םיקיזל קיזהל לולעש למנה

ןקלא דוד :תאמ
.45-44 םידומע ,(1999 תנש) ,23 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

הנמל שעלול להזיק לזיקים
םג בשחתהל בייח ,םיקיז רוזאב ינש ימואלניב הפועת למנ םיקהל ןויערה
חותיפל .ימורדה ףוחה רפיווקא - חטשה ינפל תחתמ שחורש המב
תוכלשה תויהל תולולע רוזאב לודג הפועת למנ תמקהל הוולנה ץאומה
תימוקמה המרב ,הז ינויח הייתש ימ רגאמ לש ודוקפית לע תורומח
.דחאכ תיצראהו

ימואלניב הפועת-למנ תמקהל ירשפא רתאכ םורדבש םיקיז לש המש
רוזא יבשות לש לוכסיתהו םעזה סלפימש תמיא לכ הלועו בש ,ינש
,ותמקהל םיארוק םורדב םירעה ישאר .האוג ג"בתנ תבחרה לע זכרמה
תוינכותה חותינב םיטבלתמ ןיידע היינבהו ןונכיתה תודסומ וליאו
.תונושה תופולחל שיש תוכלשהבו

,עקרקה ינפ לעמ שחרתמב זכרתהל יזיפה ןונכיתב םיקסועה לש םתייטנ
,וניתוזוחמב ררושה םחה ן"לדונמה םילקאה רואל רקיעב תנבומו תיעבט
,הנידמה ןיינק םה םייעקרק-תתה עבטה יבאשמ ויפ לע קוחה ןיגבו
המל םג סחייתהל בייח יארחאה ןנכתמה ךא .ילכלכ ךרע ירסח הרואכלו
יבשות לכ לש םימייואמה םימה ירגאמ ,ונייה ,חטשה ינפל תחתמ שחורש
.רוזאהו הנידמה

םירטמוליק 10 -כ ךרואל ,העוצרה לובגו ןולקשא ןיבש ילוחה םחתימב
אוהש ,ימורדה ףוחה רפיווקא ערתשמ ,ר"מק 160 -כ לש חטשבו ףוח לש
תמקהל הוולנה יתיישעת ילכלכ חותיפל .ההובג תיגולורדיה תושיגר לעב
ודוקפית לע תורומח תוכלשה תויהל תולולע הז רוזאב לודג הפועת-הדש
ףיקשהל יד .דחאכ תיצראהו תימוקמה המרב ,הז ינויח רפיווקא עטק לש
סרהה תא תוהזל תנמ לע ,הזע תעוצר ךות לא המורד םירטמוליק רפסמ
םורדב תירוזאה םימה תקפסא תכרעמ .רפיווקא לש לשוכ לוהינ טיממש
ןופצב םייוצמ ויתורוקמש ,יצראה םימה ליבומ לע הרקיעב תססובמ
.םושגה

דעו ןופצב תג תיירק-ןולקשא וקמ ערתשמב שיגרו לודג רוזיא
םימ תלבוה תכרעמ הצקב יוצמ ,םורדב דרע-הנומיד-ןומר הפצימ-הנצינ
.םייחרזמה םיקמעה טעמל ,ץראה ירוזיא לכ םיפתוש הל ,הכורא

םידיקפת ינש אלממ ,םיריפש םימ ליכמה רגאמ ,הז רוזאב רפיווקאה
תוכיאב םימ רוקמכ ,ןושארה .תירוזאה םימה יבאשמ תכרעמב םיינויח
לש יתנש-ברו יתנוע תסווכ ,ינשה .תיצראה תכרעמה תא רבגתמה הלועמ
ישדוח ינפ לע שוקיבו עציה לש םיפירח םידוינב תנייפואמה תכרעמ
ןיב םימשגה תומכב םייונישמ תועבונ הלא תודונת .םינשה ןיבו הנשה
.עפש תונשו תונוחש םינש ןיבו ,תונושה הנשה תונוע

םיחולמ םימ לע השדע
םע הלדגו תכלוה יתנש-ברו יתנוע תוסיוול לודג הצק-רגאמ לש ותובישח
לש הקפסאה תונימא תושירדב היילעה םעו םימה תכירצ ףקיהב לודיגה
םיריפש םימל רבגומה שוקיבה יכ רוכזל שי .ץראב םימה תכרעמ
.תיצראה םימה תקפסא תכרעמב םייוניש ללוחמ הייתשל

תואלקחהש דועב ,ריעל םימ תקפסאל םינווכמ םיריפשה םימה תיברמ
םא ,הווהמ ףוחה רפיווקא .םירהוטמ םימב רזוח שומישל רתוי תרבוע
תוישעתל םימ ןכו הייתש ימ קפסמה ךרעמב ףילחת תרסח הילוח ,ןכ
.ההובג תוכיאב םימ לע תוססבתמה ,םיירבדימ םירוזאב תוינויח
אוה ,הז רוזאב םיקותמה םימה רפיווקא יכ וארה םייגולורדיה םירקחמ
אצמנ ברעמב .םיחולמ םימ ינפ לע 'הפצ'ה לקשמ ילק םימ תשדע ןיעמ
דירש ,םיחולמ םוהת ימ ירגאמ םייוצמ םירבעה ראשמו ,ןוכיתה םיה
.םירחא םינדיעמ

תושעל ונתוכז ךא .ק"מ דראילימ 3.5 ידכל עיגמ הקותמה השדעה חפנ
חפנב הקד הבכיש ,דבלב הנוילעה הבכישל תלבגומ ,וז לא תתמב שומיש
תושעל שי הז שומיש םגו ,רפיווקאה חפנ ללכמ תירישעכ לש ליעפ רגוא
.הדערבו ליחב

ילושב םימ תביאש .םיילכלכ םיקומינב םיבשחתמ םניא הקיסיפה יקוח
,ןכל .םיילושהמ םיחילמ םימ תסינכ רורגת ,יעקרק-תתה רגאמה
רפיווקאה קמועו םיחבושמ םימה וב יזכרמה עטקב קר תרתומ הביאשה
הצמתמ רפיווקאה לש ןוכנ לועפית ,הלא םילוקישמ .תאז רשפאמ
ןוילעה קלחב קר תאזו ,םוהתה ימ סלפימב םידדוב םירטמ לש םידוינב
םימ ןיב ןידעה ןוזיאה לש הרפה עונמל היהי ןתינ ךכ קר .השדעה לש
.םקשל השקו סורהל דואמ לק ותואש ,םיחולמו םיקותמ

ןוילימ 70 דע 40 -ב םימכתסמו םילד רוזאב םישדחתמה םימה תורוקמ
הרתיה .ש"מלמ 55-40 םימרות םימשגה הזמ ,(ש"מלמ) הנשל ק"מ
ףרוח יפדועו ,המקיש לחנ תונופטיש ימ לש תיתוכאלמ הרדחהב הרוקמ
ןיב םה םילדבההו ,דבלב תוכרעה םה םירפסמה לכ) תיצראה תכרעמהמ
.(תונוחש םינשל תוכורב םינש

,םורדב הפועתה-למנ לש יפוסה ומוקימ תא ועירכיש םילוקישה לולכימ
הז הרקמב םלוא ,דבלב םימה קשמ לש םילוקישל רבעמ יאדווב םיגרוח
וניא ,הלבגה אלל םי ימ ליפתהל ןתינשו ,לכה לע הנעי ףסכהש ןועיטה
תולעמ 6 יפ הלוז רפיווקאה ימ לש םתולע ,תישאר .םיקיז ףוחב ספות
השארבש תכרעמב לודג הצק-רגאמל ףילחת ןיא ,תינשו ,םילפתומ םימ
רקיעב תססובמה הכלוה תכרעמו לבגומ םוגיא חפנ לעב יליע םימ רוקמ
.היצטיברג לע

לש ינויחה וקלחו ,יצראהו ירוזאה םימה קשמ לש יתכרעמה לוקישה
ןובשחב חקליהל םיבייח ,היתויושיגר לכ לע ,וז תכרעמב ףוחה רפיווקא
שדחה ימואלניבה הפועתה-למנ לש קייודמה ומוקימ לע הערכהה תעב
סחייל דואמ בושח ,םוקמב ותמקה לע טלחויש הדימב .םורדב
.ןמז ךרואל תוידוחייה ויתונוכתו רפיווקאה רומישל תדחוימ בל-תמושת
םימ תקפסא תכרעמב תושונא עגפיש ,היהיש לככ חלצומ ,שדח טקייורפ
ונילא תועיגמה םשגה תויומכב תולודגה תודונתה תוסיו תלוכיו םיריפש
.תורודל הייכב היהי -

בגנ ףידע .םיאבה תורודל םג תרמשמל ונל הנתינ וז תכרעמ יכ רוכזל שי
ינפ לע ,ימואלניב הפועת למנ אלל הנימאו תיתוכיא םימ תקפסא םע
הלוכ תנעשנה הייתש ימ תקפסא תכרעמ םע ,םיקיזב רדהנ הפועת-למנ
.םינימא תוחפו םיקחורמ תורוקמ לע

:רמאמה רבחמ תודוא
תוכרעמ לוהינו חותיפ ,ןונכיתב תונורחאה םינשה 30 -ב קסע ןקלא דוד
ץעוי אוה םויכ .םימה תוביצנבו "להת" תרבחב ןנכתמכ ,םימ יבאשמ
.יטרפ

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ