האלמה סוכה יצח

םייח ןב הדמח :תאמ
.31-30 םידומע ,(1995 תנש) ,5 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

חצי הכוס המלאה
ןוכנו ,םלועב םייקנ יכה אל יתיבה זרבהמ םירגינה םימהש ןוכנ זא
דעו ןאכמ לבא .רוכע הארמ םג ילואו יאוול-םעט םהל שי םימעפלש
רשפא :עיגרמ תוילכ תולחמל החמומ .הכורא ךרדה תואירבל הנכס
םימ םיקפסמ ילוא םיקומינהו םיפילחתה לכ .הברהו ,ששח אלל תותשל
.רתוי םיאירב חרכהב אל לבא ,רתוי םילולצ

דע םימ ועיגהש םירמוא םיימיספה .הייתשה ימ תוכיא לע םירבדמ םלוכ
תיישעתו ,תימוסריפ חומ תפיטש ונל םישוע םיילרנימה םימה ינרצי .שפר
ראשו םיקדייח לש תיפוסניא המישרב תפנפנמ םייתיבה םימה-ירהטמ
.הלש םיננסמה ףס לע םימלבנה ,םימהזמ

ידמ רתוי םישוע ץראבש יל הארנ" ?ךכ לכ עורג תמאב בצמה םאה
,םריבא סכלא 'פורפ תיעמשמ דח קסופ ,"םימה תוכיאל רשקב המוהמ
החמומ) גולורפנ ,םריבא .ביבא לתב 'אתוסא' יאופרה זכרמה להנמ
,עגריהל עיצמ ,(םיתוש ונאש םימה םיזקנתמ ןכרדש ,תוילכ תולחמל
.ששח אלב סוכה תא אלמלו בורקה זרבה לא תשגל

ןיא ךא ,תוקדצומ םנמוא ץראב הייתשה ימב םימוהיזה רבדב תונעטה"
,הדולח אוה םימוהיזה דחא" .רמוא אוה ",תואירבל הנכס לכ ךכב
קר ,ללכב םא ,הדולח .להביהל ךירצ אל .תרנצב יאלב בקע תמרגנה
לזרב ירודכב םג תאצמנש ,לזרב לש תצומחת יהוז ,השעמל !ףוגל הליעומ
,םימב םעפ אל םילגתמ ויתובקעש ,רחא םוהיז אוה לוח .הימנאב לופיטל
לבא תושרפה יקיקלח וב ובברעתה ןכ םא אלא ,קיזמ וניא אוה ףאו
".עיתרמ חירה ,הזכ הרקימב

בורב .קבאו לוח ,לוכיבכ ,םיליכמה םירוכע םימ לע רבדל םיברמ"
רשאכש ,תוריעז ריווא תועובב םצעב רבודמ !ןוכנ אל טושפ הז םירקימה
,םירקמה בורב ,םה םירוכע םימ .םילולצ םישענ םימה ,תופדנתמ ןה
."תרנצב ושענש םינוקית וא ,השדח הביאש תכרעמ תנקתה לש האצות

םוהיז הלגתה םא אלא ,םימה תחתרהב חרכה ןיאש ,דוע ןעוט םריבא
םיבייח םהב םירוזיאה תומש תא םסרפמ תואירבה דרשמ זאו ,יקדייח
אל איה .םיקדייחה תא תלסחמ קר החתרהה" .הייתשה ימ תא חיתרהל
."ימיכה םבכרה תא הנשמ הניאו ,םימה תא הקנמ

?םוהיז תנכס תפקשנ ,ןכ םא ,םירקמ הזיאב
דימת טעמכ ,םימרוז םימ .םידמוע םימ ירגאמבו תוכירבב קר" :םריבא
ךרדב .תואירבה תא םינכסמו שפעתהל םיליחתמ םידמוע םימ .םיאירב
."הקיזמ הניא ,םימרוז םימ רקיעב ,עבטב םימ תייתש ,ללכ

לש תירשפא הרידח ינפמ תוערתה תרושקתב ומסרופ תונורחאה םינשב
.םימל םינטרסמ םירמוח
םע תיתיישעת תלוספ בובריע לש ןפוד יאצוי םירקמב רבודמ" :םריבא
םייק וז הרטמל .םכותל הרבדה ירמוח תוננתסהב וא ,הייתש ימ
םויה דע .תנכוסמ העפות לכ ינפמ עירתהל דעונש ,ינדפק הרקב-ןונגנמ
ימ ןיבל ןטרס ןיב רשק לע העיבצמה ,תצרחנ תיעדמ החכוה לכ ןיא
תולחמ יגוס לכ לש ףיקמ יופימ םינש רפסמ ינפל ךרענ ןיסב .הייתש
ללכ ורכזוה אל םימה .םיירשפאה ןהימרוגו ןתוחיכש תגרד יפל ,ןטרסה
."םינטרסמ םירמוחל רוקמכ הז רקחמב

םרות הז המ .שקוב מ טיהלו החלצה רופיס וכפה םיילרנימה םימה
?ונתואירבל
םהש ,ךכל תיעדמ החכוה םוש ןיא ךא ,םייקנ םנמוא םיילרנימה םימה"
,םויזנגמ ,תורפג םיליכמ םיילרנימ םימ .םירחא םיממ רתוי םיאירב
שי תחא םחל תסורפב ךא ,ףוגל םיינויח םירמוח דועו טפסופ ,םיטקיליס
םוש ןיא םיילרנימה םימב .םלש קובקבב רשאמ הלאכ םירמוח רתוי
.םירחא תורוקממ ותוא לבקל רשפא יאש ,ביכרמ

םימ םיקיפמ םה .םהיגוסל םיננסמהו םימה ירהטמל רשקב םג ל"נכ
םימעפל התוש ינא םג ,בגא .רתוי םיאירב חרכהב אל ךא ,רתוי םילולצ
."הייתשה-ימב רולכה לש יאוולה-םעט ללגב קר הז לבא ,םיילרנימ םימ

םימרוג ,םילרנימ לש הבר תומכ םיליכמה םימש הנעטב תמאה המ
?תוילכב םינבא
ךא - ןיעל יולג לוח םע םג ,םישקבש םישק םימ תותשל רשפא !תויוטש"
תא תסוומ ףוגה .הצוחה שרפות תפוניטה לכו ,םימה קר וגפסיי ףוגב
תורצוויה םימרוג ץראב םימהש תונעטה לכ .ול םיצוחנה םילרנימה
.סוסיב תורסח ןה ,םיקרוע תודייתסהל וא ,הרמה סיכבו תוילכב םינבא
."ףוגב תודייתסה ןיבל ,םימב ןדיסה תלוכת ןיב רשק םוש ןיא

םימ תותשל ,תוילכב םינבאמ םילבוסה םהילוחל םירומה ,םיאפור שי
םיקקוזמ
םמעטו רחאמו ,ןומה תותשל םיבייח הזכ בצמב םילוח !דרוסבא והז"
הפירחמ הטעומ הייתש .הייתשב םיטעממ םה ,עורג םיקקוזמה םימה לש
הקיפס-יא תמרוג םיינוציק םירקמבו ,תוילכב םינבאה בצמ תא
."תושבייתהו

?קיפסמ םיתוש אלשכ הרוק המ
,שאר יבאכ :םילזונב רסוח ללגב תומרגנה ,תובר ץיק תועפות ןנשי"
."ינפוגה רשוכב הדיריו תרוחרחס ,תופייע ,םיילגרב תויוצווכתה

?תותשל ךירצש םילזונ לש היוצרה תומכה יהמ
.היתשב טיעמהל םיטונ ונתיאמ םיבר ,םח רוזיאב םייח ונאש תורמל"
וניאו ,ןוונתה יד ,בערה ןונגנממ הנושב ,ףוגב אמצה ןונגנמש ינפמ ,תאז
ידמ רתוי םילכוא ונחנא ,ךכמ האצותכ .רסח לע דעומ דועב עירתמ
דחוימב םימחה םירוזיאבש ,איה העודי הדבוע .ידמ תוחפ םיתושו
איה תוילכב םינבא לש העפותה תוחיכש ,ןדריה תעקבו תליא ומכ ,ץראב
.םירחא תומוקמב רשאמ הרשע יפ

ץמאמ אלל םג ,ץיקה אישב םידבאמ ץראב םימחה םירוזיאה יבשות"
םתואש ,םויב (!תוסוכ םיעברא) םימ םירטיל הרשע דע ,דחוימ ינפוג
ןמזב אקווד-ואל ,חונ ריווא גזמב .הייתש תועצמאב ריזחהל םהילע
םיעדומ םיבר .םויב רטיל העברא דע השולשכ תותשל םיבייח ,ץמאמ
םישבי תומוקמב םג תותשל ךירצ .םימ לש ןועריגב םה לעופב ךא ,ךכל
,םילזונ דבאמ אוה ךא ,עיזמ וניא ףוגה ,םנמוא .םילשורי וא ןמרחה ומכ
."םריזחהל הבוחש

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ