תימואלה הימימה לע רומשל

גרבנטרוא יבצ :תאמ
.45-42 םידומע ,(1995 תנש) ,6 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

לשמור על המימיה הלאומית
,םתוכיאב העיגפ ןובשח לע אובל בייח וניא תרנכב םימה תוריית חותיפ
םורתי הלוחה טקייורפ .לארשי תנידמ לש יזכרמה הייתשה ימ רוקמכ
ללוכ יצרא ןונכית .תרנכה ימימב םימהזמה תתחפהל וקלח תא אוה ףא
םיאבה תורודלו ונל םשונו אירב םגא וחיטבי ,תויתשעתב הנובנ העקשהו
.ונירחא

תנחת שמשמ ,"הלוחה םגא" ותונכל ונגהנ רבעבש ,תוציבהו םימה רוזא
תרנכה .תרנכה לא המורד ןדריה לש ותמירזב דואמ תיתועמשמ םייניב
םימ לש םיבקועמ םירטמ ןוילימ 900-800 לש תומכ הנש ידמ תטלוק
רהנ .ןדריה תועצמאב םיעיגמ םהמ םישילש-ינשכ ,(יתנש בר עצוממב)
וקיפאל םימירזמה (ןדו רינש ,ןומרח) םילחנ השולשמ ןוזינ ומצע ןדריה
הלוכתבו ,דואמ הכומנ תוחילמ תמרב ,הבוט תוכיאב םילולצ םימ
.(םיטנאירטונ) ןוזמ ירמוח לש תירעזימ

,םימהזמל םיפשחנ םה ,הלוחה קמעב רובעל םיצלאנ וללה םימה רשאכ
-כ וחטישש ,ןגאה .הלוחה תא ןיזמה ימוקמה תווקיהה ןגאב םרוקמש
דע .תרנכה תווקיה ןגא לש ללוכה וחטישמ תיצחמכ הווהמ ,ר"מק 1470
.סגא יומד ,ןטק םגא םייק היה ,'50 -ה תונשב הלוחה שוביי לעפמ עוציבל
יברימה ובחורו םירטמוליק 5.3 -ל יברימה וכרוא עיגה ףרוחה ישדוחב
,תוציב לש בחרנ חטש חתפתה וביבסמ םלוא - םירטמוליק 4.4 -ל
.םימנוד יפלא תורשע המכ לע ערתשהש

תרנכהו ,יגולוקא לקשימ יוויש רצונ ,םגאה לש ותוליעפו ומויק תונשב
םוהיזה סמועמ וא םגאה ןכש ןהילעש תויתייעבה תועקרקהמ הלבס אל
תא רקיעב תרנכה התריש תע התואבש ,רוכזל םג ךירצ .ןהב םולגה
- םיקזנ ויה םא םג ,רמולכ .התביבסב תואלקחהו םיבושייה יכרוצ
.ידמל תלבגומ התיה תיצראה םימה תקפסא תכרעמ לע םתעפשה

ופשחנ הבש ,השדח תואיצמ רצי '50 -ה תונשב הלוחה שוביי לעפמש אלא
םירמוחו םיחמצ ידירש) לובכ תמדא יחטש לש םימנוד ףלא 20 -כ
לש תולודג תויומכ ורבטצה .ךשמתמ קוריפ ךילהת לחהו ,(םיינגרוא
,םימשגה םע דחיב ,המורד ףרוחב ופטשנ רשא ,(םיטרטינ) תוקנח
.לובכה יחטשב תופירשה יוביכל ושמיש רשא םיברה םימהו םיכפשה

תועיגמה תוקנחהמ תיצחמכ יכ ,הלעה תווקיהה ןגא רחא ךשוממ רוטינ
לש התניחבמ תוינסרה ולא תוקנח .הלוחה קמעב ןרוקמ ,תרנכה לא
גושגיש) היצקיפירטואאה ךילהת זוריזל תערכמה ןתמורת ללגב ,תרנכה
םידירולכ ,ןחרז ,הינומא םג ופסונ ןהילע .(תוצא לש רקובמ-יתלב
.םגאה לש ןוזמה ירמוח רגאמל קפקופמה םקלח תא ומרתש ,תפוחרו

םשונו אירב םגא
יבייחמ ןיב תדמתמ תקולחמ הדילוה שובייה רחאל הרצונש תואיצמה
,םיינויצ םיטביה םג הב םיברועמ ויהש תקולחמ - ויללושל שובייה
רומישל סחיב םלועה תוסיפתב םילדבה םג םיתיעלו ,םייאלקח ,םיילכלכ
.עבטה יסכנ

ילבמ חכוותהלו ךישמהל רשפא - ומצע רוזאב תלעותל וא קזנל רשאב
תיתביבס תואיצמ רצי שובייה לעפמ םאה :תיעמשמ-דח הנקסמל עיגהל
םימרוגה לש 'םתונדמח'ל עבט תורצוא דבעישש וא ,רתוי הבוט
התוור אל תואלקחה םג ,תרחא וא ךכ ?רוזאה יבשות לשו םיבשיימה
.תחנ

תא ובינה אל ,םש ועקשוהש םיברה םיבאשמהו םיצמאמה :הדבוע
.םיפוצמה תוריפה

- םייתועמשמ םייוניש ךורעל ךירצש ,קפס היה אל תרנכל עגונה לכב
.הלוחה יחטשב זוקינהו חותיפה ,דוביעה ךרעמב - םייטמרד ולפיא ילוא
ןיטקהל ,םימרוזה םימה לש תימיכה תוכיאה תא רפשל תנמ לע ,תאז לכ
תפוחר עקשלו ,םיינגרואה םירמוחהו םיינגותאפה םיקדייחה תלוכת תא
.םימב תאצמנה תרתוימ

תודרומ טעמ אל העדי ,תובר םינש הכשמנש ,היעבה םע תודדומתהה
.תוילעו

וליבוה ויתונקסמ .ןונכית תופולח רותיאל תונכתיה רקס עצוב 1990
םע תואלקח בוליש :םה וירקיעש ,ףיקמו ללוכ טקייורפ לש ועוציבל
ימ סלפימ תאלעה ,ןטק םימ-ףוג לש שדחמ ותמקה ,רוזאב תוריית
.תרנכה לא רתוי םייקנ םימ תמרזהו םוהתה

יזכרמ ןברדמ םרוג השמיש ,תרנכב םימה תוכיאל היופצה המורתה
- ץראב םילודגה חותיפה ילעפממ דחא בשחנה ,רקיה טקייורפה שומימב
םינש דועב םשל ורהניש םירקבמהו םישפונה ,רוזאה יבשות תבוטל
.דחי םג תיצראה תכרעמהו ,תודחא

הליעומ תיתשת רוציי ,םלשוי רשאכ ,הלוחה טקייורפש ,קפס ןיא
העיגפה ינוכיס םוצמיצל ,תרנכה לא םימרוזה םימהזמה תתחפהל
אירב םגאכ הדוקפית רופישלו ,יצראה ליבומל םיבאשנה םימה תוכיאב
לבגומ ונניא ןחבמה ךא .חמוצהו יחה ןיב ןוזיא לע רמושה ,'םשונ'ו
חווטל אלא ,ויליעפמל רמגומה טקייורפה רסמיי הבש ןמזה תדוקנל
שמשי םאה ?רוזאב האירב תיגולוקא תואיצמ רצווית םאה :ךוראה
תסנרפתמו תססבתמ ,תבחרתמ תובשייתהל תבאוש ןבא חתופמה רוזאה
תא תרמשמה תיתביבס תכרעמל תרנכה הכזת םאה - לכל לעמו ?דובכב
תובושתה תא ?הייתשלו תואלקחל םייתוכיא םימלו ,הלש המטסיסוקאה
!21 -ה האמב קר עדנ ולא תולאשל

םימ תוריית לאיצנטופ
דעו הלוטממ) ךרוא ריצ םע ,הנטק הנידמ םנמוא איה לארשי תנידמ
םירטמוליק תורשע ןב בחור ריצו םירטמוליק 500 -מ תוחפ ןב (תליא
תורייתה תפמ לע 'עונצה' המוקימו ,םינווגמו םיבר היסכנ ךא .םירופס
אלא ,תויצקרטא תלוטנו 'תממעשמ' הנידמ התויהמ עבונ ונניא תימלועה
תוריית יתוריש ,העיתרמ תינוחטיב תואיצמ) ירמגל תורחא תוביסמ
עלוצ הרבסהו קוויש ךרעמ ,תורחא תויברעמ תוצראל האוושהב םירקי
.(דועו

םא תוריהמב תונתשהל םייושע םה ךא ,םויהל ןוכנ םירבדה ינפ הלא
לכל םיסחייתמ םירבדה .ךורא חווטל האורה הנובנ תוינידמ טקנית
תורייתב רבודמשכ דחוימב לודג םלקשמ ךא ,ץראב שפונה ירזגימ
.םימ לע תנעשנה

,םורדב ףוס םי ,ברעמב ןוכיתה םיה :"ןוכשת םימי ףוחל" לארשי
םע לחנו םי לכ .ןופצב םיעפוש םילחנ ,חרזמב חלמה םיו תרנכה
םע םגו ,וילא םיכומסה תורייתה יסכנ םע ,םיידוחייה ויתונורתי
.תודחוימה ויתושירדו ויתולבגימ

לע דיפקהל ךירצ םיתיעל ,תחשוי אלש ףונ לע דיפקהל ךירצ םימעפל
רוסא ,הרקמ לכב .תעפוש המירז לע וא ,םימה תבריקב יתביבס ןויקינ
הז ;רוקמ לכל סחיב ןוכנ הז .הנורחאה הפיטה דע 'ןומילה תא טוחסל'
אלא ,שפונו תורייתל תיתשת קר הנניא רשא ,תרנכל סחיב םייתעבש ןוכנ
."תימואלה הימימה" - רקיעבו - םג

חותיפמ תוגייתסה ןמזה ךשמב הרצונ ,וזה תבכרומה תואיצמה ללגב
וקיפה םיבר םימזי .םגאל הכומסה תוריית לש רקובמ יתלבו ץאומ
טוקנל "וחכש" ךא ,םיימיה היתוריש לוצינ ידי לע םילק םיחוור תרנכהמ
רוקמכ ,םימה לש ירקיעה םדועיי לע הרימשל םישורדה םיעצמאה תא
.הייתש ימל

באה-תינכות םגו (13 א"מת) תרנכה יפוחל תיצראה ראתימה תינכות םג
חותיפה תמילב לע וצילמה אל ,('70 -ה תונשמ) םימה תוכיא תרימשל
עטק לכב ןוכנה ונויביצלו ,םינוכנה וידמימל ותוא וליבגה אלא ,יתורייתה
םייונב ,םירצונה תריפסל ישילשה ףלאה ףס לע ,םויכ םג .תרנכה ביבס
יככותב םירדח 3000 -מ רתוי טעמ ,ןולמ ירדח 4000 -כ קר םגאל ביבסמ
םידמוע ךכל טרפ .םיכומסה םיבושייב םינטק םינקתימב םרתיו ,הירבט
לודגה םבור) שפונו הצחר יפוח לש םירטמוליק 20 -כ םישפונה תושרל
םילחנה .ךלוהו רבוג שוקיבהו ,םילויט תוניפס 15,(רדוסמו חתופמ
תובבר םהילא םיכשומ םה ףא ,(ןלוגהמ רקיעב) תרנכה לא םידרויה
לע דיפקהל הבוח לבא ,תויוליעפה תפונת תא םולבל הביס ןיא .תובר
:םיינויח םיאנת רפסמ
.םימה לש התחשהו םוהיז תעינמ לע תינדפק הרימש *
.םהילא םיכומסו םימהמ םינוזינה ,ףונו עבט יסכנ חופיט *
.ההובג המרב תויתאורבת תויתשת תמקה *
יכרדב ינרדומו רדוסמ לופיט .ןתינה לככ ףוחהמ היינבה תקחרה *
.תושיגנהו הרובעתה   
.םימה תויוליעפל םיתואנ תוחיטב יעצמא תטיקנ *
.םימ יעפוש םירוזיאל תומיאתמה תויוליעפ רותיא *
.עבטה קיחב לויט ילולסמו שפונ ידקומ תריצי *

תואירה' ןה םימה רוקמ לא תוכומסה תועוצרהש חוכשל ןיא ,רקיעהו
.טרפב לארשי תנידמו ,ללכב הנידמ לכ לש 'תוקוריה

לע תורייתה םג לבא ,קוריב םיחטשה תא עובצל ףיסות תואלקחה
.הקלח תא םורתל הכירצ םינושה היביכרמ

םיאבה תורודל םג תרמשמ
,תונורחאה םינשב ץראה ןופצב תיתורייתה החימצהש ,רמול רשפא
םג לבא - התביבסו תרנכה ,הנושארבו שארב .הזה ןוויכל יוטיב תנתונ
םורדמ ןדריה ,הלוחה קמע רוזא ,וילא םיליבומה ןדהו סאינבה ,ןדריה
.תולייט םודיקל תוינכותה ןכו ,תרנכל

,תליא רוזאב ,םיכלוהו םיברתמה חוריאהו ןוסכיאה ירדח יפלא םג
לע םידיעמ ,הרקינה שאר דע דודשאמ ףוחה תעוצרבו ,חלמה םי יפוחל
.םימה תורייתב םולגה םוצעה לאיצנטופה

,תרנכה :תא ללוכ אוה .וידמימב םיהדמ וניא לארשי לש םימה ןזאמ
ביבסמ םיפוח לש םירטמוליק 60 -ל בורקו ,ר"מק 170 לש ללוכ חטשב
תורשע המכ ;ןוכיתה םיה ךרואל ףוח לש םירטמוליק 200 ;הל
המכ ;וילא םיליבומה םיינופצה תורהנהו ,ןדריה רהנ לש םירטמוליק
םינטק םילחנ ;תליא ץרפמו חלמה םי ךרואל ףוח לש םירטמוליק תורשע
.ץראה יבחרב םישורפה םיימוקמו

יתועמשמ חפנ ךא ,םייפוריא וליפא וא םיינקירמא םיגשומב םיב הפיט
תוריהמב םהילא עיגהל תורשפאלו ,לארשי לש הידמימל סחיב רתויב
.ץראב םוקמ לכמ טעמכ תיסחי

םילצנמ רשא ,תורייתו שפונ ידקומ חותיפ :המישמה יהמ רורב ןאכמ
שומיש םישועו ,קזנית לבל הילע םירמוש ,תיעבטה הביבסה תא בטיה
.םיאבה תורודל םג םתוכיא תא חיטבתש ךרדב םימב

םיכלהמה תא טוקנל שי ,רתויב בוטה דצה לע המישמה תא עצבל ידכ
:םיאבה
.רוזאו רוזא לכב םייסחי תונורתי לצנמ רשא ,ללוכ יצרא ןונכית *
.ויטביה לכ לע ,יתדוקנ-ימוקמ ןונכית *
הלא דחוימבו - תויתשת חותיפב םיבאשמ עיקשהל תיתכלממ תונוכנ *
.החופיטו הביבסה רומישל תושורדה   
,היינבהו ןונכיתה תודסומ תויחנה לע הדפקה ךות ,עוציב רשוכ *
.םייארחא יתלבו םיזופח םיכלהממ ,תוענמיהו   
תנידמ לש יתורייתה רתכב םולהיה ,לטנכ אלו סכנכ םימל תוסחייתה *
.היבשותל ןהו היחרואל ןה ,לארשי   

!הב דומעל רשפא .תובורקה םינשל המישמה וז

:רמאמה רבחמ תודוא
.1995 ,תרנכה תלהנימ ר"וי - גרבנטרוא יבצ

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ