הלפמ לחנ רדנסכלא לחנ

ישרדמ אבכוכ-רב :תאמ
.16-14 םידומע ,(1996 תנש) ,11 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

נחל אלכסנדר נחל מפלה
,ונתיאל רדנסכלא לחנ בש ,םילשוכ הארבה תונויסינ לש לבוי יצח ירחא
יתיישעתה בויבה תמרזה האב זאו .ובטימב היה ףא הנורחאה הנשבו
עציב הביבסה תוכיאל דרשמה .השק הכמ וילע התיחנהו ,םרכ לוטמ
תא רפשל םיחיטבמ תיניטסלפה תושרב ,קזנה םוצמיצל םוריח לופיט
.ידמ רחואמ היהי הז ,לחנב חמוצהו יחה רובע לבא ,תיתשתה

ינשו ,םכש ירהב ואצומ .ןורשה ילחנב םילודגה דחא אוה רדנסכלא לחנ
זוקינה ןגאב .םכש לחנו םינאת לחנ םה ולש םיישארה הקפסאה תורוקמ
תומכב םימשג ימ םיווקנ ,ר"מק 600 -כ לש חטש לע ערתשמה ,לחנה לש
,ראוניו רבמצד םישדוחב .(יתנש-בר עצוממב) ק"ממ ןוילימ 350 -כ לש
עונצ ידאוומ רדנסכלא לחנ ךפוה ,םכש ירהב רצק םירטמימ חטמ רחאל
ףוס ינק ,םיבשע ,םימוח תונופטיש ימ ךילומה ,ףצושו שעוג ,רידא רהנל
.העבוש עודי וניאו לכה עלובה ,לודגה םיה לא םיצע יעזגו

עבטה תעפותב תוזחל םהינומהב רפח קמע יבשות םירהונ ,הלאכ םימיב
העבש דע השימחב הלוע ןופטיש תעב רהנה ימ סלפימ :הביהרמה
הלא םילוע ,םימה תעפש תא ליכהל ויד בחר וניא קיפאהו ליאוה .םירטמ
ךילומ רהנה ,ןופטיש תעב .הייחמצהו ףוסה ינק תא םיחטשמו ויתודג לע
.ךומריה ןמ הברהב בחרו לודג אוהו ,םימ ק"ממ ןוילימ 24 -כ לש תומכ

,הנש 60 -כ ינפל ,רפח קמעל םידוהיה םיבשייתמה ינושאר ועיגהשכ
יחש ,הראוו-לא ברע טבש ינב םש לע ,תראווח-לא ידאו רוזאה ארקנ
רישע תועקרק לעב לש ומש לע ,ןורדנכסיא-לא ידאו ארקנ לחנה .רוזאב
.ארובז-ובא רדנכסיא ,רוזאב

ץוביק דיל) רופיא לת תא ההיז ,רזמ ןימינב 'פורפ ,עדונה גולואיכראה
,רפח לש ומש לע) רפח ץראכ ולוכ רוזאה תאו ,רפח לתכ (תורבעמ
.(ול חרזממש םירהבו הז רושימב ולחנתה וינבש ,השנמ טבש יאצאצמ
םש לע ,רדנסכלאל לחנה לש ומש תא ובסה םימי םתוא לש םיצולחה
ינפל 80 תנשב רשא ,םיאנומשחה יאצאצמ ,יאני רדנסכלא ךלמה
תיב בושייב םג חצנוה ומש .ותכלממל ןורשה רוזא תא חפיס ,הריפסה
.םיה לא לחנה אצומ דילש ,יאני

,םילולצו םייקנ הכ .םיקרקריו םייקנ לחנה ימ ויה ,'50 -ה תונש תישארב
וב דומלל וחלשנ (םהיניב יכונאו) ןיקתיו רפכב רפסה תיב ידימלתש דע
ךולה הייחשב לחנה תא יתחלצ ,'ה התיכב יתויהב ,1948 תנשב .הייחש
,קפס ריסהל ידכו .לכה ךסב םירטמ 60 -כ ,היינשל תחא הדגמ ,בושו
הייחשה ינחבמ תא החלצהב רבע ל"נה" :ילש שילשה תדועתב ןייוצ
."רדנסכלא לחנב

,(םיטשומ) םינונמא ,ירוב יגד - םייח לחנה קקש הפוקת התואב
,םיחפולצ ןכו (הביבסב םיגדה תוכירבמ םיגיגדכ וננתסהש) םינויפרק
.בנז םע םינטק םימ יבצו ,םודאו לוחכב םימיא תוטבצמ םע םינטרס

ויתומדא תא דביעש קינבשומ לכל טעמכ ,ץראב זא ררשש ענצה תופוקתב
ינא ,יבא .סרית יחלק תונויתיפו סונוק תודוכלמ רפסמ ויה ,לחנה ךרואל
ירוב ,ןונמא יגד שודג לס םוי לכ ףוסב התיבה איבמ היה ,רכוז
םיגד םילכוא ויה רוזאה יבשות לכ ,םימי םתואב .םינטק םינויפרקו
.ברעה תחוראל םיגדו םיירהצה תחוראל םיגד ,רקובה תחוראל

,תיטרפ תינוכמ ילעב ויה רבכ םילארשי רתויו רתוישכ ,'60 -ה תונשב
דיל .תוכחב םידייוצמ ,רוזאב םיקינקיפל תותבשב םהמ םיבר ורהנ
םירתוחו תוריס םירכוש ויה םיריעצ תוגוזו ,תוריס ןגעמ הנבינ ףא ךפשה
,םימה וק לע שממ ,ןגעמה דיל .הרזחבו ץעה רשג דע ,רהנה הלעמב
,םידוקיר תוביסמ םש ומייקתה תבש-ישיש יברעבו ,םיגד תדעסמ המקוה
.ץראה יבחר לכמ םיניילב ןהילא וכשמש

לחנה" ,רפח קמעב תובשייתהה תליחתבש רפסל עדוי 'לארשי ךירדמ'
עובט ןנרק ,הפוקש תינורהנ ,הפצ תינורהנ :ןווגמ םימ חמוצב רישע היה
ןיב ."לחוזה דדמהו תיביבא תינעבוט ,בוהצ רפונ .םימ תושדעו
,לחנה תינקיתרנ ,תיפיז-ברה תעלותה" תא ךירדמה ןייצמ ,םייחה-ילעב
,קנעה יברקעה שפשפהו בג-טשה ,רתוחה לוחכה ןטרסה ,םילחנה ןטרס
חפולצ ,ןונמפש ,יוצמה ןופיקה יגדו ,ךרה בצה ,תוציבה בצ ,לחנה תפדצ
רב ילותח ,תוימנ ,הרטול ןכו ,הלודג םירופיצ תייסולכוא .דועו תורהנה
."תוציבה ילותחו

הלע המ ?תנווגמו הרישע םייח ילעב תייסולכוא התוא לכל הרק המ ,ןכבו
דחא וטרופ םהיתומשש ,תוחפשמ 35 -מ םיחמצ ינימ 100 םתוא לרוגב
,רוזאה לש ץאומה סולכיאב ץוענ םתומלעיהל רבסהה ?ךירדמב דחאל
םיכפשב ,רפח קמעב היישעת ילעפמ תיינבב ,הינתנ לש ינברואה חותיפב
םיעטמ לש םיימיכ םינושידמ תוקנח םע םימ לוחליחב ,םייתיישעת
.תודשו

,הצחמל לפוטמ בויבו ימלוג בויב לחנל םרזוה ,'60 -ה תונש ףוס תארקל
םילולצה םימה ,ודחכנ םיבר חמוצ ינימ ,ותמ םיגד .ותסיסג הלחה ךכו
ןגעמ .לוחב וסוכ היתופצרמו הרגסנ הדעסמה .םיניחצמ הנמדמ ימ וכפה
ראשו תוימגאה ,םיזוורבה וליפא .ורכמנ תוריסהו ררופתה תוריסה
.םירחא םימ יווקמ םהל ואצמ ,ףרוח ידמ םש ןנקל וגהנש םימה תופוע

לחנ תא םקשלו אירבהל תונויסינ ושענ ,םינש לבוי יצחמ הלעמל ,זאמ
תרומשכ זרכוהש רחאל ,תונורחאה םייתנשב קר .החלצה אללו רדסנכלא
ינמיס תולגל לחנה לחה ,("רדנסכלא לחנ ימואל ןג") םש ול ןתינו עבט
םיעצמא וטקנ רפח קמעב םילודג היישעת ילעפמ ינש .תוששואתה
,'ברנימ' תרבח םע דחיב ,הינתנ תייריע .לחנל םהיכפש תמרזה תעינמל
לפטמה לודגו שדח רוהיט ןוכמ ,תוריח תיב בשומ תמדא לע המיקה
.הממיל םיכפש ק"ממ ףלא 40 -כ לש תומכ רהטמו

םוחנ ,רפח קמע תצעומ שאר אוה לחנה לש ותאיחהל םימחולה דחא
אלל לחנל הנוי רפכו האווסנלק יכפש תמרזה דגנ קבאנש ,ץיבוקציא
חיטבה ,'רפתה וק' יבושייב ךרעש רוקיבב ,םיישדוחכ ינפל .רוהיט
תיינבל ימואלניב ןומימ סייגלו תוסנל ,רגרב דיוויד ,לארשיב הדנק רירגש
תא ענמי הז ןוכמ .לארשילו תיניטסלפה תושרל ףתושמ רוהיט ןוכמ
.הברעמ םיכפשה תמירז תאו לחנה םוהיז

.םינשב תורשע הז הארנ אלש יפכ ,ובטימב רדנסכלא לחנ היה '96 ץיקב
רבעבש) םישותיה ילחזמ םינוזינה היזובמג יגד וימימל וסנכוה ביבאב
וברתה לחנבש םינונמפשה .ןונמא יגדו (םיימיכ םיסוסירב ורבדוה
םימ ומרזוה ץורעבו ,תולופמ תעינמל תודג ןופיד תודובע ושענ .םמצעב
ףאה ךרד םג :עמשמ יתרת ,החוורל םושנל ולכי םיכר םיבצ .םירהוטמ
וכרענ ,"לחנה דיל" םיעוריאה ןגב .םבג לעש ךרה ןוירישה ךרד םגו
ןהידעצ תא ושע תוריעצ תולכ טעמ אל .הפצ הדוספר לע תופוח
.רדנסכלא לחנ ימימ לע תואושנ םישנכ םינושארה

םיבצה .םייח קקש ןיידע רדנסכלא לחנ רבוטקואב 27 -ה ןושאר םויב
תוימגא תוקהלב וחש ןונמאה יגד ,םיקוריה םימב םתאנהל וטייש םיכרה
התחינ רקובב ינש םויב .ריוואב ופחיר םירופיצ ,םימה ינפ לע וכשכיש
,םילקימיכו ןמש ימתכ םע ,םיניחצמו םימהוזמ ,םירוחש םימ .המולהמה
יתיישעת בויב לחנב םרז ,םייח םימ םוקמב .לחנב תוומ וערז
וניאש ,הנח די ץוביק דילש רגאמל סנכינ ,םרכ לוט לש בויבה .םרכ-לוטמ
רבודמש ,דוע המ .וילא תומרזומה בויבה תויומכ לכ תא טולקל לגוסמ
.םירהוטמ ןיחלוק ימ תוחפ םיכרוצ הב תיאלקחה היקשהה תנוע יהלשב

.רבעבמ השולש יפ םרכ לוט לש בויבה ימ תומכ הלדג הנורחאה הפוקתב
ולטנו םיחקפ םוקמל וקעזוה גירחה עוריאה לע העדוהה תלבק םע דיימ
,ליבקמב .תורבעמ ץוביק לש רשגל תחתמ םימהוזמ םימ לש תומיגד
ל"כנמ .הביבסה תוכיאל דרשמב זוחמה תלהנמל הפירח הנולת השגוה
םע היעב שי םרכ לוטל" יכ תנעוט ,ןנור המחנ ,הביבסה תוכיאל דרשמה
בויבה אשונ .םייתיישעת םיכפש םג םהל שיו ,הבוקרו הנשי בויב תיתשת
."תואצות אלל ךא - תיניטסלפה תושרה יגיצנ םע יתמייקש השיגפב הלע

וקה ימוחתב עוקיש תוכירב םיקהל ןנור התרוה ,ינמז םוריח ןורתיפכ
לופיט םהב לפטלו םרכ לוט לש םיכפשה ימ תא טולקל הרטמב ,קוריה
אוצמל םיבייח היהנ דיתעב" .םיינגרוא םירמוח יקרפמ םיחמצב ינושאר
םיפסונ םיבושיו םרכ לוט לש םיכפשה תייעבל חווט ךורא ןורתיפ
.תעבוק איה ,"רוזאב

.ןנור המחנ תא םיכסמ ,םרכ לוט תייריעמ ,ןסח ןמחר לדבע רני'גניא
,ריעה םורדב הלודג הבאשמ תנקתה םלשות םיישדוח ךות ,וירבדל
.עירפמ ןיאב םימרוז הכ דעש םיכפש םתואב לפטתש

רבעמ הברהב לדגי הנח די רגאמל ורבעויש םיכפשה חפנש ךכל עדומ אוה
לחנל םיכפשה יפדוע ומרזוי ךכ בקעו ,רגאמה לש הלחהה תלוכי
םילארשיל ףתושמ לעפמ תמקה אוה ןורתיפה ,וירבדל .רדנסכלא
בויבה אשונ לכ לע דקפומ היהיש דחא יזכרמ םרוג תעיבקו ,םיניטסלפלו
.הללאשניא .רוזאב


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ