םגא חוכ

רימז קידצ :תאמ
.45-44 םידומע ,(1998 תנש) ,18 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

כוח אגם
דלונ םגא
שקיב ,ןיצ לחנ קיפא לומ קוצמ לע ,םימודק דוהב .בזכא לחנ - לחנ שי
םיסכרה ךרד דרוי ,חרזמל ברעממ ךשמתמ קיפאה .רבקיהל ןוירוג-ןב
ןוויכ הנשמ ,הנופצ ןטק עטקימ ענ ,ךשמהב .הברעה שיבכ ידי לע 'ךתחנ'ו
.הברעה לחנ לא ךפשנו החרזמ ענ ,רכיכה תואנ דיל תפסונ םעפ

לחנה םק ומכ רצק ןמזלו ,קיפאה לא רגנה ימ םיווקנ םימשגה תנועב
עודיה ותומ לא רהוד ,םירידא תמהנב םרוזו ףצוק ,ףטוש ,הייחתל
תמדאו היחמצ ,ץע יעזג ,םיעלס וירחא ריתומ ,חלמה םי לא ךפשנ .שארמ
.ןבל .חלמה ץבצבמ תאזה החילמה ןמו ץיקו ביבא ,הממד זאו .ףחס

הסירפב ןתוא תחטושו תוסימת תבאושה ,חלמה םי ילעפמ ,הרבח הנשי
רשא יודיאל ,שמשל הרבחה תללפתמ רכיאה ומכ .שמשה לומ לא הבחר
.(גלשא תקפהל םלג-רמוח) טילנרק עקשיו תוסימתה תא זכרי

ןיעל ןופצמ תוערתשמה ,לעפמה תוכירב תוקיפמ הנשב גלשא ןוט ןוילימ
תוכירב יתש דוע לש חותיפ בקע ,1991 ץיקב .רכיכה תואנ ךאוב ,קקוב
.תוכירבה םע ןיצ לחנ שגפנ ,יודיא

ןתינ םיה לא וכרדב .הכירבל תימורד ענו לפקתה ,לחנה שקיב !ךרד ונפ
.רטמ 300 ךרואב ןטק רכס - רשת ול

שדח םגא .ןופטישה ימ תא רכסה רצא תונופטישה אוב םע .1993 ףרוח
.לוחכ .דלונ

תישארב
וליאכ םייחהו ,םוחו שמש ,תולעמ 25-22 לש הרוטרפמט ,םיקותמ םימ
ואב םילמג ,וחמצ םילשאו םגאב תוטש וארנ תוימגא .םגאה ךותמ וצרפ
- תובר םיילגר תועיבט ועיפוה ,ףחסהו ןיטה יבג לע ,םגאה תודגב .תותשל
ןהיניק תא ולת תותשל ודריש םירופיצ .ץרא ותייחו םישמר לש םהילגר
קיחרהל אלו ןאכ ףורחל ןמיע רומגו יונמש ךכל תודע ,םיחישה יבג לע
םיריעז םינטרס :הגיגח םימבו .יאקירפאה-ירוסה רבשה ךרואל דודנ
.קורי .םילשא הברה ,םילשאו תיבנה גד ,חולמו תוינפד ,אמוגו

םייחה תובכרומ
ךותב ועיפוי בר אל ןמז ךות ,דחא ןיממ םיערז ערזתו ןג ךל השעת םאב
.םירחא םיחמצ תינוגדחה הגורעה

,הז דצב הז הינומרהב םייחה ,םינימה רשוע אוה עבטה לש ביציה בצמה
.דימתמ תודרשיה קבאמבו תיפוס-ןיא תורחתב

.םישותיה םהבו םיקרחה ועיגה ,םגאב ועיפוהש םינימה ןווגימ ללכמ
תורוקמ סוסירל שמיש ונמזב .רלוס סיסב לע רישכת) "M.L.O-ב וססר"
.םימייוסמ םיצעוי ורמא ,(םישותיה דרטימ דגנ ןוקריה

.רבד ונישע אל .ונדרחנ

וליעפה .תיגולויב המחלמ םהילע וזירכה" :ורמא ןוירוג-ןב תטיסרבינואב
קדייח ,Bacillus Thurnigiensis Israeliensis) "ילארשיה סוליצבה תא םדגנ
תונכוסה ידי לע שומישל רשוא .םישותי ילחז ףקותה הביבסל יתודידי
ןכ ומכ .ימלועה תואירבה ןוגריא ידי לעו ,הביבסה תוכיאל תינקירמאה
.(הינמרגב ןיירה רהנ תודג ךרואל רקיעבו ,הפוריאב שומיש וב השענ
.רזע הז ,ןכאו

.םיאלפ הלדלדיה םישותיה תייסולכוא

."םישותיה ילחז תא ופרטי רבכ םהו תויזובמג יגד ופיסוה"

לע ידמ 'םילודג' ויה םה .ודרש אל םהו םגאל תויזובמג יגד 5000 ונפסוה
לכוא אוה .דרש ,תוחילמה תיבנ ,תיבנה גד קר .ידמ םילד ןוזמ תורוקמ
ךכ ,הכומנ הייסולכוא תופיפצ רשא תומכב ,הדימב םישותיה ילחז תא
.יחלו םדאל דרטימ הווהמ הניאש

םה םהבש תומוקממ תיבנ יגד םידיינמ ,תונופטישה אוב םע ,התע
תיבנה .םיגד ללכ םהב ןיא רשא םיירטה םימה ףוגל ,ףדועב םיאצמנ
.ןוזמה גראמב ומוקמ תא ספותו םייחה לגעמב טלקנ

רבד ףוס
םייח םישחור םימ םגאב ,תואלקח םורדב ,תורייתו תונולמ ןופצב
.דחיב הביבסו םדא ,היישעת ,גלשא .חלמה םי ילעפמ תוכירב - זכרמבו

םייקתמ - דורשל ןוצרב ,תיחשהל אלש םיגייסב ,תעגל אלש ןידעה ןוזיאב
.תויאגה ילופישב םשגה בתוכש תוגורע ומכ םייחה ןווגימ

:רמאמה רבחמ תודוא
םי ילעפמב הביבסה תוכיאל ישאר סדנהמ אוה בתוכה - רימז קידצ
.חלמה

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ