םיבשומה תעונת

קנלב ימר :תאמ
.74 ,51-50 םידומע ,(1999-1998 תנש) ,23 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

תנועת המושבים
ןוילימ 100-מ הלעמל םירזמ "תורוקמ" תרבח לש "ישילשה וקה" לעפמ
הכז םגו םיחיחצ םירוזיא חירפהש טקייורפב ,בגנל םיבשומ םימ ק"מ
הרדיס םירבוע ,ןד שוג יכפשב םרוקמש ,םימה .ימואל תונייטצה תואל
לכ לש תלבגומ-יתלב היקשהל םיבשומו רוהיטו לופיט יכילהת לש הכורא
.בגנב םייאלקחה םילודיגה

.ךלוהו ףירחמה ,ןועריגב תונורחאה םינשב אצמנ ילארשיה םימה קשמ
םימ תורוקמ לוצינ איה ןועריגה םוצמיצל רתויב תוליעיה םיכרדה תחא
.(רוהיט יכילהת ורבעש םיכפש) םיחלוק ימ רקיעבו - םיילנויצנבנוק אל
60%-מ הלעמל םויה תכרוצה) תואלקחב שמשל םילוכי הלא םימ
תיתיב הכירצל םיריפש םימ 'ררחשל' ךכבו ,(לארשי לש םימה יבאשממ
,םימהזמ לש תויראש תוחפ םיליכמ םירהוטמה םימהש לככ .היישעתלו
וקה" טקייורפ .םישומיש לש רתוי בר ןווגימל םתוא דעייל ןתינ ךכ
תא בייטל הדעונש ,תבלושמ תכרעמ וניה "תורוקמ" תרבח לש "ישילשה
יאלקח שומישל בגנל םכילוהלו (ן"דפש) ןד שוג יכפש רוהיט ןוכמ יחלוק
םימ לש ק"מ ןוילימ 115-כ בגנל םויכ הליבומ וז תכרעמ .לבגומ-יתלב
םילודיגה לכ לש תלבגומ-יתלב היקשהל םישמשמה ,הנש ידמ םיבשומ
.הנשל ק"מ ןוילימ 145 דע ליבוהל תננכותמ דיתעבו - בגנב םייאלקחה

תייסולכואמ עברכ תזכרתמ ןהב ,ןד שוג ירע לש םיימלוגה םיכפשה
המרל דע "תורוקמ" ידי לע םילפוטמ ,(םדא-ינב יצחו ןוילימכ) הנידמה
תטישב) יגולויב-ינכמ ןוכמב השענ לופיטה .ן"דפשב ינוינש לופיט לש
,יגולויבה לופיטה רחאל .ןוצמיח ינגא תכרעמב ןכו (תלעפושמה הצובה
םיחלוקה ,ףסונ רוהיט םשל ."תורוקמ" ידי לע םיחלוקה םישכרנ
םירדחומ םה םש ,הנביו ןויצל ןושאר תולוחב הרדחה תודשל םירבעומ
.םינושה הרדחהה ינגא לש ןיגוריסל שובייו הפצה ידי לע םוהתה ימל

לש תכרעמ המקוה ,םימה לוחליח ןמזב רוהיטה ךילהת לע הרקב ךרוצל
םימ תומיגד .םביבסמו הרדחהה תודש רוזיא ךותב תיפצת יחודיק 55-כ
.םימה תוכיאב רופישה תא רטנל תורשפאמ ,הלא םיחודיקמ תוחקלנש
םייגולויב ,םיילקיזיפ םיכילהת םימה םירבוע עקרקב רבעמה תעב
,ףסונב .םתוכיא רופישל רתויב יתועמשמ ןפואב םימרותה ,םיימיכו
תויומכל יתנש-ברו יתנוע הריגא יעצמא הווהמ עקרקה-תתב היהשהה
.םילודג םייליע םירגאמ תמקה ךירצהל ילבמ ,םימ לש תולודג

,רפיווקאה לא םיעיגמ ,היווראל עקרקל דעבמ הליחת םילחלחמה םימה
95-כ לש תכרעמ ידי לע םימה םיבאשנ םשמ .המ-ןמז םיהוש םה וב
.הרדחהה תודשמ םירטמ 1,500-500 לש חווטב םיאצמנה ,הקפה יחודיק
ההובג תוכיאב םה ("םיבשומ םימ" התע םיארקנה) םיבאשנה םימה
םימיאתמ הלא םימ .הייתש ימ תוכיאל תוניחבה בורב המודה ,רתויב
.ירוביצ חטש וא יאלקח לודיג לכ לש תלבגומ יתלב היקשהל

תבכרומה ,ישילשה וקה לש הכלוהה תכרעמל םיפסאנ םיבשומה םימה
וקה ךרואל .מ"ק 87 לש ללוכ ךרואב ,םיירקיע רוניצ יעטק השולשמ
תעצבתמ וקה ךרואל תודוקנ עבראב .םיילועפית םירגאמ השיש םנשי
לש ילאירטקב םוהיז עונמל הדעונש ,(רולכ תבוכרת תפסוה) הרלכה
.םירגאמב הייהשה רחאל םימה

,םינוש םירוזיא 21-מ םויכ תבכרומ םינכרצל םימה תקולח תכרעמ
.תדמתמ היילעב אצמנ םינכרצה רפסמו ,1993 תנשב 13 תמועל

םינכרצו םיבושיי 130-מ רתויל םיבשומה םימה וקפוס 1997 תנשב
.בגנה ברעמב םירחא םייאלקח

עוציבהו ןונכיתה יבלש
ידי לע םיבלש רפסמב הננכות ןד שוג יכפש לש הבשההו לופיטה תכרעמ
תועצמאב "תורוקמ" ידי לע העצובו ,(לארשיל םימה ןונכית) ל"הת תרבח
.(תיחרזא הסדנה תודובע לש עוציבה תדיחי) כ"מצ תדיחי

תנשב רבכ תמצמוצמ תנוכתמב לועפל לחה ןד שוג יכפש תבשה לעפמ
בלש לעפוה 1987 תליחתב .ןד שוג םורד יכפש לופיטב לחוה רשאכ ,1970
,לופיטה תכרעמל ןד שוג ןופצ רוביח תא רשפיאש ,לעפמה לש 'ב
לעפמ יחלוק תכלוהל ישילשה וקה תכרעמ הלעפוה 1989 רבמבונבו
ק"מ ןוילימ 80-כ תכרעמה הכילוה הנושארה הלעפהה תנשב .הבשהה
הכילוה רבכ 1997 תנשב .הדמתהב הלדג וז תומכו ,בגנל םיבושמ םימ
ק"מ ןוילימ 115-כ םכותמ ,בגנל ק"מ ןוילימ 120-כ ישילשה וקה תכרעמ
.תרנכהמ ליבומה ימ לש תפסות רתיהו הקפהה יחודיקמ םימ

הרקבה יכילהת
,בחרנ הרקבו רוטינ ךרעמ תחת תאצמנ ישילשה וקה לש הבשהה תכרעמ
םימל דעו רוהיטה ןוכמ תא םיבזועה םיינושארה םיחלוקב לחה
םימה לש םתמאתה תא חיטבהל איה הרטמה .םינכרצל םיקפוסמה
ךרעמ .דחאכ יאלקחהו יאורבתה טביההמ - תולבגמ אלל היקשהל
יחלוק לש םוגיד ללוכ אוהו ,"תורוקמ" ידי לע אוה ףא לעפומ רוטינה
יחודיק 95-ב ,תיפצתה יחודיק 55-ב םימ םוגיד ןכו ,רוהיטה ןוכמ
.םירגאמה תששבו ,הלבוהה תכרעמ ךרואל תודוקנ עבשב ,הקפהה

תומיגד תוחקלנ םירחאה םירתאב .םוי ידמ םימגדנ רוהיטה ןוכמ יחלוק
תינכותל םאתהב ,םישדוח העברא דע שדוחל תחא לש תורידתב
םיילקיזיפ םידדמ תוללוכו רתויב תופיקמ תוקידבה .הנש ידמ תנכדועמה
תויגולוירטקב תוקידב ןכו ,תוכתמו םיחלמ תלוכת ,םיימיכויבו
.םידדמ 50-כ םיקדבנ לכה ךסב .תויגולויבורקימו

םינותנה .בשחמל תוסנכומ ןה םש ,ןוינכטל תורבעומ תוקידבה תואצות
לכ תרקב לע םייארחאה םימרוגל יתנש ח"ודכ םיצפומ םידבועמה
.ישילשה וקה תכרעמ

ההובגה תוכיאב היקשה ימ רושעל בורק הזמ קפסמ ישילשה וקה לעפמ
םימה תכירצמ 40% דע לש רועישב ,יברעמה בגנה רוזיאל רתויב
.םיטלוב תונורתי רפסמ םיגשומ ךכ ידי לע .הז רוזיאב תואלקחל

םיבאשמה דחא לש זובזיב ענמנ ךכבו ,אלמ לוצינל םיכוז ןד שוג יחלוק
רוזיאב םיחלוקה יפדועש ןכתיי ,הז לעפמ אלל .הנידמב רתויב םירקיה
.םיל םימרזומ ויה ,תיסחי תמצמוצמ תואלקחה וב ,זכרמה

תרשפאמ וז הדבוע .רתויב ההובג תוכיאב םימ רציימ הבשהה לעפמ
ליבומ ימ) םיריפש םימ םוקמב םיבשומ םימ תקפסא ,רמולכ ,םימ תרמה
םימ לש תומכה הלדג וז הרמהמ האצותכ .םיאלקחל (םוהת ימ וא
.תיתיישעתו תיתיב הכירצל לצנל ןתינ םתוא ,םינימז םיריפש

םוקמב :רתויב יתועמשמ ןפואב םימה תוכיא תא בייטמ הבשהה לעפמ
תרציימ ,םילודיג לש לבגומ רפסמ קר תוקשהל ןתינ םהב ,םיחלוק
התועצמאב ,הייתש ימ תוכיאל הבורקה תוכיאב םימ הבשהה תכרעמ
יאלקחל יאורבת ששח אלל ,יאלקח לודיג לש גוס לכ תוקשהל ןתינ
העירתמה ,הנידמב םיינדפקהמ הרקבלו רוטינל הנותנ וז תכרעמ .ןכרצלו
.םימה תוכיאב הגירח לכ לע תידיימ

ץראה ןופצב רבעב הזכרתה לארשיב תואלקחה :ולוצינו בגנה תקרוה
בגנה לא ליבומה ,ישילשה קוקה לעפמ .םימה תונימזל םאתהב ,הזכרמבו
תקתעה רשפאמ ,ץראב תואלקחל םישמשמה םימה לכמ 10% -ל בורק
:האצותה .בגנה יבחרמ לא ףופצה ץראה זכרממ םיבחרנ דוביע ירוזא
ויה רבעבש ,םירוזאב םיירופ םייאלקח תודשו םיקורי םיעטמ
.ןיטולחל םיחיחצ

זכרמב םיחטש 'תררחשמ' בגנל םייאלקח םיחטש תקתעה ,הוולנ ךרעכ
ןיסולכואה תופיפצ לע לקהל תעייסמ ךכבו ,רקובמ חותיפ יכרוצל ץראה
.זכרמב

תנש שגרל ןתינש ,תוכיאה םזימ תואב "תורוקמ" התכז הז טקייורפ לע
םורופ ידי לע ,םינייטצמ םייתוכיא םיטקייורפ 50 -ל הנידמל לבויה
.םינקתה ןוכמו היישעתה דרשמ תוסחב ,"ימואלה תוכיאה עובש"


:רמאמה רבחמ תודוא
."תורוקמ"ב ךילהתו לועפית סדנהמ רבעשל - קנלב ימר

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ