה ,תודש בויב ימב תוקשהל העצהה לש תינדפק הניחב .5
הלולע הלא םימ לש הדורי תוכיא .םיריפש םימ םיליכמה םירפיווקא    
.תופסונ תוראב תתבשהו םידבכ םימוהיז םורגל    

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ