םילזוא םילזונהש ינפל

ריאמ-ןב ריאמ :תאמ
.28-26 םידומע ,(1995 תנש) ,5 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

לפני שהנוזלים אוזלים
עברב ,ונרוזאב ץורפל יופצ תואלקחלו הייתשל םימב רומח רוסחמ
רודה בייח ,אבה רודה תא שבייל אל ידכ לבא .האבה האמה לש ןושארה
.תונורתפ תאיצמל דיימ ךרעיהל הזה

ןדריה ןיב ערתשמה חטשב ,םיעקשימה תויומכבו םילקאב תויתדונתה
רוסחמה איה העודי תוחפ הדבוע .העודי הדבוע איה ,ןוכיתה םיל
השחמה .תרוצב תונש לע רושיגו הקפסאה תוסיו םשל םימ ירגאמב
םימה יאלמ דמע ןמויסבש ,1991-1989 תונוחשה םינשב הנתינ תבאוכ
תמועל ,דבלב (םיבקועמ םירטמ ןוילימ) ק"מלמ 1000 -כ לע םירגאמב
.ק"מלמ 1800 לש ,לבוקמה יתנש-ברה עצוממה

ןכרצל רמולכ ,תואלקחל (70% -כ) םימה תקפסא תיברמ הדעונ דוע לכ
תודונתל ולש הכירצה תומר תא םיאתהל קוחה יפ לע בייחהו לגוסמה
.ינוריעה רזגימל םימה תקפסא העגפנ אל - םירגאמב יאצמלו םילקאה
לש תללוכה הכירצה ידמימל תינוריעה םימה תכירצ עיגת רשאכ ,םלואו
ינוריעה רזגימל םימה תקפסא הלולע ,(תואלקחו ריע) םירזגימה ינש
.ועמשמכ וטושפ ,הרובש תקוש לומ דומעל

שפנל ק"מ 100 -ל תברקתמ קוריה וקה תולובג ךותב תינוריעה הכירצה
30 -כ לע תדמוע תיניטסלפה הייסולכואה ברקב הכירצה וליאו ,הנשב
שי םלוהינו םימ תורוקמ חותיפ לש ןונכית לכב .דבלב הנשב שפנל ק"מ
םיינוריע םימ לש שפנל הכירצה הוותשת דיתעב והשלכ דעומב יכ ,חינהל
תימואלה םתוהזל רשק אלל ,ןוכיתה םיל ןדריה ןיב ערתשמה חטשה לכל
תורייתה ףנעש החנהב .הנשב שפנל ק"מ 100 -כ ונייה ,םישמתשמה לש
ףא רפסמה לולע ,תינוחטיב העיגר לוחת רשאכו םא ,חתפתהל ףיסוי
:םימלענ השולש הבש האוושמב ,ןכ םא ,רבודמ .לודגל

המרל תיניטסלפה הייסולכואה ברקב שפנל םימה תכירצ עיגת יתמ .1
?לארשיב תמייקה    
םירגאמב יאצמה לודלידל איבתש ,תימילקא תושחרתה ללוחתת יתמ .2
(?ק"מ דראילימ 1 ,ונייה) 1991 לש המרל    
הייסולכוא ,שפנ ןוילימ הרשע םיל ןדריה ןיבש הייסולכואה הנמת יתמ .3
דע םירגאמה תא ןקורת 1991 לש הזל המוד ימילקא רבשמ תעשבש    
?הנורחאה הפיטה    

,םיימילקא םה םהיביכרמש ,םיחוכיוומ ענמיהלו תוקולחמ ףוקעל ידכ
החנהמ אצנ ,םייגולונכטו םייטילופ ,םייפרגומד ,םיילכלכ ,םייתרבח
לוהינ םוחתב תונקסמ שולש .2025-2010 םינשה ןיב ללוחתי רבשמהש
:רבשמה לש ירשפא שיחרתמ תולוע םימה יבאשמ

חפנ לש ותובישח לדגת ךכ ,םימל ינוריעה שוקיבה רבגייש לככ .1
םימ רוקמכ םירגאמה לע הנגהל שיש הברה תובישחה ןאכמ .הריגאה
יבאשמ חותיפבו לוהינב ןוילע חרוכ הניה וז הנגה .דחאכ הריגא חפנכו
.םימה

תא תוחדל ןיא ,הייתש ימב רבשמ לש ידמל יתואיצמה שיחרתה חכונל .2
.ןמושייל ןוהה סויג תאו ,יופצה רוסחמה ןורתפל תוינכותה תניחב

המוש ןכ לעו ,יאלקחו יגולוקא חרוכ אוה םתבשהו םיכפשב לופיטה .3
םיריפשה םימה תא רתלאל בלשל דחאכ יאלקחהו ינוריעה רזגימה לע
םיכפשב שמתשהלו םהיתורוקמ לע הנגהל גואדל ,תחא תכרעמל
םימ תקפסאב רבשמה ,רומאכ .תואלקחל ידבלב טעמכ רוקמכ ,םירהוטמ
האמה לש ןושארה עברב והשלכ דעומב ץורפל יופצ תינוריע הכירצל
לכ ןיא ,יגטרטסא ןונכית ךרוצל .2025 -ו 2010 םינשה ןיב ,האבה
,האבה האמה תישארב דעומ לכ .תקייודמה הנשה תעיבקל תועמשמ
לאו בש לש תוינידמ רשפאמ ונניא ,יתכרעמ חותיפו ןונכית לש רשקהב
.השעת

םלוהינו םמוהיז תעינמל עגונה לכב ,םימה תורוקמ לע הנגהה תובישח
תנכסל םינותנ רבכ לארשיב םימה ירגאמ .קפסב תלטומ הניא ,ןוכנה
.יגולויבו ימיכ םוהיז

ךשמתמ ךילהתב יוצמה ,ףוחה רגאמ אוה השעמל הכלה םייואמה רגאמה
ללגב םגו ןוכיתה םיה םע ולש ךוראה הקשהה וק ללגב םג ,החלמה לש
.וילעמ תשחרתמה תצאומה תישונאה תוליעפה

יבאשמ לוהינ לש המלידה איה תעדה תא הילע תתל שיש תפסונ הדוקנ
םינוחש םירוזחמו תרוצב תונש לש תימילקאה תואיצמה חכונ .םימ
,םירגאמב הובג םימ סלפימ םייקל המגמ הנשי ,תיסחי ההובג תורידתב
ברקתהל אל .ימילקא רבשמ יעוריאל יסיסב םומינימ רומישל יעצמאכ
חפנה םצמטצמ ךכ בקעש אלא .תיעוצקמה הגעב לבוקמכ ,םודאה וקל
םינשב םימשגה תיברמ :האצותה .םימשג ימ תטילקל םירגאמב רתונה
תרגאנה תיתנש ברה תומכהו ,ןוכיתה םיהו חלמה םי לא םישלוג תוכורב
.תתחופ

תיברמ ןוקיר ךות ,םימשג ימ תטילקל רשפאה לככ בר חפנ יוניפ ,ךדיאמ
שממ לש ןוכיס הווהמ ,(ילועפיתה רגואה) םירגאמה לש םתלוכת
רבשמ ללוחתי רשאכו םא ,תינוריע הכירצל הרידסה םימה תקפסאל
.ימילקא

תווהל הכישממ תואלקחה דוע לכ וז הלבגימ לש הצקוע תא ךכרל ןתינ
1991 תנשב ,ןכאו .רבשמ תעל ןוחטיב םותסש שמשמה ,שימגו לודג ןכרצ
הלעת רשאכ לבא .50% -מ הלעמלב תואלקחל םימה תאצקה הצצוק
סונמ היהי אל ,םומינימל תחפת תואלקחל האצקההו תינוריעה תכורצתה
םהלש הריגאה חפנ תנטקה ועמשמש) םירגאמב הובג סלפימ םויקמ
םירגאמב ורבטצי אל הבש הנש לכב ,ךכו .(םימשגה ימ ןדבוא תלדגהו
.ענמנ יתלב רוסחמ רצוויי ,ינוריעה רזגימה יכרוצ לע תונועה םימ תויומכ
,תבלושמ השיג אוה יופצה רבשמה םע תודדומתהל יחרכהו ןושאר יאנת
.תימוחת-בר

.םיאבה תורודל וב לופיטה תא תוחדל רוסאו ,הניפל רבעמ יוצמ רבשמה
,הייוארה בלה תמושתל הכוז הניאש ,לכמ תינויחהו הפוחדה תוליעפה
.תואלקחב רזוח שומישל םתבשהו םיכפש רוהיט איה

:םינוש םימוחת לע היתוכלשה לש אצוי לעופ ןה התופיחדו התובישח

םיכפשה לוחליח קספוי אל םא םהדזהל ופיסוי םייח םימ תורוקמ
תא דבאת ,םיריפש םיממ תונהיל דוע לכות אלש ,תואלקחה .םהילא
.הלש ,דיחיה אל םא ,ירקיעה רוקמה

רוציי אלל .ותרצות יריחמ תיילעל םורגת יאלקחה רוצייה ףקיה תלבגה
.םיקחשל אובייה ריחמ רימאי ,ימוקמ

שמתשהל תואלקחה ץלאית םימייקה תורוקמה תרקפהו םוהיז ללגב םא
היינקה תלוכיל רבעמ תוריפהו תוקריה ריחמ ורימאי ,םילפתומ םי ימב
םילפתומ םימב שומישה תא םידקנ םא ,ןכ לע רתי .עצוממה ןכרצה לש
היהי ,םוהיז ינפמ םיריפשה םימל הנגהה אולמ תא ונקנעה אל דוע לכ
.םיריפשה םימה ןדבוא ריחמב םג םילפתומה םימה תא 'סונקל' ונילע

,תחאה .תוחנה יתש לע םינעשנ רתלאל םי ימ תלפתה לע םירובידה ,בגא)
.הלפתהה תולע תא גופסל םחוכבש םילודיג חתפי יאלקחה רזגימה יכ
,דבלב תיתיב הכירצל ונפוי ,רתוי םירקיה ,םילפתומה םימה יכ ,הינשה
,םיריפש םימב שומיש לש רתי-תויוכזמ תונהיל ףיסות תואלקחהו
תא ,הארנה לככ ,םילבקמ םניא "וישכע הלפתה"ה ידיסח .רתוי םילוזה
ןיא יכו ,םריחמ תא עבקתש איה ,םימה לש תילושה תולעה יכ החנהה
.(תואלקחל םימו הייתשל םימ ןיב הנחבא תושעל

תוטשפתה לש רתויב תישחומ הנכס ובוחב אשונ הז ןיעמ שיחרת ,ףוסבלו
(היצזינאווס) רובדימה ךילהת .םישטננש םייאלקח םירוזא רבעל רבדמה
ותועמשמ לע םילימ תוברהל ךרוצ ןיאו ,רואנה םלועה לכב הגאד ררועמ
.ונרוזאב תיטילופואיגהו תיגולוקאה

לש תומכ לכמ ,תיגולורדיההו תיתביבסה ,תיתאורבתה תלעותה לע ףסונב
60% קיפהל ןתינ ,שומישה רחאל תרהוטמו ריעב תכרצנה םיריפש םימ
םינותנמ הלועה תיעמשמ-דח הנקסמ .יאלקח שומישל םימיאתמ םיכפש
רוהיט ינפל והשלכ ינוציח וא יתוכאלמ רוקממ םימ חתפל ןיא :הלא
רוהיטל האצוהה ,דועו תאז .ירשפאה ףקיהה אולמב םיכפש תבשהו
תורטמל ורהוטי אל םא םג ,יתביבסו יתאורבת חרוכ איה םיכפש
הלוע ,יאלקח שומישל םתמאתה םשל לופיטה תולע תפסות .תויאלקח
.םי ימ תלפתהמ תוחפ

קלחתת זא יכ ,תוימילקאה תודונתהמ תרזגנ הריגאה תוחיכש רשאכ
תומושגה םינשה ינפ לע קר םייליע םירגאמ תיינבב העקשהה תולע
םילימב .רגאתש םימה תומכ לע קרו ,(םירגאמב םימשגה ימ ווקיי ןהבש)
ןהבש ,תוכורב םינשב אקווד םייתוכאלמ םירגאמב םימה תריגא ,תורחא
איבת ,תונוחש םינשל םימה רומישו םיאלמ אליממ םייעבטה םירגאמה
.םילפתומ םימ לש וזל הבורק המרל םתולע תא

.לארשי לש םילקאב תודאתהה ידמימ איה תיליע הריגאל תפסונ הלבגימ
-כל חלמה םיבו ,הנשב ק"מלמ 300 -כל עיגמ תרנכב תודאתהה רועיש
םירגאמב קר הליעי םייתועמשמ םידמימב הריגא ,ןכל .ק"מלמ 1200
םא םג .הנתשמ וניא טעמכ הינפ חטשש ,תרנכב וא םייעקרק-תתה
לע איה הריגאה חפנ תא לידגהל תחאה ךרדה ,סקודרפכ םירבדה ועמשיי
ביצי ינוציח רוקמ חטבוי רשאכו םא רשפאתת וז .הביאשה תרבגה ידי
.םהמ הבאשנש םימ תומכ התוא םירגאמל םירזיש ,(הלפתה ,המגודל)

:רמאמה רבחמ תודוא
םימה ביצנכ רבעב ןהיכ ,םימ יניינעל ץעוי םויכ שמשמה ,ריאמ ןב ריאמ
.תואלקחה דרשמ ל"כנמכו

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ