ךלמה דוד ריעל םימ

ןבל לוחכ קורי :תאמ
.51-48 םידומע ,(1995 תנש) ,6 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

מים לעיר דוד המלך
ינשה הייתשה ימ טקייורפ בשחנ םילשוריל יעיברה םימה וק טקייורפ
.יצראה ליבומה זאמ לארשיב 'תורוקמ' תרבח התנבש ,ופקיהבו ולדוגב
ובוחב ןמט םירטמוליקה 42 לש השקה יאוותה ךרואל רטמ לכ טעמכ
םילושכימו םיילכלכ םיצוליא ,םיינונכית םירגתא ,תוינכט תויעב
.םייתביבס

יעיברה םימה וק תא תורוקמ תרבח הכנח ,1994 ראוניב ,םייתנשכ ינפל
ליבומה זאמ לארשיב הנבינש רתויב לודגה הייתשה ימ לעפמ ,םילשוריל
ףוסב ןתינ הדובעה תלחתהל רושיאה .ןכל םדוק הנש םישולש ,יצראה
רחואמ בלשב .םילקש ןוילימ 107 -כ לש ילועפית ביצקתב ,1990 רבמצד
יווק ןונכית תא ןכדעלו םיינויח םיביכרמ רפסמ וקל ףיסוהל טלחוה רתוי
ןוילימ 110 -ל ביצקתה לדגוה ךכ םשל .הביאשה תונחתו תורוניצה
.םילקש

הקיפסה תלבגומה תומכה .םימ תקוצממ םילשורי הלבס םדק ימיב דוע
ויה תונורתיפה דחא .לגרל היילעה ימיב דוחייב ,ריעה יכרוצל קחודב
וקפיס אל תונוחש םינשב םלוא .עלסב םיבוצח תורובו ,תוכירבו תולעת
ידסח לע ךומסל היה ןתינ דימת אלו ,שוקיבה תא תוכירבהו םימה תורוב
.םשגה תליפת לעו םיימש

םימודקה היסנרפ ורזענ ,היכרצו הייסולכואה לודיגו ריעה תוטשפתה םע
חוכב םימ וכילוהו ,אמורו ןווי לש תילוארדיהה הקינכטה יגשיהב
ךות ,תיבה-רה לאו םילשורי לא םיהובגו םיקוחר תונייעממ הדיבכה
.םיכבוסמו םישק םייפרגופוט םילושכימ לע תורבגתה

םשב םג עדונש ,ןוחיגה היה המודקה םילשורי לש ירקיעה םימה רוקמ
תא ךלמה והיקזח בצח הבש ,חולישה תכירב - ואצומבו ,חולישה-ןיע
תונייעמה םיעבונ ,ןורדיק לחנ ךותב ,החרזמ המ קוחירב .חולישה תבקינ
.ןינת ןיעו לגור ןיע

תמחלמב .הקיתעה ריעב םבור ,תורוב ףלאכ םילשוריב ויה 1860 תנשב
לש תללוכ הלוכתב ,תורוב 1053 תירבעה םילשוריב ויה (1948) תואמצעה
ןזורה לש ורוקיב רחאל םוי ,1948 טסוגואב 12 -ב ךא .םימ ק"מ ןוילימכ
תנחת תא יברעה ןויגילה ילייח וצצופ ,ם"וא יפיקשמ שאר ,טודאנרב
ןוקריה תורוקמ לע טלתשה יקאריעה אבצה וליאו ,ןורטלב הביאשה
.םילשוריל ירוטדנמה וקב םימ תמרזה ענמ ךכ ידי לעו ,ןיעה שארב

.םיילדב וא םיקובקבב ,הרושמב םימ םילשוריב וקלוח תעה התואב
.דבלב םוי 30 -ל קיפסהל הרומא התיה ריעב םימה תרתי

.הרוצנה םילשוריל ףקוע םימ וק תחנהב דיימ הלחה תורוקמ תרבח
ימיב דוע הבר תויאשחב לחה ,"חולישה עצבימ" םשב עדונש ,עצבימה
יחודיקמ וקה לא ובאשנ םימה .(1948 ינויב 11) הנושארה הגופהה
,'המרוב ךרד' לש הדיצב חנוה תורוניצה וק .הדלוחו ןענ רוזאב תורוקמ
הלועה ירוטדנמה רוניצה לא רבחתה ןאכמו ,איגה רעשל ךומס דע
.םילשוריל

לא הדלוח תכירבמ םינושארה םימה ועיגה ,יאוותה עבקנש רחאל םוי
תילמיסה תומכה ךא ,םויב דבלב ק"מ 2000 -כ קפיס וקה .איגה רעש
.םילשוריב םיבשותה חור תא םמורל החילצה

םייטילופואיג םירגתא
.הלפשב םיחודיקמ הימימ תא םילשורי הלביק תואמצעה תמחלמ םותב
םיווקה ינש .שטניא 24 רטוקב ליבקמ וק תורוקמ החינה 1953 תנשב
,ישילשה םימה וק חנוה 1979 תנשב .רודזורפה יבושייל םג םימ וקפיס
.יעיברה וקה לש ותחנהל תואה ןתינ 1990 ףוסבו ,שטניא 36 ורטוקש

:ןהבו תוביס רפסממ עבנ םילשוריל יעיבר םימ וק תמקהב ךרוצה
.תונשי תוכרעמ לש ןתולבתה .א
.םישדח םינכרצ לש םבולישו ,םימל שוקיבב לודיגה .ב
.רתי-יסמועב תמייקה תכרעמה תלעפה .ג
.למשחה יפירעת לש איש-תועשב תכרעמה תלעפה .ד
רחאל ,(יפולח םימ רוקמכ) תיצראה תכרעמל רשקה רובגיתב ךרוצה .ה
.יזכרמ ןוניס תועצמאב םימה תחטבה
.תמייקה תכרעמל יוביגכ תפסונ תכרעמ תריציב ךרוצה .ו

- ףוחה רושימב תורוקממ םימה תקפהל תכרעמכ ןנכות ,וימדוקכ ,הז וק
לכב םירטמ 200-250 לש המרה הבוג םע ,ץחל ירוזא העבראב םתכלוהלו
אצומב ,הבוצב ,איגה רעשב תמייקה תכרעמל רבוחמ וקה .הביאש תנחת
.(םרכ-ןיעב) ריעל הסינכבו

ןונכית) ל"הת יסדנהמ ודדומתה ,םייתנשכ ךשמנש ,וקה ןונכית ךילהתב
לש ילוארדיהה םוחתב רתויב םידבכ םירגתא םע (לארשיל םימה
ןהיביכרמ לע ,הביאשה תונחת עברא לש ןכמ רחאלו ,הלוכ תכרעמה
42 ךרואב השק יאוותב םימה וק ןנכות ,ליבקמב .םיילמשחהו םיינכמה
לחנ ןגאמ ,רתויב םינווגמו םיבר םייתביבס םירגתא םע ,םירטמוליק
.םילחנ יקיפאו םיסכר רפסמ תייצח בגא ,קרוש לחנ ןגאל ןולייא

,'קוריה וקה' ימוחתב רובעל בייח וקה יאוותש ,התיה דוסיה תלבגימ
תוכרעמ תוחנומ םילשורי רודזורפ ךרואל .םיינוחטיב םילוקישמ תאזו
:רהה לא הלפשה ןמ םילועש לככ תופפוטצמו תוכלוהה ,תובר תיתשת
הלא .זוקינו בויב ,םימ ,קלד ,תרושקת ,למשח יווק ,םישיבכ תוכרעמ
רשאב םיכתחו תולבגה וביתכהו ,ןונכיתה ךילהתב ליבומ םרוג וויה
.ונונכיתלו וקה תייוותהל

רעזמל םיצמאמ ושענו ,היעב הוויה םייאלקח םיחטש תוצחל ךרוצה םג
ךרואל ןיינע ילעב לש תויודגנתה ועבוה םירקימ רפסמב .םהב העיגפה תא
ויה יאוות לש רטמ לכל .ירוקמה ןונכיתה תא תונשל וצליא רשא ,יאוותה
הצוחה םימה וק תחנהל הלעתה תריפחו תביצח .ול תודחוימה תויעבה
ףלא 13 -כ ול ושרדנש ,ךורא םילושכימ ץורימל התמד םילשורי ירה תא
תולעל וצלאנ םידבועה .תויאשמ לש יצו ,דבכ ינכמ דויצ לש הדובע ימי
ילילחזה ינכמה דויצה וליפאש ,רתויב השק יאוותב תוידאו המכב תדרלו
.ותיא דדומתהל השקתה

וקה תחנה .תורוניצל תיתשתה תנכהב יברימ קויד ובייח עקרקה יאנת
הריפחו חודיק ,רפע םיבקועמ םירטמ ףלא 700 -כ תזזה ,רתיה ןיב ,הללכ
ךסב .(םייצרא הרובחת יביתנ תייצח ךרוצל) תורהנמ םירטמ 250 -כ לש
.הדובע ימי ףלא 40 -כ ועקשוה לכה

עבטהו ףונה רומיש
םורופה" ישנא תועיבקב וויל ףונה םוקישו וקה תחנה ,יאוותה ןונכית תא
תורומש תושר ,עבטה תנגהל הרבחה לש םיגיצנמ בכרוהש ,"קוריה
ושע ל"התו תורוקמ יסדנהמ .ל"קקו םיימואלה םינגה תושר ,עבטה
םוצמיצ ןיבו לעפמה לש םייסדנהה םיכרצה ןיב רשגל םתלוכי בטימכ
.ףונה יכרעב העיגפה

םוקישב םיבר םיעצמאו םיצמאמ תורוקמ העיקשה הדובעה רמגב
הלועפ ףותיש ךות התשענ וז הכאלמ .הכלהמב עגפנש ,ףונה רוזחישבו
וביתכהש םיצוליאל ףופכבו ,ףונ ילכירדא םעו "קוריה םורופה" םע אלמ
.םישקה םייפרגופוטה םיאנתה

.םדוקה הבצמל תיעבטה הביבסה תא ריזחהלו רמשל הדיפקה תורוקמ
םירטמ 2000-כ התנב ,המדא יפדוע לש תומוצע תויומכ התניפ איה
תוריק םיעובר םירטמ 3000 -כו ,תוסארטל םיכמות תוריק לש םיעובר
תנמ לע :דועו תאז .ןוט 2.5 ןהמ תחא לכ לקשמש ,םינבאמ םיכמות
םירטמ ףלא 70 םיעטקה ךרואל ורזופ ,הייחמצ לש לודיג רשפאל
.תיאלקח המדא לש םיבקועמ

ענמיהל תנמ לע ,(ע"בת) םירע יוניב תוינכות ונחבנ ןונכיתה תישארב
.םיידיתעו םימייק עקרק ידועייו תוינכות םע םידוגינ תריצימ

לש םייאלקח םיחטשב יאוותה תא ריבעהל ץמאמ השענ ירושימה רוזאב
רקיעב ורחבנ םייררהה םיעטקב .םיירעזימ םיקזנה םהב ,הדש ילודיג
ימואל ןג םקלחבו ל"קק תולעבב םירעוימ םבורב ,םיחותפ םיחטש
תועקרק םיעטק העבראב וקה הצוח רהב .ןליא לחנ ךרואל זרכומ
.םרכ ןיע רפסה תיבבו תיז תיבב ,הבוצב ,ןליא הוונב - תויאלקח

יאוות הסוכ ,םידבועמ םיחטש הצוח יאוותה םהב ,םיירושימה םיעטקב
ירוזאב .דעומ דועבמ הפסאנו החלוגש ,תיאלקחה עקרקב שדחמ וקה
,םירטמוליק 25 ךרואבו רטמ 20-15 בחורב העוצר ,תאז תמועל ,רהה
תויושר םע םיעגמל ףסונב ,ןכל .דואמ הרומח תיפונ העיגפ הווהמ
לש םיתווצ השולש הכרעמל וסייוג תויזוחמהו תוימוקמה ןונכיתה
ללוכ ,יתביבסהו יפונה םוקישה תא ןנכתל לטוה הלא לע .ףונ ילכירדא
עוציבל ליבקמב - םידחא םירקמבו ,החנהה רמג רחאל העיטנ תוינכות
.וקה תחנה תודובע

רעשמ ,ןולייא לחנ ךרואל הביאשה תונחת תמקהו וקה תחנה םויס םע
יכלוהל) שדח םילויט ריצ השעמל חתפנ ,ןליא הוונב .ג.ג ינפלוא דעו איגה
.םילשורי ירהב רתויב םיפיה םילחנה דחאב (בכר ילכלו לגר


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ