לחנה תושרל רובידה תושר

ןיול הרש , טנמגרפ דוד :תאמ
.41-38 םידומע ,(1999-1998 תנש) ,23 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

רשות הדיבור לרשות הנחל
ךרוצה לע תונעל ידכ ,רתיה ןיב ,םינש רשע ינפל המקוה ןוקריה לחנ תושר
האצותכ ,תונורחאה םינשה 40-ב לחנל םרגנש רבטצמה קזנה .ומוקישב
תדחוימ תוכרעיה בייחמ ,החנזה םתסו רתי תביאש ,םיכפש תמרזהמ
,חטשב תוארנ רבכ תונושאר תואצות .תינמז וב םירושימ רפסמב תוליעפו
.הבורמ הנדוע הכאלמה לבא

המ לכ .וב עוגפל ידכ ץמאתהל ךירצ אל ."עבטה לש רייארפה" אוה לחנ
לחנל הרקש המ קוידב הז .וילאמ אובי קזנהו ,ומויקמ םלעתהל הז ךירצש
.ןוקריה

בויב תלעתל בושח ירוטסיה סכנ ונכפה ,ונלש תעשופה החנזהה םצעב
ךילהת ךותב ונא ,אטח לע וניכיהש רחאל ,םויה .יתביבס דרטימלו
דוע םירחא םיברו ,חטשב םייוניש םירכינ התע רבכ .ןוקריה לש םוקישה
.ואובי

תורוקמ תונייעממ ועפש זא דע .'50-ה תונש ףוסב הלחה ןוקריב העיגפה
'50-ה תונש ףוסב .העשב תונייעמ ימ לש בקועמ רטמ ףלא 25-כ ןוקריה
העיגמה תונייעמה ימ תומכ ,זאמו ,הייתש ימל תונייעמה ימ תביאשב לחוה
בקועמ רטמ 500-0 לע תדמוע איה םויכ .תדמתמ הדיריב תאצמנ ןוקריל
.תירוקמה העיפשהמ 2% הווהמ בוטה הרקמבש תומכ ,העשל

תורובמ רבעמהו ,וביבסש םירעה תוחתפתה םע הרימחה לחנב העיגפה
לחנה םוהיז תא וציאה רויעה יכילהת .תויזכרמ בויב תוכרעמל הגיפס
.הדורי תוכיאב םיחלוקו םיימלוג םייתיב םיכפש ,םייתיישעת םיכפשב
ודעונ רשא ,םיכפשב לופיטל םינקתימ רוזיאב ומקוה '70-הו '60-ה תונשב
םוהיזו הדורי תוכיאב םה םירהוטמה םיחלוקה ,םלואו .בצמה לע לקהל
קזנל ףא ומרג ,םיכפשה תמרזהו תונייעמה ימ תעירג .ךשמנ ןוקריה ץורע
ןוקריה לא םיפטשנה ,םימהזמה לש יסחיה לקשמה תא ולעה םה :ףסונ
.תואלקח יחטשו םישיבכ ,היישעת ירוזיא ,םיינוריע םירוזיאמ ,םשגה םע
תומכ לחנה תיעקרקב םיעקושה םיבר םימהזמ םמיע םיאשונ רגנה ימ
ירמוח ,םיקלדו םינמשב רבודמ .םיקיקלחל םיחופס םתויהב וא ,םהש
םימהזמה .םיבר םיגוסמ תלוספו םיקיקלח ,תודבכ תוכתמ ,הרבדה
תפאוש ןוקריב םימה תמירז רשאכ ,םינושארה םימשגה םע לחנל םיעיגמ
.רתויב תיתועמשמ תילילשה םתעפשה ןכלו ,ספאל

המ לכו ,ר"מק 1800-כ לש בחרנ חטש לע סרפתמ ןוקריה לש תווקיהה ןגא
.םימה תוכיא לע עיפשמו םרות ותביבסב הרוקש

ךרוצה לע תונעל ידכ ,רתיה ןיב ,1988 תנשב המקוה ןוקריה לחנ תושר
טעמכ הטלחה ,הנושארבו שארב ,בייחמ םוקיש ךילהת .לחנה םוקישב
תא םיריזחמ םדוק בצמ הזיאל :הלאשב תוסחייתה ידדמ לש תיתורירש
תושרה תודסומב הרשואש ,בא-תינכות תרגסמב הנתינ הבושתה ?לחנה
:הירקיע הלא .1996 לירפאב הלשממה ידי לע הצמואו

יפוא ילעב םיעטקל תוסחייתה ךות ,יונפ ןמז תוליעפל הקורי האיר תריצי *
.דועו םהבש לודיגה יתב ,םתוכיא ,םימה תמירז תניחבמ הנוש

תובר תוימוקמ תויושר .ןוקריה בחרמל תויושרה לש ןסחי יוניש *
תא םיכילשמ הילא ,ןהלש "תירוחאה רצחה" לאכ לחנל תוסחייתמ
םיחטשל ,תיתוכיא יוניב ןפוד תריציב אטבתהל בייח סחיה יוניש .תלוספה
.לחנה ךרואלש םיחותפה

רופיש ידי לע ,ויפוא תרימש ךות לחנה לש תיגולוקאה תכרעמה םוקיש *
.םימהזמ תסינכ תויעב ןורתיפו םימה תוכיא

תנכס םוצמיצל ומרתי הלא .ץורעב זוקינה תויעבל םייתוכיא תונורתיפ *
לש דחוימה יתוזחה יפואה לע הרימשלו ,ץורעה ךרואל םיחטש תופצה
.ןוקריה

תוכיאל המורת ,אמייק-רב חותיפ ךות םיילכלכ םילאיצנטופ לוצינ *
.םילקאלו םייטתסאה םיכרעלו הביבסה

עקשומ ץמאמה .הלא םידעי תגשהל םויה רבכ תלעופ ןוקריה לחנ תושר
:םירושימ רפסמב
.תופצה תעינמ אשונב תוינידמ תעיבקו לחנה לש היגולורדיהה דומיל .1
היינבה .תופצה תעינמ אשונב םג גנרמוב הווהמ לחנה 'יכרוצ'מ תומלעתה
.שוכרו םדא ייח תנכסמ תויהל םילולע רשא ,לחנל םיכומסה םיחטשב
תושרה ,ןכ ומכ .תונופטישה יקזנ תא ,אופיא ,ןיטקת ץורעה תבחרה
ידיצל םיחטש תרדגהב רבודמ ."הפצה-טשפ קשמימ" לש השיג הצמיא
לע הלוע ץורעה רשאכ ,תונופטיש ןמזב רקובמ ןפואב ופצוי רשא ,לחנה
םייונב םירוזיאב תופצהה תנכס תא ןיטקי קדקודמו ןוכנ ןונכית .ויתודג
םייאלקח םיחטשלו םיקראפל םג ןתנית הפצה ינפמ הנגה .לחנה תודג לעש
ןונכית יבלשב תאצמנ תינכותה .ינשימ תויומידק רדסב יכ םא ,רוזיאב
.העוציב תארקל

,היינבהו ןונכיתה קוח לש טביהב באה-תינכות םושיי .ןונכית יכילהת .2
תודעווב ונודינ תוינכותה .תויקלח תויזוחמ ראתימ תוינכות יתשב רדגוה
תיצראה הצעומב ןתדקפה תארקל ,םינויד בלשב תואצמנו תויזוחמה
לכב ,תויושרב ןונכית יכילהב תברועמ תושרה ,ךכל ףסונב .היינבו ןונכיתל
.ןוקריה יבגל תוכלשה הל שיש תינכות

והז ,ךוראה חווטל .תוכיאו תומכ - ןוקריב המירזל םימ תאצקהב לופיט .3
םימ תויומכל תרבגומה השירדה לשב .רתויב םיבושחה םיאשונה דחא
םימה תויומכ תא ןיירשל ךרוצ שי ,הלועמ תוכיאב םיחלוקו םיריפש
תובקעב .באה-תינכותב הרדגוהש תוכיאבו ,ןוקריב המירז ךרוצל תוצוחנה
לש יללכ ןונכית הנימזה םימה תוביצנ ,ןוקריה לחנ תושר לש המזוי
לאיצנטופ תרגסמב םימה לוצינל ךרעמ רתיה ןיב ובו ,ןוקריל םימה יבאשמ
.םייפוס ןונכית יבלשב תאצמנ וז תינכות םג .ימואלה םימה

ןורתיפב םיקסועה םינושה הלשממה ידרשמ .םוהיז תורוקמב לופיט .4
תוכיא ידדמ תא ,ןוקריה לחנ תושר םע דחיב ,ועבק םיכפשה תייעב
לופיטל ןוכמ םקוה תאז תובקעב .לחנל המרזהל םירתומה םיחלוקה
ביטב רופיש רכינ לחנבו לעופ רבכ ןוכמה .ןורשה-דוהו אבס-רפכ יכפשב
,םיכפשב ינושילש לופיט ףיסוהל ךרוצ שי .תקפסמ הדימב אל ךא ,םימה
.לחנל המרזהל המיאתמה ,רתוי הבוט תוכיאב םיחלוק קיפי ןוכמהש ידכ

רשא ,ןורשה תמר יכפשב לופיטל שדח ןוכמ הלא םימיב םקומ ,ףסונב
תורוקמ םנשי .ןוקריל המרזהל םימיאתמה םיחלוק קיפהל שארמ ןנכות
םייאלקח םירוזיא ומכ ,םילודג םיחטשמ לחנל םיעיגמש םיפסונ םוהיז
םמע םיאשונ םידרויש םימשגה .םיינוריע םירוזיאו לחנל םידומצה
ךות לא רשייה ףחסו םיקלד ,םינמש ,ןושיד ,הרבדה ירמוח לש תויראש
.לחנה ץורע

אצמנ לחנה רשאכ ,םינושארה םימשגה םע זכורמב םיעיגמ הלא םימהזמ
בצמב .םימ תמירז ןיאו טעמכ הבש ץיקה תנוע ירחא ,רתויב שיגר בצמב
םימב םזוכירו ,םימהזמה תא ללדל תנמ-לע םימ ורתונ אלו טעמכ ,הז
לש קודה חוקיפ בייחמ םימהזמה ףקיה .רתויב הלוע ץורעב םימרוזה
תא ןיטקהלו םמצמצל תנמ לע ,לועפיתו הקוזחת תוינידמ םושייו תויושרה
.קזנה

תושרה ,דיתעל תוכרעיהה תרגסמב .ימצע רוהיטו םוהיז יכילהת דומיל .5
,לחנב םישחרתמש םינושה םיכילהתה דומילל םיבר םיבאשמ העיקשמ
םלרוגב הלכו וילא םיעיגמה םימהזמה לש תונושה תועפשההמ לחה
לע םיידוסיו םיקימעמ םירקחמ םיעצבתמ ,וז תרגסמב .המירזה ךלהמב
דרשמה תכימתבו תושרה ידבוע תופתתשהב ,הימדקאהמ םירקוח ידי
.הביבסה תוכיאל

םייגולורדיהה םיכילהתה לש רתוי הקימעמ הנבהב םידקמתמ םירקחמה
יחה ןיבל םינושה םימהזמה ןיב ןילמוגה יסחיבו ,לחנב םייגולוקאהו
.רבעבו םויכ ,לחנב חמוצהו

םישחרתמה םיכילהתה תא רתוי בוט ןיבהל ורשפאי םירקחמה תונקסמ
.לחנל םייחה תא ריזחהלו רוטינו הרקב יעצמא חתפל ,לחנבש

ךרואל םיינפוא יבכורל םיליבש תמקה .םיינפוא יליבש תלילסו ןונכית .6
םיליבשה .תושרה תדובעב יזכרמ טקייורפ םויכ הווהמ ,ןוקריה לחנ
םירעה יזכרממ הפוצר הביכר ורשפאי ,ןוקריה ילותיפ ךרואל םיננכותמה
.הקוסעת ירוזיא לא ףאו ,טיקו שפונ ירתא לא

םיחתפתמה םישותיה ילחז תרבדהב תקסוע תושרה .םישותי ידרטימ .7
יוהיז םשל .לחנה תודג ךרואל לודיגה ירוזיאב תישענ הרבדהה .ןוקריב
תוטישב תישענ הרבדההו ,יביסנטניא רוטינ השענ הריגדה תומוקמ
יקדייח ,םישותיה ילחז תא םיפרוטה היזובמג יגד :הביבסל תויתודידי
.םושנל םהמ ענומה M.L.O ןמשו םתוא םיליערמה סוליצב

:ללוכ הז לופיט .לחנב ףטוש לופיט .8
ןויקינ ירוזחמ עוציבו ,ויתודגו לחנהמ תרבטצמ תלוספ יוניפו ףוסיא *
.םידחוימ   
.תודגב םילדגה םיצעה לש לולידו ,לחנל ולפנש םזגו םיצעב לופיט *
.תולבזמל תלוספ יוניפ *
.תודגה תרדסהו יוקינ *
,ףרוח יקזנמ רקיעב תועגפנש ,לחנה ךרואל םיכרד לש הקוזחתו םוקיש *
.הייחמצ ידי לע המיסחו יליע רגנ   
תויושרה םע הלועפ ףותיש תרזעב םימהזמ תסינכ לש העינמו חוקיפ *
תולקת רותיאבו ,םיכפשב לופיטל םינקתימ תמקהב ,לחנה ךרואלש   
.זוקינו בויב תוכרעמב   
.םיפלחמו םישיבכ ומכ ,רוזיאב תושענה תיתשת תודובע לע חוקיפ *
ךרעמ עוציבו םימה םוגיד תועצמאב ,ןוקריב םימה תוכיא לע חוקיפ *
.םיילאירטקבו םיימיכ ,םיילקיזיפ םידדמ ללוכה תוקידב   
.ףרוחה תנועל תוכרעיה *

רבדב רזעה קוח לש הפיכא תעצבמ ןוקריה לחנ תושר .טפשמו קוח .9
טיישה תרדסה אשונב ףסונ רזע קוח ןכוה .ויתודגו ןוקריה לע הרימש
ןיגב תועיבתב ,תיטפשמ הנגהל םיבר םיבאשמ השידקמ תושרה .לחנב
.1992 תנשמ תונופטישה

,תויומלתשה םיכרוע ןוקריה לחנ תושר ידבוע .הרבסהו ךוניח ,תורבוד .10
,םיטנדוטס ,םידימלת םהב ,םינופ לש לבגומ רפסמל םירויסו ןויע ימי
.םיכירדמו םירומ

להקל עדימ םסרפל הרטמב ,םיאנותיע םע רשקב תאצמנ תושרה ,ףסונב
הרישע היירפס המקוה תושרה ידרשמב .לחנב שחרתמה תודוא בחרה
רוביצה תועדומ תרבגהל תונוש תולועפ תושענ ,ןכ ומכ .ןוקריה אשונב
.םינושה ויטביהמ לחנל

המ קוידב הזו - ול רוזעל ךירצ ,'רייארפ' תויהל קיספי לחנהש ידכ
.השוע ןוקריה לחנ תושרש

:רמאמה ירבחמ תודוא
.ןוקריה לחנ תושר להנמ וניה טמנגרפ דוד
.תורבודו הרבסה ,ךוניח תזכר הניה ןיול הרש

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ