באשמל ינוריע דרטיממ רגנה ימ תא ךופהל ךיא
ימואל

רניפס רמות :תאמ
.27-26 םידומע ,(1999 תנש) ,25 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

איך להפוך את מי הנגר ממיטרד עירוני למשאב לאומי
םיל םיפטשנ ,הלועמ תוכיאב םימשג ימ ק"מ ןוילימ 100-מ הלעמל
יושע תורצחו תויטרפ תוניג לש ןוכנ ןונכית .הנש רחא הנש םיזבזבתמו
.הנומתה תא תונשל

ינש תוחפל ,לגר ךלוהכ ,יתגפס הז םיעקשימ לד ףרוחב וליפא !שאלפס
הביסה" .תרהוד תינוכמ ילגלגמ וזתינש ,םיחולד םימשג ימ לש תונותיק
עגונה לכב ,םיינוריעה זוקינה ינטלוק לש יוקלה ןונכיתה איה ךכל
םיווקנו םהילע 'םיגלדמ' טושפ םימשגה ימ" .הרוצלו םיעופישל
דרשמב ףחסה רקחל הנחתה שיא ,לברא לאומש ריבסמ ,"תוילולשב
וא םייונב םיחטשב םיווקנה (רגינ הלימהמ) רגנה ימ" :ףיסומו תואלקחה
עבקנ ןמזמ אל דעו דרטימ םיבשחנ ,(עקרקב הגיפס-יא בקע) םיפצורמ
ימ לש הנשב ק"מ ןוילימ 100-מ רתויב רבודמ .םיל םקלסל שיש קוחב
קשמל םידבואה ,(יצמוח וניא לארשיב םשגה ,רוכזכ) הלועמ ביטמ םשג
הנחתב םיכרוע ונאש רגנ תמירז תומצוע לש תודידמב" .ימואלה םימה
.םיעיתפמ םינותנ ורבטצה ,תונורחאה םינשה 20 ךלהמב ,ףחסה רקחל
הברהב התוחפ הדדמנש רגנה תומכ התייה םייונב םירוזיא רפסמב
תורידח ,םשגה תויומכ תא ןובשחב םיחקולה ,םילדומ יפ לע יופצהמ
,תאז תמועל .הלאב אצויכו הפושחה המדאה ,םוטאה חטשה ,עקרקה
םילדומה תא ומאת ודדמנש רגנה תויומכ ,םיכומס םייאלקח םיחטשב
."םילבוקמה

שיבכל "חוכב" יוניפ
תלוכי ןיאמ 'ץורל' םירומא םימה םהב ,םייונב םירוזיאב אקווד עודמ
?תויופצה רגנה תויומכ תולבקתמ אל ,עקרקב גפסיהל

,םיתבה בור :לארשיב תלבוקמה היינבה תטישב הצוענ הבושתה
רגנה ימ תא תרצואה הנטק ןוטב תמוח םיפקומ ,םייטרפ וא םיפתושמ
תועצמאב שיבכל 'חוכב' םתונפל םיגאוד ,רצח ןיא םא .רצחה חטשב
.זוקינ תולעת וא םיבזרמ

רגנה תויומכ ןכלו ,יונבה חטשהמ 15%-כ קר םיווהמ םישיבכה
דע ,רומאכ .יופצהמ הברהב תונטק ,המוח יפקומ םיתב םע םיבושייב
םליבוהל אלא ,רגנה ימ תא רוגאל ןיא ,ויפלו קוח םייק היה הנורחאל
.םיה לא זוקינה תכרעמב

ףחסה רקחל הנחתה יאצמימ ?תיבה רצחב םיווקנש םימל הרוק המו
תלגוסמ ,ןיינבה חטשמ תישימח לש חטשב העונצ הניגב וליפאש ,םיארמ
הזע םשג תפוס .הציבל ךופהתש אלב םידבכ םירטמימ גופסל המדאה
בורב .תועש 100-כ לש ןמז קרפב םשג רטמילימ 150-כ ריטמהל תלגוסמ
תיברמב היוצמה) הרמחה תמדא לש תורידחה תמר ,הלפשה ירוזיא
.העשב רטמילימ 60-כ איה (תוניגה

תיב רצחב םימ לש תווקיהו רגנ רוצית רתוי ההובג םשג תמצוע לכ"
חטשמ תישימחכ אוה הניגה חטשש החנהב" .לברא ריהבמ ,"המוח ףקומ
תילולש) רטמיטנס 15-כ לש הבוגב םימ םוגיא םורגת םשג תפוס ,תיבה
םימ .רטמיטנס 30 הבוגב םוגיא םורגל לולע דבכ לובמ קר .(םעה ןושלב
."םיזבזבתמ םניאו םוהתה ימל םיעיגמ ,עקרקל םילחלחמ הלא

ףודרת רגנ רגנ
תא דדועל םוקמ טלחהב שי ,בחרה רוביצב תיתביבסה תועדומה רובג םע
היינבה תודעווש דוע המ ,רגנה תריצא לש תיבויחה יאוולה תעפות
המ תדימב רישעהל ףא ןתינ ןוכנ ןונכית תרזעב .תאז תורשאמ תויזוחמה
רנבא 'פורפ ךרעש רקחמ יפל .תלדלודמה תימואלה םימה תפוק תא
,םימ ק"מ ןוילימ 100-מ הלעמל לש תפסותב רבודמ ,ןוינכטהמ רלסק
.םיינוריע םיעגפימ תמירג ךות םי ל םימרוז םויכש
אלא ,היינבב העקשה תפסותב ןאכ רבודמ אל ,תואצוהמ םיששוחל
.תיבה רצחב יטרפ "תווקיה ןגא" לש לכשומ ןונכיתב

הניגב ךומנה סלפימה תא ךופהי םיעופישו םיסלפימ לש ןוכנ ןונכית"
תא .םידחוימ הרדחה ינקתימ וא תורוב אלל םג ,'תונופטיש רגוא'ל
ידכ ,הניגה ןמ טעמ םיהבגומ םהשכ תונבל שי םיפצורמה םיחטשה
םוגיאה חטש תקחרהל ףואשל שי ןכ ומכ .הילא םורזל םימל רשפאל
דרטיממ רגנה ימ תא ךופהנ וז ךרדב" .לברא ריבסמ ,"הנבימה תודוסימ
."ימואל באשמל ינוריע

הדיצב שי אלא ,תוהובג תואצוהב הכורכ הניא ינוריע רגנ תריגאש קר אל
חפנ םוצמיצו ,תובוחרב םימרוזה םימה תורהנ תנטקה :תוולנ תולעות
.תיתשת תועקשהב בר ןוכסיח השוריפש ,תינוריעה זוקינה תכרעמ

תדימ" :םימ ןנוכיתל ץעוי ,ןקלא דוד .והשמ תימיספ המינב םייסנו
,ןיעידומ לבח יבושיי .עקרקה תורידחב היולת רגנה ימ תסיפתב החלצהה
ימ תא דוכלל ידכ .םימל רידח ונניאש ןוטריק עלס לע םייונב ,המגודל
וזו - ץצח אלוממה דחוימ לוחליח רוב תונבל שי ,הלא םירוזיאב רגנה
.תלטובמ אל העקשה

םשג ימ לש תודבכנ תויומכ ךוסחל םנמא ןתינ םימל תיתודידי היינבב"
,הנשל בוק ןוילימ 150 ףא וא 100 לש תפסותש רוכזל ךירצ לבא ,םילועמ
תתל ץלאינ רחואמב וא םדקומב .ימואלה םימה קשמ תא עישות אל
."הפירחמה הקוצמל הברהב םיפיקמ תונורתיפ

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ