תוחונמ ימ אל

עלס ןורהא `רד :תאמ
.9-6 םידומע ,(1996 תנש) ,10 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

לא מי מנוחות
תליחתמ .ןוכיתה חרזמה ימי ירבדב הבואכ הדוקנ דימתמו זאמ ויה םימ
.םימיה תשש תמחלמב ואישל עיגהו ךוסכיסה ףירחה תיחכונה האמה
הדיחיה ךרדהו ,"םייחה םד" םימב תואור היתונכש םגו לארשי םג
."םימד תירב" תורכל איה םינשה-תבר תקולחמה תא בשייל

.םינוש םינוויכב ומרזש םילבוי השולש ןדריה רהנל ויה ,הדגאה יפ לע
לא ןודא דרי זאו ,םלוכמ בושחהו לודגה אוה הזיא םהיניב ובר השולשה
.יל םירקי םכתשולש" :קספו (ידאקלא לת) ןד לת איה ,הנטק העבג
הרוכבה לע בירה .ןדריה ארבנ ךכו - "לכמ םיבושח ויהתו ודחאתה
וניא הפוסו הזה םויה םצע דע תכשמנ וימימ לע הבירמה ךא ,םייתסה
.קפואב הארנ

אשמ ךלהמב ,הניווב ,1992 יאמב לחה םימה תוחיש לש ןורחאה בבסה
םג ומכ ,םיפרגומדו םימ יחמומ .היתונכשו לארשי ןיב ידדצ בר ןתמו
לארשי ןיב ינידמ ןורתיפ גשוי אל יכ םיעד ימימת ,םולשה ילכירדא
.רוזאב םימה תויעבל תוסחייתה אלל ,םיניטסלפה ללוכ ,היתונכשל
יכ היה יופצ ,1991-1968 םינשב רוזאה תא הדקפש ,תרוצבה אלל וליפא
עצמאב רבכ ולעי ןדריה ידיצ ינשמ תנכושה הייסולכואה לש םימה יכרוצ
ק"מ ןוילימ 35 לש ןועריג רצונ הזב .תוקפוסמה תומרה לע 90 -ה תונש
יממ שילש .תויטילופ תולבגממ םלעתהל םיטונ םימ .ףירחמו ךלוהה ,םימ
ןלוגה תמר .תיברעמה הדגה תבשוי וילע ,רהה רפיווקאב םרוקמ הייתשה
תא תוטהל םירוסה תונויסינ ללגב ,תקולחמ עלסו תוברק תריז התיה
חותיפמ תופקשנה תונכסהו ,ולא תודבוע .סאינבהו ינאבצחה ימימ
התנעטל סיסב וויה ,םירוסהו םיניטסלפה ידי לע תודרפנ םימ תוכרעמ
םיכמותה .התטילשב הלא םירוזא לע הרימשה תוינויח רבדב לארשי לש
תולבגהה םע דדומתהל וצלאיי יכ ,בטיה םיעדוי תיאניטסלפ הנידמב
.הזע לבחו תיברעמה הדגה תושרל תודמועש םימה תויומכב

ימי ירבדב הבואכ הדוקנ דימתמו זאמ וויה םימה :הירוטסיה טעמ
דוסיה חנוהו ,םימ יקוח וקקחנ םג םניגב ךא .ןוכיתה חרזמה
תבריקב רקיעב רוזאה ימע ויח תורודה ךלהמב .תינרדומה היגולורדיהל
תונמואלה תורבגתה םע ,תיחכונה האמה תליחתב .םימ תורוקמו תוראב
םימה אשונ הכז ,ןהיניב םיתומיעה תפרחהו תיברעהו תידוהיה
ועיפשה ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחאש םינשב .הקימעמ תוסחייתהל
.רוזאבש יתפרצהו יטירבה טדנמה ירוזא ןיב תולובגה לע םימה תורוקמ
,1919-ב זירפב םולשה תוחישב ונודנש ,ינויצה "ימואלה תיבה" תולובג
.תילכלכו תיגטרטסא ,תירוטסיה :הדימ תומא שולש יפל ועבקנ

ויה חותיפה תוינכות .םימ יבאשמל ןיטולחל טעמכ רשקנ ילכלכה אשונה
ךומריה ,ןומרחה יגלש ,ינאטילה ,ןדריה תורוקמ לע הטילשל תופופכ
חותיפ תלאשב יטילופ חוכיו שטינ םלועה תומחלמ יתש ןיב .קוביהו
רשוכו ,לארשיו ןדרי רקיעב ,ןדריה תורוקמ ביבסש תוריעצה תונידמה
םימב רסחה יכ ,עבקנ (1939) סדינוי תינכותב .ןהלש תויסולכואה לודיג
,הסרג (1944) קלימרדואל תינכות ,תא תמועל .לארשיל תפסונ היילע ענמי
ףסונב ,םירגהמ ןוילימ העברא תטילקל םיבאשמ ורצוויי תואנ לופיטב יכ
.ןיטסלפב תע התואב ויחש ,םידוהיו םיברע ,םיבשותה ןוילימ 1.8 -ל
סדינוי תינכותב יטירבה לשמימה דדיצ ,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב
,תואמצעה תמחלמ רחאלו ,טדנמה םויס םע .םידוהיה תיילע תלבגהל
'50 -ה תונשב .ענמנ יתלב ךפה םימה לע ךוסכיסהו ןדריה רהנ קלוח
וליאו ,סאינבהו ינאבצחה ימימ לוצינב ברע תונידמ ונד תומדקומה
ינופצה ןדריה רהנ תייטה ,הלוחה שוביי תינכותל יבמופ ןתינ לארשיב
.יצראה ליבומה תיינבו

קמע לש יחרזמה רוגה רוזא תייקשהל התינכות לע ןדרי העידוה 1951 -ב
םילארשיה ורגס םינדריה תעדוה םע .ךומריה ימ תביאש ידי לע ,ןדריה
םע זרופמה רוזאב הלוחה שובייב ולחהו ,תרנכל תימורד רכסה רעש תא
,הירוסו לארשי ןיב לובג יכוסכיסל וליבוה הלא םיעוריא .הירוס
,יצראה ליבומה תיינבב לארשי הלחה 1953 ילויב .1951 ץיקב ומילסהש
ךרואל םהיתוחוכ תא וסרפ םירוסה .בקעי תונב רשג דיל ורוקמשכ
.ם"ואל הנולת ושיגהו היינבה ירתא תא וזיגפה ,לובגה

,דחוימה וחילש תא רוזאל רואהנזייא אישנה רגיש חותמה בצמה חכונל
ןדריה ימ תויומכ תאצקה לע המכסהל עיגהל ןויסינב ,ןוטסנו'ג קירא
דחא בוט רבד .םויה דע השממתה אל וז תינכות ךא ,םינושה םידדצל
םישגפנ ולחה ןדריו לארשי יגיצנ :תינקירמאה המזויהמ חמצ תאז לכב
ךומריה שגפימל ךומס ללכ ךרדב - קינקיפ תונחלוש ביבס תעל תעמ
.םימה תויעבב ןודל - ןדריהו

קלח ורישכה ("קינקיפה ןחלוש תוחיש" יוניכל וכזש) םישגפימה
22 ,ןדריו לארשי ןיב םולשה םכסה לע ןתמו אשמה תארקל עקרקהמ
לחהש ,יצראה ליבומה תיינב המלשוה 1964 תליחתב .רתוי רחואמ הנש
אישנ סניכ 1964 ראוניב .בגנל ןדריהמ תויתועמשמ םימ תויומכ ריבעמ
ןוידל ,הנושארה תיברעה הגסיפה תדיעו תא ,רצאנ לנולוקה ,םירצמ
ימימב םילארשיה םישועש 'םזגומה' שומישה דגנ טוקנל שיש םידעצב
תייטהב ליחתהל תע התואב שממ ודמע םינדריהש תורמל ,תאז .ןדריה
:ויה וז הגסיפב וגצוהש תויצפואה .יחרזמה רוגה תלעתל ךומריה ימימ
וא ,ברע תונידמל םייליעה ןדריה ילבוי תייטה ,ם"ואל הנולת תשגה
.המחלמ תזרכה

תא ןממל ברע תונידמ ובריס ,1964 רבמטפסב ךרענש ,ינש הגסיפ שגפימב
תיינבב ןדריל עייסל וא ,הירוסבו ןונבלב ןדריה תורוקמ תייטה תוינכות
.ןדריה רהנל וימימ תסינכ תא ענמיש ,ךומריה לע רכס

םירטמ ןוילימ 320 ןדריה ימיממ בואשל לארשי הלחה הפוקתה התואב
תיינב תא המייס ןדרי וליאו ,יצראה ליבומל הנשל םימ לש םיבקועמ
.רוגה תלעת לש ירקיעה קלחה

ןוילימ 125 -כ לש היטה התיה ברע תונידמ לש םימה תוינכות תועמשמ
יצראה ליבומה תקופת לש 35% -ב םוצמיצל איבמ היהש ,ןדריהמ ק"מ
.תרנכה תוחילמ תאלעהלו

.1967 ינויב המחלמה הצרפ האישבש ,תרשרש תבוגת ורצי הלא םיעוריא

תמחלמב לארשי הגישהש םייגטרטסאו םיילאירוטירט תונורתיל ףסונב
תמרשכ ,התע .רוזאב יגטרטסא-ורדיהה הדמעמ םג הלע ,םימיה תשש
,(ינאבצחה ןמ עטק טעמל) וצורעו ןדריה תורוקמ ויה ,הידיב ןלוגה
תואיצמב .ךומריה לע הרישי תיפצתמ התנהנ איה ,ףסונב .התטילשב
.ןדריה תורוקמ תא תוטהל םיברעה ולכי אל וז השדח

תיברעמה הדגה לש תיגולורדיהו תילכלכ תובלתשה הלח םינשה ךלהמב
.יטילופורדיהה חתמה רבג המיעו ,לארשי תלכלכב הזע לבחו
םימה תכירצ ,הלדג הזע לבחבו הדגב תידוהיהו תיברעה הייסולכואה
יכ ררבתה -1991ב ,תאז םע .םייטילופה םיחתמב המלסהל המרתו התלע
.הלועפ ףותישל ףונמל ךוסכיסל הליעמ ךופהל םילוכי םימ

ץק םש ,דירדמ תוחיש תרגסמב ןדריל לארשי ןיב םימה ךוסכיס ןורתיפ
.םלועב רתויב םישקה םיחוכיווה דחאל

לומ לא ,ןדריה ירבע ינשמש תויסולכואה לודיגו תילכלכה תוחתפתהה
ןנשי ךא ,תיטילופ ןמז-תצצפ ןיעמ םיווהמ ,םימב ךשמתמה רוסחמה
לאיצנטופ תלדגהל תויגולונכט חותיפ ידי לע ,התוא לרטנל םיכרד ןיידע
.הכירצה תנטקהלו םימה

תוידיתע תויורשפא
:םימה עציה תלדגה
תואלקחל הנימזה םימה תומכ תלדגה תא םיכרד המכב גישהל ןתינ
.םדאלו
.יליעה רגנהו ףרוחה ימשג לש רתוי הליעי הריצע .א
,םירפיווקאה יולימ ידי לע םייעקרק-תת םירגא טפשמה-תיב שומיש .ב
תודאתה תוחפ .םייליע םירגאממ תודאתה בקע םימה ןדבוא תא ןיטקי    
.םימה לש החלמה תוחפ םג השוריפ    
התליג יכ לארשי הרשיא 1985 -ב .םייעקרק-תת םימ ירגאמ רותיא .ג
יניסב יבונה לוחה ןבאב (םינבואמ תורוקממ) םייליסופ םימ לש םירגאמ    
ןכלו ,םישדחתמ םניא וימימש רפיווקאב רבודמ יכ רוכז ל שי ךא .בגנבו    
25 הז רוקממ תלצנמ רבכ לארשי .הלכתמ בצחמכ םהילא סחייתהל שי    
האמב ק"מ ןוילימ 320 תביאשל תורשפא תנחובו ,הנשל ק"מ ןוילימ    
.םייליסופ םימ לוצינל תומוד תוינכות ןדריל םג .הבורקה    
,היקרוט הניה הריבס תורשפא .ונרוזאל ץוחמש תורוקממ םימ אוביי .ד
.םעפ ידימ קדבנ רוזאל םשמ םימ ליבוהל ןויערהו    
שומישל ןיחלוק ימל םתכיפהו םיכפשב לופיט ידי לע םימ תבשה .ה
,רזוח שומישל ןיכפושה ימ לש 40% -כ לארשי תלצנמ םויכ .יאלקח    
.האמה ףוס דע תומכה תא ליפכהל אוה ןונכיתהו    
תולע ,העש יפל .םיחולמ תונייעמו תוראבמ רקיעב - םימ תלפתה .ו
םיצמאמ םיעיקשמ הכאלמב םישועה םלוא .תילכלכ הנניא הלפתהה    
.התנטקהל םיבר    

הכירצה תנטקה
לעייל ,תומיאתמ תויגולונכט תרזעב ,ןתינש ךכ לע תקולחמ ןיא םויכ
לארשי ךכבו ,תואלקחב םגו ריעב םג םימב שומישה תא רתויב
דע ,תודאתה בקע םימה ןדבוא תא הניטקמ תופטפטב הייקשה .תנייטצמ
.תולעתב וא הרטממב הייקשה תוטישל האוושהב 50% ידכ

תא רתוי דוע תולעיימ עקרקה תוחל תדידמל תובשחוממ הרקב תוכרעמ
יושע ,םיחילמ םימל םידימעו םימ תוחפ םישרודה םינז חותיפ .היקשהה
לארשיב םימ רומישל תוטיש רפסמ לש רוביח .ןוכסיחל םורתל אוה ףא
תנשב םנוד ןוילימ 1.7 -מ םיקשומה םיחטשה חפנ תא לידגהל רשפיא
.1988-ב םנוד ןוילימ ינשל 1978

הרתונ םימה תכירצ דועב ,100%-ב הלדג תיאלקחה תרצותה :האצותה
אוה ףא לוכי תיברעמה הדגב הקשומה חטשה יכ הארנ .יוניש אלל טעמכ
תולעייתהל :הנקסמה .םימב ףסונ ךרוצ אלל ,המוד רועישב לודגל
.רוזאה תואלקח חותיפ לע תערכמ העפשה היהת םימב שומישבו רומישב

יתימא ריחמ .תואלקחל םימה דוסביס איה םימה תלכלכב תיזכרמ היעב
יפ לע .םימה לש הכלוההו לופיטה ,הביאשה תויולע תא לולכל ךירצ
ךרצימ רובע םולשתה רשאכ קר ,ישפוח קוש לש תילכלכה הירואיתה
לש הליעי הקולחל םורגל קושה תוחוכ םילוכי ,תיתימא תולע ףקשמ
טועימ ,זובזיבל חתפ אוה םימ דוסביס ,תורחא םילימב .ןודנה ךרצימה
לש תולודג תויומכ תאצקהלו ,רומיש תוטיש חותיפבו רקחמב העקשה
.היישעתה ןובשח לע תואלקחל םימ

תיטסימ השיג קינצוביקלו יברעה חאלפל .תואלקחמ ונבנ רוזאה תונידמ
.תוראבו םילחנל והשמ

תחרפה" :ומכ תואמסיס תורוזש תוידוהיהו תויברעה תויגולואידיאה
םימה םילבקמ ךכ ."ותמדאב קומע םיצוענ םעה ישרוש" וא ,"רבדימה
תיפסכו תיטילופ ,תמייוסמ הפדעה ,איה האצותה ."םייחה םד" לש דמימ
.היישעת תמועל ,תואלקח לש

היהש ימ ,ל"ז ןוזלשיפ ןועדג 'פורפ ןתנ וז הכובס תואיצמל םלוה יוטיב
:ןוכיתה חרזמב ילכלכ הלועפ ףותישל רמאה דנמרא ןרק שאר בשוי
חרזמה תונידמ ישאר לעמ הייולת םימב רוסחמ ללגב המחלמ תנכס"
תושדח תויגולונכט םושיי ,הלועפ ףותיש יכ ןכתיי םלוא .ןוכיתה
יאנתמ דחא אוה םימה תייגוס ןורתיפ .תומחלמ וענמי ,תואנ בוצקיתו
."ןוכיתה חרזמב אמייק רבו תמא םולש תגשהל דוסיה

:רמאמה רבחמ תודוא
תטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמב הצרמ רוספורפ אוה ףלוו ןורהא ר"ד
.תירבה תוצרא ,המבלא

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ