לובכ היהי אל הלוחה םגא

ןרוג יבא :תאמ
.24-22 םידומע ,(1995 תנש) ,5 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

אגם החולה לא יהיה כבול
תויעב רותפל ידכ ,חטשל ל"קק יחמומ יבש הלוחה שוביי רחאל הנש 35
.לובכה תמדא תעיקש םע ורצונש ,הביבסה תוכיאו תואלקח לש
.םילייטמלו םירייתל הרומש םירישכמ םג םה וז תונמדזהב

חוכיוול אשונ םינש הז הווהמ ,וביבסמש תוציבהו הלוחה םגא שוביי
.עבטה תנגהל הרבחה המקוה ףא ויתובקעבש ,ירוביצ

םגאה רשאכ ,םימנוד ףלא 100 -כ לש חטש לע ערתשמ הלוחה קמע
.ללוכה חטשהמ םיזוחא 60 -כ ינפ לע וערתשה ויתוציבו

תמייקה ןרקה ידי לע הנש 40 -כ ינפל השענש ,שובייהו זוקינה טקייורפ
לש םימנוד ףלא 60 -מ הלעמלב הביבסה יבושיי תא רישעה ,לארשיל
ימואל לעפמכ ספתנו םישדח םיבושיי תמקה רשפיא ,תיאלקח המדא
.תובישח בר ינויצו

איהו ,רוזאל ל"קק הבש טקייורפה תמלשה רחאל הנש שמחו-םישולשכ
לש תויעב רותפל :הרטמה .קמעה םוקיש לש ףקיה בחר לעפמ תעצבמ
גוס וניה לובכ .לובכה תמדא תעיקש םע ורצונש ,הביבס תוכיאו תואלקח
לש םיאנתב םימל תחתמ ורבטצהש ,םיחמצ יריישמ רצונש עקרק לש
תדירי .םימ וכותב רגואה תשר יומד הנבימ לעב רמוח והז .ןצמח רסוח
ידי לע ינגרואה רמוחה תוקרפתהל האיבה ,זוקינה תובקעב םימה סלפימ
לש ךילהת ליחתמו םצמטצמ וחפינ ,טטומתמ לובכה הנבימ .םיקדייח
לכה ךסבו ,םירטמיטנס 10 -כב עקרקה הנבימ עקוש הנש לכב .העיקש
.םירטמ העבראכ לש העיקש םינשה ךשמב הרצונ

,תויגולוקא תויעב רפסמל ומרג לובכה תעיקשו םימה סלפימ תדירי
תא זרזלו בר ןמז ךשמיהל תולולע הלא .תופירשה תייעב - ןהב תלטובהש
.לובכה קוריפ יכילהת

תודשה תא הסיכש קבא תבכיש הרצי לובכה תוררופתה ,ףסונב
םרפסמ הלעו קמעה זכרמב טשפתהל הלחה התובע רב-תייבשע .םיעורזה
תמדא לש תופחסיה התיה תירקיעה תיגולוקאה היעבה ךא .םינרבנה לש
.ונלש הייתשה ימ םוהיזל ששחה התיאו ,תרנכל לובכ

היה ןתינ תרנכל (םיטארטינ) תוקנחה תפילדו לובכב העיגפה ידמימ תא
(עקרקה ינפל תחתמ מ"ס 60) הובג םימ סלפימ לע הרימש ידי לע ןיטקהל
תותשרב לופיטה תא וחינזה רוזאב תוימוקמה תויושרהו םיאלקחה ךא
.זוקינה

,הברהב לד היה הז אשונב יעוצקמה עדיה ,'50 -ה תונשבש רוכזל םג שי
תמדא לש ינגרואה רמוחה תא לצנל ןתינ יכ ,ורבס םירקוחה תיברמו
.םייאלקח םילודיגל לובכה

,"הלוחה תדעו" תא ,יתבג םייח ,זאד תואלקחה רש 1970 -ב םיקה ךכ
לש ישארה ןעדמה רבעשל) ןוינכטהמ ךלמינבא םרוי 'פורפ תושארב
.(הביבסה תוכיאל דרשמה

םש ,הדירולפ תוציבב רתיה ןיב ,ל"וחב םימוד םירקימ הנחב הדעווה
םוהיזל םש םג לובכה זוקינש ררבתה .הלוחה לש הזמ לודג חטש זקונ
.שדחמ ופצוה הלאו ,םימגאה

הלועפ ינוויכ ינש שיש ,הנקסמל הדעווה ירבח ועיגה םתדובע ךלהמב
הפולח תמועל ,תמייקה ותנוכתמב יאלקחה דוביעה ךשמה :םיירקיע
רוחבל טלחוה םיכשוממ םינויד רחאל .תורייתו תואלקח תבלשמה
תמקהו ,ועגפנש תויאלקחה תומדאה תיברמ םוקיש :היינשה הפולחב
.שפונו תוריית תורטמל םימ-ףוג

םוקישב אלא ,הלוחה קמע לש תרזוח הפצהב רבודמ אלש שיגדהל שי
וקמועו םימנוד 1000 -כ וחטישש יזכרמ םימ-ףוג :תיסחי ןטק רוזא
ןונכיתב .לובכה יחטיש לש זוקינה סיסב תא הווהי רשא ,דחא רטמכ
.ףונו עבט חופיטו תוריית ,טייש לש םידעי םג ןובשחב וחקלנ םגאה

םימה סלפימ תרימשל זוקינ תולעת תשר תמקה תינכותה הללכ ,ףסונב
רכס ,םימה תייטהל םינקתימו םינבימ ןכו ,םייאלקחה לובכה יחטישב
הלוחה קמעו ןדריה ימימ תוסיוול םינקתימו הביאש תונחת ,ןדריה לע
תללוכ תינכותה .(תרנכה לא לובכה יחטישמ םימ לש השילג ענמיש המ)
ןדריה ימ תכלוה ךרוצל ,ירוטסיהה ןדריה ץורע לש הרדסהו הריפח םג
.ףונ חופיטו תוריית תורטמל ןדריה ץורע בוציעו ,לובכה יחטישל

יראפאס קראפו תוריס
דרשמ ,ל"קק ףותישב הלוחה תלהנימ המקוה תינכותה עוציבל
עונמל ידכ .תוימוקמה תויושרהו לארשי יעקרקמ להנימ ,תואלקחה
םירשעכב תלהנימה תוליעפ הוולמ ,הביבסה תוכיאל םיידיתע םיקזנ
גוס תקידבל תוינויסינ תוקלח ונכוה ,המגודל ,ךכ .ןונכיתו רקחמ תוצובק
םיכרד ונחבנ ,תשדחתמה הביבסל םימיאתמה םיגדהו םיצעה ,םילודיגה
אוה הלהנימב ליבומה ףוגה .הלאב אצויכו םישותי לש םתרזח תעינמל
.םחש ארויג דמוע ושארבש ,ל"קק לש עקרקה חותיפ להנימ

עוציבל ,עקרקה חותיפ להנימ לש עקרק תרשכהל ףגאה שגינ 1993 תנשב
,םידבכ םילכ תלעפהב םיברה םיישקה תורמל .תינכותה לש 'א בלש
רובעכ ,ודעומב הז בלש םייתסה ,תררופתמה לובכה תמדאב ועקשש
תולעת ורפחנו םנוד ףלא לש ףקיהב םימה-ףוג םקוה וכלהמב .הנש
.תוירוזא םימ תולעת ורדסוה תואלקחה יחטישב .טיישל םג תושמשמה
ומקוהו ,םולב רפכ רוזאמ ירוטסיהה ןדריה קיפא םקושו רזחוש ,ףסונב
.תולעתה יתמצב םימה תוסיוולו הנווכהל ,ןוטבמ םיילוארדיה םינבימ

,ןדריה לע ללכושמ היטה ןקתימו רכס ומקוהו ,בצקב וכשמנ תודובעה
רזחושש ירוקמה קיפאל ןדריה ימ תא םירזמ ןקתימה .םולב רפכ דיל
להנמ ,סאימחנ דוד ירבדל .הלוחב שדחה םימה-ףוגל םשמו ,ןבאב ןפודו
יעבטה חמוצה תרזחהל הבושח המורת יהוז ,עקרקה חותיפ להנימ
,םייתנשכ דועב ,טקייורפה םויס םע .רוזאל םיירוקמה םייחה-ילעבו
ךכ .דועו יראפאס קראפ ,טייש ןוגכ תויתוריית תויצקרטא הלוחב ומקוי
וליאו ,הז ידוחיי רוזאב לייטל לארשי תיב ינומהו םיריית ולכוי
.םיבחרנ םייאלקח םיחטש לצנלו ךישמהל ולכוי םיאלקחה

ר"וי שיגדה ,תודובעה לש 'א בלש םויסל הלוחהב ךרענש סקטב
תרימשב עקשוהש ברה ץמאמה תא ,ןילביר השמ ,ל"קק ןוירוטקריד
לש תמדקתמ בושחימ תכרעמב שומיש הז ללכבו ,םוקמבש עבטהו ףונה
.(יפרגואיג עדימ תכרעמ) GIS

ןכו ,הלוחה קמע לכב סלפימ תרימש תכרעמ םלשות הבורקה הנשב
םירטמוליק 10 ךרואב ןגמ-תלעת .םימה ףוגל ביבסמ תיפונ ךרד ללסית
ךותל ןלוגה תודרוממ תונופטישה ימ תרידח תא ענמת ,קמעה חרזמב
עיגהל לובכה יממ עונמל איה טקייורפה תרטמש ןוויכמ .לובכה יחטיש
.ןניע רגאמ לא םתלבוהל תכרעמ םקות ,ןדריל

.'50 -ה תונשב ותליחתש ,יצולח לעפמ לש ירוטסיה לגעמ רגסנו ךלוה ךכ
תולועפ עצבלו םיחקל תקפה לש ךילהת םייקל רשפאש החיכוה ל"קק
םילודגה םייתביבסה םיטקייורפה דחא תא םילשהל ךכבו ,תונקתמ
.לארשיב ועצובש רתויב

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ