תרנכה תא םיננסמ

יאקוטח רימס `רד :תאמ
.31-30 םידומע ,(1997 תנש) ,12 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

מסננים את הכנרת
הייתשה ימ תוכיאל הרושב איבמ 'תורוקמ' תרבח לש שדח טקייורפ
ונלש םיזרבהמ דיתעב ומרזי ,רלוד ןוילימ 100 לש העקשהב .לארשיב
.םילולצ רתוי הברה םימ

.הייתשה ימ תוכיאל רימחמ ןקת 1991 תנשב דוע ץמיא תואירבה דרשמ
תודיחי שמחמ ,תרתומ תיברימ תוריכע לש תיתגרדה התחפה בייח ןקתה
םייליע םימו יצראה ליבומה ימ לכ 1996 ראונימ לחהש ךכ ,תחא הדיחיל
.םייתיבה םינכרצל םתקפסא ינפל ןוניס רובעל םיכירצ ויה ,םירחא

ןרוקמש תולחמ ינפמ רוביצה תואירב תא חיטבהל הדעונ ןקתב הרמחהה
.תומדקתמ תויברעמ תונידמב תלבוקמה המרל האיבהלו ,הייתש ימב

,םייליע םימ םרוקמש םימב בייחמ לופיט יעצמאכ ןוניסה ךילהת תפסוה
ימרוג םיליפט לש םתקחרה תא חיטבהל הדעונ ,יצראה ליבומה ימ ןוגכ
.םוידירופסוטפירקו הידראיג ןוגכ ,םייעמ תולחמ

הנגראתה ,הנידמב הייתשה ימ לש תירקיעה תיקפסה ,'תורוקמ' תרבח
ינוכסחו ליעי ךילהת חותיפל ,ץולח ןקתימ תמקה ידי לע ןקתב הדימעל
.תרנכה ימ ןוניסל

ק"מ ןוילימ 380 -כ ,יצראה ליבומה תועצמאב ,תרנכהמ תקפסמ 'תורוקמ'
םימה תלבוה .הממיל ק"מ ןוילימ 1.7 -כ לש תיברימ הקיפסב ,הנשב םימ
הנממו ,הפוטנ תיב תעקבל דע םימגאו תוחותפ תולעת תועצמאב תישענ
לש םקלח .רטמ 2.7 לש יברימ רטוקב תורוניצ תועצמאב - האלהו
םינש רשעכ דועב .55% -כל םויה עיגמ ליבומה ימב םיינוריעה םינכרצה
היילעהו הייסולכואב יופצה לודיגהמ האצותכ ,80% -ל לודגל יופצ אוה
.םייחה תמרב

ךילהתמ תבכרומ ,יצראה ליבומה ימב הכ דע תלבוקמה לופיטה תטיש
יוטיח ךילהתמו ,םימב םיפחרמה םיקיקלחה סמוע תתחפהל עוקיש
ךא .תולחמ ימרוג םיפיגנו םיקדייח לש הקיזמה םתעפשה לורטינל
תרנכהמ קיפהל םירשפאמ םניא ,דבלב יוטיחו עוקיש תרזעב לופיטה
.שדחה ןקתב תשרדנה תוכיאב םימ

םישענ םש ,הפוטנ תיב תעקבב רשא לוכשא רתאב אצמנ ץולחה ןקתימ
108 -ה רוניצל םתסינכ ינפל יצראה ליבומה ימב םינורחאה םילופיטה
ותוהמב המוד ץולחה ןקתימ .םינכרצל םתקפסאו (רטמ 2.7) שטניא
ק"מ 12 איה ותקופת .הברהב ונממ ןטק ךא ,לודגה ןוניסה ןקתימל
דעונ ץולחה ןקתימ .לודגה ןקתימל העשל ק"מ ףלא 72 תמועל ,העשל
תא לבקל תנמ לע ,לודגה ןקתימה ןונכית תארקל תונקסמו םינותנ קיפהל
תולעב לבא ,תיברימה תוליעיב הנשה תומי לכב תשרדנה םימה תוכיא
.תירשפאה תירעזמה

.תרנכה ימב םילחש םייונישל םאתהב הנתשמ יצראה ליבומה ימ תוכיא
רהנ ךרד תרנכל םיסנכנה תונופטישהו םימשגה ימ ףרוחה תנועב ,לשמל
בקע םימה תוכיא תעגפנ ביבאה תנועב ,תוריכעה תא םילעמ ןדריה
בקע הערה הלח בוש ויתסה תנוע ףוסבו ,םוינידיריפה תצא לש התחירפ
ץולחה ןקתימב ועצובש םייוסינה .תרנכה ימ לש ימרתה ךופיהה
תוכיאב םימ תקפה חיטבהל ודעונ ,1994 רבמטפסמ לחה תופיצרב
.תרנכב םילחש םייונישל רשק ילב ,הנשה תומי לכב ןקתב תדמועה

,םימב םידקמ לופיט ךילהתמ תבכרומ ץולחה ןקתימב הקדבנש הטישה
וקדבנ םידקמה ךילהתב .קומע יריגרג עצמ ךרד םימה ןוניס ךילהתמו
לש הקחרהה תוליעי תא רפשל תנמ לע ,םימל וסנכוהש םינוש םירמוח
םירבוע ,ךשמהב .ןוניסה בלשב םימב םיפחרמ םייפוקסורקימ םיקיקלח
םילולצ םיאצויו םיריעז םיריגרגמ בכרומה ןנסמ ךרד םימה
םימבש םינטקה םיקיקלחה ,ןנסמה ךרד רבעמה ןמזב .רתוי םייקנו
םיראשנו םיימיכ-וקיזיפ תוחוכ תועצמאב עצמה יריגרג ינפ לא םידמצנ
.םש

םהיניבמ םיצופנהו ןוניסל םיעצמכ םישמשמה םינוש םירמוח םימייק
ימ ןוניסל רתויב םיאתמ אצמנ ןורחאהשכ ,טיצרטנאו ץרווק לוח םה
.יצראה ליבומה

םירישכמ תרזעב תקדבנ םינוש הדובע יאנתב םינוש םיננסמ לש םתוליעי
רישכמ .תוריכע דמ ומכ ,םימה תוכיא תא הפיצר הרוצב םידדומה
לש לדוגל דע םיקיקלח לש םלדוגו םרפסמ תא דדומ רחא םכחותמ
לש םלדוג םוחת ,(רטמילימה תיפלא ןורקימ) םידדוב םינורקימ
םתקחרה תוליעי תא ךירעהל תרשפאמ וז הדידמ .םייאת-דחה םיליפטה
.לודגה ןנסמב םיליפטה לש היופצה

םירמוח תוחכונו תוצא תריפסו יוהיז ומכ ,רתוי תוקימעמ תוכיא תודידמ
איה ףא תאצמנה ,'תורוקמ' לש תיזכרמה הדבעמב ושענ ,םימב םיימיכ
רפסמ הפיצר הרוצב ודמאנו ודדמנ ןוניסה ייוסינ ךלהמב .לוכשא רתאב
ולעפוהש םיננסמ השיש לש םימ תוכיא ינותנו םיילועפית םינותנ לש בר
.תוממי רפסמ םימעפל וכשמנש ןמז-יקרפל ליבקמב

תשרדנה תוכיאה לע הברהב הלוע ץולחה ןקתימב םיקפומה םימה תוכיא
ורדגוהש םינוירטירקה ,תורחא םילימב .תואירבה דרשמ ןקת יפ לע
רבעמ .רתויב ההובג תונימא םיחיטבמ ,יזכרמה ןוניסה ןקתימ ןונכיתל
םייוסינהמ םיחקלה תקפה תובקעב ושענש םירופישהו םיחותיפה ,ךכל
תויולעב םגו ןקתימה תמקה תויולעב םילקש ינוילימ לש ןוכסיחל ואיבה
.המקהה רחאל תויופצה ףטושה לועפיתה

?רתוי לולצ דיתע ונל ןוכנ םאה

,'תורוקמ' תרבח לש הסדנהה יתוריש תדיחי להנמ ,ןהכ לאקזחי
תומדקתהה ןה תובוטה תורושבה" :ןונכיתה יוויל לע המעטמ יארחאהו
.ץולחה ןקתימ תדובע לע תססובמה ,ןונכיתה יכילהתב תיתועמשמה
תוינכותה ומלשוי 1997 ץרמ ראורבפ םישדוחב רבכש יופצ ,השעמל
טקייורפה ףקיהש ןובשחב תחקל שיש ,אלא .זרכמל אצוי טקייורפהו
השקש ךכ ,רלוד ןוילימ 100 -כב תוכרעומ ולש תויולעהש ,לודג אוה
הז ,יתכרעהל .תואצותהמ תונהיל רוביצה ליחתי יתמ תואדווב עובקל
."םייפלאה תונש תליחתב אוהש-יתמ הרקי

:רמאמה רבחמ תודוא
ןונכית ינותנ תקסהל ץולחה ןקתימ לע יארחאה וניה יאקוטח רימס ר"ד
.'תורוקמ' תרבחב

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ