ןורתיפל םיאמצ

רהז ןורהא :תאמ
.11-10 םידומע ,(1995 תנש) ,5 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

צמאים לפיתרון
תורוקממ קלח לע היתונכשל רתוול לארשי ץלאית רחואמב וא םדקומב
תושבייתהמ שושחל ךירצ אל לבא ,םולש םכסה תרומת הלש םימה
םימ תורוקמ חותיפל ימואלניב עויס לבקת לארשי .הנידמה לש תיללכ
איצמי רבכ ידוהיה שארה ,ללכבו .תונכש תונידממ םימ אוביילו םישדח
.רוסחמה לע רבגתהל םיטנטפ ונל

םדאב םכחה .ןוכיתה חרזמב תקולחמ עלס םימה םיווהמ ,התע ןכ זאכ
תישאר םימ רטופ" :הלא ןיעמ םיכוסכיס ןורתיפל ינרתו ןורקיע עיצה
בירב ליחתמה ,רמולכ .(14 ז"י ,ילשמ) "שוטנ בירה עלגתה ינפל ןודמ
רוצעל לכוי אל בוש ,ומתוסל רהמי אל םא .רכסב רוח בקנמש ימל המוד
םדוק בוזע ,בירב ליחתהלמ תענמנ אל םא ,תוטושפ םילימב .ףטשה תא
.טשפתיו ץורפיש

םיעור ןיב ביר ץורפב רשאכ ,םהה םימודקה םימיל םיאתה הז ןורקיע
הצמיא לארשי .תרחא ריעב רופחלו רובעל היה ןתינ ,םימ ראב לע
,יברימה ולוצינו םימ רוקמ לכ לע קבאמ הרקיעש ,תילכתב הנוש תוינידמ
.היתונכש םע רישי תומיע ריחמב ףא

,לדג אל ןוכיתה חרזמב םימה עציהש דועב :הבוט הביס שי הזה קבאמל
ךלוה םימל שוקיבה ירה ,םיימילקא םייונישמ האצותכ ןוטקל לולע ףאו
.םייחה תמרב היילעהו ץאומה רויעה ,יעבטה יובירהמ האצותכ לדגו
ןתינ ןתוא ,ןוכיתה חרזמה תונידמ ןיב םימה תקולחב ןויוויש-יא םייק
:תוצובק שולשל קלחל

תידועסה ברע ,לארשי ,ןדרי תונמנ ןמיע :םימ יבאשמב תוינע תונידמ .1
ןומע תבר .רתויב רומחה אוה םימב רוסחמה ,ןדריב .ץרפמה תונידמו
עובשב דחא םוי ךשמב םימ לבקמ םהמ דחא לכש ,םירוזאל תקלוחמ
,רתי תביאש ידי לע הקלחב הלש םימה תקוצמ תא תרתופ לארשי .דבלב
ברע .םימב שומישה לועיי ידי לע הקלחבו ,םירגאמה תא תלדלדמה
יתלב) םייליסופ םוהת ימ ירגאמ תולצנמ ץרפמה תונידמו תידועסה
.םיחולמו םיחילמ םימ תוליפתמו (םישדחתמ

תורוקמ לש לשוכ לוהינו ינזבזב לוצינ בקע רוסחממ תולבוסה תונידמ .2
.קאריעו הירוס ,םיירצמ ןה ולא :םימה

םילוקיש ,היטרקורויב ,תונרמש םה הז בצמל םיירקיעה םימרוגה
לש םייליעה םימה תורוקמ .תונשוימ תויגולונכטב שומישו םייטילופ
,ןהיתולובגל ץוחמ םיאצמנ - לקדיחהו תרפה ,סולינה - הלא תונידמ
עוגפל תולולע ,םיזרבה לע תובשויש תונידמה לש חותיפ תוינכותו
.ןהילא םיעיגמה םימה תוכיאבו תויומכב

.הנכשה ןונבלו תורהנה תעפוש היקרוט :םימ יפדועמ תונהנה תונידמ .3

רתוי וא תחא טוקנל ןתינ ,םימב רוסחמה תייעב לע רבגתהל ידכ
:תואבה םיכרדהמ

היהי םא קר ירשפא רבדה :יאלקחה רזגימל םימ תאצקהב רכינ ץוציק *
םולשת לכ םיבוג ןיא ןוכיתה חרזמה תונידמ תיברמב .ילכלכ ךרע םימל
םוצמיצב הוולי ץוציקה .לא תתמ יהוזש םושמ ,םימב שומישה רובע
,היקשהל ןיחלוקב שומישה תבחרהב ,םיריפש םימב םיקשומה םיחטשה
,רוזאה תונידמ תלכלכב םיינבימ םייונישבו םימב שומישה לועייב
.ןיחלש תואלקחב תולתה תתחפהל ואיביש

,םויה רדס לע םעפל םעפמ הלוע הז אשונ :תונכש תונידממ םימ אוביי *
תוביצי יא ,םימ תונימ ןוגכ םימרוג לשב ,םישולק שממתהל וייוכיס ךא
לע הבהי תא ליטהל רוסא לארשיל .םייסדנהו םיילכלכ םימרוגו תיטילופ
.ינידמ הטיחס יעצמא ןהידיב תתל אלש ידכ ,תונכש תונידממ םימ אוביי

םימ תלבוה) "םולשה תלעת"ו "םולשה רוניצ" ןהבו ,ולעוהש תועצהה לכ
,בגנלו הזע תעוצרל סולינהמ םימ תלבוה ,(היקרוט חרזמ-םורד תורהנמ
- ילארשיה ףוחה רושימל ןונבל םורד לש ףוחה ילחנמו תרנכל ינטילהמ
היקרוט-םורדמ םימ אוביי קר .לארשי לש התניחבמ תוישעמ ןניא
םיטקייורפל תיסחי הכומנ ןוכיס תגרדבו ילכלכ וניה ,םיה ךרדב לארשיל
.דבלב רצק חווטל ןורתיפב רבודמ ,תאז םע דחי .םירחא

תוינע תונידמב תועקרק דוביעב רבודמ :םימ תרומת םיתוריש *
ברע .םימ יבאשמב תוינעה תורישע תונידמ ידי לע ,םימב תורישעה
טפנ תרומת ,ןתרצות תא האבייו ןאדוסב תועקרק הדביע תידועסה
.ןאדוסל האצייש

חרזמה תונידמ לכב םימב ינזבזבה שומישה :םימב שומישה לועיי *
תורופח תולעתב םימה תכלוה תוטישמ עבונ ,לארשי טעמל ,ןוכיתה
תמרות היקשהה תוכרעמ לש הדוריה הקוזחתה תמר .הפצהב הייקשהו
.םימ לש תומוצע תויומכ דוביאל איה ףא

תכרעמב דוביאל תכלוה ,סולינהמ םיבאשנה הייקשהה יממ תיצחמכ
ןוכיתה חרזמב הדיחיה הנידמה איה לארשי .תיביטימירפה םימה תולעת
.תוינוכסחו תוינרדומ הייקשה תוכרעמ הניקתהש

םירפיווקאמ םימ לש תרקובמ הקפה :םימה תורוקמ לש ןוכנ לוהינ *
ךרד .םילדלודמ םירפיווקאל םינימז םימ תרדחהו ,םימב םיעפושמה
הז אשונ יכ םא ,תודאתהה םוצמיצ איה םימ תורוקמ רומישל תפסונ
.התע תעל ישעמ וניא

עציה תא הלידגמ איה :תונורתי רפסמ וז הטישל :םיכפש ימ תבשה *
ידרטימו תולחמ ,םוהת ימ םוהיז ומכ תויתביבס תויעב התיחפמ ,םימה
ק"מ תבשה תולע) תורחא תופולחל האוושהב יתועמשמ ןפואב הלוזו ,חיר
ירעזימ קלח קר ,םויהל ןוכנ .(םי ימ ק"מ תלפתהמ שילשכ איה םיכפש
םלוצינ תא תרשפאמה ,התואנ המרל םירהוטמ ןוכיתה חרזמה יכפשמ
חרזמב םילחנהו תורהנה בור .םייאלקחה םילודיגה יגוס לכ תייקשהל
לכ .םייתיישעתו םייתיב םיכפש לש תורכינ תויומכב םימהוזמ ןוכיתה
בויב תולעתכ תושמשמ ,המגודל ,קשמדל הייתש ימ תוקפסמה תולעתה
.תוחותפ

ברע .םי-ימו םיחילמ םימ תלפתה רקיעב :םישדח םימ תורוקמ חותיפ *
.הכלממה לש הייתשה יממ תיצחממ הלעמל םויכ הליפתמ תידועסה
לוצינ .רכינ ןפואב תויולעה תא ליזומה ,זג לע םילעופ הלפתהה ינקתימ
.םימה תלפתה תויולע תא רכינ ןפואב ליזוהל יושע שמשה תייגרנא
הארנ ,הז םוחתב תיתועמשמ ךרד תצירפ העריא םרט םויה דעש תורמל
תויעבמ רכינ קלח לע תונעל יושע ,םיכפש רוהיט םע בולישב הז ןורתיפש
.ןוכיתה-חרזמב םימה

ופסאנש םינותנ :םיננע 'תעירז' תועצמאב םימשגה תויומכ תרבגה *
.םשגה תומכב 15% -כ לש לודיג לע םיעיבצמ ץראה ןופצב

חכונל ףקות הנשימ תלבקמש ,תירוזא-ללכ היעב איה םימה עציה תלדגה
יובירה ךשמיי םא .יפרגומדהו יגולונכטה ,ינידמה םוחתב תואדווה-יא
ןוילימ 230 -כ ןוכיתה חרזמה תייסולכוא הנמית ,יחכונה בצקב יעבטה
.(םויכ ןוילימ 180 -כ תמועל) 2000 תנשב שפנ

תולועפ רפסמ טוקנל ןתינ ,םיירשפא םיימילקא םייוניש ינפ םדקל ידכ
תפסוה ,םימה תורוקמ לוהינ לש חווט-ךורא ןונכית :ןהו ,אליממ תושענה
םוגיאל תורושקה תויעקרק תויצפוא תרימשו תויתשתל ןוחטיב ילוש
םידימעה םייח ילעבו םייאלקח םילודיג לש םינז חותיפ ,םימ תכלוהו
.םימ לש רתוי ליעי לוצינו םימה תוכיא לע הרימש ,שבוי ינפב

ןגאב םויכ דקמתמ היתונכשל לארשי ןיב םימה תורוקמ לע ךוסכיסה
רפיווקאבו םינינת-ןוקרי רפיווקאב ,(הירוסו ןדרי םע) ךומריהו ןדריה
לככ ,ץלאית לארשי .(ש"ויב םיניטסלפה םע) ןורמושה חרזמ-ןופצ
,םויכ שומיש השוע איה םהב םימה תורוקממ קלח לע רתוול ,הארנה
עויס תלבקל ךרדה הינפב חתפת זאש אלא ,תולובגב טקש תבוטל
םימ תלפתה ינקתימו ללכב םישדח םימ תורוקמ חותיפ ןומימל ימואלניב
.(היקרוטמ רקיעבו) תונכש תונידממ םימ אבייל הילע לקייו ,טרפב

לארשיש החנהבו ,היתונכשל לארשי ןיב אלמ הלועפ ףותיש לש שיחרתב
ויהש םימ תורוקמ ןדבוא לע התוא הצפיש ימואלניב עויס לבקת ןכא
.חינז םימב ימואלה ןועריגה היהי ,התושרב

םימה תורוקמ תוכיאו תומכ לע חוקיפ חיטבהל לארשי לע ,הרקמ לכב
(לשמל ,ךומריה ימ) תונכשה תונידמה ימוחתמ הילא םיעיגמה םייליעה
לולע םהלש הנזהה תורוקממ קלחש ,םוהתה ימ תוכיאו תומכ לעו
.(לשמל ,םינינת-ןוקרי רפיווקא) המוחתל ץוחמ רתוויהל

הזע תעוצרב השקה םימה תקוצמל ןורתיפ אוצמל תבייוחמ לארשי
תלפתה ידי לע היעבה תא רותפל ןתינ הזע תעוצרב .ןורמושו הדוהיבו
רתוי וכרצי ןורמושו הדוהי יבשות .סולינהמ םימ תלבוה ידי לע וא ,םימ
השק היעב תמייק תומוקמה ינשב .םינינת-ןוקרי רפיווקאמ םימ רתויו
הזע תעוצרב .םירחא םימהזמו םיימלוג םיכפשב םירפיווקאה םוהיז לש
אלל .ותחלמהלו ףוחה רפיווקאל םי ימ תרידחל רתי תביאש המרג
.םותס יובמל היתונכשל לארשי ןיב ןתמו אשמה עיגי םימה תייעב ןורתיפ
תא ץיאהל םייושע ,הז ינויח הכ אשונב הלועפ ףותיש ףא ילואו הנבה
.ינידמה ךילהתה

םימ תלפתהו םיכפשה רוהיט תויולע תא ליזותש ,תיגולונכט ךרד תצירפ
תא לידגהל היושע ,(לשמל ,שמשה תייגרנא לוצינ ידי לע) םי-ימו םיחילמ
,טטצל היהי ןתינ זא-וא .רוזיאב תונידמה תושרל םידמועה םימה עציה
."םימל אמצ לכ יוה" :היעשי איבנה ירבד תא ,דחאכ תיברעבו תירבעב


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ