הקוסעתו םילפתומ םימ ,הייקנ הייגרנא
הליבח תקסיעב

ןוזשריה םהרבא :תאמ
.40-38 םידומע ,(1998 תנש) ,17 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

אנרגייה נקייה, מים מותפלים ותעסוקה בעיסקת חבילה
ץמאל רהממ וניא שיא ,תיברעמה עפשה תרבחב תמייקה תואיצמב
תא .ירלופופ אל םג ללכ ךרדבו ,םלתשמ תוחפ הז .הייקנ היגרנא תורוקמ
ילוקיש לעמ תולעתהל לגוסמה ,ףועמו ןוזח לעב גיהנמ קר ללוחי ךפהמה
תבורא" טקייורפ תא המגודל וחק .תורסח אל תויורשפא .םירצ תוריחב
."ברשה

יאוולה-תואצותל תונורחאה םינשב רוביצה לש תרבוגה תועדומה
העינה ,הממחה טקפאו ריווא םוהיז ומכ ,היגרנא תקפה לש תוקיזמה
ןותימל םייטפשמו םייגולונכט םיעצמא טוקנל תויארחא תולשממ
,םוהיזה תנטקהב םיפסכו םיצמאמ תעקשה אוה םהמ דחא .ולא תועפשה
איה תרחא ךרד .(זגו םחפ ,טפנ) יליסופ קלד תורוקמב שומישמ עבונה
יכילהת אלל תקפומה וזכ ,הייקנ היגרנאב רתוי בחרנ שומישל רבעמ
הייקנ היגרנא תקפהל םינקתימב שומישה ףקיה ,העש יפל .קלד תפירש
.ידמל םצמוצמ

בקע ,תיפולח היגרנאל רובעל תורהממ ןניא יליסופ קלד תוריתע תונידמ
אוציימ תוסנכההש םג המ .םינימז היגרנא יבאשמ םות דע לצנל יותיפה
.ןתלכלכב יזכרמו בושח ביכרמ תווהמ ,טפנה וא םחפה

,היגרנא רוצייל קר אל םישמשמ וירצומו טפנה :תפסונ הבושח הדוקנ
,םינשדה וא תופורתה ,תוימיכ-ורטפה תוישעתל םלג-ירמוחכ םג אלא
.םידבוע ינומהל הקוסעת תוקפסמו םידראילימ תולגלגמה

,םוהיז יריתע היגרנא תורוקמב שומישה ךשמה תא החיצנמ וז תואיצמ
תרצהל לועפל ,הנכסל םיעדומה םיאקיטילופ םתוא לע דואמ השקמו
.ולא תוגשגשמ תוישעת לש ןהידעצ

ופסוותיש םיטדנמה רפסמב תדדמנה ,חווט תרצ הייאר וז ,רעצה הברמל
ןעמל קבאיי אל ןובנ יאקיטילופ .האבה היצנדקב (םהמ וערגיי וא) םהל
רוביצב עוגפלו םיינומה םירוטיפל איבהל הלולעש ,תיתביבס הקיחת
יגיהנמ םה ולא םיירלופופ אל םידעצ טוקנל ססהי אלש ימ .ויחרוב
ירבח ,ןבומכו ,םיילרוטקלא םילוקיש לעמ תולעתהל םילגוסמה ,הנידמ
.םייתביבסה םינוגריאה

השיגב ינכפהמ יוניש
רבעמה בקע הלטבאה תקמעהו םידבוע ירוטיפמ םיששוחה הלאל
אצמיהל יושע ,תוחפל ,יקלח ןורתיפ יכ ריכזהל יאדכ ,הייקנ היגרנאל
וטלפייש םידבועה לש תיעוצקמ הבסהל תילכלכ תימואל תינכותב
תאו םרפסמ תא שארמ תופצל ךרטצת וזכ תינכות .תולסחתמ תוישעתמ
.םירחא םימוחתב וא ,הייקנה היגרנאה םוחתב היישעתל םתבסה

,השיגב ינכפהמ יונישל רוביצה תא שארמ ןיכהל םג ךרטצת תינכותה
ינפמ ששחה ,ןכש .הפולחת לכ לע הפידע הדובעב תועיבקש תסרוגה
,הביבסב העיגפ תנכס לכמ דחפה לע רובגל לולע ,רכתשהל תלוכיה ןדבוא
.ידיימה חווטב תורכינ ןניא היתואצותש

תיביטקרטא תויהל הכירצ תיעוצקמה הבסהה תינכות ,ךכל םאתהב
תא תוצקהלו םיידיימ ביצקת ילוקיש לע תולעתהל הלשממה לע .דחוימב
אלו תימוחת תיתקוסעת תודיינל תוכרעיה ךות ,םימיאתמה םיבאשמה
.תיפרגואיג

השארבש תינכות ,"ברשה תבורא" איה הייקנ היגרנא טקייורפל המגוד
יאקיסיפה לש תילגתב התליחת .ןוינכטהמ יקסבלסז ןד 'פורפ דמוע
ידי לע היגרנא קיפהל ןתינ היפל ,1976-ב ןוסלרק פיליפ יאקירמאה
.הטמ יפלכ יכנא ריווא תמירז

רבשמ ךלהמב ןויערה לע טנטפ המשר "דיהקול" םיסוטמה תינרצי
תורחתהל הלכי אלש םושמ ,הזנגנ תינכותה ךא ,'70 -ה תונש לש היגרנא
.טפנה תיישעתבש ידיימה חוורה ייותיפב

לש םיריחמה רקוי לשב אקווד ואל ,טקייורפב ןיינעה ררועתה הנורחאל
תוילילשה ויתועפשהב תרבוגו תכלוהה הרכהה לשב אלא ,ליגרה קלדה
.ונייח תוכיא לעו ונתביבס לע

םיל בורקו שבי ,םח
קסוע אוהו ,הזה טקייורפה לש חותיפה תמישמל םתרנ יקסבלסז 'פורפ
תבורא" .יתלשממ יביצקת יוביג אלל רעצה הברמל ,תונורחאה םינשב וב
.חטשב יוסינה בלש ףס לע דמועה ,םידמימ-רידא טקייורפ איה "ברשה
תוימוקמ תורטמ שולש תוחפל גישהל טקייורפה דיתע ,ךילהתה לש ופוסב
,הקוסעת תומוקמ תריציו םימ תלפתה ,הייקנ היגרנא תקפה :תובושח
ולעפויש תונושה תוישעתב ךכ רחאו ,טקייורפה לש המקהה בלשב הליחת
.טקייורפל ביבסמ

ףא ילואו ,םיעיקשמ םע הלועפ ףותיש רצוויהל יושע תימואלניבה המרב
םתוא השעיו םימייקה םירשקה תא קזחיש רבד ,הנכש הנידמ םע
םיבושחה ,הלאה םיגשיהה לכ לעמ ךא .םידדצה ינשל רתוי םייאדכ
ריוואה םוהיז תעינמ - הלעמב הנושארה הרטמה תבצינ ,םמצעלשכ
.הממחה טקפאל המורתה םוצמיצו םיקיזמ םיזגב

ךא .תויעב רפסמל תונורתיפ בלשמ "ברשה תבורא" טקייורפ ,רומאכ
בורקו ןיסולכוא לד ,שביו םח :םיאתמ יפרגואיג םוקימב הנתומ ומושיי
.םיל

תבורא" .הברעה םורדב םימייקתמ הלא םייסיסב םינותנ השולש
- הנשב (העש/טאווליק) ש"וק דראילימ 4 -כ רצייל תלגוסמ היהת "ברשה
יכ ףא ,םלואו .םויכ לארשי תנידמ לש תללוכה הכירצהמ 13% -כ הזש
םימ היהי ןקתימה לש יאוולה רצומ ,היגרנאה תקפה לע אוה שגדה
לש העקשהב ,הלפתה ןקתימ תליאב לועפל לחה הנורחאל .םילפתומ
יושע ,יקסבלסז 'פורפ ידי לע ןנכותמה ןקתימה .םילקש ינוילימ תורשע
ךרע-תווש תומכ ,הנשב םימ בוק ןוילימ 200 -כ יאוול-רצומכ קיפהל
.יצראה ליבומב םירבועה םימה חפנ תיצחמל

:רמאמה רבחמ תודוא
.תסנכב "הקוריה הלודשה" ר"ויכ ןהכמ ןוזשריה םהרבא כ"ח

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ