הבירמ ימ

םייח ןב הדמח :תאמ
.9-8 םידומע ,(1995 תנש) ,5 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

מי מריבה
תחתמ םימרוזה ,רהה רפיווקא ימ לע האלמ הטילש םיעבות םיניטסלפה
רבעותש עקרקה ןיב דירפהל תשרוד לארשי .הימונוטואה עקרקל
לש םימה תכירצמ שילשכ םיקפסמה ,היתחתמש םוהתה ימל םתטילשל
.הלפנ םרט םיזרבה לע הטילשה ברקב הערכהה .הנידמה

םכסהב רמאנ ךכ - "םיניטסלפה לש םימה תויוכזב הריכמ לארשי"
רש ,תליאב "ויטאפ" ןולמב רבעש שדוחב ומתח וילעש ,תונורקעה
הז היה .אלע ובא ,םימה תוחישל םיניטסלפה גיצנו ,רוצ בקעי ,תואלקחה
ימ לע םיניטסלפה לש םתוכזב תילארשי הרכה לש לפרועמ חוסינ
.עבקה רדסהב תיפוס ועבקייש תויוכז ,רהה רפיווקא

תא רתוי רחואמ דעומל תוחדל המכסה ךכב התייה יניטסלפה דצהמ
.םימה תורוקמ לכ לע הטילשל העיבתה

םיבר תועובש ךשמב הבכיע םיניטסלפה לש םימה תויוכז לע תקולחמה
רחאל .הימונוטואה לש ינשה בלשה לע ןתמו אשמה תומדקתה תא
תויומכב ןודל ןתמו אשמה תווצ הנפתה תונורקעה םכסה לע המיתחה
םיטקייורפ ןומימבו הביאשה לע חוקיפב ,םיניטסלפל וקפוסיש םמה
תינקירמא-תיניטסלפ-תילארשי תשלושמ הדעו .םימה םוחתב םיפתושמ
תאו םייפילח םימ תורוקמ תאיצמל םיכרד ןחבת ,בורקב םקותש
.םהל ןומימה תורוקמ

.ןורבחב םימה תשרפ תפישח רחאל עובש םייקתה תליאב המיתחה סקט
םג אלא ,תנשוימ תיתשתמ קר אל תלבוס םיבשותה ףלא 150 תב ריעה
םירומח וארנ הב תינויזיוולטה הפישחה תובקעב .תיתימא םימ תקוצממ
- םיעקפומ םיריחמב םימ םירכומה םייטרפ םירחוסו םינקיר'ג יאשונ
.םיבשותל םימ תקולחב ולחה ל"הצ לש תוילכימו ,הארוהה הנתינ
בוק 1000 -ב ריעל םימה תקפסא תא לידגהל תואלקחה רש הרוה ךשמהב
.תינוריעה םימה תכירצמ םיזוחא 8 -כ םיווהמה ,הממיל

תא לבקל תיניטסלפה תחלשמה לש תשקיעה השירדהו ןורבח תשרפ
דיתע :תחא הדוקנב קפס םיריתומ םניא ,םימה תורוקמ לע הטילשה
ןורתיפב םג אלא ,ןוחטיבה ירדסהב קר אל יולת םיניטסלפה םע םכסהה
.חושקה ןתמו אשמל םידדצה ינש בטיה םיעדוי הז תאו .םימה תלאש

תייעבל ןורתיפ אצמייש דע םייניבה םכסה לע םותחת אל לארשי"
חתפל םיניטסלפה םע לעפת לארשי" .הלשממה שאר ריהזה ,"םימה
תקולח לע םירבדמ אל ונחנא" .ץוחה רש חיטבה ,"םייפולח םימ תורוקמ
תלדגה לע רבדל רשפא .ףתושמ חוקיפו לוהינ לע רתויה לכל .םימ
ילארשיה תווצה שאר ,יתרנכ חנ ריהבה "!הקולח לע אל לבא ,תוסכימה
.םיניטסלפה ויתימעל ,םימ תוחישל

תחתמ ובורב ערתשמ ,ןתמו אשמה להנתמ וילעש ,רהה רפיווקא
,קוחרה וא בורקה ,דיתעב רסמייש חטש ,תיברעמה הדגה תועקרקל
םיל ןדריה ןיבש יתוכיאהו לודגה םימה רוקמ והז .תיניטסלפ הטילשל
ןוילמ 130 -כ םכותמ ,הנשל םימ ק"מ ןוילימ 670 -כ קפסמה ,ןוכיתה
.תיניטסלפה הייסולכואל ק"מ

לארשיב שפנל םימה תכירצ יכ ,הארמ הקיטסיטטסה :ירקמ וניא רעפה
.םיניטסלפה לש וזמ הרשע יפ הלודג

םיאצמנה םימה לע תויוכזה לכ תא םדיל לבקל םישרוד םיניטלספה
לש םימה תומכמ 80% -כ לע הטילש ,רמולכ .הימונוטואה עקרקל תחתמ
םה הל םימה תומכמ העברא יפ םדיב ריתות תאזכ הטילש .רפיווקאה
.לעופב םיקוקז

ימ ןיבל ,םיניטלספה וטלשי הילע עקרקה ןיב דירפהל תשקבמ לארשי
שילשכ קפסמה םייח קרועב רבודמ ,לכה ירחא .היתחת םיכפמה םוהתה
.לארשי יבשות לש םימה תכירצמ

םימה תוסכימ תא לידגהל לארשי המיכסה בוט ןוצר לש הווחמכ
תוידיתע םיכרד לע םתיא ןודלו ק"מ ןוילימ 35 -כב םיניטסלפל תויתנשה
הביאשה תרבגה וא םיכפש ימ רוהיט ,הלפתה ומכ ,םימ תורוקמ חותיפל
.לודגה וקלחב םויה דע לצונ אלש ,ןדריה תעקב לש יחרזמה רפיווקאב

,ולוכ רפיווקאה לע טולשל השירדהמ תדרל םינכומ ,םדיצמ ,םיניטסלפה
רפסמ םהיגיצנ ולעה הז ןיינעב .םימה תקולחל םיכרדב ןודלו
הקולח ,יעקרק-תתה ןגאה לדוגל עקרקה ןיב סחי :הקולחל םינוירטירק
ןורתיפ .יאלקחה חותיפה יכרוצ וא ידיתע הייסולכוא לודיג בצק יפ לע
תוסכימ עבקיש ,הרקבו חוקיפל ףתושמ ןונגנמ תמקה אוה דחא ירשפא
.םיכרצה יפל

הנעטב ,ןדרי םע ונישעש םימה םכסה ןיגב םייוציפ םישרוד םיניטסלפה
,התע םהל םיכיישה ,רהה רפיווקא לש יחרזמה ןגאהמ םימב רבודמ יכ
ןיב םימה םכסה ,םתנעטל .םתולעבב דיתעב ויהיש ,ןדריה רהנ ימימ ןכו
.םמויקמ ןיטולחל םלעתה לארשיו ןדרי

םע .הדרפה לש הייעב םש ןיאו ,דרפנ רפיווקא לע תבשוי הזע תעוצר
,םימה תביאש לע ליעי חוקיפ הליעפה אל תיניטסלפה תושרה ,תאז
לש רקובמ-יתלב חודיקו רתי-תביאש העוצרב התיה הנורחאה הנשבו
.םתוכיאבו םימה תוחילמב הגיאדמ היילע :האצותה .תושדח תוראב
םימ יחמומ לש םתשירד ןאכמו ,הדגב םג תורקל לולע המוד שיחרת
.םש םימה תביאש לע חוקיפ ליטהל לארשיב

תתל וא ,םימ תויומכ לש החישק הקולח עובקל הנוכנ תוינידמ וז ןיא"
לייא ר"ד ןטפשמה רמוא ,"ךורצי אל ללכ התואש ,םימ תומכ דחא דצל
םיפידעמ ימואלניבה טפשמב םג ,וירבדל .םימ יאשונב החמומ ,יתשינבנב
.תונידמ ןיב הלועפ ףותיש דדועל אלא ,םימה יאשונב הקולח עובקל אלש
לוהינ איה הדיחיה ךרדה ,ןכל .תעה לכ םינתשמ םיאנתהו םיכרצה"
."םימה תורוקמ לש ףתושמ

םימה תורוקמל הנכס
אל הסנכתה הביבסה תוכיא לש םיאשונב םיחמומ 20 -כ לש הצובק
םילולעה םיכיפה-יתלב םיקזנו םינוכיס ינפמ עירתהל הרטמב ,רבכמ
,תיניטסלפה תושרה ידיל תויוכמס לש הזיזפ הריסממ האצותכ םרגיהל
:סוניכב ולעוהש תודוקנה ןלהל .ולסוא ימכסה תרגסמב

רפיווקא) ןורמושו הדוהיב םוהתה ימ רגאמ :חוקיפ אלל םימ תביאש .1
ןוילימ ינש לש הייסולכואל ההובג תוכיאב םימ םויכ קפסמ (רהה
םימ תביאש .ץראה זכרמב תורחא םירעבו םילשוריב ,ןד שוגב םיבשות
םימה תויומכ תא יתועמשמ ןפואב ןיטקת ,םרכ-לוטו היליקלק רוזאב
לארשיב םתוכיאו םימה תויומכ לע הרימש ,ןכל .ןד שוגב םויכ תונימזה
היליקלק ,ןינ'גו םכש ירוזאב םימה תורוקמ לע האלמ הטילש תבייחמ
.םרכ-לוטו

תעצבתמ ןורמושו הדוהיב םינוש תומוקמב :ןונכית אלל תיארפ היינב .2
תישענה ,וז היינב .םירושיא אללו ןונכית אלל ,תבחרנ היינב הנורחאל
רוזאב םוהתה ימ לש השק םוהיזל םורגת ,תרדוסמ בויב תכרעמ אלל
.רהה

ורשוא וא ודעוי אלש םירתאל תלוספ קוליס :תרחא תלוספו הפשא .3
ימ .הביבסל םישק םיקזנ לעב יתביבסו יתאורבת דרטימ הווהמ ,ךכל
ימל םשמו ,םוהתה ימל םימהזמ םיפיטשת תמירזל םימרוג םימשגה
.הייתשה

םיקראפ תמקהל תומזוי תולוע הנורחאל :םייתיישעת םיקראפ .4
הדוהי ייברעל הקוסעת קפסל הרטמב ,רפתה וק ירוזאב םייתיישעת
.ןורמושו

האצותכ ,יתביבס םוהיזל םישיגר םירתאב םייוצמ םינמוסמה םירוזאה
.םוהתה ימל םימהזמ םיכפש תרידחמ

יבג-לע םימקוממ רבודמ םהב םירוזאה יכ ,ןייצל םישקבמ םיחמומה
םוהת ימ ,םוהתה ימ ירגאמ לא הריהמ הרידח םירשפאמה ,עקרק יגוס
םירושקה ,ןורמושו הדוהי לש םייברעמה םילופישב םיאצמנ הלא
.ןד שוג ימ לש הביאשה ירתאל תורישי

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ