לחנהו החונמה לא בושל

םקימע לאלצב :תאמ
.35-33 םידומע ,(1995 תנש) ,5 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

לשוב אל המנוחה והנחל
לש המירז ינגא םינשה תצורמב וכפה הנידמה יבחרב םיטעמ אל םילחנ
ןוכיס םג ךכב היה ,יתביבסה דרטימל טרפ .םייתיישעתו םייתיב םיכפש
םימו ,םוקיש לש המגמ תרכינ הנורחאב .םוהתה ימ םוהיזל שממ לש
.םהיקרועב םורזל םיבש םייח

םה הלא .םיברח ,חלמה םיל הדוהי רבדממ םישלוגה םילחנה יצורע
,םירעוסו םימושג רירגס ימיב ,תורידנ םיתיעל קר רשא ,בזכא ילחנ
םירצק ןמז-יקרפל תאז םגו ,תונופטיש ימ לש תומוצע תויומכ םיפרוג
.םיבוצקו

לחנ ץורע תא וכרדב הצוחו 'תוומה םי' לש תינופצה הדגה ךרואל עסונה
תוריכע .דודרה קיפאב הנשה לכ םיצר םימ תוארל האתשי ,ןורדיק
.םימ תאז לכב ךא ,םהב םייח אל םיגדו קוחרמ תרכינ םימה
,רבדמה בלב הכפמ ןייעמב רבודמ ןיא :דוסה הלגתמ טעמ םיחרחרמשכ
םיל םכרד םיסלפמ םהו םילשורי חרזמב םרוקמש םיכפש ימב אלא
.עירפמ ןיאב חלמה

ץורעב .קרוש לחנ לש רדהנה וקיפא ךרואל םיעסונל ןמוזמ המוד הזחמ
םילשורי לש היכפש הלא .הנחצ יפידמו ףצק ילעמ םימ םיפצוש
ףוחו ןוכיתה םיה ימ תא 'ימלשורי ברועמ'ב םיוורמו לחנה תא םיפטושש
.םיחמלפ

אל הפופצ הביבסו םיבשותה ןוילימ יצחמ הלעמל תב ,לארשי תריבל
וק ידיצ ינש לא םיזקנתמ םיכפשה .ומשל יואר רוהיט ןוכמ ןיא ,תוחפ
.ףצפצמו הפ הצופ ןיאו ,הזמ חלמה םיו הזמ ןוכיתה םיה ,םימה תשרפ

.ומצע ינפב םוגע רופיס םה םילשורי לש םימהוזמה הילחנ

תלתפנ תיררה ךרד השוע ,ןורמושה ילחנב םילודגה םע הנמנה ,הנק לחנ
םלוא ,בזכא לחנ אוה הנק לחנ .ןוקריל ךפשנ ןאכו ןיעה שארל דע
היחמצ ויתודג יתשב .הנשה לכ ךשמב תונטק תועיבנ תוכפמ ותיעקרקב
לחנה ךפה תונורחאה םינשב ךא .ינוכית םיה שרוחל תינייפואה ,הרישע
.ןורמושה יבושיי לש היישעת יכפשו םייתיב םיכפש לש המירז ןגאל
לש םוהתה ימ רגאמ תא םינכסמו ,תונייעמה תא םימהזמ הלא םיכפש
םירהה תרדש תחת יוצמה ,הז רגאמ .(םינינת-ןוקרי רגאמ) רהה רוזא
.ריג ןבא לש םיבובקנו םיקדס ךותב םימ רצוא ,לארשי לש תיזכרמה
םיעגפימו םוהתה ימ תוכיאב הדירי םרוג םיכפשה לש דימתמה לוחליחה
.םירומח

תיזכרמ בויב תכרעמ ןיא ,ןורמושה ירהב םירוזפה םייברעה םירפכב
שפנל ק"מ 25 -כ ,תמצמוצמ םיבשותה לש םימה תכירצ .םיכפש ףוסיאל
תומכו (ידוהי בשות לש תעצוממה תיתנשה תכורצתהמ עברכ) הנשל
ןיידע םישמתשמ םיברעה םיבשותה .תיסחי הנטק איה םירפכב םיכפשה
תא םימירזמ זאו ,תוקוחר םיתיעל קר םיקנמ םה םתוא ,הגיפס תורובב
.ךומסה לחנל םתלוכת

הנייפאתה ,'70 -ה תונשב הלחהש ,ןורמושב תידוהיה תובשייתהה
ףוסיאל תוכרעמ וננכות המקהה בלשב .םייתליהק םיבושיי תמקהב
תונורתיפ רדעיהב ךא ,םיבושייה ימוחתל ץוחמ לא םקוליסו םיכפש
אוה םתמירז ןוויכש ,םילחנל םימרזומ םהלש םיכפשה תיברמ ,םיירוזא
םיידוהיה םיבושייה .ןוכיתה םיה רבעל ,ברעמל חרזממ םירקמה בורב
ןוכיס םהיכפשב שיש ןוויכ) הנק לחנ טקייורפל רבחתהל םירומא ויהש
םיחמומ .לחנל םימרוז םיכפשה .ורבוח םרט ,(םוהתה ימ םוהיזל הובג
.הנשב ק"מ ןוילימ 4 -כב רבודמש םיכירעמ

,םימה לש ןכוסמ םהזמ בשחנ ,לאיראל ךומסה ,ןקרב היישעתה רוזא
םייתביבסה םימהזמהו ,המאתה-יאו סמוע בורמ תמתסנ בויבה תכרעמ
.הבר לחנל תוישפוחב םימרוז ,םיימלוגה םיכפשה ללוכ ,םיליערה
םקוליסלו ןורמושב םיכפשב לופיטל תוכרעמ חותיפל בא-תוינכות
.ןיא ןשומימל ביצקת ךא ,תומייק

חולמה ןדריה
.הזוח ואיצוה וילע םגו הנידמב ןורחאה ןתיאה רהנה אוה ןדריה
וב ,ןוילעה וליפא .בויב תלעתל רבכמ הז ךפה ןותחתה וקיפא :הייארה
ההובג םימ תוכיאב ןייטצמ ,ןדהו סאינבה ,ינבצחה ילבוי םידכלתמ
לע תודיפקמ תויושרה .(רטילל רולכ םרגילימ 20 -כ) הנטק םתוחילמש
'80 -ה תונשב .חטשב בטיה תורכינ תואצותהו ,םימה םוהיז תעינמ
םיכפשה ימ תא םיטלוקה ,הלוחה קמעב ןיחלוק ירגאמ ולעפוהו ומלשוה
םצמטצה םיגדה תוכירב חטש .ןדריה םוהיז תא םיענומ ךכבו רוזאה לש
ימש ךכ ,םימהזמ ואצמנ אל ןלוגה ילחנב .םימהזמה סמוע תא תיחפהו
.הריבס תוכיא ילעב םה ןדריה

הנוש ,חלמה םיל תרנכהמ ,ןותחתה וקלח .ימורדה ןדריב בצמה ךכ אל
הפוגמה רורחישב היולת םתומכו תולילתב תדרוי םימה תוכיא .תילכתב
לש רבגומה לוצינה .םירקבל תושדח שחרתמ וניאש עוריא ,הינגד רכסבש
תויומכ םוצמיצל איבמ ,(ימורדה ןדריה לש לודגה ןיזמה) ךומריה ימ
תמרוז וקיפאב יכ ,םירמואו ןדריה לע םיצצולתמ ידכב אל .רהנב םימה
יצראה ליבומה ימימ םיזקנתמ ימורדה ןדריל .םיממ הירוטסיה רתוי
לארשיבש הלא ,רהנה ירבע ינשמ העקיבה יבושיי לש םיכפשו חולמה
רולכ םרגילימ 1500 לש םיאישל עיגמ תוחילמה זוחא .ןדריבש הלאו
.הרימחמו תכלוה המגמהו ,רטילל

תכלוה המישר התוא םע הנמנ ,למרכה ףוחב עבונש ,םינינת לחנ
.םייח םימ םימרוז ןיידע םהיקרועבש ,ףוח ילחנ לש תקמטצמו

ושבויש ,הראבכ תוציב ,יתציב רוזאל דקומכ הירוטסיהב םשרנ לחנה
הביאש .הגדימ תוכירב תמקהל ולצונ וימימו תויצולחה '20 -ה תונשב
םקוש '60 -ה תונשב םלוא ,לחנה תועיבנ תא התליכו טעמכ תרבגומ
תא ול ונקיהש םינינתה טעמל ,חמוצהו יחה םלוע .םדקכ וימי שדיחו
דוקפל הברמו ,הבהא לחנל ריזחמ רוביצה .ויתודג תא ראפל רזח ,ומש
.םרוז אוה הב עבטה תרומש תא

תיתביבס היעבמ אוה ףא לבוסה ,הרדח לחנבו ןיחצמה רדנסכלא לחנב
ויה םילחנה ינש .האייחה תולועפ תונורחאה םינשב ועצוב ,רתויב השק
.רתויב תוילילש ויתואצותש ,םוהיז תריציל םינש תורשע ךשמב םיפושח
לחנ לכ ,ונלשכ הפופצו הנטק הנידמב .לילכ טעמכ ודחכנ יחהו הייחמצה
םלועל םימקושמה םילחנה ינש ,םנמוא .יקנ חוור תניחבב אוה םקושמ
תומכב םיריפש םימ םהל וצקוי םא אלא - ויהש המ תויהל ובושי אל
רפשת גוס לכמ םימהזמ לש םתרידח תעינמ - יוכיס ןיא ךכלו ,תקפסמ
.םביבס עבטה תוכרעמ שודיחל איבתו םבצמ תא

.ומקושש םילחנ םתוא םע הנמנ ןוקריה

ילכלכ ףאו יתוריית ,יפונ ,יתרבח ,דבכ ריחמ לחנה םליש םינש ךשמב
לודגה רשגה" :אימחמ-אלה יוניכל הכז ףא ןוקריה רשג) םוהיזה בקע
הנטקוה ,םוקישה תינכות תוברעב ךא .("ןיכפוש תלעת לעמ יונבה םלועב
.וצורעב רותחל ובש תוריסו ןוקריל תכפשנה םימהזמה תומכ הברהב

תיתביבס הדיחי םיווהמ ,ףוחה תלפש רוזאב ומכ אלש ,בגנה ילחנ
.הנימב תדחוימ

תמרו ,ץראה זכרמבש הלאמ הברהב םישלח םתביבסב חותיפה יצחל
.םוהיז תנכס תפקשנ בגנל םג ,תאז תורמל .הכומנ תיתיישעתה תוליעפה
.ותוא םישדוגש ןולמה-יתב תא ליכהלמ רצה ,תליא רוזא שיגר רקיעב
םיעסומ תויהל םידיתעש לבזה יררהו בגנה תמרב הפשא קוליס ירתא
תוכיא לע הערל עיפשהל לולע ,שממתי םאש טירסת םה ,ןד שוגמ םשל
.הביבסה

םילדלדמה עבטה תורצוא לע הרימשל תושיגרה הרבג תונורחאה םינשב
תאז םע .לדגו ךלוה ,תוירבדמה ולא ללוכ ,תורומשה רפסמ .הנידמה לש
תורומשה תופושח ,הנידמה לש םיריעזה הידמימ לשב יכ ,רוכזל שי
.ץוחבמ תוילילש תועפשהל

תויתביבס תוכלשה שי םמוקיש תכאלמל .ימואל סכנ םה םילחנה
לע תרוקיב ,םימהזמו םידרטימ קוליס ,תורייתו שפונ :תובחר
תופיקנ אלב ונצרא ילחנב ונללעתה רבעב םא .המודכו רתי-תביאש
אולמב םיכפמ םתוארלו בושל יוכיסה רבוגו ךלוה התעש ירה ,ןופצמ
.םתמצוע

םה ,(וכק םיליהת) "בגנב םיקיפאכ ונתובש תא 'ה הבוש" ,ררושמה ירבד
הדקפוה םייח רוקמכ םהיקיפא תרימש .םימיה תירחא ןוזח תניחבב
.ונידיב

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ